Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΟΙΞΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


Άρθρο 1
Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΟΙΞΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ».
   
Άρθρο 2
Έδρα του Σωματείου ορίζεται η Άνοιξη Αττικής.

Άρθρο 3
Σκοπός – Δραστηριότητα
Σκοποί του Συλλόγου είναι :
1.    η στενή συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό του σχολείου,
2.    η εξασφάλιση προϋποθέσεων για καλύτερη αγωγή και εκπαίδευση των μαθητών,
3.    η συμβολή στη συστηματική μετάδοση και οικειοποίηση της σύγχρονης γνώσης και των πολιτιστικών στοιχείων που συνιστούν την πνευματική παράδοση της χώρας μας,
4.    η συνεχής προσπάθεια για διάδοση και ανάπτυξη του σχολικού αθλητισμού,
5.    η εξασφάλιση του απαραίτητου εξοπλισμού του σχολείου με σύγχρονα εποτπικά μέσα διδασκαλίας και η διάδοση της χρήσης αυτών,
6.    η δημιουργία, οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθήκης και η διάδοση και χρήση του βιβίου ως και η ίδρυση μαθητκών εξοχών, αναγνωστηρίων κλπ, καθώς επίσης και η υλική και ηθική συμπαράσταση στους μαθητές για τη λειτουργία εκθέσεων έργων τέχνης και την οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων εντός του χώρου του σχολείου,
7.    η συμπαράσταση στους μαθητές για την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας και της ευγενικής άμιλλας για μάθηση και εργασία,
8.    η φροντίδα για καλή υγεία των μαθητών και η δημιουργία καλών συνθηκών υγιεινής στο χώρο του σχολείου,
9.    η συμβολή στην ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των μαθητών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
10.    η προώθηση της διαρκούς επιμόρφωσης των μελών του Συλλόγου σε συνεργασία με κέντρα επιμόρφωσης,
11.    η οργάνωση διαλέξεων επιστημονικού περιεχομένου,
12.    η συνεργασία με διάφορους μαζικούς φορείς της περιοχής.

Άρθρο 4
Εγγραφή Μελών – Δικαιώματα Υποχρεώσεις
Ως τακτικά μέλη εγγράφονται αυτοδίκαια όλοι οι γονείς των μαθητών του σχολείου. Κάθε τακτικό μέλος έχει δικαίωμα να συμμετέχει στις γενικές συνελεύσεις, να παίρνει μέρος στις συζητήσεις, ψηφοφορίες, να εκλέγει και να εκλέγεται και να συμμετέχει στις δραστηριότητες του συλλόγου. Τα μέλη υποχρεούνται να καταβάλουν την ετήσια συνδρομή τους δραχμών 5000, η οποία δύναται να αυξομειώνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.
Επίτιμα μέλη εγγράφονται με πρόταση του Δ.Σ. κάτοικοι της σχολικής περιφέρειας και εγκρίνονται απο τη γενική συνέλευση, έχουν δε τα ίδια δικαιώματα με τα τακτικά μέλη εκτός του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Ως γονείς θεωρούνται και οι επίτροποι αν δεν υπάρχουν γονείς. Ακόμη θεωρούνται και οι αντιπρόσωποι των γονέων ή των επιτρόπων, αν οι γονείς ή οι επίτροποι δεν κατοικούν στην έδρα του σχολείου και έχουν ορίσει αντιπρόσωπό τους.

Άρθρο 5
Τα μέλη του συλλόγου καταβάλουν υποχρεωτικά ετήσια συνδρομή δραχμών πέντε χιλιάδων (5000) και έκτακτες εισφορές ύστερα απο απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Μέλος που καθυστερεί ενός έτους εισφορά δεν έχει δικαίωμα ψήφου εκτός αν την καταβάλει προ της ψηφοφορίας. Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει απο το σύλλογο υποβάλλοντας  έγγραφη αίτηση ή όταν αποχωρήσει απο το σχολείο το παιδί του ή ο κηδεμονευόμενος μαθητής.

Άρθρο 6
Κάθε μέλος που παραβαίνει τις διατάξεις του καταστατικού ή αναπτύσσει δραστηριότητα αντίθετη με τους σκοπούς του συλλόγου, διαγράφεται αφού προηγουμένως κληθεί σε απολογία, με απόφαση του Δ.Σ. που λαμβάνεται με πλειοψηφία του ενός δευτέρου (1/2) των μελών συν ένα (1). Η απόφαση χρειάζεται να επικυρωθεί απο τη γενική συνέλευση.

