Χρήσιμα Νέα Σχολείου


Εγγραφές μαθητών στις σχολικές μονάδες Π.Ε της χώρας για το σχολικό έτος 2016-2017

αναρτήθηκε στις 26 Μαΐ 2016, 5:47 μ.μ. από το χρήστη Δημοτικό Άνοιξης Σύλλογος Γονέων

Αγαπητοί γονείς σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 7, §1 των Π.Δ. 200/98 & 201/98 (ΦΕΚ 161Α/13-7-1998) όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 7, §3 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78Α/14-3-2000), οι εγγραφές των νηπίων και των μαθητών για κάθε σχολικό έτος πραγματοποιούνται από 1 έως 21 Ιουνίου του προηγούμενου σχολικού έτους.

 

Α΄ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της §2 του άρθρου 7 του Π.Δ. 200/1998 (ΦΕΚ 161Α), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις της περ. 2 της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8 τ. Α΄/10.1.2014) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο νηπιαγωγείο είναι τα εξής:

α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Σας ενημερώνουμε ότι από το σχολικό έτος 2016-17 και εφεξής, για την εγγραφή των νηπίων (Α΄ και Β΄ ηλικίας) στα Δημόσια Νηπιαγωγεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά θα αναζητηθεί από τα Νηπιαγωγεία μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Μyschool του ΥΠΠΕΘ.

β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.). Για το νήπιο που θα συνεχίσει τη φοίτησή του στο ίδιο νηπιαγωγείο και δεύτερη χρονιά δεν απαιτείται νέο Α.Δ.Υ.Μ.

δ. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα ή άλλο στοιχείο κατά την κρίση του Προϊσταμένου του Νηπιαγωγείου, από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του νηπίου.

ε. Δήλωση του γονέα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου.

Για τις παραγράφους α, β, γ αυτού του κεφαλαίου ισχύουν όσα αναφέρονται στο κεφάλαιο Β.

Β΄ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της §3 του άρθρου 7 του Π.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161Α), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των περιπτώσεων 3 και 4 της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8 τ. Α΄/10.1.2014) και αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 53 του Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38 τ. Α΄/17.2.2014) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Σας ενημερώνουμε ότι από το σχολικό έτος 2016-17 και εφεξής, για την εγγραφή των μαθητών στα Δημόσια Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ. (Φ.6/498/57863/Δ1, 6-4-2016)

Η αναζήτηση μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «myschool» πραγματοποιείται από το σχολείο εγγραφής με βάση τα παρακάτω στοιχεία: 1. επώνυμο μαθητή 2. όνομα μαθητή 3. όνομα πατέρα 4. όνομα μητέρας 5. ημερομηνία γέννησης. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι προς εγγραφή μαθητές στο ίδιο σχολείο έχουν και τα πέντε (5) στοιχεία ίδια, θα πραγματοποιείται ταυτοποίηση με επιπλέον στοιχεία που θα δηλώνει ο γονέας/κηδεμόνας, όπως είναι η διεύθυνση κατοικίας. Τα παραπάνω πέντε (5) στοιχεία τα δηλώνει ο γονέας/κηδεμόνας του μαθητή με υπεύθυνη δήλωσή του. Σε περίπτωση που προκύπτει για οποιονδήποτε λόγο αλλαγή στα στοιχεία του μαθητή, πριν ή και μετά την εγγραφή του σε σχολική μονάδα της χώρας, ο γονέας/κηδεμόνας θα πρέπει να ενημερώνει ως προς την αλλαγή αυτή τον οικείο Δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής. Ο Δήμος ολοκληρώνει την επικαιροποίηση των εν λόγω στοιχείων στο ΟΠΣΕΔ και στη συνέχεια ο γονέας/κηδεμόνας οφείλει να ενημερώσει τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας σχετικά με τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν, ώστε ο Διευθυντής να αντλήσει τα καινούρια στοιχεία από το Πληροφοριακό Σύστημα «myschool».

β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

Υπενθυμίζουμε ότι ισχύει η γνωμοδότηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών (Υ1/Γ.Π.161682/22-12-2008 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγιεινής του Υπ. Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης), σύμφωνα με την οποία, «είναι υποχρεωτικά όλα εκείνα τα εμβόλια που είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών και για αυτό δίνονται δωρεάν στα πλαίσια προστασίας της Δημόσιας Υγείας. Μόνο σε περιπτώσεις ιατρικής αντένδειξης, θα μπορούν οι γονείς να αρνηθούν τον εμβολιασμό των παιδιών τους». Οι γονείς που για οποιουσδήποτε άλλους λόγους (προσωπικά δεδομένα και πιθανές παρενέργειες) δεν επιθυμούν τον εμβολιασμό των παιδιών τους, οφείλουν να προσκομίζουν βεβαίωση ιατρικής αντένδειξης από : α) Περιφερειακά Γενικά Νοσοκομεία, ή β) Δ/νσεις Υγιεινής της οικείας Νομαρχίας, ή γ) Ιατροκοινωνικά Κέντρα, ή δ) Ασφαλιστικούς φορείς, ή ε )ιδιώτες ιατρούς, σύμφωνα με τον κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας Ν.3418/28-11-2005(τ.Α” ΦΕΚ 287).

