อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต

          

     อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต แบ่งสิ่งมีชีวิตออกเป็น  5  อาณาจักรคือ
       1. อาณาจักรโมเนอรา (Kingdom  Monera)
       2. อาณาจักรโพรทิสตา (Kingdom  Protista)
       3. อาณาจักรฟังไจ (Kingdom  Fungi)
       4. อาณาจักรพืช (Kingdom  Plantae)
       5. อาณาจักรสัตว์ (Kingdom Animalia)

1. อาณาจักรโมเนอรา (Kingdom  Monera)

สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรนี้มีโครงสร้างง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน อาจมีเซลล์เดียวหรือประกอบ
ด้วยหลายเซลล์ก็ได้แต่ยังไม่รวมเป็นเนื้อเยื่อเซลล์ไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส(Prokaryote
cell)  สารพันธุกรรมได้แก่กรดนิวคลิอิคประกอบด้วย DNAและ RNA กระจายอยู่ใน
ไซโทพลาซึม  ไม่มีออร์แกแนลที่มีระบบเยื่อบาง ๆ  หุ้ม  ภายในเซลล์มีไรโบโซมขนาด
เล็กไม่มีระยะเอมบริโอ  บางชนิดสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้  แต่คลอโรฟิลล์ไม่ได้อยู่
ในคลอโรพลาสต์การแบ่งนิวเคลียสไม่ซับซ้อน  สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรนี้แบ่งได้
เป็น 2  ดิวิชัน ดังนี้
         1. Division  Schizophyta (ดิวิชันซิโซไฟตา) ได้แก่แบคทีเรีย
         2. Division  Cyanophyta หรือ Cyanobacteria (ไซยาโนแบคทีเรีย) ได้แก่สา
หร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน   ดิวิชันชิโซไฟตา (Division Schizophyta)มีลักษณะสำคัญ
ดังนี้

แบคทีเรีย
ที่มา http://www.ucmp.berkeley.edu/bacteria/bacteriamm.html

     ผนังเซลล์คล้ายร่างแห เรียกว่า mucopeptide(มิวโคเปปไทด์) หรือ glucosaminop
eptide (กลูโคซามิโนเปปไทด์)เพราะประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตและกรดอะมิโนรูปร่าง
ของแบคทีเรีย มี 3 แบบ คือแบบแท่งหรือท่อนทรงประบอก ได้แก่ พวกบาซิลลัส (Bacillus)
บาซิลลัส
คอกคัส
     แบบโค้งงอ ได้แก่ พวกสไปริสลัม (Spirillum) เซลล์คงรูปไม่เปลี่ยนแปลง พวกสไป
โรขีต(Spirochete)เซลล์ยืดหยุ่นไม่คงรูป และพวกคอมมา(Comma)เซลล์โค้งคล้าย
จุดลูกน้ำ
สไปริลลัม
 

 
2. อาณาจักรโพรทิสตา (Kingdom  Protista)

 สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรโปรติสตา เรียกรวม ๆ ว่า กลุ่มโปรติสต์ ลักษณะของสิ่งมีชีวิต
ในอาณาจักรโปรติสตา คือ อาณาจักรโปรติสตา แบ่งได้เป็น 1 ไฟลัมและ 8 ดิวิชัน  คือ

         1. ไฟลัมโปรโตซัว (Phylum Protozoa)

โปรโตซัวชนิดต่าง ๆ
ที่มา http://www.geocities.com/sumpan2000_th/unit_3/sa_1
/protista/Protozoa.gif


