Hier komt binnenkort de SITE www.eCAREnomie.nl.


Hieronder een uiteenzetting van de basis waarop ecarenomie is gebaseerd en bedoeld.  
Voor het maken van de eerste stap , het realiseren van een professionele site vraag ik hulp !  
blauwe pijl : De reguliere markteconomie
                                                                                                                                                    Rechter rode pijl: tegenkracht door ruilmiddel "uitdeel"
                                                                                                                                                    Economie komt tot rust in een bed van harmonie.           


Ecarenomie is een nieuwe samenwerking tussen de Markt en Vrijwilligersorganisaties om acute maatschappelijke noden gezamenlijk te verlichten. De eerste vraag die ik mij stel is of de markteconomie in staat is op een “natuurlijke” wijze te integreren met altruïsme ? De reden hiervan is dat producenten revolutionaire informatietechnologie in toenemende mate inzetten om consumenten in toenemende mate lokaliseren en volgen en te overspoelen met reclames en aanbiedingen. Dit bevorderd overconsumptie en hebzucht. Technologische ontwikkelingen zijn productief en goed maar dreigt de groei van altruïsme en sociale verbanden af te remmen. Wetenschap en technologie drijven de markteconomie tot enorme hoogte op en bestoken burgers met “agressieve” reclamecampagnes. De kern van mijn plan is om met diezelfde technologie consumenten in staat te stellen producenten te lokaliseren en te volgen die vrijwilligersorganisaties steunen om de nood in de samenleving te verlichten. Dus een  buiten het zichtveld aanwezige tegenstroom die voor een evenwicht zorgt en als katalysator kan gaat werken om het ego niet te laten overheersen.  Ik wil daar een “kunstgreep” voor inzetten die ik zal uitleggen.


Bij mijn ervaring als vrijwilliger bij diverse organisaties zie ik een toenemende  professionalisering binnen de non-profit sector. Kleine altruïstische initiatieven groeien soms uit tot een grote en landelijke organisatie. Een goed voorbeeld hierbij is de Voedselbank die enorm is gegroeid en zich vooral logistiek kan en moet meten met de markt. Het betekent dat vrijwilligersorganisaties ook steeds meer afhankelijk zijn van de structurele steun van bedrijven te meer omdat de overheid zich ook terug trekt en de verzorgingsstaat langzaam afbouwt in de veronderstelling dat er uiteindelijk een participatiemaatschappij zal ontstaan. Het beroep dat hiermee gedaan word op vrijwilligers en hun organisaties neemt hierdoor toe maar die moeten voor hun voorzieningen nog steeds parasiteren op de markt rond de sfeer van “liefde en oud papier" En dat is voor de toekomst niet langer een aanvaardbare situatie.  

 parasiteren !Zoals de economie vanuit chaos van ruilhandel naar een wetenschappelijke orde met een universeel ruilmiddel is geëvolueerd zo bevinden zich de vrijwilligersorganisaties nog steeds in chaos en versnippering en zijn afhankelijk van altruïsme zonder ruilmiddel  of zijn afhankelijk van de steun en goodwill van overheden.  


Ik pleit dan ook voor het scheppen van een universele waarde die bedrijven krijgen voor een structurele eenheid  hulp die zij in natura beschikbaar stellen aan vrijwilligersorganisaties die als doel hebben maatschappelijke nood te lenigen. Door die waarde zullen vrijwilligersorganisaties niet langer afhankelijk zijn van de goodwill van sponsoren. Bij de inzet zal gebruik worden gemaakt van  moderne informatietechnologie. Hier ontstaat een subeconomie geïntegreerd binnen de reguliere economie die ik “ecarenomie” noem. Overigens kent de markt ook alternatieve ruilmiddelen zoals bijvoorbeeld “Airmiles en Rentepunten”.  Nu is het aan de vrijwilligers om een ruilmiddel te introduceren!

Zo een nog in te voeren universele waarde , binnen de non-profitsector, noem ik een “uitdeel” als tegenstelling van het financiële aandeel welke leuke woordspelling de “lading ”ook nog dekt. De bedrijven die “uitdelen” voor hun steun in natura ontvangen heten “uitdeelhouders”.


Uitdelen worden uitgegeven door een website www.uitdeel.nl . Hier kunnen uitsluitend bedrijven en vrijwilligersorganisaties inloggen. Op de site staat tegenover elke door vrijwilligersorganisaties gevraagde eenheid hulp een aantal uitdelen die voor die hulp worden uitgegeven. Door de tegengestelde economische prikkel zal mogelijk de vraag naar uitdelen toenemen in ruil voor producten en diensten aan vrijwilligersorganisaties. Mogelijk kunnen uitdelen ooit onderling worden verhandeld op een uitdelenbeurs. Nu ontmoeten bedrijven en vrijwilligersorganisaties elkaar op de Maatschappelijke beursvloer www.beursvloer.com . Hierbij ontstaan matches op basis van goodwill met overwegend grotere bedrijven zoals banken. Met een universele prikkel zoals een “uitdeel” kan elk bedrijf meedoen van concern tot ZZP.er .