Προκειμένου να διευκολυνθεί ο εμβολιασμός μαθητών,-τριών που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες, κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία των Δ/ντών των Δημοτικών Σχολείων και των Προϊσταμένων των Νηπιαγωγείων με τους αναγραφόμενους στην παραπάνω παράγραφο φορείς, καθώς και με τους φορείς Κοινωνικής Στήριξης (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ, ΕΚΕΠΥ, Δ/νσεις Υγιεινής κτλ.).

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.). Θα το βρείτε εδώ

               Το Α.Δ.Υ.Μ. (βλ. Φ.6/1094/80261/Δ1, 20-5-2015) ως δικαιολογητικό εγγραφής των παιδιών στο νηπιαγωγείο και στην Α ́ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου, καθώς και ως ιατρικό πιστοποιητικό παρακολούθησης της υγείας των μαθητών/τριών κατά τη διάρκεια φοίτησής τους στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καταρτίζεται και συμπληρώνεται από ιατρούς των οικείων Μονάδων Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά ιατρεία κτλ.) ή των Εξωτερικών Ιατρείων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή των ιδιωτών ιατρών συμβεβλημένων με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ή τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα των γονέων και κηδεμόνων ή από ιδιώτες ιατρούς (χωρίς σύμβαση με ασφαλιστικά ταμεία). Οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν τη δυνατότητα κατάρτισης και συμπλήρωσης και την ευθύνη υπογραφής του Α.Δ.Υ.Μ. είναι παιδίατροι ή γενικοί ιατροί ή, σε ειδικές περιπτώσεις, παθολόγοι. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για λόγους προσβασιμότητας, ή όταν δεν υπάρχουν ιατροί των ανωτέρω ειδικοτήτων σε νησιωτικές ή ορεινές ή δυσπρόσιτες περιοχές όπου η πλησιέστερη Μονάδα Υγείας είναι σε μεγάλη απόσταση από τον τόπο διαμονής της οικογένειας του μαθητή, το Α.Δ.Υ.Μ. δύνανται να καταρτίζουν και να συμπληρώνουν άλλοι ιατροί.

Το Α.Δ.Υ.Μ. θα πρέπει να προσκομιστεί και για τα παιδιά που θα φοιτήσουν στην Δ΄ Δημοτικού

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

Συνιστάται, οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων, όπως ελέγχουν με ιδιαίτερη προσοχή το εν λόγω αποδεικτικό στοιχείο (πχ. λογαριασμός ΔΕΚΟ, μισθωτήριο οικίας ή άλλο έγγραφο, προκειμένου οι μαθητές να εγγράφονται αποκλειστικά και μόνο στα όρια της σχολικής τους περιφέρειας (Άρθρο 1, ΠΔ 201/98).

Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα για τον προσδιορισμό της διεύθυνσης κατοικίας του μαθητή γίνεται αποδεκτή μόνον σε περιπτώσεις αδυναμίας προσκόμισης κάποιου αποδεικτικού στοιχείου (όπως για παράδειγμα, σε περίπτωση πρόσφατης μετοίκησης), όπου δηλώνεται και η υποχρέωση προσκόμισης του απαιτούμενου αποδεικτικού.

ε. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.

Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.7/229/53868/Γ1/10-5-2011 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ, « …Όπου δεν είναι δυνατή η προσκόμιση Βεβαίωσης Παρακολούθησης νηπιαγωγείου, οι γονείς και κηδεμόνες των νηπίων υποβάλλουν σχετική αίτηση προς τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης Π.Ε., στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, αφού εξετάσει την εν λόγω αίτηση, εγκρίνει την εγγραφή του μαθητή. Αν ο Διευθυντής Εκπαίδευσης δεν κάνει δεκτή την αίτηση των γονέων, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της περιπτ. 26, της §4, του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α)».

Επιπροσθέτως σας επισημαίνουμε ότι τη σχολική χρονιά 2016-2017 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2010 έως 31-12-2010.

Γ’ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

α. Σύμφωνα με την παρ. 8, του αρ.7, του Π.Δ. 201/1998, οι προερχόμενοι από σχολεία του εξωτερικού, Έλληνες ή αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των κεφαλαίων Α’ και Β’ της παρούσης εγκυκλίου στην αριθμητικά αντίστοιχη τάξη, εφόσον έχουν τη νόμιμη ηλικία που ισχύει στην Ελλάδα ή σε μικρότερη, αν οι γονείς το ζητήσουν με σχετική δήλωση.

β. Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 91109/Γ2/10-7-2008 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ, οι αλλοδαποί μαθητές που δε δύνανται να προσκομίσουν το πιστοποιητικό γέννησης μπορούν να εγγραφούν με ληξιαρχική πράξη γέννησης.

γ. Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 120323/Γ2/27-9-2010 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ για την εγγραφή αλλοδαπών μαθητών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ 182/1984 (ΦΕΚ 60Α), όπου ορίζεται ότι εγγράφονται οποτεδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212Α), ανήλικα τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών μπορούν να εγγραφούν έστω κι αν δεν έχει ρυθμιστεί η νόμιμη διαμονή τους στη χώρα.

δ. Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Γ2/7268/2-10-1995 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ, τα δικαιολογητικά εγγραφής των αλλοδαπών μαθητών πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα.

 

 

Δ΄ ΛΗΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Για το σχολικό έτος 2015-2016 η διδασκαλία των μαθημάτων θα λήξει την Τετάρτη 15-6-2016, ημέρα κατά την οποία θα χορηγηθούν οι τίτλοι προόδου και θα αποσταλούν οι τίτλοι σπουδών των μαθητών της ΣΤ’ τάξης για την εγγραφή τους στα Γυμνάσια.


Νομοθεσία σχετικά με την επιλογή σημαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνων κατάθεσης στεφάνων στις εθνικές επετείους

αναρτήθηκε στις 19 Οκτ 2015, 6:58 π.μ. από το χρήστη Δημοτικό Άνοιξης Σύλλογος ΓονέωνΔιακοπές και Αργίες Σχολείων (Χριστούγεννα - Πάσχα - Εορτές - Επέτειος)

αναρτήθηκε στις 3 Ιαν 2015, 2:25 π.μ. από το χρήστη Δημοτικό Άνοιξης Σύλλογος Γονέων   [ ενημερώθηκε 3 Ιαν 2015, 2:28 π.μ. ]

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Οι επίσημες διακοπές και αργίες προβλέπονται από τα Προεδρικά Διατάγματα 200/1998 άρθρο 4 (για το νηπιαγωγείο) και 201/1998 άρθρο 4 (για το δημοτικό σχολείο) που δημοσιεύτηκαν στο Φ.Ε.Κ. 161/13-7-1998, τ.Α.

Τα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δεν λειτουργούν:

- Τα Σάββατα και τις Κυριακές

- Την 28η Οκτωβρίου (εθνική εορτή)

- Την 17η Νοεμβρίου, ημέρα κατά την οποία γίνονται εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου, τον αντιδικτατορικό αγώνα και την Εθνική

 Αντίσταση σε όλα τα σχολεία μέσα στο πρωινό ωράριο εργασίας, στις οποίες παίρνει μέρος όλο το διδακτικό προσωπικό.

Όταν η 17η Νοεμβρίου είναι Σάββατο ή Κυριακή οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται την προηγούμενη Παρασκευή.

- Από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και 7 Ιανουαρίου (διακοπές Χριστουγέννων)

- Την 30ή Ιανουαρίου, εορτή των Τριών Ιεραρχών.
Την ημέρα αυτή γίνεται εκκλησιασμός και πραγματοποιούνται σχετικές εκδηλώσεις, στις οποίες παίρνει μέρος όλο το διδακτικό προσωπικό.
Σε περίπτωση που η 30ή Ιανουαρίου είναι Σάββατο ή Κυριακή οι εκδηλώσεις γίνονται την προηγούμενη Παρασκευή τις δύο πρώτες ώρες και το θέμα του εκκλησιασμού ρυθμίζεται μετά από συνεννόηση με τους υπεύθυνους του ιερού ναού.

- Την Καθαρή Δευτέρα

- Την 25 Μαρτίου (εθνική εορτή)

- Από τη Μ. Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή της Διακαινησίμου (διακοπές Πάσχα)

- Την 1η Μαΐου

- Την εορτή του Αγίου Πνεύματος

- Από 16 Ιουνίου μέχρι 10 Σεπτεμβρίου (θερινές διακοπές)

- Την ημέρα της εορτής του Πολιούχου της έδρας του σχολείου και της τοπικής εθνικής εορτήςΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ


Αρ.Πρωτ. Φ.7/953/198483/Δ1/05-12-2014/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Email : spudonpe@minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Σ. Λαπατά, Α. Βάρλα, Α. Μαγουλάς
Τηλέφωνο : 210 344 2247
FAX : 210 344 3354

ΘΕΜΑ : «Διακοπές Χριστουγέννων»

Ύστερα από ερωτήματα που δέχεται η Υπηρεσία μας, σας ενημερώνουμε ότι:

Α) Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

Σύμφωνα με τα άρθρα 4, §§ 1.δ των Π.Δ 200 & 201 /1998 (ΦΕΚ 161Α), τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, δε λειτουργούν από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και 7 Ιανουαρίου (Διακοπές Χριστουγέννων).

