การกำหนดหัวเรื่อง

การกำหนดหัวเรื่อง

<html>
<head>
<title>กำหนดหัวเรื่อง</title>
</head>
<body>
<h1>HTML</h1>
<h2>
HTML</h1>
<h3>
HTML</h1>
<h4>
HTML</h1>
<h5>
HTML</h1>
<h6>
HTML</h1>
</body>
</html>

<hn>
คือคำสั่งที่ใช้สำหรับกำหนดหัวเรื่อง

โดยการเติมตัวเลข 1-6 ลงในตัวแปร n โดย เลข 1 จะเป็นตัวใหญ่ที่สุด และ 2,3,4 รองลงมา จนถึง 6 จะเป็นหัวข้อที่เล็กที่สุด
 

การกำหนดหัวเรื่อง


<html>
<head>
<title>คำสั่งขีดเส้นใต้</title>
</head>
<body>
<font size="-1">HTML</font>
<font size="-3">HTML</font>
<font size="-5">HTML</font>
<font size="-7">HTML</font>
<font size="1">HTML</font>
<font size="3">HTML</font>
<font size="5">HTML</font>
<font size="7">HTML</font>
<font size="+1">HTML</font>
<font size="+3">HTML</font>
<font size="+4">HTML</font>
<font size="+7">HTML</font>
</body>
</html>

<font size="number">
คือคำสั่งที่ใช้สำหรับกำหนดขนาดตัวอักษร

โดยการเติมตัวเลข -1 ถึง +7 โดยเลข -1 จะเล็กที่สุด และ +7 จะมีขนาดใหญ่ที่สุด

อ้างอิงจาก http://cptd.chandra.ac.th/services/Class_html/Lesson6.htm