Ανακοινώσεις

                                                             Στο http://eaaspierias.blogspot.gr και στην ενότητα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  μπορείτε να βρείτε πάγιες                                                                                                                       οδηγίες που αφορούν :
 
                                                                                                                          

Δικαιολογητικά έκδοσης Δ.Τ. ΕΑΑΣ

Κάρτα Εισόδου μελών Οικ. ε.α Στελεχών σε ΚΑΑΥ και Στρ.Πρατήρια στην Ελλάδα

Βοήθημα Οικογ. - Επαγγ. Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ)

Θάνατος ε.α Αξιωματικού - "Βοήθημα θανάτου"

Συνεργασία ΥΠΕΘΑ με ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Διαμονή Στελεχών σε Ξενώνες


   

                                                         ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ BLOG ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :
     
                                                                                                           http://eaaspierias.blogspot.gr

Τετάρτη 10 Μαϊου 2017
Σας στέλνω σχέδιο εγγράφου της ΕΑΑΣ, για ενημέρωσή σας και έναρξη εργασιών, λόγω του επείγοντος και των ασφυκτικών προθεσμιών που τέθηκαν από το ΓΕΣ, εν αναμονή και του κανονικού εγγράφου.

Ενημερώστε τα μέλη σας που έχουν παιδιά από 7 έως 16 ετών για τη δυνατότητα παραθερισμού σε μια από τις 4 σειρές στις παιδικές κατασκηνώσεις Κεχριών Κορινθίας και Ν. Φώκαιας.

Προβήτε σε σχολαστικό έλεγχο των στοιχείων και των δικαιολογητικών.

Υποβολή των καταστάσεων μέχρι 15 Μαϊ ανυπερθέτως.

Με Φιλικούς Χαιρετισμούς
Βασίλης Σταθόπουλος
Αντγος ε.α. – μέλος ΔΣ ΕΑΑΣ

 ΠΡΟΣΟΧΗ ::::::: Παρακαλούνται τα μέλη που επιθυμούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις για παραθερισμό των παιδιών τους όπως προσκομίσουν αυτές στο Παράρτημά μας  μέχρι τη Παρασκευή  12 Μαϊου 2017 ανυπερθέτως !!1

Αιτήσεις υπάρχουν ήδη στο Παράρτημα !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Περιοχή συνημμένωνΘΕΜΑ: Παραθερισμός Τέκνων ε.α. Στρατιωτικού Προσωπικού στους Θερινούς Παιδικούς Σταθμούς Έτους 2017.
ΣΧΕΤΙΚΑ: α. Υ.Α. 1277/1989 (ΦΕΚ 199, τ. Β΄, 16 Μαρ 89) «Κωδικοποίηση και Συμπλήρωση των Προϋποθέσεων και Διαδικασία Χορήγησης Άδειας Ίδρυσης και Άδειας Λειτουργίας Εξοχών».
β. ΠαΔ 4 – 52/ 2008/ ΓΕΣ/ ΔΜΠ «Θέματα Οργάνωσης και Λειτουργίας Βρεφονηπιακών Σταθμών Σ.Ξ.».
γ. ΑΠ. Φ.004.2/ 128/ 58339/ Σ. 163/ 3 Ιουλ 10/ ΓΕΣ/ ΔΟΡ/1α.
δ. ΑΠ. Φ.004.2/ 37/ 875659/ Σ. 78/ 4 Μαρ 11/ ΓΕΣ/ ΔΟΡ/1α.
ε. Φ.449.2/ 2/ 272876/ Σ. 872/ 4 Μαϊ 17/ ΓΕΣ/ Δ3 (ΔΕΝΔΗΣ)/2.


 1. Σας γνωρίζουμε ότι κατά το τρέχον έτος θα λειτουργήσουν Θερινοί Παιδικοί Σταθμοί (Θ.Π.Σ.), ως Παιδικές Κατασκηνώσεις, στις Κεχριές Κορινθίας και στο ΚΑΑΥ Ν. Φώκαιας, σε τέσσερις παραθεριστικές περιόδους διάρκειας 12 ημερών, όπως παρακάτω:
α. 1η Περίοδος, από Δευτέρα 3, έως και Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017.
β. 2α Περίοδος, από Δευτέρα 17, έως και Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017.
γ. 3η Περίοδος, από Δευτέρα 31 Ιουλίου, έως και Παρασκευή 11 Αυγούστου 2017.
δ. 4η Περίοδος, από Δευτέρα 14, έως και Παρασκευή 25 Αυγούστου 2017.
 1. Στο εν αποστρατεία στρατιωτικό προσωπικό διατίθενται 10 θέσεις ανά παραθεριστική περίοδο. Το προσωπικό που ανήκει σε ειδικές κατηγορίες (π.χ. μονογονεϊκές οικογένειες) και επανδρώνει τους Θ.Π.Σ.: 5 θέσεις.
 2. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στους Θ.Π.Σ. του δικαιούχου προσωπικού είναι οι παρακάτω:
α. Να έχει την επιμέλεια των τέκνων που θα δηλώσουν συμμετοχή και, σε διαφορετική περίπτωση, να υπάρχει έγγραφη συγκατάθεση του γονέα, που έχει την επιμέλεια, η οποία να προσκομίζεται μαζί με την επιθυμία συμμετοχής (με θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ, Δήμο ή Αστυνομία)
β. Τα τέκνα που θα συμμετάσχουν να είναι γεννημένα από 1 Ιουλίου 2001 μέχρι και 1 Ιουλίου 2010.
 1. Το προσωπικό, που δικαιούται και ενδιαφέρεται για παραθερισμό των τέκνων του, να συμπληρώσει το έντυπο της Αιτήσεως που επισυνάπτεται και να την υποβάλει, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο Παράρτημα που ανήκει ή απ’ ευθείας στην ΕΑΑΣ (κεντρικά), Χαριλάου Τρικούπη 18Α, για τους κατοίκους των Νομών Αττικής, Πειραιώς και Βοιωτίας, μέχρι τις 15 Μαΐου 2017, ΑΝΥΠΕΡΘΕΤΩΣ.
 2. Τα παραρτήματα να υποβάλουν συγκεντρωτικές καταστάσεις, με συνημμένες τις αιτήσεις, στην ΕΑΑΣ, το αργότερο μέχρι 15 Μαΐου 2017.
 3. Μετά την τελική έγκριση του ΓΕΣ, της ΑΣΔΥΣ και του Γ΄ΣΣ, η ΕΑΑΣ θα κοινοποιήσει τις καταστάσεις των δικαιούχων.
 4. Επιπρόσθετα ορίζεται:
α. Ανώτερο όριο καλύψεως των θέσεων παραθερισμού για τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, μέχρι ποσοστό 40 % των διατιθεμένων θέσεων ανά περίοδο. Οι λοιπές ειδικές κατηγορίες θα παραθερίζουν κατ’ εξαίρεση.
β. Θα προστίθενται 50 μόρια για το 4ο και για κάθε επιπλέον τέκνο.
γ. Η αφαίρεση μορίων για τα πέντε τελευταία έτη προηγούμενων παραθερισμών, θα γίνεται ως εξής:
(1) Σε Θ.Π.Σ. 50 μόρια για κάθε παιδί και για κάθε έτος.
(2) Σε ΚΑΑΥ: Από 10 έως 5ο μόρια για κάθε έτος, αναλόγως παραθεριστικής περιόδου, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
ΕΤΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΜΟΡΙΑ
2012
1η - 2η - 9η -10η -11η
10
3η - 4η - 8η
20
5η - 6η - 7η
30
2013
1η - 2η - 9η -10η -11η
10
3η - 4η - 8η
20
5η - 6η - 7η
30
2014
1η - 2η - 9η -10η -11η
15
3η - 4η - 8η
30
5η - 6η - 7η
40
2015
1η - 2η - 9η -10η -11η
20
3η - 4η - 8η
35
5η - 6η - 7η
45
2016
1η - 2η - 9η -10η -11η
25
3η - 4η - 8η
40
5η - 6η - 7η
50


 1. Καμία αίτηση παρατάσεως δεν θα εξετάζεται, αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις.
 2. Η μοριοδότηση θα γίνει με βάση το παράρτημα «Θ» του (β) σχετικού.
 3. Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση του προσωπικού σας.Δνων Σύμβουλος
Πρόεδρος
Ιωάννης δεβούρος
         Βασίλεος Ροζής

Υπτγος ε.α.
Αντγος ε.α.


ΑΙΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΤΕΚΝΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ Ε.Α. ΣΕ ΘΕΡΙΝΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ (ΘΠΣ) ΤΟΥ Σ.Ξ. ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017.
 1. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Βαθμός – Όπλο – Σώμα:
Επώνυμο:
Όνομα:
Προέλευση (Σχολή):_____________________Έτος Αποφοιτήσεως:_______________.
Α.Δ.Τ. ΕΑΑΣ:___________________, Αριθμός Μητρώου:________________________
Παράρτημα ΕΑΑΣ:______________________________________
 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Κατοικία: Οδός_________________________________, Αριθ.______, Τ.Κ.______, Περιοχή:____________________________, Πόλη:___________________.
Τηλέφωνο:________________________, Κινητό:________________________
Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail):________________________________________
 1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
(  ) Άγαμος – (  ) Έγγαμος – (  ) Διαζευγμένος – (  ) Σε χηρεία – (  ) Σε Διάσταση –    (  ) Σύμφωνο Συμβίωσης (Σημειώστε ένα ν ή ένα σταυρό στη σωστή θέση)
Σύζυγος: Επώνυμο:____________________________, Όνομα:________________
Συνολικός αριθμός παιδιών:_________________, Ηλικίες: 1ο:_____ , 2ο:_____ , 3ο:_____ , 4ο:_____ , 5ο:_____ ,.
Ειδική Κατηγορία: (  ) Μονογονεϊκή_______, (  ) Τρίτεκνη_______, (  ) Πολύτεκνη_______, (  ) ΑΜΕΑ_______, (Γράψτε ΝΑΙ σε καταφατική περίπτωση. ΟΧΙ ή Κενό σε αρνητική περίπτωση.
Επιλεγήκατε για παραθέριση σε ΚΑΑΥ φέτος;_________, Ποια;___________.
 1. ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ ΠΕΝΤΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ
ΕΤΟΣ
ΚΑΑΥ - ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΤΗ- ΡΗΣΕΙΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ
Θ.Π.Σ.
2012
2013
2014
2015
2016


 1. ΤΕΚΝΑ ΠΟΥ ΑΙΤΟΥΜΑΙ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ Θ.Π.Σ.
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΦΥΛΟ
Ημερομηνία Γεννήσεως
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
11η:___,2η:___,3η:___,4η:___
21η:___,2η:___,3η:___,4η:___
31η:___,2η:___,3η:___,4η:___
41η:___,2η:___,3η:___,4η:___
51η:___,2η:___,3η:___,4η:___
 1. ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΜΟΡΙΑ (ΕΑΑΣ)
ΑΣΔΥΣ/Γ΄ΣΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ (σε ένσταση)
ΒΑΘΜΟΣΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΚΑΑΥ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΩΝΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΘΠΣ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΩΝΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

________________, ___ Μαΐου 2017
Ο/Η Δηλών (-ούσα)


 • Πριν τη συμπλήρωση, συμβουλευθήτε τις οδηγίες στην επόμενη σελίδα.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Με την αίτηση να υποβληθούν και τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 1. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Καταστάσεως, τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να αποδεικνύεται η γονική κατάσταση και τα στοιχεία των μελών οικογενείας του αιτούντα.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση για την οικογενειακή κατάσταση των γονέων του παιδιού και τον έχοντα την επιμέλεια του υποψηφίου για παραθερισμό τέκνου.
 3. Μόνο για όσους ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες:
α. Διαζευγμένοι – εν διαστάσει γονείς
(1) Για τους έχοντες την επιμέλεια, το διαζευκτήριο ή το ιδιωτικό συμφωνητικό, όπου θα φαίνεται ποιος έχει την επιμέλεια των τέκνων.
(2) Για τους ΜΗ έχοντες την επιμέλεια, έγγραφη συγκατάθεση του γονέα που έχει την επιμέλεια, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής κατά τα ισχύοντα.
β. Γονέας ΑΜΕΑ
Βεβαίωση ποσοστού αναπηρίας πρωτοβάθμιας Νομαρχιακής επιτροπής (ΚΕΠΑ) ή ΑΣΥΕ.
 1. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή δικαιολογητικό του δικαιούχου, κατόπιν αιτήσεως της ΕΑΑΣ ή του Σχηματισμού (ΑΣΔΥΣ ή Γ΄ΣΣ) κατά τη διαδικασία ελέγχου της αιτήσεως, για τη δικαιολόγηση των στοιχείων αυτής, σε περιπτώσεις αμφιβολιών ή διαφορετικών στοιχείων από αυτά του αρχείου της Στρατιωτικής Υπηρεσίας.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
 1. Υποχρεωτική συμπλήρωση όλων των στοιχείων με μικρά γράμματα.
 2. Στην παράγραφο 3, τα στοιχεία της/του συζύγου αναγράφονται μόνον αν αυτή (-ός) είναι ε.ε. ή ε.α. στρατιωτικός. Σε περίπτωση που είναι ε.ε. να επισυνάπτεται βεβαίωση του Δκτή του (-ης) με τους παραθερισμούς της τελευταίας πενταετίας.
 3. Στο συνολικό αριθμό παιδιών να αναγράφονται όλα τα παιδιά που είναι προστατευόμενα (ηλικίας μέχρι 18 ετών, ή 25 αν σπουδάζουν ή είναι άνεργα) άσχετα αν δικαιούνται παραθερισμού στους ΘΠΣ ή όχι.
 4. Στην παρ. 4 σημειώστε ΝΑΙ ή ΟΧΙ και περίοδος παραθερισμού, για τους παραθερισμούς στα ΚΑΑΥ της τελευταίας πενταετίας, τόσο του δικαιούχου, όσο και του/της συζύγου.
 5. Στην παρ. 5, οι τακτικοί αριθμοί (1η, 2η, 3η, 4η) αναφέρονται σε παραθεριστικές περιόδους. Οι αριθμοί που θα συμπληρώσετε την προτεραιότητα επιθυμίας. Π.χ. η συμπλήρωση: 1η:_2_,2η:_4_,3η:_1_,4η:_3_ σημαίνει ότι ο δικαιούχος επιθυμεί ως 1η επιθυμία την 3η σειρά, ως 2η επιθυμία την 1η σειρά, ως 3η επιθυμία την 4η σειρά και ως 4η επιθυμία την 2η σειρά.
 1. .
 2. .Τετάρτη 10 Μαϊου 2017

Σας κοινοποιούμε τους παρακάτω  δύο πίνακες που αφορούν στην επιλογή των  μελών που επιλέχτηκαν για να παραθερίσουν στα ΚΑΑΥ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ κατά το έτος 2017.

Στον δεύτερο πίνακα είναι όλοι οι εφεδρικοί και για όλες τις σειρές εάν και εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα οικήματα  . Θα υπάρχει επικοινωνία σε κάθε διαθέσιμη σειρά παραθερισμού από το Γραφείο όπως γίνεται μέχρι σήμερα .

Το Τοπικό Συμβούλιο του Παραρτήματος εύχεται  στα μέλη που θα παραθερίσουν καλό και ήρεμο καλοκαίρι και πάνω απ' όλα να είμαστε όλοι μα όλοι ΥΓΙΕΙΣ .Τρίτη 9 Μαϊου 2017

Παραθερισμός Τέκνων Προσωπικού ΣΞ στου Θερινούς Παιδικούς Σταθμούς Έτους 2017 !