Β) Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

Σύμφωνα με το άρθρο 2, § 1α του Π.Δ 104/1979 (Α΄23) και την § 1α του άρθρου 2 της υπ΄ αριθμ.80033/Γ2/04-08-2006 Υ.Α (Β΄1286), τα Γυμνάσια, τα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ της χώρας, δε λειτουργούν από 24 Δεκεμβρίου έως και 7 Ιανουαρίου (Διακοπές Χριστουγέννων).


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ


Αρ.Πρωτ.Φ.7/398/111816/Γ1/16-07-2014/ΥΠΑΙΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Γ -ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Email: sρudonpe(ΑΤ)minedu.goν.gr
Πληροφορίες: Σ. Λαπατά
Τηλέφωνο: 210 344 2247
FAX: 210 344 3354

ΘΕΜΑ : «Ρύθμιση μαθητικών θεμάτων»

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ με αριθμό 1861α δημοσιεύτηκε η με αρ πρ.95567 /Γ2/20-06-2014 Υπουργική Απόφαση με θέμα  «Ρύθμιση μαθητικών θεμάτων». Η εν λόγω Αnόφαση ορίζει τα εξής:

«1. Για το σχολικό έτος 2014-2015 οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τα Νηπιαγωγεία, καθώς και η διδασκαλία των μαθημάτων για τα Δημοτικά, Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια, δημόσια και ιδιωτικά, ημερήσια και εσπερινά, αρχίζει στις 11 Σεπτεμβρίου 2014.

2. Για το σχολικό έτος 2014-2015 η θρησκευτική εορτή των Τριών Ιεραρχών την 30° Ιανουαρίου 2015, δεν αποτελεί ημέρα αργίας για τα Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια, δημόσια και ιδιωτικά, ημερήσια και εσπερινά, αλλά ορίζεται, για όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως ημέρα εορτής, κατά την οποία γίνεται εκκλησιασμός και δραστηριότητες σχετικά με την προσφορά των Τριών Ιεραρχών στα γράμματα».

Παρακαλούνται οι Δ/ντες Π.E της χώρας όπως ενημερώσουν τα σχολεία περιοχής ευθύνης τους.

Το διδακτικό προσωπικό των σχολικών μονάδων Π.Ε της χώρας, με ευθύνη των Δ/vτών και των Προϊσταμένων αυτών, vα ενημερωθεί ενυπόγραφα.


Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

Δικαιολογητικά εγγραφής στην Α' τάξη του Δημοτικού Σχολείου

αναρτήθηκε στις 2 Ιαν 2015, 10:31 μ.μ. από το χρήστη Δημοτικό Άνοιξης Σύλλογος Γονέων   [ ενημερώθηκε 5 Ιουν 2015, 4:43 μ.μ. ]
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Επισημαίνεται ότι ειδικά για την Α’ Τάξη του Δημοτικού, εφόσον οι γονείς το επιθυμούν μπορεί να καθυστερήσει κατά ένα έτος η εγγραφή μαθητή (οπότε και επαναλαμβάνει τη φοίτηση στο Νηπιαγωγείο), όταν αυτός παρουσιάζει σοβαρές αδυναμίες να παρακολουθήσει το πρόγραμμα της Α’ Τάξης, όπως αυτό διαπιστώνεται από το Σύμβουλο Προσχολικής Αγωγής ή ύστερα από βεβαίωση ιατροπαιδαγωγικής υπηρεσίας.

Οι εγγραφές των μαθητών για το σχολικό έτος 2015-2016 πραγματοποιούνται από 1 έως 19 Ιουνίου.


Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

 1. Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν την εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης.
 2. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
 3. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).
 4. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
 5. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.

Παρατηρήσεις

Σύμφωνα με την εγκύκλιο Φ.6/350/67503/Γ1/16-6-2011 με θέμα «Πιστοποιητικά γέννησης μαθητών» (ΑΔΑ: 4Α319-ΧΥ), τα πιστοποιητικά γέννησης των μαθητών για την εγγραφή τους στην Α΄ Δημοτικού αναζητούνται αυτεπάγγελτα  και μόνο από τους Προϊσταμένους των Δημοσίων Νηπιαγωγείων και τους Διευθυντές και Προϊσταμένους των Δημοσίων Δημοτικών Σχολείων, όπως ορίζεται από τη με αρ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Α/18532 /18-8-2006 (ΦΕΚ 1309Β /13-9-2006) Υ.Α. του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να το προσκομίσουν οι γονείς. Βεβαιωθείτε ότι το Νηπιαγωγείο θα προβεί στις αναγκαίες ενέργειες (ενδεχομένως να σας ζητήσουν σχετική αίτηση).

Κάθε δημόσιο Δημοτικό Σχολείο έχει τη δική του σχολική περιφέρεια και σε αυτό φοιτούν οι μαθητές που διαμένουν στην περιφέρειά του.