     โปรโตซัวเป็นโปรติสต์เซลล์เดียวที่มีลักษณะคล้ายสัตว์ในตอนแรกจึงถูกจัดอยู่ใน
อาณาจักรสัตว์มีลักษณะสำคัญดังนี้ 
         1. เป็นเซลล์เดียวบางชนิดเป็นเซลล์อยู่เดี่ยว ๆ บางชนิดรวมกันเป็นกลุ่ม
(colony) มีขนาดเล็กต้องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์
         2. ไม่มีอวัยวะหรือเนื้อเยื่อใด ๆ มีออร์กาแนลทำหน้าที่ต่าง ๆ ในเซลล์
         3. มีเซลล์เมมเบรนเป็นกรอบของเซลล์บางชนิดมีโครงแข็งหุ้มเป็นสารพวก
เซลลูโลส หรือเจลาติน
         4. ขับถ่ายของเสียที่เป็นของเหลว โดยคอนแทรกไทล์ แวคิวโอล นอกจากนี้
ยังทำหน้าที่ ควบคุมสมดุลน้ำภายในเซลล์ด้วยจึงเรียกคอนแทรไทล์ของโปรโตซัว
ว่าเป็น ออสโมเรกูเลเดอร์ (osmoregulator)
         5. การดำรงชีวิตมีทั้งที่หากินเป็นอิสระในน้ำเน่า เช่น อะมีบา สังเคราะห์ด้วยแสง สร้าง อาหารได้เอง เช่น ยูกลีนา เป็นปรสิต เช่น เชื้อไข้จับสั่น
         6. การสืบพันธุ์ ตามปกติจะสืบพันธุ์แบบไม่ใช้เพศ คือการแบ่งตัวจาก 1 เป็น
2 นอกจากนี้ยังมีการสืบพันธุ์แบบมีเพศ คือการเข้าจับคู่กันหรือการคอนจูเกชัน (conjugation)
         7. การเข้าเกราะ (encystment) พบในโปรโตซัวหลายชนิด เช่นยูกลีนา จะเข้าเกราะเมื่อ สิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสม
         8. รูปร่างมีหลายแบบ ส่วนใหญ่เป็นรูปไข่ ยาวรี หรือมีรูปร่างไม่แน่นอน
         9. อวัยวะเคลื่อนที่ของโปรโตซัวในแต่ละกลุ่มจะแตกต่างกัน ซึ่งจะนำมาใช้ในการ
แบ่ง หมวดหมู่ระดับคลาส เช่น มีแฟลกเจลลา ซีเลีย เป็นต้น ไฟลัมโปรโตซัว แบ่งออก
เป็น 4 คลาส คือ
              1. คลาสแฟลกเจลลาตา (Class Flagellata) เคลื่อนที่โดยใช้แฟลกเจลลัม ซึ่งอาจมีมากกว่า 1เส้น มีทั้งพวกที่ดำรงชีวิตเป็นอิสระและเป็นปรสิต อาศัยอยู่ทั้งในน้ำ
จืดและน้ำเค็ม พวกที่เป็นปรสิต ได้แก่ พวกที่ทำให้เกิดเป็นโรคเหงาหลับคือ ทริปาโน
โซมา (Trypanosoma)

   
ทริปาโนโซมา ทริปาโนโซมา
อมีบา
 
            2.คลาสซาโคดินา (Class Sarcodina)เคลื่อนที่โดยใช้เท้าเทียมหรือซูโดโป
เดียม(Pseudopodium) ซึ่งเกิดจากการไหลของไซโตพลาสซึมมีทั้งในน้ำจืดและน้ำเค็ม
เช่น อมีบา (ameba) ซึ่งเป็นปรสิตทำให้เกิดโรคบิดหรือทำให้ท้องร่วง

            3.คลาสซีเลียตา (Class Ciliata) เคลื่อนที่โดยใช้ซิเลีย (cilia)มีทั้งที่ดำรงชีพ
อย่างอิสระและเป็นปรสิตโดยทั่วไปมีนิวเคลียส 2 ขนาด คือนิวเคลียสขนาดใหญ่ 
เรียกว่า มาโครนิวเคลียส (Macronucleus)นิวเคลียสขนาดเล็กเรียกว่า ไมโครนิวเคลียส
( Micronucleus)  เช่น พารามีเซียม ( Paramicium )

