การจัดการความรู้

การจัดการเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์

 • กระบวนการของการคิดสร้างสรรค์ จากการจัดการความรู้เรื่องการจัดการเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์ ควรมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ซึ่ง “ความคิดสร้างสรรค์ คือ กระบวนการที่บุคคลไวต่อปัญหา ข้อบกพร่อง ช่องว่างในด้านความรู้ สิ่งที่ขาดหายไป หรือสิ่งที่ไม่ประสานกันและไวต่อการแยกแยะ สิ่งต่างๆ ไวต่อการค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหา ไวต่อการเดาหรือการตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับข้อบกพร่อง ทดสอบและทดสอบอีกครั้งเกี่ยวกับสมมติฐาน จนในที่สุดสามารถนำเอาผลที่ได้ไปแสดงให้ปรากฏแก่ผู้อื่นได้” (Torrance, 1962) ความคิดสร้างสรรค์นำมาใช้ในชีวิตประจำวันในทุกสายอาชีพ หลายๆศาสตร์ความรู้ ทั้งทางด้านจิตวิทยา, วิทยาการการรู้, การศึกษา, ปรัชญา (โดยเฉพาะอย่างยิ่งปรัชญาทางวิทยาศาสตร์), เทววิทยา, สังคมวิทยา, ภาษาศาสตร์, ธ ...
  ส่ง 20 พ.ค. 2557 08:40 โดย Sitthichai Laisema
 • การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ จากการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์ ควรจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียน เกิดความคิดสร้างสรรค์ซึ่งประกอบด้วย1.    ความคิดคล่องแคล่ว หมายถึง ความสามารถคิดหาคำตอบที่เด่นชัดและตรงประเด็นมากที่สุด        2. ความคิดยืดหยุ่น หมายถึง ความสามารถในการปรับสภาพของความคิดในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้        3. ความคิดริเริ่ม หมายถึง ความสามารถคิดแปลกใหม่ แตกต่างจากความคิดธรรมดา และอาจเกิดขึ้นจากการนำความรู้เดิมมาคิดดัดแปลงและประยุกต์ให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ขึ้น        4. ความคิดละเอียดลออ หมายถึง ความสามารถในการมองเห็นรายละเอียดในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ทอร์แรนซ์เชื่อว่า  ทุกคนสามารถได้รับการฝึกให้มีความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้นได้ ในการฝ ...
  ส่ง 20 พ.ค. 2557 09:10 โดย Sitthichai Laisema
 • การพัฒนาความฉลาดเชิงสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์มีความสำคัญต่อชีวิตคนเรามาก ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรานั้น ล้วนเกิดจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของคน ซึ่งนอกจากจะทำให้โลกมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นแล้วยังช่วยให้คนมีวิธีคิดแก้ปัญหาต่างๆ ได้  ถ้าคนได้ฝึกการคิด และคิดได้อย่างสร้างสรรค์มาแล้ว ปัญหาทุกอย่างย่อมมีทางแก้ไข  เช่น การแข่งขันทางธุรกิจด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ หากปราศจากความคิดสร้างสรรค์แล้ว แรงจูงใจในการซื้อสินค้า ก็น้อยลงไปด้วย ในขณะที่คู่แข่งของเราพัฒนาตนเองดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา ผลิตภัณฑ์ของเราก็อาจล้าสมัยไปแล้วก็ได้ในโลกปัจจุบันความคิดสร้างสรรค์ ไม่ได้เป็นแค่เพียงสิ่งที่ดีท ...
  ส่ง 20 พ.ค. 2557 01:12 โดย Sitthichai Laisema
 • การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ด้วยปัญญา ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิศึกษาพัฒน์ และ เอ็มไอที (Massachusetts Institute of Technology) ได้มีการจัดตั้ง โรงเรียนดรุณสิขาลัยที่มีการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) ณ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี โดยท่านพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา รับหน้าที่เป็น “ครูใหญ่” การเรียนรู้ประเภทนี้เป็นรูปแบบที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นผู้สร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเองผ่านการลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา               เช่น การเขียนหนังสือสักเล่ม ทำการทดลองวิทยาศาสตร์ การแสดงละคร การสร้างภาพยนตร์ หรือการเขียนคำสั่งควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ซึ่งผู้อำนวยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ หรือที่เรียกว่า Facilitator น ...
  ส่ง 21 พ.ค. 2557 01:33 โดย Sitthichai Laisema
 • การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน CBL วิธีการสอนแบบดั้งเดิม (Traditional learning approach) นี้มีข้อดีหลายอย่างเช่น1.เป็นวิธีที่คุณครูคุ้นเคย เพราะทุกคนต่างก็เรียนมาด้วยวิธีการสอนแบบนี้2. คุณครูที่มีประสบการณ์สอนแค่เพียงปีเดียว ก็ไม่ต้องเตรียมการสอนใหม่ เพราะเรื่องราวที่สอนก็คือเรื่องราวที่เคยเรียนมา ถ้ามีการปรับปรุงหลักสูตรก็มักเป็นแค่ย้ายเนื้อหาจากบทหน้าไปไว้หลัง หรืออาจมีการเพิ่มเติม ตัดทอน เนื้อหา ซึ่งก็ไม่ได้สร้างความยุ่งยากใดๆในการสอน3. การสอนแบบนี้ สามารถสอนนักเรียนนักศึกษาได้ครั้งละหลายคน เพราะเป็นการบรรยาย จะเรียนพร้อมกันห้องละ 50 คนหรือ 500 คนก็ไม่ได้ต่างกัน 4. สามารถบันทึกการสอนแล้วนำไปเผยแพร่ให ...
  ส่ง 20 พ.ค. 2557 00:50 โดย Sitthichai Laisema
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