Όπου δεν είναι δυνατή η προσκόμιση Βεβαίωσης παρακολούθησης νηπιαγωγείου, οι γονείς και κηδεμόνες των νηπίων υποβάλλουν σχετική αίτηση προς τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης Π.Ε., στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, αφού εξετάσει την εν λόγω αίτηση, εγκρίνει την εγγραφή του μαθητή. Αν ο Διευθυντής Εκπαίδευσης δεν κάνει δεκτή την αίτηση των γονέων, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της περιπτ. 26, της §4, του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α )»

Πού και πότε υποβάλλονται τα δικαιολογητικά για την εγγγραφή στο Δημοτικό.

Για την εγγραφή στην Α' Τάξη Δημοτικού προσκομίζετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο όπου ανήκετε με βάση τη διεύθυνση κατοικίας σας.
Μαζί με τα δικαιολογητικά θα κάνετε και αίτηση εγγραφής. Ρωτήστε τον/την Διευθυντή/ντρια για τυχόν σχετικό έντυπο.

Θα πρέπει επίσης να έχετε υπόψη τα εξής:

 • Για την Α’ Τάξη οι εγγραφές πραγματοποιούνται από 1 -15 Ιουνίου του προηγούμενου σχολικού έτους (δηλ. ο μαθητής που θα φοιτήσει από τον Σεπτέμβριο του 2015 [σχολ. έτος 2015-2016] θα εγγραφεί στον Ιούνιο του 2015).

 • Στις υπόλοιπες τάξεις οι μαθητές εγγράφονται αυτεπάγγελτα μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων.

 • Εκπρόθεσμες εγγραφές γίνονται με απόφαση του Διευθυντή του Σχολείου.

 • Ειδικά για το Ολοήμερο Πρόγραμμα η προσκόμιση των δικαιολογητικών εγγραφής γίνεται ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Ιουνίου του προηγουμένου σχολικού έτους (το Υπουργείο Παιδείας δημοσιεύει ανακοίνωση με τις ημερομηνίες προθεσμίας, π.χ. για το σχολ. έτος 2011-2012 η προθεσμία ήταν από 1 Ιουνίου 2011 έως 21 Ιουνίου 2011). Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αίτησης (π.χ. μετά τις 24 Ιουνίου), για εγγραφή μαθητή σε ολοήμερο τμήμα αυτή πραγματοποιείται κατόπιν γραπτής αίτησης του οικείου Προϊσταμένου Διεύθυνσης και μόνο για λόγους που κρίνονται ιδιαίτερα σοβαροί.

Εγγραφή στο ολοήμερο πρόγραμμα

Για την εγγραφή στο ολοήμερο πρόγραμμα οποιασδήποτε τάξης του Δημοτικού οι γονείς:

 1. Συμπληρώνουν το Έντυπο «Αίτηση-Δήλωση Γονέα» το οποίο τους δίνει ο Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου.
 2. Προσκομίζουν βεβαίωση εργασίας ή βεβαίωση ανεργίας. (Σημείωση: Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα των Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ), εγγράφονται οι μαθητές των οποίων οι γονείς έχουν καταθέσει αντίστοιχη δήλωση, ανεξάρτητα αν είναι εργαζόμενοι ή όχι).
 3. Υποβάλουν Υπεύθυνη δήλωση για την επιθυμητή ώρα αποχώρησης του παιδιού από το Ολοήμερο Πρόγραμμα. Η αποχώρηση μπορεί να γίνεται στο τέλος κάθε διδακτικής ώρας του Ολοήμερου Προγράμματος.


* Στην περίπτωση Ολοήμερων Δημοτικών σχολείων με ΕΑΕΠ οι γονείς συμπληρώνουν το           Έντυπο «Αίτηση-Δήλωση Γονέα» για ΕΑΕΠ.


Τι αλλάζει στην εγγραφή μαθητών στο νηπιαγωγείο και την Α΄Δημοτικού για το σχολικό έτος 2014-2015.

Αυτό που αλλάζει είναι ότι μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών, θα πρέπει οι γονείς να επιδεικνύουν το Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού και να υποβάλλουν το Ατομικό Δελτίο Υγείας.

Δηλαδή οι γονείς αντί να προσκομίζουν ως ξεχωριστά έγγραφα-δικαιολογητικά τα πιστοποιητικά υγείας (για το Νηπιαγωγείο το πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης και για την Α΄ τάξη του Δημοτικού σχολείου τα πιστοποιητικά οδοντολογικής, καρδιολογικής και οφθαλμολογικής εξέτασης) πλέον:

(1) προμηθεύονται δωρεάν το Ατομικό Δελτίο Υγείας (από το σχολείο ή το τυπώνουν ηλεκτρονικά κάνοντας κλικ εδώ)

(2) το πηγαίνουν προς συμπλήρωση στους ιατρούς των οικείων Μονάδων Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά ιατρεία κλπ) ή των Εξωτερικών Ιατρείων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή τους ιδιωτών ιατρών συμβεβλημένων με τον Εθνικό Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ή τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα των γονέων και κηδεμόνων ή από ιδιώτες ιατρούς (χωρίς σύμβαση με ασφαλιστικά ταμεία). Το συμπληρώνουν κατά βάση παιδίατροι ή παθολόγοι.