   
พารามีเซียม
พลาสโมเดียม

 

            4.คลาสสปอโรซัว (Class Sporozoa) พวกนี้ไม่มีอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่ ดำ
รงชีวิตเป็นปรสิต  สืบพันธุ์โดยการสร้างสปอร์  และรวมตัวกันคล้ายการสืบพันธุ์แบบอา
ศัยเพศ  เช่น พลาสโมเดียม (Plasmodium)  ซึ่งเป็นเชื้อมาเลเรีย

      ดิวิชัน คลอโรไฟตา (Division Chlorophyta) สาหร่ายในกลุ่มนี้มีชื่อเรียกทั่วไป
ว่า สาหร่ายสีเขียวจัดเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุด พบทั้งในน้ำจืด น้ำเค็ม และน้ำกร่อย บางชนิด
ลอยตามผิวน้ำ บางชนิดเกาะกับ พืชอื่นหรือก้อนหิน บางชนิดอาศัยอยู่ในเซลล์สิ่งมีชีวิต
อื่นเช่น ในโปรโตซัว ไฮดรา หรือฟองน้ำ ในแหล่งน้ำธรรมชาติ บางครั้งจะพบว่าน้ำมีสี
เขียวเข้ม เกิดขึ้น สีเขียวดังกล่าวคือ สาหร่ายในกลุ่มนี้เป็นส่วนใหญ่

สาหร่ายสีเขียวชนิดต่าง ๆ

      ดิวิชัน ยูกลีโนไฟตา (Division Euglenophyta) สาหร่ายในกลุ่มนี้มีอยู่ 2 พวกคือ พวกที่สังเคราะห์ อาหารเองได้ และพวกที่สังเคราะห์อาหารเองไม่ได้ ส่วนใหญ่จะมี
รูปร่างเป็นเซลล์เดียว เคลื่อนที่ได้ มีลักษณะคล้ายโปรโตซัว เรียกสิ่งมีชีวิตในดิวิชันนี้
ว่า ยูกลีนา

สาหร่ายในดิวิชันแคโรไฟตา

      ดิวิชัน ฟีโอไฟตา (Division Phaeophyta) สาหร่ายในกลุ่มนี้มีชื่อเรียกทั่วไปว่า สา
หร่ายสีน้ำตาล เนื่องจากภายในเซลล์ของสาหร่ายกลุ่มนี้มี รงควัตถุพวกฟูโคแซนทิน
(fucoxanthin) ที่ทำให้เกิดสีน้ำตาลมากกว่ารงควัตถุอื่น สาหร่ายในกลุ่มนี้มีประโยชน์
ทางเศรษฐกิจมาก คือ บางชนิด ใช้เป็นอาหารโดยตรง ซึ่งนิยมรับประทานกันในยุโรป บางชนิดนำมาสกัดสารประกอบพวกแอลจิน (algin) เพื่อใช้ทำสี ทำยา และขนมหวาน
บางชนิด

ไดอะตอมชนิดต่าง ๆ

      ดิวิชัน ไพร์โรไฟตา (Division Pyrrophyta) สาหร่ายในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเซลล์
เดียว พบทั้งในน้ำจืดและน้ำเค็ม ในทะเลบางครั้งจะเกิดปรากฏการณ์ น้ำทะเลเปลี่ยนสี ส่วนใหญ่ จะเกิดจาก สาหร่ายในกลุ่มนี้เจริญเติบโตและเพิ่มจำนวนมากผิดปกติ (water boom) ซึ่งชาวทะเลเรียกว่า ขี้ปลาวาฬ