Από την 1η ΜΠ λάβαμε το παρακάτω έγγραφο και το κοινοποιούμε για την ενημέρωση των μελών μας και για κάθε ενδιαφερόμενο .

1.   Σας γνωρίζουμε ότι για το έτος 2017 θα λειτουργήσουν Θερινοί Παιδικοί Σταθμοί ως Παιδικές Κατασκηνώσεις στις Κεχριές Κορινθίας και στο ΚΑΑΥ Ν. Φώκαιας, σε 4 παραθεριστικές περιόδους, διάρκειας 12 ημερών, δυναμικότητος 150 παιδιών ανά περίοδο όπως παρακάτω :

α.   1η Περίοδος ....... Δευτέρα 03 Ιουλίου έως Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017, ημέρες 12
β.   2η Περίοδος........ Δευτέρα 17 Ιουλίου έως Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017, ημέρες 12
γ.   3η Περίοδο.........  Δευτέρα 31 Ιουλίου έως Παρασκευή 11 Αυγούστου 2017, ημέρες 12
δ.   4η Περίοδος.......  Δευτέρα 14 Αυγούστου έως Παρασκευή 25 Αυγούστου 2017, ημέρες 12

2.   Οι δικαιούχοι συμμετοχής στον παραθερισμό και οι διατιθέμενες θέσεις τέκνων ανά κατηγορία προσωπικού, έχουν όπως παρακάτω :

α.....................
β.....................
γ. Το ε.α  Στρατιωτικό προσωπικό του ΣΞ  : 10 θέσεις

3.   Οι προϋποθέσεις συμμετοχής έχουν ως εξής :
α...........................
β. Να έχει την επιμέλεια των τέκνων που θα δηλώσουν συμμετοχή και σε περίπτωση διαζευγμένου δικαιούχου την έγγραφη συγκατάθεση του/της συζύγου ( με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ/Δήμο ή Αστυνομία )
γ.   Τα τέκνα που θα συμμετάσχουν να είναι ηλικίας από 7 έως 16 ετών ( ημερομηνία γέννησης από 1/7/2001 μέχρι 1/7/2010 )

Παρακάτω σας κοινοποιούμε την ΑΙΤΗΣΗ και τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ που χρειάζονται για την προσκόμιση στο Γραφείο του Παραρτήματός μας.Tρίτη 12 Απριλίου 2017
 

Ανακοίνωση σειρών παραθερισμού για τα ΚΑΑΥ Λεπτοκαρυάς έτους 2017 !

Παρακαλούνται τα μέλη μας όπως υποβάλλουν την ΑΙΤΗΣΗ παραθερισμού για τα ΚΑΑΥ Λεπτοκαρυάς έτους 2017 μέχρι την 19η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 !  Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα λαμβάνονται αιτήσεις.  ( Δγή1ης ΜΠ ). Παρακάτω σας κοινοποιούμε την αίτηση υποβολής καθώς επίσης και τις σειρές παραθερισμού που φέτος είναι μειωμένες από 14 σε 12. Υπόψην ότι το Παράρτημα Μ. Σάββατο θα είναι ανοιχτό για την εξυπηρέτησή σας. Οι αιτήσεις είναι ήδη διαθέσιμες από αύριο.  Η καθυστέρηση της ανάρτησης για τα ΚΑΑΥ δεν είναι ευθύνη του Παραρτήματος.

1Η ΣΕΙΡΑ :  ΠΑΡ 12 ΜΑΪ - ΚΥΡ 21 ΜΑΪ 2017            ΗΜΕΡΕΣ : 10                                                                                                                                         

                                                                                                             
                                                                                                                 2Η ΣΕΙΡΑ : ΤΡΙ 23 ΜΑΪ - ΠΕΜ 1 ΙΟΥΝ 2017               ΗΜΕΡΕΣ : 10                                                                                                                                            

3Η ΣΕΙΡΑ : ΣΑΒ 3 ΙΟΥΝ - ΤΡΙ 13 ΙΟΥΝ 2017             ΗΜΕΡΕΣ : 11                                                                                                                                              
               


4Η ΣΕΙΡΑ : ΠΕΜ 15 ΙΟΥΝ - ΚΥΡ 25 ΙΟΥΝ 2017         ΗΜΕΡΕΣ : 11                                                                                                                                          


5Η ΣΕΙΡΑ  :ΤΡΙ 27 ΙΟΥΝ - ΠΕΜ 6 ΙΟΥΛ 2017            ΗΜΕΡΕΣ : 10                                                                                                                                              


6Η ΣΕΙΡΑ : ΣΑΒ 8 ΙΟΥΛ - ΤΡΙ 18 ΙΟΥΛ 2017              ΗΜΕΡΕΣ : 11                                                                                                                                              

7Η ΣΕΙΡΑ : ΠΕΜ 20 ΙΟΥΛ - ΚΥΡ 30 ΙΟΥΛ 2017          ΗΜΕΡΕΣ : 11                                                                                                                                               8Η ΣΕΙΡΑ : ΤΡΙ 1 ΑΥΓ - ΠΕΜ 10 ΑΥΓ 2017                ΗΜΕΡΕΣ : 10                                                                                                                                                 


9Η ΣΕΙΡΑ : ΣΑΒ 12 ΑΥΓ - ΤΡΙ 22 ΑΥΓ 2017              ΗΜΕΡΕΣ : 11                                                                                                                                                  10Η ΣΕΙΡΑ : ΠΕΜ 24 ΑΥΓ - ΚΥΡ 3 ΣΕΠ 2017           ΗΜΕΡΕΣ : 11                                                                                                                                                  


                         
11Η ΣΕΙΡΑ : ΤΡΙ 5 ΣΕΠ - ΠΕΜ 14 ΣΕΠ 2017             ΗΜΕΡΕΣ : 10                                                                                                                                                 
    
                                                

12Η ΣΕΙΡΑ : ΣΑΒ 16 ΣΕΠ - ΔΕΥ 25 ΣΕΠ 2017           ΗΜΕΡΕΣ : 10    

                                                         ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥΠαραθερισμός Τέκνων Προσωπικού για το έτος 2016 ! ( Παιδικές Κατασκηνώσεις )
Πέμπτη 2 Ιουνίου 2016

Σας γνωρίζουμε ότι για το έτος 2016 θα λειτουργήσουν  Παιδικές Κασκηνώσεις στις Κεχριές Κορινθίας και στα ΚΑΑΥ Ν. Φώκαιας σε παραθεριστικές περιόδους διάρκειας 12 ημερών όπως παρακάτω :

1η Περίοδος : Τετάρτη 06 Ιουλίου έως Κυριακή 17 Ιουλίου - ημέρες 12
2η Περίοδος : Τετάρτη 20 Ιουλίου έως Κυριακή 31 Ιουλίου 2016 - ημέρες 12
3η Περίοδος : Τετάρτη 03 Αυγούστου έως Κυριακή 14 Αυγούστου 2016  - ημέρες 12
4η Περίοδος : Τετάρτη 17 Αυγούστου έως Κυριακή 28 Αυγούστου 2016 - ημέρες 12.

Ηλικία παιδιών 7 - 16 ετών ( Από 1/7/2000 - 1/7/2009 ).

Δικαιολογητικά :

Με την Αίτηση θα υποβάλλονται τα παρακάτω :
1.   Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
2.   Υπεύθυνη Δήλωση για την οικογενειακή κατάσταση των γονέων του παιδιού και του έχοντα την επιμέλεια του τέκνου.

Ακολουθεί η αίτηση  παραθερισμού παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις του ΣΞ έτους 2016.