(3) το καταθέτουν συμπληρωμένο στο σχολείο το αργότερο έως τέλη Σεπτεμβρίου (καλό είναι να διατηρούν αντίγραφο).

Το Α.Δ.Υ.Μ. ισχύει για τρία (3) σχολικά έτη για το Δημοτικό Σχολείο, για δε το Νηπιαγωγείο ισχύει για όλη τη διάρκεια της φοίτησης των νηπίων σε αυτό. Άρα οι γονείς πρέπει να το καταθέτουν:

 • στην εγγραφή στο Νηπιαγωγείο
 • στην εγγραφή στην Α' Δημοτικού
 • στην έναρξη της φοίτησης του παιδιού στη Δ΄Δημοτικού
 • (ειδικά για το σχολ. έτος 2014-2015) πρέπει υποχρεωτικά να το καταθέσουν και οι γονείς των παιδιών που θα φοιτήσουν στην Ε΄ τάξη των Δημοτικών σχολείωνΚάνετε κλικ εδώ για να κατεβάσετε τη σχετική ΚΥΑ με αρ. πρωτ. Φ6/304/75662/Γ1/16-05-2014 και να μάθετε τι είναι το Ατομικό Δελτίο Υγείας, σε τι θα χρησιμεύει, ποιος το συμπληρώνει και πώς θα γίνεται η ενημέρωσή του.

Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

αναρτήθηκε στις 12 Δεκ 2014, 3:03 π.μ. από το χρήστη Δημοτικό Άνοιξης Σύλλογος Γονέων

special.jpg (630×533)Σύνταγμα της Ελλάδας


«Όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας σ’ όλες τις βαθμίδες της στα κρατικά εκπαιδευτήρια.

Το κράτος ενισχύει τους σπουδαστές που διακρίνονται καθώς κι αυτούς που έχουν ανάγκη από βοήθεια ή ειδική προστασία, ανάλογα με τις ικανότητές τους» (Άρθρο 16, παράγραφος 4)

«… Όσοι πάσχουν από ανίατη σωματική ή πνευματική νόσο έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το κράτος» (Άρθρο 21, παράγραφος 2)

Έτσι, λοιπόν, η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση είναι οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες που παρέχει το κράτος σε μαθητές με αναπηρία και διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η πολιτεία δεσμεύεται, σύμφωνα με το νόμο 3699, άρθρο 1, παράγραφος 1:

 • να κατοχυρώνει και να αναβαθμίζει τον υποχρεωτικό και δωρεάν χαρακτήρα της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης

 • να παρέχει ίσες ευκαιρίες για πλήρη συμμετοχή και συνεισφορά στην κοινωνία, ανεξάρτητη διαβίωση, οικονομική αυτάρκεια και αυτονομία.

Οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διερευνώνται και διαπιστώνονται από τα ΚΕΔΔΥ, από πιστοποιημένα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα κι από Ειδικές Διαγνωστικές Επιτροπές Αξιολόγησης. Οι διαγνωστικοί αυτοί φορείς κρίνουν ποια από τις δομές της ειδικής αγωγής είναι καταλληλότερη για το μαθητή με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Οι δομές στις οποίες μπορεί να φοιτήσει ένας μαθητής με  αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι οι εξής:

 • Σε σχολική τάξη του γενικού σχολείου

 • Σε σχολική τάξη του γενικού σχολείου με παράλληλη στήριξη

 • Σε Τμήματα Ένταξης

 • Σε Αυτόνομες Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

 • Στο σπίτι με διδασκαλία κατ’ οίκον

Πιο συγκεκριμένα:

1) Σε σχολική τάξη του γενικού σχολείου μπορούν να φοιτήσουν οι μαθητές με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες.

2) Η παράλληλη στήριξη παρέχεται κατόπιν γνωμάτευσης από τα ΚΕΔΔΥ.

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί είναι η εξής:

Οι γονείς υποβάλλουν αίτηση στο σχολείο, όπου φοιτά ο/η μαθητής/τρια, υποβάλλοντας μαζί και την γνωμάτευση που έχουν λάβει από τα ΚΕΔΔΥ, στην οποία πρέπει να αναγράφεται ο λόγος που προτείνεται η παράλληλη στήριξη (και όχι κάποια άλλη δομή) καθώς και πόσες ώρες προτείνονται. Συνήθως, οι αιτήσεις αυτές γίνονται μέχρι τα μέσα Οκτώβρη. Αιτήσεις πέρα από αυτήν την ημερομηνία δε γίνονται δεκτές. Στη συνέχεια, τα έγγραφα στέλνονται στο Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, ώστε να εγκριθεί η παράλληλη στήριξη για τον μαθητή. Εφόσον εγκριθεί, κινούνται οι διαδικασίες για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών. Η αίτηση ισχύει για μια σχολική χρονιά. Κάθε νέα σχολική χρονιά πρέπει να ακολουθείται η ίδια διαδικασία.