สาหร่ายในดิวิชันไพร์โรไฟตา

      ดิวิชัน โรโดไฟตา (Division Rhodophyta) สาหร่ายในกลุ่มนี้มีชื่อเรียกทั่วไปว่า สาหร่ายสีแดง มีประโยชน์ต่อมนุษย์เช่นเดียวกับสาหร่ายสีน้ำตาล เนื่องจากสารเมือก
ที่สกัดออกจาก ผนังเซลล์เรียกว่า คาร์แรจีแนน (carrageenan) นำมาผลิตเป็นวุ้นได้ นอกจากนี้สาหร่ายสีแดง ยังนำมาประกอบ เป็นอาหารโดยตรงที่ทุกคนรู้จักกันดีในชื่อ “จีฉ่าย”

สาหร่ายสีแดง

      ดิวิชันมิกโซไมโคไฟตา ( Division Myxomycophyta) เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะ เป็นเมือก ข้นสีขาว สีเหลืองหรือสีส้ม อาศัยอยู่ในบริเวณชื้นเเฉะ เช่น กองไม้ผุ ตาม
พื้นดินร่มชื้น เช่นเดียวกับเห็ดรา ส่วนใหญ่ดำรงชีพเเบบภาวะมีการย่อยสลาย เเต่ก็มี
บางชนิดเป็นปรสิต ตัวอย่างสิ่งมีชีวิตได้เเก่ พวกราเมือก ( Slime mold )

ราเมือก

 

 
3. อาณาจักรฟังไจ (Kingdom  Fungi)
    อาณาจักรฟังไจ หมายถึงสิ่งมีชีวิตพวกเห็ดรา ตัวอย่างเช่น ราขนมปัง ยีสต์ ราเขียว ราดำ เห็ตต่าง ๆ มีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศโดยทำหน้าที่เป็นผู้ย่อยสลายอินทรียสาร ทำให้มีการหมุนเวียนในระบบนิเวศ เห็ดราเป็นสิ่งชีวิตที่เซลล์มีนิวเคลียสหรือมีเยื่อหุ้มนิว
เคลียสเรียกว่า ยูแคริโอต (eukaryote) อาจเป็นสิ่งมีชีวิตที่เซลล์เดียวหรือหลายเซลล์
ไม่มีคลอโรฟิลล์ สังเคราะห์อาหารเองไม่ได้กินอาหารโดยสร้าง น้ำย่อยแล้วปล่อยออกมา
ย่อยสารอินทรีย์จนเป็นโมเลกุลเล็กและดูดเข้าเซลล์ (saprophyte) ได้แก่ เห็ดและราช
นิดต่างๆ
      ลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักฟังไจ

             -อาจมีเซลล์เดียวเช่น ยีสต์ แต่ส่วนใหญ่เป็นพวกหลายเซลล์
             -พวกหลายเซลล์ ประกอบด้วยกลุ่มเซลล์ที่มีลักษณะเส้นใย เส้นใยแต่ละเส้นเรียกว่า ไฮฟา(Hypha)ไฮพามักรวมกันเป็นกระจุกเรียกว่าไมซีเลียม(mycelium)ไฮฟามี
ไรซอยด์ช่วยยึดเห็ดราให้ติดแน่นกับที่และบางส่วนของไฮฟาทำหน้าที่สร้างสปอร์
   
hypha    
  mycelium

ที่มา http://www.scienceaid.co.uk/biology/microorganisms/images/fungus.jpg
http://www.bsu.edu/classes/ruch/msa/blackwell/9-30.jpg

         1. โครงสร้างของเซลล์เป็นเซลล์แบบยูคาริโอต มีผนังเซลล์คล้ายพืช(มีองค์
ประกอบเป็นเซลลูโลส และไคทิน) แต่ไม่มีคลอโรฟิลล์ดังนั้นสร้างอาหารเองไม่ได้ดำ
รงชีวิตแบบปรสิตหรือแบบภาวะมีการย่อยสลายหรือบางชนิดอยู่ร่วมกับสาหร่ายที่ต้อง
พึ่งพา(ไลเคน)
ไลเคน
         2. ส่วนใหญ่สืบพันธุ์โดยการสร้างสปอร์ สปอร์มีทั้งที่เกิดจากการสืบพันธุ์แบบ
ไม่อาศัยเพศ และแบบอาศัยเพศ นอกจากนี้ยังมีการสืบพันธุ์แบบอื่นๆเช่นรา ขนมปัง สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศโดยวิธี คอนจูเกชัน ยีสต์สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศโดยวิธีกา
รแตกหน่อ
 
