หน้าแรก


  


แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 รู้จักกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แนะนำโปรแกรม Flip Album Vista Pro
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การสร้าง e-Book เบื้องต้น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เริ่มสร้างสรรค์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การออกแบบรูปเล่ม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การสร้างแผ่นซีดีเพื่อเผยแพร่ผลงาน (Create Album CD)
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
   
 
 
 
   
 
 
 

 

web counter

https://www.google.com/drive/
www.youtube.com 
www.facebook.com