Home

Welcome Everybody to English Bilingual Education in Thai Science Classroom

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประชุมปฏิบัติการพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สพม.8 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 กำหนดจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8เพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและสร้างเครือข่ายออนไลน์ครูห้องสมุด สำหรับครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โรงเรียนละ 2 คน ได้แก่ ครูผู้รับผิดชอบห้องสมุด 1 คน และครูผู้รับผิดชอบการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 1 คน รวม 2 คน ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม อำเภอบ้านโป่ง จ ...
    ส่ง 24 ก.ค. 2558 23:45 โดย Chutima Silathong
  • การประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้าง Google Sites ระหว่างวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2558 งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรีจัดประชุมปฎิบัติการ Google Sites ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ผู้เข้าประชุมได้แก่ คณะครูโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง จำนวน 30 คน  โดยมี นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นวิทยากร
    ส่ง 25 ก.ค. 2558 00:06 โดย Chutima Silathong
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »
Seed parts ,Seed germination process ,Seed dispersal methods for Kids