 
 
4. อาณาจักรพืช (Kingdom  Plantae)
 พืชเป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ เซลล์เป็นชนิดยูแคริโอต มีสารสีเพื่อการสังเคราะห์ด้วย
แสงเรียกว่าคลอโรฟิลล์ ซึ่งมีหลายชนิด มีผนังเซลล์เป็นสาร เซลลูโลส สืบพันธุ์ทั้งแบบ
อาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ มีวัฏจักรชีวิตแบบสลับ  (alternation of generation) การจำ
แนกเป็นไฟลัมหรือดิวิชันใช้ลักษณะวัฏจักรชีวิตแบบสลับที่มีระยะแกมีโทไฟต์ (gemeto
phyte) และสปอโรไฟต์ (sporophyte) การมีท่อลำเลียงอาหารและน้ำ มีรากและใบ และ
มีดอก (fower) หรือไม่มีดอก แบ่งออกเป็นดิวิชัน ดังนี้
     1.ดิวิชันไบรโอไฟตา (Division Bryophyta) เป็นพืชขนาดเล็ก ไม่มีระบบท่อลำ
เลียง มีระยะแกมีโทไฟต์เจริญเป็นอิสระนานกว่าระยะสปอโรไฟต์ ได้แก่ มอสส์ (moss) ลิเวอร์เวิร์ต (liverwort) และฮอร์นเวิร์ต (hornwort)
   
มอสในทวีปอเมริกา
มอสในทวีปเอเชีย
 
     2. ดิวิชันไซโลไฟตา (Division Psilophyta) พืชมีลำต้นยาวเรียว เริ่มมีท่อลำ
เลียงไม่มีใบและราก ที่แท้จริง ได้แก่สกุล Psilotum หรือหวายทะนอย
   
psilotum  
หวายทะนอย
     3.ดิวิชันไลโคไฟตา (Divison Lycophyta) พืชโบราณ มีใบและรากที่แท้จริง มีท่อลำเลียง ได้แก่ สกุลSelagilnella หรือตีนตุ๊กแก สกุล Lycopediun หรือหญ้ารังไก่ สามร้อยยอด
หญ้ารังไก่
 
      4. ดิวิชันสฟีโนไฟตา (Division Sphenophyta) ลำต้นมีลักษณะเป็นข้อ ๆ มี
รากและใบที่แท้จริง มีท่อลำเลียงที่แท้จริง ได้แก่สกุล Equisetum หรือหญ้าถอดปล้อง สนหางม้า
Equisetum หรือหญ้าถอดปล้อง
 
     5.ดิวิชันเทอโรไฟตา (Division Pterophyta) เป็นพืช เริ่มมีท่อลำเลียงพัฒนาดี
ขึ้น ไม่มีดอก ได้แก่เฟิร์น ผักแว่น จอกหูหนู แหนแดง ชายผ้าสีดา
ชายผ้าสีดา
 
     6. ดิวิชันไพโนไฟตา (Division Pinophyta) เป็นพืชยืนต้น มีเนื้อไม้ มีท่อลำ
เลียงที่พัฒนาดีขึ้น มีรากและใบ มีเมล็ด แต่เมล็ดไม่มีส่วนหุ้มเมล็ด (คือ เปลือย [ghymn
osperm]) แบ่งเป็นสามซับดิวิชัน (subdivision) คือซับดิวิชัน Cycadicae คือพืชพวก
ปรง (Cycas
ปรง
 
        ซับดิวิชัน Pinicae ได้แก่ แป๊ะก้วย สกุล Ginkgo และพืชพวกสน เช่น สนสองใบ (Pinus merkusii) สนสามใบ (Pinus Kesiya) ไซเพรสส์ (Cypress) เรดวูด (redwood)
แป๊ะก้วย
 
