การพัฒนาผลการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และความเข้าใจที่คงทน เรื่อง สิ่งแวดล้อมรอบตัว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์

โพสต์20 พ.ค. 2557 00:58โดยSitthichai Laisema
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมรอบตัว ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด คือ ร้อยละ 70 2)
ศึกษาพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบซินเนคติคส์ 3) ศึกษาความเข้าใจที่คงทน เรื่อง สิ่งแวดล้อมรอบตัว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ 4) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนบ้าน
ทุ่งแจง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรีสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 ในภาคเรียนที่
1 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบ ซิ
นเนคติคส์ เรื่อง สิ่งแวดล้อมรอบตัว 2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมรอบตัว 3) แบบทดสอบ
วัดความคิดสร้างสรรค์ 4) แบบประเมินความเข้าใจที่คงทน และ5) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ รูปแบบที่ใช้ในการทดลอง แบบกลุ่มเดียวทดสอบหลัง (The One-Shot Case
Study) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ค่าร้อยละ (%) การหาค่าเฉลี่ย (
X
) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
 ผลการวิจัยพบว่า
 1. ผลการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมรอบตัว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัด การเรียนรู้
แบบซินเนคติคส์ นักเรียนมีผลการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 94.67 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ ร้อยละ 70 ของ
คะแนนเต็ม
 2. ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์
นักเรียนมีพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
 3. ความเข้าใจที่คงทน เรื่อง สิ่งแวดล้อมรอบตัว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับมาก
และมีพัฒนาการความเข้าใจที่คงทนทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วย การอธิบาย การแปลความ การประยุกต์ใช้ การมี
มุมมองที่หลากหลาย การเข้าใจถึงความรู้สึกผู้อื่น และการรู้จักตนเอง ระหว่างเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
Comments