เงื่อนไข การรับประกันสินค้า

1. จักรยานไฟฟ้า MEADOW
ขอบเขตการรับประกันจักรยาน MEADOW
1. การรับประกันนี้มีผลเฉพาะลูกค้าที่แจ้งชื่อไว้ในใบรับประกันนี้เท่านั้น ไม่สามารถโอนย้ายสิทธิในการรับประกัน
2. ต้องแสดงใบรับประกันส่วนลูกค้า ทุกครั้งที่ติดต่อกับบริษัท
3. ใบรับประกันจะมีผลต่อเมื่อกรอกรายละเอียดแล้วส่งกลับมายังบริษัทฯ ภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันที่ซื้อ
4. รับประกันตัวถัง ที่เกิดจากความผิดพลาดในการผลิตเป็นเวลา 3 ปี

สำหรับจักรยานไฟฟ้า *** แบตเตอรี่รับประกัน 6 เดือน ***
1. ระยะเวลาการรับประกันอะไหล่และส่วนประกอบ เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ซื้อจักรยานไฟฟ้า MEADOW 
2. ทางบริษัทฯ รับประกันเฉพาะความเสียหายที่พิสูจน์ได้ว่าเกิดจากการชำรุด หรือเสียหายจากข้อบกพร่อง วัสดุ และการผลิต โดยจะได้รับการเปลี่ยนแปลงเฉพาะชิ้นส่วนที่เสียหายทันทีโดยไม่คิดค่าแรง
3. การรับประกันนี้จะใช้กับจักรยานไฟฟ้า Meadow ที่ผลิตและจัดจำหน่ายในอาณาเขตของประเทศไทยเท่านั้น ในกรณีที่นำรถออกนอกเขตประเทศถือเป็นการสิ้นสุดการรับประกันทันที

ข้อยกเว้นการรับประกัน
1. ความเสียหายที่เกิดจากการใช้ผิดวิธี
2. ความเสียหายที่เกิดจากการดัดแปลงที่ผิดแปลกไปจากเดิมที่บริษัทผลิตในรุ่นนี้
3. ความเสียหายที่เกิดจากการซ่อมแซมเอง โดยไม่ผ่านช่างที่ผ่านการรับรองจากบริษัทฯ
4. ความเสียหายที่เกิดจากการเปลี่ยนอะไหล่หรือดัดแปลงสภาพมา
5. ความเสียหายที่เกิดจากการล่วงเลยของเวลา การซีดจางของผิวเคลือบ ผิวลอก หรือการเสื่อมโทรมอื่นๆ

สำหรับจักรยานไฟฟ้า : กรุณาอ่านคู่มืออย่างละเอียด ก่อนการใช้งานจักรยานไฟฟ้า เพื่อการใช้งานที่ถูกต้องและปลอดภัย
1. ความเสียหายที่เกิดจากการใช้หรือขี่จักรยานไฟฟ้าไม่เหมาะสม เช่น
    - การขับขี่ที่ทำให้มอเตอร์ถูกแช่น้ำหรือจุ่มในน้ำ
    - การขับขี่ขึ้นทางลาดชันเป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนาน
    - การฉีดน้ำไปในมอเตอร์โดยตรงเป็นเวลานาน
2. ความเสียหายที่เกิดจากการดัดแปลงที่ผิดแปลกไปจากเดิมที่บริษัทผลิตในรุ่นนี้
3. ความเสียหายที่เกิดจากการซ่อมแซมเอง โดยไม่ผ่านช่างที่ผ่านการรับรองจากบริษัทฯ เช่น
    - การแก้ไข ซ่อมแซม เปิด รื้อชุดอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น กล่องสมองกล มอเตอร์ หรือชุดไฟหน้า
4. ความเสียหายที่เกิดจากการเปลี่ยนอะไหล่อื่นๆ และ / หรือ วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ ของจักรยานไฟฟ้า
5. ความเสียหายที่เกิดจากการล่วงเลยของเวลา การซีดจางของผิวเคลือบ ผิวลอก หรือการเสื่อมโทรมอื่นๆ


2. จักรยานไฟฟ้า HONDA
* รถจักรยานไฟฟ้าฮอนด้าคันใหม่ของท่านได้รับการรับประกันคุณภาพของระบบไฟฟ้า โซ่ เบรค และมอเตอร์ เป็นระยะเวลา 1 ปี
การรับประกันไปครอบคลุมถึง
- Serial Number ของสินค้าถูกแก้ไข หรือถูกเปลี่ยน
- บริษัทจะไม่รับประกันสินค้าที่ลูกค้าทำการถอดหรือดัดแปลงโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัท
- บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้งาน เช่น การขี่จักรยานล้ม ชน กระแทกหรือตกจากที่สูง
- บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากปัญหาของแหล่งจ่ายไฟของลูกค้าที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานสินค้า เช่น แรงดันไฟสูงหรือต่ำเกินไป และเป็นเหตุทำให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์
- ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ
Comments