Άρθρο 7
Τα μέλη λαμβάνουν μέρος στις γενικές συνελεύσεις, έχουν δικαίωμα να ελέγχουν τις πράξεις του Δ.Σ., να εκλέγουν και να εκλέγονται μέλη του Δ.Σ., ή της εξελεγκτικής επιτροπής (Ε.Ε.) και ψηφίζουν στις συνελεύσεις για κάθε θέμα που αφορά το Σύλλογο. Τα μέλη συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες του συλλόγου, ενημερώνονται για την πορεία του, εξετάζουν τα βιβλία του και προτείνουν στο Δ.Σ. και στις Γενικές Συνελεύσεις ότι εξυπηρετεί τους σκοπούς του Συλλόγου κατά την κρίσης τους. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι υποχρεωμένα να παρέχουν πληροφορίες για την ενημέρωση των μελών του Συλλόγου.

Άρθρο 8
Πόροι του συλλόγου είναι :
α)    Οι εισφορές απο εγγραφές και συνδρομές των μελών,
β)    οι προαιρετικές εισφορές των μελών,
γ)    οι δωρεές, κληροδοσίες, κληρονομιές, επιχορηγήσεις απο οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο,
δ)    τα έσοδα απο διάφορες εκδόσεις και εκδηλώσεις του συλλόγου και
ε)    κάθε άλλο έσοδο που νόμιμα έρχεται στο σύλλογο.

Άρθρο 9
Τα όργανα του συλλόγου είναι :
1.    Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)
2.    Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
3.    Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)

Άρθρο 10
Η Γενική Συνέλευση :
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του συλλόγου, η οποία εκτός απο τις γενικές αρμοδιότητες αποφασίζει για κάθε άλλη υπόθεση που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Οι γενικές συνελεύσεις του συλλόγου είναι τακτικές και έκτακτες.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται μια φορά το χρόνο το μήνα Νοέμβριο με υποχρεωτικά θέματα  ημερήσιας διάταξης εκτός των άλλων, τον απολογισμό του Δ.Σ. και της Ε.Ε..
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται όταν το ζητήσει το ένα πέμπτο (1/5) των τακτικών μελών του συλλόγου εγγράφως απο το Δ.Σ.. Ο πρόεδρος υποχρεούται να καλέσει τη γενική συνέλευση μέσα σε επτά (7) ημέρες.
Ο χρόνος γνωστοποίησης για την ετήσια γενική συνέλευση είναι δεκα πέντε (15) ημέρες πριν, ενώ για την έκτακτη είναι τουλάχιστον προ τριών (3) ημερών.
Η γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, προεδρεύεται απο τριμελές προεδρείο που εκλέγεται απο τη γενική συνέλευση. Δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση έχουν τα ταμειακώς εντάξει μέλη.

Άρθρο 11
Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και είναι άκυρες αν η γενική συνέλευση δεν έχει απαρτία που ορίζεται ως εξής :
Στην πρώτη συνέλευση πρέπει να είναι παρόντα το ένα τρίτο (1/3) των ταμειακώς εντάξει μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας ορίζεται νέα γενική συνέλευση με τα ίδια θέματα μετά απο επτά (7) ημέρες που θεωρείται κανονική και που είναι σε απαρτία με την παρουσία όσων μελών προσέλθουν.

Άρθρο 12
Το Διοικητικό Συμβούλιο :
Ο σύλλογος διοικείται απο επταμελές διοικητικό συμβούλιο που εκλέγεται κάθε δύο (2) χρόνια απο τη γενική συνέλευση των ταμειακώς εντάξει μελών, σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού αυτού. Το νέο Δ.Σ. συνέρχεται σε επτά (7) ημέρες απο την εκλογή του και με μυστική ψηφοφορία εκλέγει τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, το γενικό γραμματέα και τον ταμία του συλλόγου.
Έχει διετή θητεία, εκτός αν γίνει πρόταση μομφής σε γενική συνέλευση που αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών. Αν γίνει δεκτή η μομφή τότε θεωρείται παραιτημένο και εκλέγεται νεο μέχρι την επόμενη γενική συνέλευση, οπότε γίνονται κανονικές εκλογές για Δ.Σ.
Αν ένα μέλος του Δ.Σ. αποχωρήσει, η θέση του συμπληρώνεται απο το πρώτο επιλαχόντα.
Η θητεία του πρώτου Δ.Σ. λήγει το Νοέμβριο του 2001.

