- Bike for Mom, งานออกบูธ CDC, พนักงานกินเลี้ยง

กิจกรรม Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่ ปั่นไปพร้อมกัน วันที่ 16 สิงหาคม 2558 

กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมครอบครัว วันที่ 12 สิงหาคม 2558 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ของน้องปิงปิง ที่โรงเรียน 

ออกบู้ท CDC วันที่ 10 - 12 ก.ค. 2558

Thank you party dinner for staff team at Mk 17 July 2015
Comments