Υπόψην  ότι τα διακαιολογητικά θα πρέπει να προσκομισθούν στο Παράρτημα μέχρι 6 Ι0ΥΝΙΟΥ 2016  και εν συνεχεία θα αποσταλλούν στην ΕΑΑΣ, για έγκριση, μέχρι της 8  ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ανυπερθέτως.
( Επ΄αυτού έχει σταλθεί σήμα από τον Πρόεδρο της ΕΑΑΣ προς όλα τα Παραρτήματα σήμερα )

Τετάρτη 6 Απριλίου 2016


Ενημερώνουμε τα μέλη του Παραρτήματός μας ότι οι ΑΙΤΗΣΕΙΣ παραθερισμού για τα ΚΑΑΥ Λεπτοκαρυάς  έτους 2016 θα παραλαμβάνονται  στα Γραφεία μας ,   μέχρι την 15η Απριλίου 2016 !

Αιτήσεις που θα έρχονται μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής   δεν θα γίνονται ΔΕΚΤΕΣ .

   
    


          ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΑΠΟ 14 ΣΕ 10 ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΑΝΑ ΣΕΙΡΑ ΣΤΙΣ ΕΑΑΣ ΕΧΟΥΝ ΟΠΩΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ :

 1η    από Πέμπτη 12 Μαϊ 16 έως  Τρίτη 24 Μαϊ 16      ημέρες 12     :         3

2η     από Πέμπτη  26 Μαϊ 16 έως  Τρίτη 07 Ιουν 16     ημέρες 12     :         3

3η     από Πέμπτη 09 Ιουν 16 έως  Τρίτη 21 Ιουν 16      ημέρες 12     :         2

4η     από Πέμπτη 23 Ιουν 16 έως  Τρίτη 05 Ιουλ 16     ημέρες 12     :         1

5η     από Πέμπτη 07 Ιουλ 16  έως  Τρίτη 19 Ιουλ 16    ημέρες 12     :         1

6η     από Πέμπτη 21 Ιουλ 16 έως  Τρίτη 02 Αυγ 16     ημέρες 12     :         1

7η     από Πέμπτη 04 Αυγ 16  έως  Τρίτη 16 Αυγ 16    ημέρες 12     :         1

8η     από Πέμπτη 18 Αυγ 16 έως  Τρίτη 30 Αυγ 16     ημέρες 12     :         1

9η     από Πέμπτη 01 Σεπ 16 έως  Τρίτη 13 Σεπ 16 ημέρες    12      :         1

10η   από Πέμπτη 15 Σεπ 16 έως  Τρίτη 27 Σεπ 16 ημέρες    12      :         5


                                                                    Βέροια, 06 Απρ 16
                                                                         9ο ΕΓ/2

Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016

Απόστρατοι : Βεβαίωση Συντάξεων για Φορολογική Χρήση Οικ Έτους 2015 !


Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, που καταβλήθηκαν από 1/1/2015 έως 31/12/2015, για φορολογική χρήση. Μπορείτε να την τυπώσετε, μπαίνοντας ΕΔΩ, πληκτρολογώντας τον κωδικό πρόσβασης μοναδικής σύνδεσης (κωδικός πρόσβασης στο TAXISNET: Όνομα χρήστη/username - Κωδικός πρόσβασης/password). Κάντε κλικ στην παρακάτω φωτό για μεγένθυση:

ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016


Ενημερώνουμε - υπενθυμίζουμε στα μέλη του Παραρτήματός μας, τις δύο δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2016.

ΚΥΡΙΑΚΗ 07 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 !!!    Συμμετοχή του Παραρτήματός μας στις εκδηλώσεις που θα λάβουν στην ΦΛΩΡΙΝΑ. Αναχώρηση από τα Γραφεία μας στις 06:30 και επιστροφή περίπου το απόγευμα με ενδιάμεση στάση για καφε στην ΒΕΡΟΙΑ !!! Δηλώστε την συμμετοχή σας υπάρχουν ακομη θέσεις.

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 !!!    Εκδήλωση κοπής πίτας και απονομή επαίνων σε μαθητές που πρώτευσαν κατά το σχολικό έτος 2014 - 2015, που θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία του Παραρτήματος και ώρα 18:00 το απόγευμα .

Σας περιμένουμε να ευχηθούμε όλοι μαζί όπως ο καινούργιος χρόνος να μας χαρισει ΥΓΕΙΑ --- ΑΝΘΡΩΠΙΑ  και ισως μας ξαναδώσει πίσω το χαμένο χαμόγελό μας .

Με εκτίμηση προς όλους σας

Το Τοπικό Συμβούλιο της ΕΑΑΣ Νομού Πιερίας
.


Παρασκευή 15 Ιανουαριου 2016


Κυκλοφόρησε η Εθνική Ηχώ μηνός Δεκεμβρίου

ETHNIKH-HXW-Dek2
Παρασκευή  15 Ιανουαρίου 2016


Ξεκίνησε η συνεργασία ΥΠΕΘΑ με τράπεζα Πειραιώς !


Η Τράπεζα Πειραιώς και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προσφέρουν μία σειρά από προνόμια και παροχές σχεδιασμένα ειδικά για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και τις οικογένειές τους, όπως 
(1) αποκλειστικά προνόμια και παροχές σε τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες (προνομιακό κλιμακωτό επιτόκιο έως 3%, Προθεσμιακή Κατάθεση 12μηνης διάρκειας, Πιστωτική Κάρτα MasterCard “Των Ενόπλων Δυνάμεων”, Δάνεια κλπ) και 
(2) προσωπική τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων στο τηλέφωνο 210 3898999 όλο το 24ωρο.
Με την κατάθεση των δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά περίπτωση ο μισθοδοτικός λογαριασμός μετατρέπεται σε προνομιακός μισθοδοτικός με ετήσιο επιτόκιο 3% μέχρι το ποσό των 5.000 ευρώ. Με τη χρήση της πιστωτικής κάρτας με δωρεάν συνδρομή επιστρέφεται το 3% επί των μηνιαίων αγορών με την κάρτα. ΠΡΟΣΟΧΗ στη χρήση των πιστωτικών καρτών. Διαβάστε καλά τις οδηγίες.
Δικαιούχοι & Δικαιολογητικά...
Για απόστρατους Αξκους – Υπαξκους – 
Συνταξιούχους Υπαλλήλους
•Αστυνομική Ταυτότητα
•Πρόσφατο αποδεικτικό μηνιαίας σύνταξης
•ΦΕΚ Αποστρατείας εκδιδόμενο από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
•Υπεύθυνη Δήλωση (Αρ. 8 Ν. 1599/1996) θεωρημένη από αρμόδια Δημόσια Αρχή ως προς το γνήσιο υπογραφής του δηλούντος
α. Ενδεικτικά δικαιολογητικά πιστοποίησης 
στοιχείων Α.Φ.Μ. & Εισοδήματος:
-Πράξη διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα)
β. Ενδεικτικά δικαιολογητικά πιστοποίησης στοιχείων παρούσας διεύθυνσης κατοικίας:
-Πράξη διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα)
-Πρόσφατος Λογαριασμός Οργανισμού Παροχής Κοινής Ωφέλειας (π.χ. Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Λογαριασμός Κινητού Τηλεφώνου, Μισθωτήριο Συμβόλαιο που έχει κατατεθεί σε Οικονομική Εφορία)
γ. Ενδεικτικά δικαιολογητικά πιστοποίησης τηλεφώνου:
-Λογαριασμός εταιρείας τηλεφωνίας ή Συμβόλαιο εταιρείας κινητής τηλεφωνίας ή Αντίγραφο Αίτησης Ταυτοποίησης Χρηστών Καρτοκινητής Τηλεφωνίας / Υπεύθυνη Δήλωση ή Λογαριασμός Κινητού Τηλεφώνου.
Η προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών που πιστοποιήσουν την ταυτότητα του Πελάτη, ισχύουν τόσο για νέους όσο και για υφιστάμενους Πελάτες της Τράπεζας, στα πλαίσια της επικαιροποίησης των στοιχείων Πελατών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2016

Σε συνέχεια τις από 8 Ιανουαρίου 2016 ενημέρωσή σας για την μετάβασή μας στις εορταστικές εκδηλωσεις στη ΦΛΩΡΙΝΑ σας ενημερώνουμε ότι η μετάβασή μας προς ΦΛΩΡΙΝΑ θα γίνει την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2016. μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με το Παράρτημα Φλώρινας.