พัฒนางานวิจัยเชิงสร้างสรรค์

 • ผลการจัดกิจกรรมศิลปะการปั้นดินนํ้ามันแบบธรรมชาติเน้นการใช้คําถาม ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์และพฤติกรรมกล่มของเด็กปฐมวัย เสาวภากุล จันทร์ทิพย์ (Saowapakul Janthip)* ดร.สมชาย วรกิจเกษมสกุล ( Dr. Somchai Vallakitkasemsakul)** ดร.กลยมน ั อินทุสุต (Dr. Kallayamon Intusut)***  บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะการปั้นดินนํ้ามันแบบธรรมชาติเน้นการใช้คําถาม 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมกลุ่มของ เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะการปั้นดินนํ้ามันเน้นแบบธรรมชาติเน้นการใช้คําถาม กลุ่มตัวอย่าง คือ เด็ก ชั้นปฐมวัยปี ที่ 2 จํานวน 14 คน โรงเรียนบ้านโสมเยี่ยมโนนพัฒนา ได้มาโดยใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียว สอบก่อนและหลังเรียน (One Group ...
  ส่ง 20 พ.ค. 2557 01:25 โดย Sitthichai Laisema
 • การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบเบรนเบสด์ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 1.รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล หลักการของรูปแบบเน้นสนับสนุนสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้แบบเบรนเบสด์ กิจกรรมการแก้ปัญหาในงานออกแบบ และภาระงานที่ท้าทายสำหรับความสามารถของผู้เรียน วัตถุประสงค์ของรูปแบบมุ่งพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต กระบวนการเรียนการสอน แบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอน คือ 1) เตรียมความพร้อม 2) กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ 3) เรียนรู้และเชื่อมโยง 4)กำหนดความคิดรวบยอดและประยุกต์ใช้ 5)ขัดเกลาและปรับปรุงผลงาน 6)นำเสนอผลงาน 7)ประเมินผลงานและสรุปผลการเรียนรู้ 2.ผลการทดลองใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้นพบว่า นักเรียนมีระดับความคิดสร้างสรรค์หล ...
  ส่ง 20 พ.ค. 2557 01:23 โดย Sitthichai Laisema
 • การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ด้วยรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์  เรื่อง   ซากดึกดำบรรพ์   (Fossils)กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   6/1 โรงเรียนนนทรีวิทยา   แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 ซึ่งได้จากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random  Sampling) โดยวิธีการจับฉลากจากจำนวนนักเรียน   8   ห้องเรียน มา  1  ห้องเรียน           ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง   46   คนเครื่องมือที่ใช้เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ โดยการจัดการเรียนรู้แบบส ...
  ส่ง 20 พ.ค. 2557 01:20 โดย Sitthichai Laisema
 • การใช้เกมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทาง วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   การศึกษาเรื่อง  การใช้เกมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์การศึกษา 3 ประการ คือ 1) เพื่อสร้างและใช้เกมวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5    2)  เพื่อเปรียบเทียบคะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ก่อนและหลังการใช้เกมวิทยาศาสตร์   และ 3) เพื่อประเมินพฤติกรรมของนักเรียนที่มีต่อการใช้เกมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                             กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศ ...
  ส่ง 20 พ.ค. 2557 01:17 โดย Sitthichai Laisema
 • การออกแบบและพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบและพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนว คอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 20 คน เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา ระยะที่ 1 ประกอบด้วย การวิจัยเอกสาร การวิจัยเชิงสำรวจ และการศึกษารายกรณี โดยมีขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 5 ขั้น คือ การศึกษาหลักการและทฤษฎี การศึกษาสภาพบริบท การสังเคราะห์กรอบแนวคิดการออกแบบโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย การออกแบบและพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ...
  ส่ง 20 พ.ค. 2557 00:59 โดย Sitthichai Laisema
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »