Τράπεζα Αίματος

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με την Τράπεζα Αίματος και τις διαδικασίες σχετικά με αυτήν.
Συγκεκριμένα μπορείτε να βρείτε :

Ονόματα υπευθύνων της Τράπεζας Αίματος και στοιχεία επικοινωνίας
Κανονισμός Τράπεζας Αίματος
Διαδικασίες παροχής φιαλών
Προγραμματισμένες αιμοδοσίες
Φωτογραφίες απο προηγούμενες αιμοδοσίες

Υπεύθυνοι Διαχειριστές Τράπεζας Αίματος

αναρτήθηκε στις 8 Οκτ 2012, 4:07 π.μ. από το χρήστη Δημοτικό Άνοιξης Σύλλογος Γονέων   [ ενημερώθηκε 10 Οκτ 2012, 9:39 μ.μ. ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (ΕΑ) ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ
 
 Πρόεδρος :
Ελένη Καππή - Κασιμάτη ( 6945332336 )
 Μέλος :
Μάριος Λουκάτος ( 6944866067 )
 Μέλος :
Τασούλα Αβάτι - Καρπούζη

Κανονισμός Τράπεζας Αίματος

αναρτήθηκε στις 8 Οκτ 2012, 4:06 π.μ. από το χρήστη Δημοτικό Άνοιξης Σύλλογος Γονέων   [ ενημερώθηκε 9 Οκτ 2012, 10:57 π.μ. ]

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΞΗΣ

Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας


Άρθρο 1 : Ίδρυση-Έδρα

Ιδρύεται Τράπεζα Αίματος από τα μέλη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Άνοιξης, με την επωνυμία «Τράπεζα Αίματος Συλλόγου Γονέων Δημοτικού Άνοιξης». Η Τράπεζα Αίματος λειτουργεί σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», στο οποίο τηρείται αρχείο αιμοδοτών, και το οποίο ενημερώνει τον Σύλλογο Γονέων Δημοτικού Άνοιξης για τα υπάρχοντα αποθέματα.

Το νοσοκομείο έχει την ευθύνη και την επίβλεψη των όρων υγιεινής κατά την αιμοδοσία και τη λήψη φιαλών αίματος καθώς και τη συντήρηση και διακίνηση των φιαλών αίματος. Έδρα της εν λόγω Τράπεζας αίματος, ορίζεται η πόλη της Αθήνας.


Άρθρο 2 : Σκοπός

Σκοποί της Τράπεζας Αίματος είναι:
 1. Η δημιουργία διαρκούς παρακαταθήκης αίματος για την αντιμετώπιση των αναγκών των μελών της, και όλων των γονέων του συλλόγου εφόσον αυτό είναι δυνατό.
 2. Η παροχή βοήθειας και η συμπαράσταση για την εξεύρεση αίματος στις έκτακτες ανάγκες των μελών, όταν δεν υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης από την Τράπεζα.
 3. Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και εθελοντικής προσφοράς αίματος στο συλλογικό χώρο και το κοινωνικό περιβάλλον των μελών του Συλλόγου

Άρθρο 3 : Διοίκηση – Επιτροπή Αιμοδοσίας (Ε.Α.)

Την ευθύνη για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού έχει το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων Δημοτικού Άνοιξης. Κάθε οικονομική υποχρέωση της Τράπεζας καλύπτεται από το ταμείο του Συλλόγου.

Την ευθύνη για τη λειτουργία της Τράπεζας Αίματος έχει η Επιτροπή Αιμοδοσίας (Ε.Α.), η οποία αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη της Τράπεζας Αίματος, που ορίζονται από το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων. Ένα εκ των μελών της Ε.Α.  ορίζεται Πρόεδρος και έχει και την ευθύνη εκπροσώπησης της Τράπεζας Αίματος. Η θητεία της Ε.Α. είναι διετής και διάρκειας ισόχρονης όσο και η θητεία του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων. Αντικατάσταση μέλους της Ε.Α. μπορεί να γίνει με απόφαση του ΔΣ του Συλλόγου.

Η Ε.Α. έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα διαχείρισης του αίματος και την κύρια ευθύνη για τη διαρκή εξασφάλιση δυνατότητας εξυπηρέτησης των μελών και την παρακολούθηση αιμοδοτών και αιμοληπτών για τη συνεπή ανταπόκριση στις υποχρεώσεις τους.Άρθρο 4 : Υποχρεώσεις της Επιτροπής Αιμοδοσίας (Ε.Α.)