 


Korte omschrijving van de ecarenomie :

 • Vrijwilligersorganisaties beheren de website www.uitdeel.nl met hulp van uitdeelhouders

 • Op die site kunnen uitsluitend vrijwilligers en uitdeelhouders aanmelden en inloggen

 • De website publiceert op verzoek een hulpvraag met het aantal uitdelen die daarvoor kunnen worden verkregen . 

 • Bijvoorbeeld, voor de Voedselbank wekelijks een vrachtwagen of een chauffeur met groot rijbewijs voor 8 uur voor X “uitdelen” per week.  Bedrijven kunnen zich hiervoor aanmelden.

 • Uitdeelhouders die de hulpvraag vervullen krijgen op de site virtueel uitgegeven uitdelen .

 • De website is openbaar voor iedereen om te zien of een bedrijf uitdeelhouder is.

 • Een app maakt het mogelijk dat consumenten op de  mobiele telefoon uitdeelhouders kunnen lokaliseren en volgen. Bijvoorbeeld in een winkel , restaurant of hotel. 

 • Op reguliere en sociale media zal afhankelijk van de grootte van het  uitdelenpakket publiciteit en reclame worden gemaakt. Bijvoorbeeld met een Quote 500 van uitdeelhouders.

 • Uitdelen kunnen onderling worden verhandeld. Bedrijven die producten of diensten produceren  die niet geschikt zijn voor hulp kunnen zo toch uitdeelhouder worden.  Zoiets als bij de rechten van C02 emissies.    

 • Bij de maatschappelijke beursvloer www.beursvloer.com kunnen uitdelen prima worden ingezet.   

Markt en Non-profit
 

Wat hebben bedrijven aan “uitdelen”

Hoe meer “uitdelen” een bedrijf heeft, hoe meer publiciteit via sociale en reguliere media. Bijvoorbeeld een “ Quote 500 ” van uitdeelhouders.  “Uitdelen”  worden zo een betaalmiddel om publiciteit en reclame te verkrijgen wat  een belangrijk onderdeel is van de bedrijfsvoering. Met creativiteit is hierbij veel te scheppen en kan er zoveel goeds worden gedaan.

Een grote kracht bij de “ecarenomie” ligt bij de uitwisseling van menselijke arbeid.  Zowel bij een krapte als een overschot op de arbeidsmarkt liggen hier kansen voor bedrijven en vrijwilligersorganisaties. Door de professionalisering van vrijwilligersorganisaties is er behoefte aan specialistische kennis die niet altijd te vinden is onder de vrijwilligers. Op basis van detachering kunnen werknemers met specialistische kennis in ruil voor “uitdelen” worden uitgeleend aan vrijwilligersorganisaties. Als door automatisering en robotisering werkgelegenheid en of  arbeidstijd, bij een groeiende economie, verminderd  zou ik werklozen liever “werkwilligers” gaan noemen. “Werkwilligers” zijn mensen die betaald of onbetaald werk willen verrichten, dit verstrengeld in de bereidheid zich in te zetten voor de samenleving ongeacht leeftijd afkomst of opleiding.  Als de mogelijke invoering van een basisloon ooit realiteit zal worden is de kwalificatie” werkloos” niet langer logisch. Door de verhoging van de AOW leeftijd zal er langer worden doorgewerkt. Bedrijven kunnen er voor kiezen om hun minder productieve oudere werknemers (deels) te detacheren bij vrijwilligersorganisaties die deskundigheid op een bepaald gebied zoeken. Dit in ruil voor uitdelen op basis van een uurcontract.

Wat is er nodig om de uitgifte van uitdelen in te voeren.

Er is een beperkte inspanning voor nodig waarvoor op de eerste plaats vrijwilligers beschikbaar zijn. www.uitdeel.nl  zal als website uitsluitend virtueel uitdelen uitgeven en de interactie tussen bedrijven , vrijwilligersorganisaties , en media verzorgen met betrekking tot vraag en aanbod van giften in natura versus uitdelen. De site heeft  feitelijk de functie als “Centrale bank” voor de uitgifte van “uitdelen”. De logistieke stroom van goederen en diensten en de organisatie daarvan zal geheel plaatsvinden tussen bedrijven en vrijwilligersorganisaties.   

Op de eerste plaats is informatie-technologie nodig om een professionele website maken waar potentiele uitdeelhouders en erkende vrijwilligersorganisaties kunnen inloggen. Bedrijven die nu al vrijwilligersorganisaties in natura steunen worden automatisch uitdeelhouder en krijgen een uitdelenpakket toegewezen in relatie met de reeds aangeboden structurele  hulp. Vervolgens zullen die mediabedrijven die ook uitdeelhouder zijn voor de publiciteit gaan zorgen.

Wat brengt het vrijwilligersorganisaties op:

 • Producten en structurele diensten in natura, waaronder:

 • Administratieve en ICT ondersteuning

 •  Mobiliteit en logistiek ( transport hulpmiddelen, voertuigen en onderhoud)

 • Entertainment /theater/restaurants/vakantieparken/hotels

 • Juridische/ financiële bijstand/verzekeringen.