Ώρα αναχώρησης 06:30 μπροστά από τα Γραφεία του Παραρτήματός μας !


Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2016


Ενημερώνουμε  τα μέλη μας ότι, το Παράρτημά μας θα παραστεί  μετά  την απόφαση που θα λάβει η ΕΑΑΣ στο ετήσιο τρισάγιο - μνημόσυνο για τος Αξκούς - Υπξκούς και Οπλίτες που έπεσαν στη Μάχη της 12ης Φεβρουαρίου 1949 στην Φλώρινα.

Το δρομολόγιο θα είναι ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΦΛΩΡΙΝA με ενδιάμεση στάση για καφέ στην ΒΕΡΟΙΑ .

Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να παρευρεθούν στην παραπάνω εκδήλωση, να το δηλώσουν στα Γραφεία του Παραρτήματος.. Οι εγγραφές άρχισαν.

Η ημερομηνία  αναχώρησης  και η ώρα, θα σας γίνει γνωστή εντός των ημερών. Ημέρα  κίνησης που θα πραγματοποιειθεί θα είναι Κυριακή , μάλλλον 14 Φεβρουαρίου 2016 .

Με εκτίμηση προς όλους σας.

Ταγματάρχης ε.α. Γιώργος Χατζημαλλής

Πρόεδρος ΤΣ/ΕΑΑΣ Νομού Πιερίας

Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015

Παράδοση Καμπάνας στην XXIV ΤΘ Ταξιαρχία από το ΤΣ/ΕΑΑΣ Πιερίας !

Την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015 , το Παράρτημα της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού Νομού Πιερίας, επισκέφθηκε τον Διοικητή της XXIV ΤΘ Ταξιαρχίας στο Λιτόχωρο Πιερίας,   προκειμένου να του παραδώσει  μία καμπάνα προς τιμήν της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου που βρίσκεται εντός του Στρατοπέδου.

 Η καμπάνα  αγοράστηκε  με την ευγενική χορηγία των Αξιωματικών - μελών του Παραρτήματός μας και ιδιωτών της πόλεως του Λιτοχώρου.

Στην σεμνή και λιτή αυτή εκδήλωση παρευρέθηκαν οι :
Ταξίαρχος Διοικητής της XXIV ΤΘ Ταξιαρχίας κύριος Τσώνος Ιωάννης
Υποδιοικητής της Ταξιαρχίας, Συνταγματάρχης κύριος Χατζησαββίδης Ιωάννης
Ο Πρόεδρος του ΤΣ της ΕΑΑΣ Νομού Πιερίας Ταγματάρχης ε.α. κύριος Χατζημαλλής Γεώργιος
Αντισυνταγματάρχης ε.α. κύριος Πούλιος Δημήτριος
Λοχαγός ε.α. κύριος Μαριόγλου Απόστολος
Ιδιώτης Αποστόλου Ευάγγελος , ιδιοκτήτης Ξενοδοχείου PARK.

Ακολουθεί φωτογραφικό ρεπορτάζ !   
Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2015

Απόφαση περί διακίνησης της Εθνική Ηχούς !Κύριοι Πρόεδροι και Μέλη των Τ.Σ. Παραρτημάτων της Ε.Α.Α.Σ.

Σας αποστέλλουμε, συνημμένα, ανακοίνωση της Ε.Α.Α.Σ. σχετικά με την απόφαση του Δ.Σ. αυτής για περιστολή δαπανών με τη μείωση του κόστους έκδοσης και διακίνησης της Εθνικής Ηχούς. 

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των Μελών μας, την περαιτέρω κοινοποίηση καθώς και την ανάρτησή της στους διαδικτυακούς  σας ιστότοπους.

Με εκτίμηση,

Παντελής Κράγκαρης
Ανχης ε.α.
Μέλος Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ.


Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2015

Χρηματικά Βραβεία Αριστούχων Μαθητών !
                                                                        ΑΙΤΗΣΗ
                                                        ΓΙΑ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ                                                   1.   Παρακαλώ όπως βραβεύσετε εμένα ή τον                                                                                                 γιό μου ή την κόρη μου.....................................
Βαθμός :                                                                                μαθητή.............μαθήτρια..................................
Ονοματεπώνυμο :                                                                τάξεως του Λυκείου .........................................
Αρ Ταυτ ΕΑΑΣ :                                                                  για το σχολικό έτος ΣΕΠ 2014 - Ιουν 2015.
Προέλευση : Στρατός...... Χωρ/κή : ......
Τόπος διαμονής αιτούντος :                                              2.   Συνημμένα υποβάλλω τα δικαιολογηικά
Πόλη :                                                                                         α.   Φωτοτυπία απολυτηρίου ή ελέγχου
οδός - αριθμός ;                                                                               επίδοσης.
ΤΚ :                                                                                             β.   Φωτοαντίγραφο  Αστυνομικής Ταυτό-
Τηλ σταθερό :                                                                                  τητας μαθητή
Τηλ κινητό :                                                                               γ.    Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτό-
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ                                                                   τητας γονέα
.......................................                                                             δ.     Φωτοαντίγραφο 1ης σελίδας βιβλια-
......................................                                                                       ρίου τραπέζης.
Νομός :                                                                                      ε.      Φωτοαντίγραφο της Εγκυκλίου
πόλη :                                                                                                 αποστρατείας του γονέα.
Οδός - αριθμός ;
ΤΚ :                                                                                      3.   Το βραβείο θα το παραλάβω από..............
Τηλ επικοινωνίας :                                                                   .......................................................................
Διευθυντής :                                                                        4.   Εξουσιοδοτώ την ΕΑΑΣ  όπως καταθέσει
                                                                                                   το χρηματικό βραβείο στον παρακάτω
                                                                                                   λογαριασμό με ΙΒΑΝ...................................
                                                                                                   ........................................................................
                                                                                                   που ανήκει στον / στην...............................
                                                                                                   ......................................................................

                                                                                                              Ημερομηνία,....................................

                                                                                                              Ο / Η ΑιτώνΠΡΟΣ : Άπαντα Παρ/τα Ε.Α.Α.Σ.                    ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ     
                                                                                Γραμματεία
                                                                               Χαρ. Τρικούπη 18, Τ.Κ. 10679,  Αθήνα
                                                                               Τηλ. 210-3633797 - FAX: 210-3621410
ΚΟΙΝ : Αρχηγείο ΕΛ.ΑΣ/                                  eaasgrammateia@gmail.com
            Επιτελάρχη                                              Φ. 800/26/2917
            Ε.Α.Α.Σ./Γραμματεία, ΚΦ,                   Σ.352
            Δχση Χρηματικού,                                 Αθήνα, 28 Σεπ  2015
            Λογιστήριο                                             Συν. : Μία (1) Αίτηση

ΘΕΜΑ: Οικονομικά (Χρηματικά Βραβεία Αριστούχων Μαθητών)

ΣΧΕΤ :  Φ.800/42/228279/Σ.1767/12 Σεπ 2015/ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ/3β

         1.  Με την ανωτέρω σχετική αποφασίστηκε η βράβευση των αριστούχων μαθητών  τέκνων Αποστράτων Αξκών του Στρατού. 

          2.  Δικαιούχοι βράβευσης είναι οι Αριστούχοι μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης του Λυκείου που φοιτούν σε Δημόσια ή Ιδιωτικά Σχολεία Εσωτερικού (Ελληνικής Επικράτειας) και με βάση βαθμολογίας 18,1 και άνω, Σχολικού Έτους 2014 – 2015 (Σεπ 2014 – Ιουν 2015).


         3. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
             α.  Αίτηση του μαθητή ή του γονέα, ως συνημμένο υπόδειγμα.
             β.  Φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου ή Ελέγχου Επίδοσης.
γ.  Φωτοαντίγραφο του δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και των δύο όψεων του ενδιαφερομένου μαθητή.
             δ. Φωτοαντίγραφο του δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και των δύο όψεων του γονέα.
             ε.  Φωτοαντίγραφο της 1ης σελίδας βιβλιαρίου λογαριασμού τραπέζης (κατά προτίμηση ΕΤΕ), που επιθυμεί ο δικαιούχος να του κατατεθούν τα χρήματα, στον οποίο ει δυνατόν να είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος.
           στ. Φωτοαντίγραφο της εγκυκλίου αποστρατείας του γονέα, εφόσον αυτός δεν κατέχει ταυτότητα της Ε.Α.Α.Σ.

          4. Yποβολή των δικαιολογητικών όπως παρακάτω:
              α.  Για τους διαμένοντες στο Ν. Αττικής και Βοιωτίας, απ’ ευθείας (αυτοπροσώ-πως, με εκπρόσωπο, ταχυδρομικά, με FAX, ή ηλεκτρονικά) στην Ε.Α.Α.Σ. (οδός  Χαρ. Τρικούπη αριθ. 18 Τ.Κ. 10679)  μέχρι 13 Νοε 2015.
               β. Για τους διαμένοντες στη λοιπή Ελλάδα στα κατά τόπους Παραρτήματα μέχρι 2 Νοε 2015.  
               γ. Τα Παρ/τα να αποστείλουν στην Ε.Α.Α.Σ. ονομαστικές καταστάσεις κατά τάξη Λυκείου με συνημμένα τα παραπάνω δικαιολογητικά (αφού τα ελέγξουν επισταμένως), μέχρι 13 Νοε 2015.

          5. Επισημαίνεται ότι οι ημερομηνίες που τέθηκαν δεν θα τύχουν παρατάσεως και είναι αυτές, μέχρι τις οποίες θα πρέπει να φθάσουν και να πρωτοκολληθούν στην Ε.Α.Α.Σ., οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά.


./.
-2-

           6. Επιπρόσθετα σας γνωρίζουμε ότι, επειδή παρουσιάσθηκε πέρυσι το φαινόμενο υποβολής αιτήσεων για βράβευση μαθητών με καθυστέρηση, εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνουν δεκτές.

           7.  Επίσης δεν θα γίνουν δεκτά αιτήματα για μαθητές παλαιοτέρων ετών.  

            8.  Το χρηματικό ποσό της βράβευσης που καθορίσθηκε από το ΓΕΣ είναι τριακόσια είκοσι (320,00) ευρώ, αλλά ενδέχεται να μειωθεί, σε περίπτωση που το ΓΕΣ δεν καταβάλει
στην Ε.Α.Α.Σ. το ποσό αυτό για όλα τα αιτήματα (όπως συνέβη πέρυσι).

 9. Η Ε.Α.Α.Σ. θα προσπαθήσει, είτε με δικά της κονδύλια (εφόσον υπάρξει η δυνατότητα) είτε με κονδύλια από ΕΛ.ΑΣ, να βραβευθούν και οι αριστεύσαντες μαθητές (βαθμός 18,1 και άνω) για το Ακαδημαϊκό έτος 2014 – 2015, τέκνα Αποστράτων Αξκών της ΕΛ.ΑΣ/τ. Χωροφυλακής και Μέλη της ΕΝΩΣΗΣ. Προς τούτο να υποβληθούν αιτήσεις και δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις ημερομηνίες και τον τρόπο που παρατέθηκε ανωτέρω για τα τέκνα εκ Σ.Ξ.

         10. Ο χρόνος και ο τρόπος βράβευσης θα καθορισθεί από το Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ., αναλόγως του πότε θα δοθούν τα χρήματα από το ΓΕΣ.

         11. Τα Παραρτήματα θα προβούν σε βράβευση ΜΟΝΟΝ εφόσον λάβουν τα χρήματα.

         12.  Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στην Ε.Α.Α.Σ. (τηλ. 210-3633797, εσωτ. 14 και 15) και στα κατά τόπους Παραρτήματα αυτής.

             
                Ακριβές Αντίγραφο
Υπτγος ε.α. Βασίλειος Ροζής
  Αντιπρόεδρος Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ.


Αντγος ε.α. Κων/νος Σκαρμαλιωράκης
            Δνων Σύμβουλος Ε.Α.Α.Σ.

                                                              
                                                              

            
           Πέμπτη 13 Αυγούστου 2014

ΚΥΡΙΟΙ ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ,

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΩ ΟΤΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΑΞΧΟΥ Ε.Α. Δ. ΧΑΤΣΙΚΑ, ΤΟ Δ.Σ. ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΤΕ TV ΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΑΣ.
ΤΟ ΚΕΡΑΙΟΣΥΣΤΗΜΑ ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΑΠΟ 1 ΣΕΠ 2015.
ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΑΣ ΩΣΤΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ "ΟΤΕ Tv Full Pack μέσω δορυφόρου" ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΕΙ ΚΟΣΜΟ ΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΑΣ.
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ (1 ΣΕΠ 15 ΕΩΣ 31 ΑΥΓ 2016). ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΤΕ ΑΙΣΘΗΤΗ ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΣΑΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ, ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΤΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΤΕ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΕΤΟΣ, ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2016.


ΑΝΤΓΟΣ Ε.Α.
ΚΩΝ/ΝΟΣ Α. ΣΚΑΡΜΑΛΙΩΡΑΚΗΣ
ΔΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ε.Α.Α.Σ.

Υ.Σ. ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΟΤΕ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ

Η  ΕΑΑΣ με το υπ. αριθ. 28 Πρακτικό (άρθρο 11) της 15ης Ιουλ. 15, του ΔΣ αυτής, ενέκρινε την υλοποίηση των 21 προτεινομένων παρακάτω συνδέσεων. Παρακαλούμε για την υπογραφή των αιτήσεων και τη συνέχιση υλοποίησης και πλήρους αποκαταστάσεως του υπόψη προγράμματος.
 
 1. Αθήνα (κεντρικό)/  2103621201      12. Κατερίνη/  2351030212 2. Αγρίνιο/               2641034033       13. Κομοτηνή/ 2531024478
 3. Αλεξανδρούπολη/ 2551023105      14. Λαμία/      2231027854
 4. Άρτα/                  2681022051       15. Λάρισα/   2410623189
 5. Βόλος/                2421028902       16. Μυτιλήνη/ 2251046301
 6. Δράμα/               2521025656       17. Ξάνθη/     2541025425
 7. Έδεσσα/             2381021141       18. Πάτρα/     2610275719
 8. Ηράκλειο/           2810286598       19. Τρίκαλα/  2431029376
 9. Θεσσαλονίκη/     2310234211        20.  Χαλκίδα/ 2221026543
10. Ιωάννινα/            2651027144        21. Χανιά/     2821043111
11. Καρδίτσα/          2441029503
Για την επιτροπή τηλεφωνίας-ΟΤΕ TV της ΕΑΑΣ
Ταξχος ε.α. Δημήτριος Χατσίκας, Μέλος ΔΣ/ΕΑΑΣ


Δευτέρα 27 Ιουλίου 2015

Πληρωμή ΒΟΕΑ Μηννός Μαρτίου 2015

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει στα δικαιούχα του Β.Ο.Ε.Α. τέκνα, τα οποία έχουν υποβάλει στο Ταμείο τη σχετική αίτηση για τη χορήγησή του, το μήνα Μάρτιο του έτους 2015, ενόψει της επικείμενης πληρωμής τους, ότι πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν (ταχυαποστολή - courier) στο ΜΤΣ Φορολογική Ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων στο όνομά τους, το αργότερο μέχρι 30 Αυγούστου 2015.