Άρθρο 13
Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα. Με υποχρέωση του προέδρου που ορίζει και την ημερήσια διάταξη συγκαλείται το Δ.Σ. είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την συνεδρίαση. Το Δ.Σ. είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοικτές για όλα τα μέλη του συλλόγου.

Άρθρο 14
Το Δ.Σ. εφαρμόζει το καταστατικό, εκτελεί τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, αποφασίζει έγκαιρα για τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις, συνιστά επιτροπές για καταμερισμό εργασίας απο μέλη του συλλόγου, τις ελέγχει και φέρει την ευθύνη για την δραστηριότητά του. Διαχειρίζεται την περιουσία του συλλόγου και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση των σκοπών του συλλόγου. Μπορεί να ορίζει ενα υπεύθυνο για κάθε τάξη απο τα μέλη του συλλόγου για να υπάρχει καλύτερη και αμφίδρομη πληροφόρηση ανάμεσα στα μέλη και στο Δ.Σ.

Άρθρο 15
Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις καλείται σε έγγραφη απολογία εντός δέκα (10) ημερών με πρόσκληση των μελών του Δ.Σ. Αν η δικαιολογία του είναι ανεπαρκής και δεν συμμορφωθεί, θεωρείται παραιτημένο και η θέση του συμπληρώνεται απο τον πρώτο επιλαχόντα.

Άρθρο 16
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το σύλλογο στις δικαστικές αρχές και στους τρίτους. Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., τις προεδρεύει και τις διευθύνει, υπογράφει μαζί με το γραμματέα τα εντάλματα πληρωμής και εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. και των Γ.Σ. Τα πρακτικά του Δ.Σ. υπογράφονται απο όλα τα μέλη του Δ.Σ. Σε περίπτωση απουσίας τον αντικαθιστά ο αντιπρόεδρος. Το Δ.Σ. συγκαλείται επίσης αν το ζητήσουν τρία (3) τουλάχιστον μέλη του με γραπτή αίτησή τους, που πρέπει να αναφέρει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 17
Ο Γραμματέας φυλάσσει τα αρχεία και τη σφραγίδα του συλλόγου, τηρεί βιβλίο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, μητρώο μελών και πρακτικά συνεδριάσεων του Δ.Σ. Φροντίζει να τηρείται τάξη στα βιβλία και κάνει όλη τη γραφική δουλειά του συλλόγου. Ο γραμματέας όταν απουσιάζει αναπληρώνεται απο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται με απόφαση της πλειοψηφίας του.

Άρθρο 18
Ο Ταμίας εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις που έχουν την υπογραφή του και τη σφραγίδα του συλλόγου, τις εισφορές των μελών του συλλόγου και γενικά όλα τα έσοδά του, τηρεί τα απαραίτητα βιβλία, ενεργεί κάθε πληρωμή που ορίζει το Δ.Σ., υπογράφει εντάλματα πληρωμής μαζί με τον πρόεδρο και είναι υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρημάτων ή πληρωμή χωρίς απόφαση του Δ.Σ. Κρατά για τις επείγουσες ανάγκες του συλλόγου μέχρι πενήντα χιλιάδες (50.000) δρχ. και κατεθέτει στην τράπεζα τα επί πλέον ποσά. Οι αναλήψεις χρηματικών ποσών γίνονται απο τον ταμία ή κωλυόμενου αυτού απο τον πρόεδρο του Δ.Σ., με βάση αποφάσεις του Δ.Σ. το οποίο εξουσιοδοτούν τα πρόσωπα αυτά κατά τα παραπάνω. Εαν ο ταμίας δεν εκτελεί σωστά τα καθήκοντά του αντικαθίσταται με απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 19
Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει και ασκεί τα καθήκοντά του.

Άρθρο 20
Οι αρχαιρεσίες του συλλόγου για την εκλογή του Δ.Σ. γίνονται κάθε δύο (2) χρόνια το μήνα Νοέμβριο. Για τη διεξαγωγή των εκλογών εκλέγεται απο τη Γ.Σ. με ανάταση των χεριών τριμελής εφορευτική επιτροπή που διεξάγει τις εκλογές και κάνει τη διαλογή των ψήφων. Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι.

Άρθρο 21
Στη γενική συνέλευση αυτή εκλέγεται επταμελές διοικητικό συμβούλιο. Για την εξελεγκτική επιτροπή εκλέγονται τρία (3) μέλη τακτικά και ένα (1) αναπληρωματικό. Παίρνουν μέρος στις αρχαιρεσίες και ψηφίζουν τα ταμειακά εντάξει μέλη του συλλόγου και εκπροσωπούν οπωσδήποτε το ένα τρίτο (1/3) των μαθητών του σχολείου. Η ψηφοφορία είναι μυστική, σε έντυπα ψηφοδέλτια και με το σύστημα της απλής αναλογικής. Στις εκλογές αυτές ψηφίζουν ο ένας ή και οι δύο γονείς κάθε μαθητή. Οι εκλογές επαναλαμβάνονται μέχρι δύο (2) φορές, εφόσον δεν ψηφίσουν γονείς, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των μαθητών του σχολείου. Στην περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται και μετά την επανάληψη των εκλογών η εκπροσώπηση του ενός τρίτου (1/3) των μαθητών του σχολείου, το Δ.Σ. του συλλόγου θεωρείται οτι εκλέγεται νομίμως, αλλά δεν συμμετέχει στην σχολική επιτροπή, στο σχολικό συμβούλιο και δεν εκπροσωπείται στην ένωση γονέων, σύμφωνα με την ισχύσουσα νομοθεσία.

Άρθρο 22
Επίσης με την εκλογή του Δ.Σ. και κατά τον ίδιο, όπως παραπάνω, τρόπο εκλέγονται και εκπρόσωποι ενώσεων με την αναλογία ένας εκπρόσωπος στην ένωση για σαράντα (40) μαθητές του σχολείου. Εκπρόσωποι των ενώσεων εκλέγονται μέλη του συλλόγου που έχουν δικαίωμα ψήφου και δεν είναι μέλη της Ε.Ε. Τέλος εκλέγεται απο τη Γ.Σ. και ένας εκπρόσωπος για τη σχολική επιτροπή και κατά τον ίδιο, όπως παραπάνω, τρόπο.

Άρθρο 23
Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής με ένα αναπληρωματικό μέλος. Εκλέγεται για δύο χρόνια και έργο της είναι ο έλεγχος και η εποπτεία των οικονομικών του συλλόγου. Ελέγχει τα βιβλία του ταμία και συντάσσει έκθεση την οποία υποβάλλει στη γενική συνέλευση. Η εξελεγκτική επιτροπή λειτουργεί παράλληλα με την θητεία του Δ.Σ.

Άρθρο 24
Τροποποίηση Καταστατικού
Για την τροποποίηση του καταστατικού χρειάζεται απαρτία του ενός δευτέρου (1/2) των ταμειακά εντάξει μελών, με πλειοψηφία τα τρία τέταρτα (3/4) των παρόντων.

Άρθρο 25
Ο σύλλογος διαλύεται αν μείνουν λιγότερα απο είκοσι (20) μέλη ή αν το αποφασίσουν τα τρία τέταρτα (3/4) των παρόντων μελών της γενικής συνέλευσης για την οποία απαιτείται απαρτία των δύο τρίτων (2/3) των ταμειακά εντάξει μελών. Με τη διάλυση του συλλόγου η περιουσία του προσφέρεται για εκπαιδευτικούς σκοπούς στη σχολική επιτροπή.

Άρθρο 26
Ο σύλλογος έχει κυκλική σφραγίδα με την επωνυμία και το έτος ίδρυσής του.

Άρθρο 27
Ότι δεν προβλέπεται απο το καταστατικό, καθορίζεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και νομολογία.

Άνοιξη 7/5/1999Παρακάτω μπορείτε να αποθηκεύσετε το Καταστατικό του Συλλόγου στον υπολογιστή σας. Είναι σε μορφή Acrobat Reader (pdf)

Ċ
Δημοτικό Άνοιξης Σύλλογος Γονέων,
4 Φεβ 2012, 12:38 μ.μ.