        ซับดิวิชัน Gneticae ส่วนใหญ่เป็นไม้เลื้อยขนาดใหญ่ เช่น มะเมื่อย สกุล Gnetum และพืชในทะเลทรายแอฟริกา สกุล Welwitschia
มะเมื่อย
 

        ดิวิชันแมกโนลิโอไฟตา (Division Magnoliophyta) คือพืชไม้ดอกที่มีท่อลำเลียง มีใบและราก มีเมล็ดที่มีรังไข่ห่อหุ้ม แบ่งเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว (monocots) และพืชใบ
เลี้ยงคู่ (dicots) หรือแบ่งเป็นสองชั้นคือ
             ชั้นแม็กโนลิออปซิดา (Class Magnoliopsida [dicots]) ได้แก่พืชใบเลี้ยงคู่
             ชั้นลิลิออปซิดา (Class liliopsida [monocots]) ได้แก่พืชใบเลี้ยงเดี่ยว

 
5. อาณาจักรสัตว์ (Kingdom Animalia)
 สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ ประกอบด้วยเซลล์ชนิดยูแคริโอต การจำแนกเป็นไฟลัมต่างๆ
ใช้ลักษณะสำคัญคือ จำนวนชั้นของเนื้อเยื่อ ช่องภายในตัว ปล้องขา ลำตัว ชนิดของ
ท่อทางเดินอาหาร สมมาตร (symmetry) ของลำตัว ชนิดของระบบไหลเวียน และการ
พัฒนาของระบบอื่นๆ แบ่งออกเป็นสอง ซับคิงดอม (Subkingdom) คือ ซับคิงดอมพารา
ซัว (Parazoa) ได้แก่ฟองน้ำและซับคิงดอมเมทาซัว (Metazoa) ได้แก่สัตว์อื่นๆที่เหลือ ซึ่งแบ่งย่อยเป็นไฟลัมต่างๆมากถึง 30 ไฟลัมในปัจจุบันแต่ที่สำคัญมี 9 ไฟลัมคือ
              1. ไฟลัมพอริเฟอรา (Phylum Porifera)
              2. ไฟลัมซีเลนเทอราตา (Phylun Coelenterata)
              3. ไฟลัมแพลทิเฮลมินทีส (Phylum Platyhelminthes)
              4. ไฟลัมเนมาโทดา (Nematoda)
              5. ไฟลัมแอนเนลิดา (Phylum Annelida)
              6. ไฟลัมมอลลัสกา (Phylum Mollusca)
              7. ไฟลัมอาร์โทรโพดา (Phylum Arthropoda)
              8. ไฟลัมอีไคโนเดอร์มาตา (Phylum Echinodermata)
              9. ไฟลัมคอร์ดาตา (Phylum Chordata)
       1.ไฟลัมพอริเฟอรา (Phylum Porifera)   เป็นสัตว์หลายเซลล์ ไม่มีสมมาตร
ลำตัวเป็นรูพรุน มีช่องน้ำเข้าและช่องน้ำออก มีโครงร่างแข็งหรือเป็นเส้นใยโปรตีนเช่น
ฟองน้ำแก้ว สกุล Euplectella ฟองน้ำน้ำจืด สกุล Spongilla ฟองน้ำถูตัว สกุล Spongia
โครงสร้างของฟองน้ำ
   
ฟองน้ำน้ำจืด      
ฟองน้ำ
       2.ไฟลัมซีเลนเทอราตา (Phylun Coelenterata)เป็นสัตว์ที่มีเนื้อเยื่อสองชั้น
มีสมมาตรแบบ  รัศมี(radial symmetry)มีท่อทางเดินอาหาร แต่ไม่มีช่องตัว มีเซลล์ไนโด
ไซต์ (cnidocyte)สร้างเข็มพิษ(nematocyst) แบ่งเป็นสามชั้น(Class)
               2.1 ชั้นไฮโดรชัว (Class Hydrozoa) ได้แก่ ไฮดรา (Hydra)
แมงกะพรุนไฟ (Physalia)
ไฮดรา
 