-Αποστολή Στοιχείων στη Διεύθυνση:


Μετοχικό Ταμείο Στρατού

Κολοκοτρώνη 13

Τ.Κ. 10562, Αθήνα

(Υπόψη κας Μπασουκέα Σταυρούλας)

Τρίτη 23 Ιουνίου 2015


Πληρωμή ΒΟΕΑ μηνός Φεβρουαρίου 2015 !
Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει στα δικαιούχα του Β.Ο.Ε.Α. τέκνα, τα οποία έχουν υποβάλει στο Ταμείο τη σχετική αίτηση για τη χορήγησή του, το μήνα Φεβρουάριο του έτους 2015, ενόψει της επικείμενης πληρωμής τους, ότι πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν (ταχυαποστολή - courier) στο ΜΤΣ Φορολογική Ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων στο όνομά τους, το αργότερο μέχρι 15 Ιουλίου 2015.

-Αποστολή Στοιχείων στη Διεύθυνση:

Μετοχικό Ταμείο Στρατού
Κολοκοτρώνη 13
Τ.Κ. 10562, Αθήνα
(Υπόψη κας Μπασουκέα Σταυρούλας
)

Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015


ΠΡΟΣ : ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ

 

Κύριοι νιώθω την υποχρέωση και την ανάγκη ως απόστρατος συνάδελφος να βοηθήσω στο μέτρο του δυνατού από την πλευρά μου τα μέλη του Συλλόγου παρουσιάζοντας την παρακάτω προσφορά :

 

Σε κάθε μέλος του Συλλόγου (με την επίδειξη της ταυτότητας μέλους) που επιθυμεί να ασφαλίσει το αυτοκίνητο του (Ι.ΧΕ ή Φ.ΙΧ)  έκπτωση 10 % επί των καθαρών ασφαλίστρων

Εάν ασφαλίσει και δεύτερο αυτοκίνητο συγγενικού του προσώπου (ανεξάρτητα από το ΑΦΜ του κατόχου) επιπλέον έκπτωση 5% επί των καθαρών ασφαλίστρων στο δεύτερο αυτοκίνητο (συνολικά 15 %) 

 

Για ασφαλίσεις λοιπών κλάδων (ζωής – πυρός – κλπ) κατόπιν συνεννόησης

 

Στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

 

                                                                                                        Λεπτοκαρυά 15/6/2015

  

 

Μαυρομάτη Σταυρούλα

Ασφαλιστική Σύμβουλος

Α.Μ. Ασφαλιστικών Συμβούλων : 484

Επιμελητήριο Πιερίας

Τηλ επικοινωνίας :  23520 31727

                        κιν   6972409661 

mail : mavromatistavroula@hol.gr

Πέμπτη 4 Ιουνίου 2015

Παιδικες κτασκηνώσεις στις Κεχριές Κορινθίας και στο ΚΑΑΥ Ν. Φώκαιας !Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε Ανακοίνωση Ενημέρωσης (Δείτε εδώ) για τη λειτουργία Θερινών Παιδικών Σταθμών έτους 2015, ως Παιδικές Κατασκηνώσεις στις Κεχριές Κορινθίας και στο ΚΑΑΥ Ν. Φώκαιας, δυναμικότητας 150 παιδιών ανά περίοδο (10 θέσεις για το ε.α. Στρατιωτικό Προσωπικό).

Παρακαλούμε για την περαιτέρω κοινοποίηση.

Με εκτίμηση,


Παντελής Κράγκαρης
​Ανχης ε.α.
Μέλος Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. Τετάρτη 13 Μαίου 2915

Δημοσίευση αποτελεσμάτων για παραθερισμό στα ΚΑΑΥ Λεπτοκαρυάς έτους 2015 !

Ενημερώνουμε τα μέλη του Παραρτήματός μας ότι, πληκτρολογώντας τον παρακάτω σύνδεσμο,
https://sites.google.com/site/eaaspierias/  και στην ενότητα ΚΑΑΥ, ( αριστερά ) μπορείτε να δείτε την δημοσίευση  των αποτελεσμάτων  και την μοριοδότηση των αιτούντων,  όσο αφορά την έκδοση για τον παραθερισμό στα ΚΑΑΥ Λεπτοκαρυάς για το έτος 2015.

Το Τοπικό Συμβούλιο του Παραρτήματος σας εύχεται καλό καλοκαίρι με υγεία .

Με εκτίμηση
Ταγματάρχης ε.α. Γεώργιος Χατζημαλλής
Πρόεδρος ΤΣ/ΕΑΑΣ Νομού Πιερίας

Τρίτη 21 Απριλίου 2015

Εορτή Αγίου Γεωργίου στην XXIV ΤΘ Ταξιαρχία ( 23 Απριλίου 2015 ) !

Την Πέμπτη 23 Απριλίου 2015 θα εορτασθεί στο Στρατόπεδο ΄΄ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ΄΄  στην XXIV Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία στο Λιτόχωρο, η εορτή του Αγίου Γεωργίου προστάτης του Στρατού μας. Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που επιθυμούν να παρευρεθούν στην εορτή να προσέλθουν φυσικά και μετά των συζύγων τους.
Πέρας προσελεύσεως  10:45 


Πέμπτη 02 Απριλίου 2015

  Γνωρίζεται,  σε εκτέλεση του (ιβ) σχετικού ότι το ΚΑΑΥ Λεπτοκαρυάς , κατά την θερινή περίοδο έτους 2015 θα λειτουργήσει σε δεκατέσσερις (14) παραθεριστικές σειρές, προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των προς εξυπηρέτηση ατόμων, όπως παρακάτω :

1.                ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

1η : Από ΔΕΥΤΕΡΑ 04 Μαϊου έως ΠΕΜΠΤΗ 14 Μαϊου 2015                           ΗΜΕΡΕΣ : 11
2η : Από ΣΑΒΒΑΤΟ 16 Μαίου έως ΤΡΙΤΗ 26 Μαίου 2015                               ΗΜΕΡΕΣ : 11
3η: Από ΠΕΜΠΤΗ 28 Μαϊου έως ΚΥΡΙΑΚΗ 07 Ιουνίου 2015                          ΗΜΕΡΕΣ : 11
4η: Από ΤΡΙΤΗ 09 Ιουνίου έως ΠΕΜΠΤΗ 18 Ιουνίου 2015                               ΗΜΕΡΕΣ : 10
5η: Από ΣΑΒΒΑΤΟ 20 Ιουνίου έως ΤΡΙΤΗ 30 Ιουνίου 2015                             ΗΜΕΡΕΣ : 11
6η: Από ΠΕΜΠΤΗ 02 Ιουλίου έως ΚΥΡΙΑΚΗ 12 Ιουλίου 2015                       ΗΜΕΡΕΣ : 11
7η: Από ΤΡΙΤΗ 14 Ιουλίου έως  ΠΕΜΠΤΗ 23 Ιουλίου 2015                            ΗΜΕΡΕΣ : 10
8η: Από ΣΑΒΒΑΤΟ 25 Ιουλίου έως ΤΡΙΤΗ 04 Αυγουστου 2015                    ΗΜΕΡΕΣ : 11
9η: Από ΠΕΜΠΤΗ 06 Αυγούστου έως ΚΥΡΙΑΚΗ 16 Αυγούστου 2015         ΗΜΕΡΕΣ : 11
10: Από ΤΡΙΤΗ 18 αυγούστου έως ΠΕΜΠΤΗ 27 Αυγούστου 2015                 ΗΜΕΡΕΣ : 10
11η: Από ΣΑΒΒΑΤΟ 29 Αυγούστου έως ΤΡΙΤΗ 08 Σεπτεμβρίου 2015         ΗΜΕΡΕΣ : 11
12η: Από ΠΕΜΠΤΗ 10 Σεπτεμβρίου έως ΚΥΡΙΑΚΗ 20 Σεπτεμβρίου 2015  ΗΜΕΡΕΣ : 11
13η; Από ΤΡΙΤΗ 22 Σεπτεμβρίου έως ΠΕΜΠΤΗ 01 Οκτωβρίου 2015            ΗΜΕΡΕΣ : 10
14η : Από ΣΑΒΒΑΤΟ 03 Οκτωβρίου έως ΤΕΤΑΡΤΗ 14 Οκτωβρίου 2015     ΗΜΕΡΕΣ : 12

2.   Τα στελέχη εν αποστρατεία ( πλην των επιτίμων Αξκών), οι ορφανικές οικογένειες  των εκλιπόντων στελεχών ( πλην των οικογενειών των στελεχών που αποβίωσαβ εν υπηρεσία ), οι Αξκοί ΠΔ, ανάπηροι Αξκοί, καθώς και τα θύματα πολέμοθ του Ν.1370/44, υποβάλλουν τις σχετικές δηλώσεις στα αντίστοιχα Παραρτήματα  - Ενώσεις , όπου είναι εγγεγραμμένοι. Τα Παραρτήματα - Ενώσεις παρακαλούνται για την  Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Η  στο 9ο ΕΓ/1ηΜΠ, μέχρι 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015, ονομαστικών πινάκων δικαιούχων με πλήρη στοιχεία ( βαθμός - ΑΜ - ονοματεπώνυμο - τηλέφωνο ) με κανονικούς για παραθερισμό, κατά σειρά, στις οποίες να έχουν επισυναφεί οι αιτήσεις παραθερισμού τους.

