Objectius de l'àrea

Mostrando 13 elementos
Nueva columna
Ordenar 
 
Nueva columna
1. Indagar en les possibilitats del so, la imatge i el moviment com a elements de representació i comunicació i utilitzar-les per a expressar vivències, idees i sentiments, contribuint amb això a l’equilibri afectiu i a la relació amb els altres. 
2. Desenvolupar la capacitat d’observació i la sensibilitat per a apreciar les qualitats estètiques, visuals i sonores de l’entorn. 
3. Aprendre a expressar i comunicar amb autonomia i iniciativa emocions i vivències a través dels processos propis de la creació artística en la seua dimensió plàstica i musical. 
4. Explorar i conéixer materials i instruments diversos, teneint en compte els tradicionals de la Comunitat Valenciana, així com adquirir codis i tècniques específiques dels diferents llenguatges artístics per a utilitzar-los amb fins expressius i comunicatius. 
5. Aplicar els coneixements artístics en l’observació i l’anàlisi de situacions i objectes de la realitat quotidiana i de diferents manifestacions del món de l’art i la cultura per a comprendre’ls millor i formar un gust propi. 
6. Mantindre una actitud de busca personal o col.lectiva, articulant la percepció, la imaginació, la indagació, la sensibilitat junt amb la reflexió a l’hora de realitzar i gaudir de diferents produccions artístiques. 
7. Aprendre a posar-se en situació de viure la música: cantar, escoltar, inventar, dansar i interpretar, basant-se en la composició de les seues pròpies experiències creatives amb manifestacions de distints estils, temps i cultures. 
8. Iniciar-se en la pràctica d’un instrument. 
9. Conéixer algunes de les possibilitats dels mitjans audiovisuals i les tecnologies de la informació i la comunicació en què intervenen la imatge i el so. Descobrir significats d’interés expressiu i estètic i utilitzar-los com a recursos per a la observació, la busca d’informació i l’elaboració de produccions pròpies, ja siga de forma autònoma o en combinació amb altres mitjans i materials. 
10. Conéixer i valorar diferents manifestacions artístiques del patrimoni cultural de la Comunitat Valenciana, d’Espanya o de la Unió Europea, col.laborant en la conservació i renovació de les formes d’expressió locals i estimant l’enriquiment que suposa l’intercanvi amb persones de diferents cultures que comparteixen un mateix entorn. 
11. Desenvolupar una relació d’autoconfiança amb la producció artística personal, respectant les creacions pròpies i les dels altres a més de saber rebre i expressar crítiques i opinions. 
12. Planificar i realitzar produccions artístiques, d’elaboració pròpia o ja existents, individualment i de forma cooperativa, assumir distintes funcions i col.laborar en la resolució dels problemes que es presenten per a aconseguir un producte final satisfactori. 
13. Conéixer algunes de les professions dels àmbits artístics, música i plàstica, interessar-se per les característiques del treball dels artistes i gaudir, com a públic, de les seues produccions. Assistir a museus i a concerts. 
Mostrando 13 elementos
Comments