               2.2 ชั้นไซโฟซัว ( Class  Scyphozoa) ได้แก่ แมงกะพรุนหนัง (Aurelia) แมงกะพรุนไฟ (Chironex)
 
แมงกะพรุน
 
               2.3 ชั้นแอนโทซัว (Class Anthozoa) ได้แก่ ปะการัง (coral) ปะการังเขากวาง (Acrepora) กัลปังหา(sea fan)
สิ่งมีชีวิตในชั้นแอนโทซัว
       3.ไฟลัมแพลทิเฮลมินทีส (Phylum Platyhelminthes)  ได้แก่หนอนตัว
แบนมีเนื้อเยื่อสามชั้น ไม่มีช่องตัว มีสมมาตรแบบด้านข้าง (bilateralsymmetry)มีระบบ
ย่อยอาหาร (บางชนิดไม่มี) แบ่งเป็นสามชั้น
               3.1 ชั้นเทอร์เบลลาเรีย (Class Turbellaria) ได้แก่ พลานาเรีย (Dugesia)
พลานาเรีย
       4.ไฟลัมเนมาโทดา (Nematoda) ได้แก่ หนอนตัวกลม มีเนื้อเยื่อสามชั้นมี
สมมาตรแบบด้านข้าง มีช่องตัวเทียม (pseudocoet) เช่น พยาธิไส้เดือน(Ascaris lumb
ricoides) โรคเท้าช้าง (Brugia malayi)
พยาธิไส้เดือน
 
       5.ไฟลัมแอนเนลิดา (Phylum Annelida)หนอนปล้อง ลำตัวแบ่งเป็นปล้อง
ชัดเจน มีเนื้อเยื่อสามชั้น มีสมมาตรแบบด้านข้าง มีช่องตัวที่แท้จริง (coelom) มีระบบ
ไหลเวียนและระบบประสาทแบ่งเป็นสามชั้น
               5.1 ชั้นโพลีคีตา (Class  Polychaeta) ได้แก่ แม่เพรียง (Nereis) หนอนฉัตร (tube worm)
แม่เพรียง
หนอนฉัตร
               5.2    ชั้นโอลิโกคีตา (Class  Oligochaeta) ได้แก่ ไส้เดือนดิน (Pheretima)
วงชีวิตไส้เดือนดิน
 
               5.3 ชั้นไฮรูดิเนีย (Class  Hirudinea) ได้แก่ ปลิง (leech) ทากดูดเลือด (landleech)
ทากดูดเลือด   
    ปลิงน้ำจืด
       6.ไฟลัมมอลลัสกา (Phylum Mollusca)ลำตัวนิ่มมักมีเปลือกหุ้มเนื้อเยื่อสาม
ชั้นมีสมมาตรด้านข้างมีช่องตัวลดรูปจนมีขนาดเล็กมีระบบไหลเวียนและระบบประสาท
แบ่งเป็นห้าชั้น
               6.1 ชั้นแอมฟินิวรา (Class  Amphineura) ได้แก่ ลิ่นทะเล (chiton)
ลิ่นทะเล
 
               6.2 ชั้นแกสโทรโพดา (Class  Gastropoda) ได้แก่ หอยกาบเดี่ยว (snail) หอยทาก (slug) ทากทะเล (nudibranch)
       7.ไฟลัมอาร์โทรโพดา (Phylum Arthropoda)สัตว์ที่มีลำตัวแบ่งเป็นปล้อง
มีโครงร่างภายนอกหรือเปลือกปกคลุม ขาต่อเป็นข้อๆ สมมาตรแบบด้านข้างมีระบบไหล
เวียนและระบบประสาทแบ่งเป็น สองซับไฟลัมคือ เคลิเซอราตา (Chelicerata) ได้แก่
แมงดาทะเล และแมงมุม และซับไฟลัมแมนดิบูลาตา (Mandibulata)เช่น กุ้งู ปู ตะขาบ
กิ้งกือ แบ่งเป็นชั้นดังนี้
               7.1 ไซโฟซูริดา (Class  Xiphosurida)
ได้แก่ แมงดาจาน (Tachypleus gigas)
แมงดาจาน
 