Αν ο μαθητής έχει διάγνωση αυτισμού, εγκρίνεται αυτόματα η παράλληλη στήριξη. Αν ο μαθητής δεν αυτοεξυπηρετείται, τότε το Υπουργείο Παιδείας προσλαμβάνει Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό.

Από το 2010, η παράλληλη στήριξη έχει ενταχθεί σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης μέσω του ΕΣΠΑ, που ολοκληρώνεται το 2013 (ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3966 Άρθρο 56, εδάφιο α)

Σχετικά με τις ώρες που εγκρίνονται για κάθε μαθητή, αρμόδιο είναι το ΚΕΔΔΥ. Συνήθως, προτείνονται 24 ώρες για κάθε μαθητή, δηλαδή, το σύνολο του διδακτικού ωραρίου ενός δασκάλου, που σημαίνει ένας δάσκαλος για κάθε μαθητή. Βάσει του παραπάνω Νόμου, όμως, (1899, άρθρο 56, εδάφιο α) οι εκπαιδευτικοί όλων των ανωτέρω κλάδων μπορεί να παρέχουν συμπληρωματικά και ………εξατομικευμένο υποστηρικτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο πλαίσιο της συνεκπαίδευσης και σε άλλους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που καθορίζεται κατά περίπτωση, ως προς την αναγκαιότητα και τις ώρες υποστήριξης, από το οικείο ΚΕΔΔΥ. Φέτος οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης πολλών περιοχών τοποθέτησαν δασκάλους ειδικής αγωγής σε 2,3 ακόμα και 4  μαθητές για παράλληλη στήριξη, ακυρώνοντας με αυτόν τον τρόπο τους σκοπούς και την παιδαγωγική αξία της εν λόγω δομής-υποστήριξης προς μαθητές με  ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

3) Σε Τμήμα Ένταξης, το οποίο είναι ένα ξεχωριστό τμήμα μέσα στο γενικό σχολείο. Υπεύθυνος του τμήματος είναι ο εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ο οποίος δημιουργεί εξατομικευμένα προγράμματα, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε μαθητή. Ο μαθητής μπορεί να παρακολουθήσει έως και 15 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως. Τα τμήματα μπορεί να είναι ατομικά ή και ομαδικά. Ο αριθμός των μαθητών που παρακολουθούν το τμήμα ένταξης δεν πρέπει να ξεπερνά τους 12. Η δημιουργία των τμημάτων αυτών έχει ως σκοπό να εντάξει τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες ή και άλλες αναπηρίες στο τμήμα γενικής αγωγής και γι΄ αυτόν το λόγο οι μαθητές δεν αποκόπτονται από τα τμήματά τους. Τα Τμήματα Ένταξης μπορούν να τα παρακολουθήσουν και μαθητές που δεν έχουν γνωμάτευση από διαγνωστικό φορέα, εφόσον γίνει αξιολόγηση από τον εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη του σχολικού σύμβουλου ΕΑΕ καθώς και των γονέων του μαθητή. Τέλος, τα Τ.Ε. μπορούν να τα παρακολουθήσουν και μαθητές που δεν αυτοεξυπηρετούνται με την παρουσία Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού. (νόμος 3699 άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο γ)

4)  Οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, είναι αυτοτελείς σχολικές μονάδες, που φιλοξενούν μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι, λόγω των ειδικών εκπαιδευτικών τους αναγκών χρειάζονται την στήριξη της διεπιστημονικής ομάδας που στελεχώνει τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Η διεπιστημονική ομάδα περιλαμβάνει δάσκαλο Ε.Α.Ε, ψυχολόγο, κοινωνικό/ή λειτουργό, λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, γυμναστή, ειδικό βοηθητικό προσωπικό. Οι μαθητές φοιτούν σε αυτές ως το 14ο έτος ηλικίας και με δυνατότητα παράτασης της φοίτησης ως το 15ο έτος.

5) Σε περίπτωση που ο μαθητής δεν μπορεί να παρακολουθήσει το πρόγραμμα του σχολείου λόγω προβλημάτων υγείας ή συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αναγκών, τότε οι γονείς μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μέσω του σχολείου στην Πρωτοβάθμια Διεύθυνση, όπου ανήκει, για να εγκριθεί κατ΄οίκον διδασκαλία. Συνήθως, οι ώρες που εγκρίνονται για κάθε μαθητή είναι από 5 ως 10 την εβδομάδα.  ( ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3699 άρθρο 6,παράγραφος 4, εδάφιο γ).

