ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม

วิดีโอ YouTube
หลักการสร้างเว็บเพจด้วยตนเองโดยการใช้ภาษา HTML

การจะสร้างเว็บเพจด้วยตนเองโดยใช้ภาษา HTML ได้นั้น จะต้องมีเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างเว็บเพจอยู่ 2 ประเทภคือ Text Editor และ Web Browser


1. Text Editor คือ โปรแกรมต่างๆ ที่ใช้ในการกำหนดข้อความ และรูปแบบคำสั่งต่างๆ ของภาษา HTML ซึ่งปัจจุบันผู้เขียนโปรแกรมส่วนใหญ่จะใช้โปรแกรม Notepad ในการเขียนโปรแกรม HTML เป็นหลักภาพที่ 2-1  โปรแกรม notepadวิธีการเรียกใช้โปรแกรม Notepad

ไปที่เมนู Start  - - > Program  - - >  Accessories  - - >  Notepad
2. Web Browser คือ ส่วนที่ใช้สำหรับแสดงผลลัพธ์ของเอกสารที่เขียนด้วยภาษา HTML เหมือนกับการคอมไพล์ (Compiled) หรือ รัน (Run) โปรแกรมในภาษาทางคอมพิวเตอร์ทั่วๆ ไป ตัวอย่างของเว็บบราวเซอร์ที่นิยมใช้ ได้แก่ Internet Explorer และ Netscape Navigatorภาพที่ 2-2  โปรแกรม Internet Explorer (I.E.)


วิธีการเรียกใช้โปรแกรม Internet Explorer

วิธีที่ 1  ไปที่เมนู   Start - - > Program  - - >  Internet Explorer

วิธีที่ 2   
ไปที่   Desktop - - > Internet Explorer


อ้างอิงจาก http://school.obec.go.th/shanikarn/e_learning/HTML/html1_02.htm