 • Vastgoed/vergader en cursusruimte

 • Opleiding voor vrijwilligers

 • Specialistische arbeidskrachten op basis van detachering.

 • Enz.

 

Conclusie

Als consumenten hun bestedingsgedrag ook maar enigszins laten bepalen of hun producent (bedrijf, winkel, webshop, zzp.er, restaurant) “uitdeelhouder” is zal er een enorm potentieel aan hulp vrijkomen ten bate van de verlichting van nood in de samenleving zoals eenzaamheid, armoede, isolatie en ontbreken van menselijke aandacht. Hierdoor zullen mogelijk de scherpe “randen” van individualisering en onverschilligheid worden afgerond. Als door de vraag naar “uitdelen” het hulpaanbod door bedrijven toeneemt, zal er een  sneeuwbaleffect ontstaan. Deze weg die ook participatie bevorderd zal mogelijk ook nog op de steun van overheden kunnen rekenen. De samenleving staat met de vergrijzing en het beroep wat op mantelzorgers word gedaan voor enorme uitdagingen waar wij paradoxaal gezien wel meer tijd voor krijgen maar niet de middelen en expertise die noodzakelijk zijn dat op te vangen. Wie verwacht dat dit uiteindelijk met “Liefde en oud papier” of goodwill kan worden verkregen vergist zich. In de “ecarenomie” kunnen ook mensen met een arbeidsbeperking binnen de arbeidsmarkt met een prikkel van uitdelen een plaats kunnen krijgen. Niet alleen grote bedrijven maar ook het MKB krijgt toegang tot deze wijze van indirecte sponsering. Het MKB staat dichter bij de mensen in buurt en kunnen de toenemende segregatie in wijken en buurten helpen verminderen omdat hun steun nu ook echt zichtbaar word door sociale acties van het MKB. De indirecte wijze van sponsering lijkt afstandelijker van de directe huidige vorm van sponsering maar zal door de prikkel veel effectiever blijken. Ook is het mogelijk de hulpvraag vanuit het buitenland te gaan beantwoorden b.v. het ondersteunen van projecten in ontwikkelingslanden, vluchtelingenproblematiek enz. Binnen de reguliere markt is er een stijgende vraag naar duurzame en biologische producten met veelal hogere prijzen. Dit is een positieve tendens waar een spirituele gedachte achter zit, namelijk dat wij meer aandacht moeten opbrengen voor de prachtige schepping waar wij allemaal deel van uitmaken. Ook loterijen zoals de postcodeloterij die overwegend goede doelen steunt is een succes en voldoet dus kennelijk aan een meer spirituele vorm van vraag en aanbod die mensen aanspreekt. Er zijn bedrijven die zich met zuiver altruïstische motieven opofferen en deel van hun productie weggeven zonder winst. De meeste bedrijven met altruïstische motieven doen aan sponsering en verwachten voor hun offer toch een bepaalde vorm van reclame of publiciteit terug. Twee dagen per jaar bij de actie “NLDOET” worden door bedrijven personeel en producten beschikbaar gesteld voor maatschappelijke doelen bijvoorbeeld het opknappen van een gebouw  van een ouderenopvang . Een mooi initiatief maar met een min of meer symbolische waarde. Met mijn plan werkt NLDOET 365 dagen i.p.v. twee dagen. De transitie van economie naar ecarenomie betekent de introductie van een sturende tegenstroom. In deze tegenstroom worden alle bestaande altruïstische motieven bediend en zullen er enorm veel nieuwe motieven gaan ontstaan door de vraag&aanbod  “motor” die door vrijwilligers draaiende word gehouden met een eigen “valuta” tegen de stroom in.  De “sterke krachten” uit uw boek zullen een tegengestelde  kracht ondervinden die als katalysator kan gaan werken naar een spirituele integratie en naar het overstijgen van ons ego.

 

 

Welke eerste stappen moeten er worden genomen voor realisering.

 • Advies en steun verwerving van deskundigen en autoriteiten.

 •  ICT en Media bedrijven benaderen voor een website en publiciteit.

 • Betrekken van het NOV (Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk)

 • Betrekken van Movisie ( kennisinstituut voor het sociale domein)

 • Vrijwilligers werven voor beheer van de website www.uitdeel.nl

 • Bestaande sponsoren op contractbasis worden automatisch uitdeelhouder.

 • Lancering van de website met media publiciteit.

 •  Bedrijven en vrijwilligersorganisatie kunnen zich aanmelden.

 • Eventueel uitdelen gaan uitgeven bij matches op de maatschappelijke beursvloer

 

Wilt u helpen en uitdeelhouder worden ?   Neem dan contact op ! 

Bedrijven die helpen een goede site te maken zijn zeer welkom !  U ontvangt dan een UITDEEL(en) voor uw AANDEEL in het verlichten
van een acute maatschappelijke behoefte