Πρόγραμμα Λειτουργίας

αναρτήθηκε στις 20 Σεπ 2011, 10:59 μ.μ. από το χρήστη Δημοτικό Άνοιξης Σύλλογος Γονέων   [ ενημερώθηκε 12 Δεκ 2014, 12:50 π.μ. ]

Το πρόγραμμα του σχολείου μας διαμορφώνεται ως εξής :
Κλασικό

1η ώρα      08:10 - 08:55
2η ώρα      08:55 - 09:40
Διάλειμμα  09:40 - 10:00
3η ώρα      10:00 - 10:45
4η ώρα      10:45 - 11:30
Διάλειμμα  11:30 - 11:45
5η ώρα      11:45 - 12:25
Διάλειμμα  12:25 - 12:35
6η ώρα      12:35 - 13:15
Διάλειμμα  13:15 - 13:20
7η ώρα      13:20 - 14:00

 
14:05 Αποχώρηση μαθητών
Ολοήμερο 
1η ώρα      08:10 - 08:55
2η ώρα      08:55 - 09:40
Διάλειμμα  09:40 - 10:00
3η ώρα      10:00 - 10:45
4η ώρα      10:45 - 11:30
Διάλειμμα  11:30 - 11:45
5η ώρα      11:45 - 12:25
Διάλειμμα  12:25 - 12:35
6η ώρα      12:35 - 13:15
Διάλειμμα  13:15 - 13:20
7η ώρα      13:20 - 14:00
Φαγητό      14:00 - 14:40

8η ώρα       14:50 - 15:30
Διάλειμμα   15:30- 15:40
9η ώρα       15:40 - 16:15

16:15 Αποχώρηση μαθητών

Προστασία της υγείας των μαθητών απο τη χρήση ναφθαλίνης

αναρτήθηκε στις 19 Νοε 2010, 8:56 π.μ. από το χρήστη Δημοτικό Άνοιξης Σύλλογος Γονέων   [ ενημερώθηκε 20 Νοε 2010, 2:31 π.μ. ]

Ακολουθεί ένα έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την προστασία της υγείας του μαθητικού πληθυσμού απο τη χρήση σκευασμάτων ναφθαλίνης που χρησιμοποιούνται για την προφύλαξη των ρούχων απο τον σκώρο.
Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τα σκευάσματα αυτά απαγορεύεται να διατίθενται στην αγορά.
Διαβάστε το σχετικό έγγραφο που ακολουθεί στα συνημμένα.

Αυτοπροστασία και παροχή πρώτων βοηθειών

αναρτήθηκε στις 17 Νοε 2010, 9:09 π.μ. από το χρήστη Δημοτικό Άνοιξης Σύλλογος Γονέων   [ ενημερώθηκε 20 Νοε 2010, 2:34 π.μ. ]

Για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που θα προκύψουν απο φυσικές ή άλλες αιτίες έχουμε καθήκον όλοι να οργανωθούμε κατά τέτοιο τρόπο στα σχολεία μας, ώστε αν ποτέ παρουσιαστεί  τέτοια ανάγκη να μην έχουμε τραυματισμούς ή θύματα. Όπως είναι γνωστό σε τέτοιες καταστάσεις δημιουργείται πανικός σε όλους. Προσοχή λοιπόν.
Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή του Υπουργείου Παιδείας με θέμα "Οργάνωση Πολιτικής Άμυνας στα Σχολεία".

Μπορείτε να την διαβάσετε ή να την αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας, επιλέγοντας την παρακάτω σύνδεση.

Ασφάλεια στα σχολεία

αναρτήθηκε στις 17 Νοε 2010, 8:29 π.μ. από το χρήστη Δημοτικό Άνοιξης Σύλλογος Γονέων   [ ενημερώθηκε 20 Νοε 2010, 2:34 π.μ. ]

Το τεύχος αυτό είναι ένα εργαλείο, με στόχο την βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας (Πρόληψη ατυχημάτων) στο σχολείο και τη δημιουργία σκέψης (νοοτροπία), Πρόληψης στους μαθητές.
Το τεύχος δεν προορίζεται μόνο για την απόκτηση γνώσεων, αλλά κυρίως για την εφαρμογή των αποκτηθέντων γνώσεων.
Προορίζεται για εκείνους που έχουν ευθύνη ή αρμοδιότητα για την ασφάλεια του σχολείου (κτίριο, εξοπλισμός, συμπεριφορά μαθητών κλπ.).
Αρμόδιοι μπορεί να είναι τα μέλη του διδακτικού προσωπικού, οι δημόσιοι λειτουργοί, οι μηχανικοί ασφάλειας, οι σχολίατροι, οι τοπικές αρχές και, κατά περίπτωση, η αστυνομία και η πυροσβεστική υπηρεσία.
Συγγραφέας : Ι. Στ. Παπαδόπουλος

Ολόκληρο το τεύχος μπορείτε να το διαβάσετε και να το αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας, επιλέγοντας την παρακάτω σύνδεση

1-9 of 9