       8. ไฟลัมอีไคโนเดอร์มาตา (Phylum Echinodermata)เป็นสัตว์ทะเลทั้ง
หมด ผิวหนังมีหนาม ตัวอ่อนมีสมมาตรด้านข้าง ตัวเต็มวัยมีสมมาตรรัศมีมีระบบน้ำใช้ใน
การเคลื่อนที่มีระบบไหลเวียน ระบบประสาท และระบบท่อทางเดินอาหาร จำแนกเป็น
ห้าชั้น
               8.1 ชั้นแอสเทอรอยเดีย (Class Asteroidea) ได้แก่ ปลาดาว หรือดาวทะเล (star fish)
ดาวทะเล
 
               8.2ไคนอยเดีย (Class  Crinoidea) เช่น ดาวขนนก (feather star) พลับ
พลึงทะเล (sea lilly)
ดาวขนนก
พลับพลึงทะเล
       9. ไฟลัมคอร์ดาตา (Phylum Chordata)สัตว์มีกระดูกสันหลัง มีสมมาตร
ด้านข้าง มีช่องตัวอย่างแท้จริง มีระบบต่างๆพัฒนาสูงสุดจำแนกเป็นสามซับไฟลัมคือ
               9.1 ซับไฟลัมยูโรคอร์ดาตา (Subphhylum Urochordata) ได้แก่ เพรียง
หัวหอม (tunicate)
เพรียงหัวหอม
 
               9.2. ชั้นแมมมาเลีย (Class Mammalia) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ได้แก่ แพลทิปัส ปากเป็ด (duck-billed platypus) สัตว์มีถุงหน้าท้อง (marsupials) เช่น จิงโจ้ โอพอสซัม แทสมาเนียนเดวิล สัตว์มีรก (placenta) เช่น กระรอก กระต่าย วัว  ควาย ช้าง แรด ลิง คน
แทสมาเนียนเดวิล
แพนด้าแดง
   
       นักวิทยาศาสตร์พบว่ายังมีสิ่งมีชีวิตอีก 2 ชนิด คือ ไวรัส (Virus) กับไวรอยด์ (viroid) มีลักษณะแตกต่าง จากพวกโพรคาริโอตและยูคาริโอต กล่าวคือ โครงสร้างยังไม่เป็น
เซลล์ ไม่มีทั้งเยื่อหุ้มเซลล์และ ไซโทพลาซึม เป็นพียงอนุภาค (virion) ที่ประกอบด้วย
DNA หรือ RNA และโปรตีนเท่านั้น  นักวิทยาศาสตร์บางคนจัดให้อยู่ในอาณาจักรไวรา ไวรัสประกอบด้วย DNAหรือ RNA ที่มีโปรตีน (capsid) ห่อหุ้มและมีเอนไซม์สำหรับใช้
ในเมแทบอลิซึม ส่วนไวรอยด์มีเฉพาะRNA ที่ไม่มีโปรตีนหุ้มและไม่มีเอนไซม์เลยโรค
บางชนิดที่เกิดจากไวรัส ได้แก่ 
                 ไข้เลือดออกไข้หวัดใหญ่
                 ไข้หวัด
                 โรคตับอักเสบชนิดบี
                 โรคเอดส์ Arbovirus
                 Orthomyxovirus
                 Picornavirus
                 Hepatitis B Virus
                 Human Immunodeficiency Virus
เชื้อไวรัส HIV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าเว็บย่อย (1): การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต
Comments