ปรัชญา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางปะหัน
สร้างเด็กเก่ง เร่งเด็กดี ทวีปัญญา