Η Επιτροπή Αιμοδοσίας έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:

 1. Την ευθύνη για την οργάνωση εκδηλώσεων και την περιοδική έκδοση ανακοινώσεων με σκοπό την υπογράμμιση της ανάγκης για εθελοντική αιμοδοσία. 
 2. Την αρμοδιότητα και την υποχρέωση να δημοσιεύει ανακοινώσεις για την διενέργεια τακτικής αιμοδοσίας τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο καθώς και την διενέργεια έκτακτης αιμοδοσίας κάθε φορά που αυτό κρίνεται σκόπιμο ένεκα εκτάκτων αναγκών.
 3. Την τήρηση ονομαστικού αρχείου (δύναται και ηλεκτρονικό) αιμοδοσίας Τράπεζας Αίματος και λήψης φιαλών. Στο αρχείο αυτό θα περιλαμβάνεται η προσωπική καρτέλα του κάθε μέλους-αιμοδότη με στοιχεία του προσωπικού αποθεματικού σε αίμα καθώς και τη συνολική κατάσταση διαχείρισης της τράπεζας αίματος με την κατάσταση του συνολικού αποθεματικού.
 4. Την έκδοση εντολών (αριθμός φιαλών και ομάδα αίματος) παραχώρησης αίματος προς το νοσοκομείο που υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Ε.Α.  Η έγκριση  για τη χορήγηση ποσότητας αίματος σε κάποιο μέλος της Τράπεζας ή συγγενούς του, δίνεται μετά από γραπτή αίτηση του μέλους σε ειδικό έντυπο που φέρει το ονοματεπώνυμό του, την ημερομηνία, τον αριθμό των φιαλών αίματος, την πλήρη διεύθυνση κατοικίας,
 5. Το τηλέφωνό του και τον αριθμό του δελτίου της αστυνομικής του ταυτότητας.
 6. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις ή κατά τις μη εργάσιμες ή νυχτερινές ώρες, μπορεί να δοθεί και προφορική εντολή από οποιοδήποτε μέλος της Ε.Α. αλλά την επόμενη εργάσιμη ημέρα εκδίδεται απαραίτητα και η γραπτή εντολή υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο ή κάποιο από τα υπόλοιπα μέλη της Ε.Α. εφόσον αυτός αδυνατεί.

Άρθρο 5 : Μέλη

Τα μέλη της Τράπεζας Αίματος διακρίνονται σε τακτικά και μη τακτικά. Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν όλα τα μέλη του  Συλλόγου Γονέων Δημοτικού Άνοιξης και έξω από αυτόν, που είναι εθελοντές αιμοδότες και έχουν ενταχθεί στην Τράπεζά. Μη τακτικά μέλη ονομάζονται όσα μέλη του Συλλόγου και έξω από αυτόν δεν μπορούν να είναι εθελοντές αιμοδότες.

Εγγραφή και διαγραφή μέλους στην Τράπεζα Αίματος πραγματοποιείται με απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων. Το κάθε μέλος της Τράπεζας Αίματος καταχωρείται σε ειδική καρτέλα, η οποία ενημερώνεται κάθε φορά που προσέρχεται για αιμοδοσία.


Άρθρο 6 : Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μελών

Δικαιώματα και υποχρεώσεις:

α.    Κάθε τακτικό μέλος της Τράπεζας Αίματος μπορεί να ζητήσει αίμα για δικές του ανάγκες ή ανάγκες άλλων (παιδιά, γονείς, συζύγους, συγγενείς Α΄βαθμού). Δεν καλύπτονται ανάγκες που αφορούν αιμοληψία λόγω χρόνιων παθήσεων. Η χορήγηση σ΄ αυτούς,  των μονάδων αίματος,  γίνεται με τη μορφή του δανεισμού. Δηλαδή υποχρεούνται οι δανειζόμενοι να επιστρέψουν τις μονάδες αίματος, μέσα σε ορισμένο χρονικό διάστημα που διαμορφώνεται ως εξής:
 1. Μέχρι δύο [2] φιάλες αίματος, επιστροφή σε τέσσερις [4] μήνες από την ημερομηνία δανεισμού.
 2. Μέχρι τέσσερις [4] φιάλες αίματος, επιστροφή μέσα σε διάστημα έξι [6] μηνών από την ημερομηνία δανεισμού,  τουλάχιστον του ήμισυ (50%) των φιαλών.
 3. Για ποσότητα μεγαλύτερη των τεσσάρων [4] φιαλών, θα αποφασίζει η Ε.Α. της Τράπεζας Αίματος για το χρονικό διάστημα και τον αριθμό των φιαλών αίματος που θα επιστραφούν.

β.    Τα μη τακτικά μέλη της Τράπεζας εξυπηρετούνται εφόσον υπάρχει απόθεμα αίματος, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ.    Εάν κάποιος από τους συγγενείς των μελών της Τράπεζας Αίματος, ενώ έχει δανεισθεί ποσότητα αίματος δεν επιστρέψει ισόποση με τη δανειζόμενη ποσότητα αίματος μέσα  στο χρονικό διάστημα που αναγράφεται στο παρόν άρθρο, δεν μπορεί στο μέλλον να κάνει χρήση της παρακαταθήκης των μονάδων αίματος της Τράπεζας.

δ.    Κάθε μη τακτικό μέλος της Τράπεζας που εξυπηρετήθηκε αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιστρέφει την ποσότητα αίματος που πήρε μέσα σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών.

ε.    Κάθε τακτικό μέλος είναι υποχρεωμένο να συμμετέχει στις αιμοδοσίες που οργανώνει ο Σύλλογος τουλάχιστον μία (1) φορά το χρόνο.

στ.    Κάθε μέλος είναι υποχρεωμένο να φροντίζει για την απρόσκοπτη λειτουργία της Τράπεζας και να συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος που ευνοεί την ανάπτυξη της εθελοντικής αιμοδοσίας.

ζ.    Ο ενδιαφερόμενος για αιμοληψία υποβάλει γραπτό ή προφορικό αίτημα ανάλογα με το επείγον της περίπτωσης, σε οποιοδήποτε μέλος της Ε.Α. Το αίτημα συνοδεύεται και με την αντίστοιχη βεβαίωση του νοσοκομείου ή κλινικής όπου νοσηλεύεται ο/η ασθενής και θα αναγράφεται η ανάγκη του σε αίμα (ποσότητα και ομάδα). Ενημερώνεται ο Πρόεδρος της Ε.Α., ο οποίος με υπογεγραμμένο υπηρεσιακό σημείωμά του, προς την αιμοδυναμική μονάδα του Νοσοκομείου, αιτείται τον αντίστοιχο αριθμό φιαλών για τον ασθενή-λήπτη, όπου κι αν νοσηλεύεται. Υπηρεσιακό Σημείωμα δύναται σε περίπτωση κωλύματος να υπογράφει εκτός του Προέδρου και οποιοδήποτε μέλος της Ε.Α.


Άρθρο 7 : Αιμοληψία – αριθμός φιαλών – ανώτατα όρια

Το αίμα που δίνει κάθε μέλος κατανέμεται μεταξύ του προσωπικού του αποθεματικού και του αποθεματικού της Τράπεζας σε αριθμό συνολικών φιαλών 60% και 40% αντίστοιχα στρογγυλοποιούμενο στην πλησιέστερη κάθε φορά ακέραια φιάλη.

Το κάθε τακτικό μέλος μπορεί, εφόσον χρειαστεί, να χρησιμοποιήσει με δική του απόφαση και πρωτοβουλία το σύνολο του προσωπικού του αποθεματικού που διαθέτει εκείνη τη στιγμή, για τα άτομα που ορίζονται στο άρθρο 6α μετά από σχετική αίτηση στην Ε.Α.

Ο κάθε αιμοδότης - μέλος μπορεί επίσης, εφόσον χρειαστεί, να ζητήσει μέχρι το 10% από το διαθέσιμο εκείνη τη στιγμή κοινό αποθεματικό μόνο για προσωπική ανάγκη ή για κάλυψη αναγκών αδελφών, γονέων, παιδιών και συζύγου και αφού προηγουμένως έχει εξαντλήσει το σύνολο του προσωπικού του αποθεματικού.

Σε μέλη του συλλόγου που αδυνατούν να δώσουν αίμα κατόπιν ιατρικής γνωμάτευσης δύναται να δοθεί αριθμός φιαλών μέχρι 10% από το διαθέσιμο κοινό αποθεματικό μετά από σχετική αίτηση και αντίστοιχη απόφαση της Ε.Α. και μόνο για προσωπική χρήση.Άρθρο 8 : Πρώτη αιμοδοσία

Το αίμα που δίδεται από τα μέλη κατά την πρώτη αιμοδοσία που θα διενεργήσει η Ε.Α. θεωρείται προσωπικό αποθεματικό του κάθε μέλους.


Άρθρο 9 : Παράγωγα αίματος κλ.π.

Στην ίδια τράπεζα δύναται να φυλάσσονται και παράγωγα αίματος, όπως αιμοπετάλια κ.λπ, δικαίωμα λήψης των οποίων έχουν μόνο όσοι προσφέρουν τέτοια.


Άρθρο 10 : Διαγραφή μέλους – Οικειοθελής αποχώρηση μέλους

Όποιο μέλος δεν συμμετέχει τουλάχιστον σε μία αιμοδοσία ανά έτος, χωρίς να υπάρχει βεβαιωμένη ιατρική απαγόρευση που να το επιβάλλει,  δικαιούται τη λήψη αίματος μόνο από το προσωπικό αποθεματικό και μέχρις εξάντλησης αυτού, και αφού έχει κληθεί προηγουμένως από την Ε.Α.

Μετά την εξάντληση του προσωπικού αποθεματικού του μέλους και εφόσον εξακολουθεί να μην καταθέτει αίμα στην Τράπεζα, το μέλος διαγράφεται από την Τράπεζα Αίματος με απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων,  κατόπιν εισήγησης της Ε.Α. και παύει να αντλεί οποιοδήποτε δικαίωμα στην Τράπεζα Αίματος είχε μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Άρση της διαγραφής επιτυγχάνεται, επίσης αυτοδίκαια, με την προσφορά από το συγκεκριμένο μέλος τουλάχιστον δύο (2) φιαλών αίματος, η μία εκ των οποίων να είναι του ιδίου, εφόσον ιατρικώς επιτρέπεται.

Δεν αποκλείεται ή διαγράφεται σε καμία περίπτωση, μέλος της Τράπεζας Αίματος που προσέρχεται για αιμοδοσία και δεν του επιτρέπεται ιατρικώς, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα διαρκεί η ιατρική απαγόρευση.

Μέλος δύναται να αποχωρήσει οικειοθελώς από την Τράπεζα Αίματος μετά από έγγραφη δήλωση αποχώρησης του στην Ε.Α. Το αποθεματικό των φιαλών αίματος που υπάρχουν στην προσωπική του καρτέλα, διαχειρίζονται από την Ε.Α.


Άρθρο 11 : Διάλυση Τράπεζας

Η Τράπεζα Αίματος καταργείται εφόσον προηγηθεί διάλυση του Συλλόγου Γονέων Δημοτικού Άνοιξης, ή με απόφαση των 2/3 της πλειοψηφίας των μελών του ΔΣ του συλλόγου, μετά από αντίστοιχο αίτημα της Ε.Α. και εφόσον συντρέχουν πασιφανείς λόγοι που κάνουν αδύνατη τη λειτουργία της.

Σε περίπτωση διάλυσης της Τράπεζας Αίματος το συνολικό απόθεμα σε αίμα περιέρχεται αναλογικά και κατ’ αντιστοιχία ως προσωπικό απόθεμα στα μέλη που το έχουν καταθέσει ή περιέρχεται στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».


Άρθρο 12 : Τροποποίηση Κανονισμού

Ο παρών εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της Τράπεζας Αίματος, επικυρώνεται και τίθεται σε ισχύ ή τροποποιείται με απόφαση της πλειοψηφίας των μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου. Το Δ.Σ. διατηρεί το δικαίωμα να διαφοροποιεί ή να συμπληρώνει ή να καταργεί μέρος ενός άρθρου ή άρθρο ή άρθρα του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας, που αποτελείται από δεκατρία [13] άρθρα, ή ακόμα και ολόκληρο τον Κανονισμό, μετά από απόφασή του, σε περίπτωση διαφοροποίησης ή απόκλισης του σκοπού της Τράπεζας Αίματος.


Άρθρο 13.: Γενικές και Μεταβατικές Διατάξεις

Κάθε ζήτημα που προκύπτει και δε ρυθμίζεται από τον παρόντα κανονισμό αντιμετωπίζεται με απόφαση της Επιτροπής Αιμοδοσίας ή του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων του Δημοτικού Άνοιξης.

Το ΔΣ του συλλόγου,  δεσμεύεται να γνωστοποιεί εγκαίρως και εγγράφως, τη νέα σύνθεση της Επιτροπής Αιμοδοσίας της Τράπεζας Αίματος [που προκύπτει από το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου] στα μέλη της και στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία»,  καθώς επίσης να τηρεί στο αρχείο του, τις καταστάσεις αιμοδοτών αλλά και διαχείρισης των μονάδων αίματος
της Τράπεζας.

Ο κανονισμός αυτός εγκρίθηκε από το ΔΣ του Συλλόγου Γονέων στις 26 Μαίου 2012

Διαδικασίες παροχής φιαλών

αναρτήθηκε στις 8 Οκτ 2012, 4:06 π.μ. από το χρήστη Δημοτικό Άνοιξης Σύλλογος Γονέων   [ ενημερώθηκε 8 Οκτ 2012, 4:06 π.μ. ]


Φωτογραφίες απο προηγούμενες αιμοδοσίες

αναρτήθηκε στις 8 Οκτ 2012, 4:05 π.μ. από το χρήστη Δημοτικό Άνοιξης Σύλλογος Γονέων   [ ενημερώθηκε 28 Μαρ 2016, 2:16 μ.μ. ]

Τράπεζα Αίματος 2015 ‎(7η)‎

Τράπεζα Αίματος 2016 ‎‎(8η)‎‎


Τράπεζα Αίματος 2014 ‎(6η)‎

Τράπεζα Αίματος 2014 ‎(5η)‎

Τράπεζα Αίματος 2013 ‎(4η)‎

Τράπεζα Αίματος 2012 ‎(3η)‎

Τράπεζα Αίματος 2012 ‎(2η)‎


Τράπεζα Αίματος 20121-4 of 4