โครงสร้างของภาษา HTML

โครงสร้างของ ภาษา HTML นั้น ประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ ที่สำคัญอยู่ 2 ส่วน คือ


1. ส่วนที่เป็นข้อความที่จะพิมพ์


       คือ ข้อมูล ข้อความ เนื้อหาต่างๆ ที่ต้องการนำเสนอออกมาในเว็บเพจ


2. ส่วนที่เป็นคำสั่ง


       ส่วนนี้จะใช้ในการจัดการรูปร่างและรูปแบบของตัวอักษรหรือเอกสาร จะเรียกว่า tag และส่วนที่เป็นคำสั่ง tag นี้ จะถูกเขียนอยู่ในเครื่องหมาย < > ทุกคำสั่ง เช่น <br>, <body>, <head> เป็นต้น ดังนี้


<html>
<head>
<title>การกำหนด background</title>
</head>
<body bgcolor="color">
</body>
</html>

โดยแต่และส่วนสามารถอธิบายความหมายได้ดังนี้
    <html> และ </html> เป็น tag ที่ใช้เพื่อกำหนดว่าเอกสารต่อไปนี้เป็นเอกสารที่ใช้ภาษา HTML เป็น Markup Language และจะไม่ปรากฏในโปรแกรม Web Browser
    <head> และ </head> เป็น tag ที่ใช้กำหนดส่วนหัวของเอกสาร Head ไม่ได้เป็นส่วนของเอกสารภายใน แต่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้
    <title> และ </title> เป็นการระบุข้อความที่ต้องการให้เป็นส่วนหัวของเอกสาร Title จะเป็นส่วนหนึ่งของ Head โดยข้อความที่อยู่ใน Title จะไปปรากฏอยู่ที่ส่วนบนสุดของ Web Browser
    <body> และ </body> เป็น tag ที่บอกถึงลักษณะต่าง ๆ ของเอกสารฉบับนี้ ซึ่งใน Body จะมี Attributes ต่าง ๆ ได้แก่ BGCOLOR (หมายถึงกากำหนดสีพื้นด้านหลังของเอกสาร) , TEXT (หมายถึงการกำหนดสีของตัวอักษรในเอกสาร) เป็นต้น
หมายเหตุ : <คำสั่ง> เรียกว่า tag เปิด </คำสั่ง> เรียกว่า Tag ปิด


     ตัวอย่างการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTMLtag คำสั่งหลัก ของการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา HTMLการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา HTML จะมีโครงสร้างและการจัดวางคำสั่งหลักที่เป็นมาตรฐานเหมือนกันทั่งโลก โดยจะประกอบด้วยคำสั่งหลักๆ อยู่ 4 คำสั่งด้วยกัน ดังนี้


1. <html>........</html>


เป็นคำสั่งที่ทำหน้าที่บอกจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของเอกสาร HTML


2. <head>........</head>


เป็นคำสั่งที่ทำหน้าที่กำหนดส่วนหัวเรื่อง


3. <title>.........</title>เป็นคำสั่งที่ใช้กำหนดข้อความที่ต้องการนำมาแสดงผลบนแถบ Title Bar  คำสั่งนี้จะอยู่ภายในคำสั่งส่วน <head>......</head> โดยกำหนดความยาวของตัวอักษรไม่เกิน 64 ตัวอักษร


4. <body>.........</body>


เป็นคำสั่งที่กำหนดข้อความและรูปแบบของคำสั่งต่างๆ ที่ใช้สำหรับปรับแต่งเอกสารที่จะนำเสนอออกทางส่วนแสดงผลหลักของ Web Browser

อ้างอิงจากhttp://cptd.chandra.ac.th/services/Class_html/Lesson1.htm