3.   Δηλώσεις παραθερισμού που θα υποβάλλονται ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ, ελλιπώς συμπληρωμένες, χωρίς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή με ανακριβή στοιχεία, θα ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ .

4.   Για το έτος 2015 έχει καθορισθεί το ύψος του ημερήσιου μισθώματος των οικημάτων των ΚΑΑΥ όπως παρακάτω : 

α.   Αντοι : 3,40
β.   Υπτγοι- Ταξχοι : 3,20
γ.   Ανώτεροι : 2,90
δ.   Κατώτεροι : 2,40
ε.   Ανθστές - Υπξκοί : 2,20
στ. ΠΥΣΥ - Συνταξιούχοι Υπάλληλοι-Ορφανικές Οικογένειες : 2,20

5.   Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την παρ 35 του Παραρτήματος ΄΄Α΄΄ του (α) σχετικού για την είσοδο επισκεπτών των παραθεριστών και των δικαιούμενων παραθερισμού στο ΚΑΑΥ θα καταβάλλεται ενιαίο αντίτιμο εισητηρίου, τα έσοδα του οποίου θα αποδίδονται με τις ισχύουσες διαταγές του ΓΕΣ/ΔΟΙ, το ύψος του οποίου κσθορίζεται στοποσό των 3 Ευρώ για τους ενήλικες και 1 ευρώ για τα παιδιά .Χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας

Γνωρίζεται ότι οι ασφαλισμένοι του τέως ΟΠΑΔ (όπου ανήκαν και οι απόστρατοι) έχουν ενσωματωθεί πλέον σε ένα ενιαίο σύστημα και τους έχει αποδοθεί αυτόματα ένας νέος Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) από το ΙΚΑ.
Για τη λήψη του (ΑΜΑ) ΔΕΝ χρειάζεται να απευθύνονται στα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ.  
Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχει εκδώσει το παρακάτω Δελτίο Τύπου με σχετικές λεπτομέρειες που αφορούν τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή  περίθαλψη των ασφαλισμένων του τέως ΟΠΑΔ.
                                       
Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2015
Δελτίο Τύπου
Χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας 

Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία αναζήτησης Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. για τους ασφαλισμένους του τ. Ο.Π.Α.Δ. - Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.

Η Διοίκηση του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ενημερώνει τους δικαιούχους Ασφαλιστικής Ικανότητας (ασφαλισμένους και συνταξιούχους), ότι για τη χρονική περίοδο 01/03/2015 έως 29/02/2016 και εφεξής η χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας, θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, χωρίς να απαιτείται προσέλευσή τους στις υπηρεσίες μας. 

Ως εκ τούτου δε θα αποστέλλονται αυτοκόλλητες ετικέτες Ασφαλιστικής Ικανότητας για την ανανέωση της ισχύος των Βιβλιαρίων Υγείας λόγω κατάργησής τους σύμφωνα με την Απόφαση ΥΠ.Ε.Κ.Α.Π οικ.11810/179/Φ80353/2.6.2014 (ΦΕΚ 1635/τ.Β΄/20.6.2014).

Η ηλεκτρονική αυτή διαδικασία, διασφαλίζει την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο του "Εθνικού Μητρώου Δικαιούχων Περίθαλψης", ώστε οι απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με την Ασφαλιστική Ικανότητα να είναι άμεσα διαθέσιμες σε όλους τους Παρόχους Υγείας (συμβεβλημένα Νοσοκομεία, Κλινικές, Διαγνωστικά Κέντρα, Ιατροί κ.λ.π) για την εξυπηρέτηση των Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων και για τα προστατευόμενα μέλη τους (συζύγους και τέκνα).

Κατά συνέπεια, οι Ασφαλισμένοι και οι Συνταξιούχοι μας δε θα πρέπει να προσέρχονται στις Υπηρεσίες μας, για θεώρηση των Ατομικών ή Οικογενειακών Βιβλιαρίων Υγείας (με προστατευόμενα μέλη συζύγους καθώς και τέκνα έως 18 ετών), τα οποία (Βιβλιάρια) θα πρέπει να προσκομίζονται κατά περίπτωση μόνο στους Παρόχους Υγείας.

Ιδιαίτερα, για τους ασφαλισμένους του τ. Ο.Π.Α.Δ./Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. τίθεται στη διάθεσή τους από Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2015 νέα ηλεκτρονική υπηρεσία προκειμένου να ενημερώνονται για τον αριθμό μητρώου ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.) που τους αποδόθηκε αυτόματα κατά την ενσωμάτωσή τους στο Μητρώο Ασφαλισμένων μας, χωρίς να χρειάζεται να απευθύνονται στα Υποκ/τα.

Η αναζήτηση θα πραγματοποιείται μέσω της οθόνης «Αναζήτηση Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. για τους ασφαλισμένους του τ. Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.» 

Τέλος, επισημαίνεται ότι οι Ασφαλισμένοι και Συνταξιούχοι ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και Ο.Π.Α.Δ./Τ.Υ.Δ.Κ.Υ., (πιστοποιημένοι ή όχι) έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται μέσω διαδικτύου για την ύπαρξη της ενεργής Ασφαλιστικής Ικανότητας τους, 

                                                                                                                                                                   ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ       
                                                                                                                                                                      ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  
     ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ                
 • Από το παραπάνω Δελτίο Τύπου βλέπουμε τις οδηγίες πρόσβασης στην  ασφαλιστική ικανότητα του κάθε δικαιούχου.
Συγκεκριμένα από την τελευταία παράγραφο, χρησιμοποιώντας το "link" που αναγράφεται, μπαίνουμε στην ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικής υπηρεσίας προκειμένου να διαπιστώσουμε εάν διαθέτουμε ενεργή Ασφαλιστική Ικανότητα. 
Στην πρόσβαση ως μη ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ πατάμε στο "εδώ" και καταχωρούμε:
 1. Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.), *
 2. Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.),
 3. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)
 4. και τον κωδικό επιβεβαίωσης.
 • * Όσον αφορά τη λήψη του νέου Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου
Μετά την ένταξη του τέως Ο.Π.Α.Δ. στo IKA-ETAM  παρέχεται η δυνατότητα σε αυτούς τους ασφαλισμένους, όπως οι απόστρατοι, να ενημερώνονται ηλεκτρονικά για το νέο Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) που πλέον διαθέτουν, λόγω της ενσωμάτωσης τους στο Μητρώο Ασφαλισμένων του ΙΚΑ, κάνοντας είσοδο στην Υπηρεσία Αναζήτηση Αριθμού Μητρώου (Δείτε σχετικά εδώ).
Ειδικότερα, με την είσοδο στην:
"Αναζήτηση Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  για τους ασφαλισμένους του τ. Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ."
Εισάγεται ο Αριθμός Μητρώου που αναγράφεται στο ήδη κατεχόμενο  βιβλιάριο υγείας Ο.Π.Α.Δ. και ο Κωδικός επιβεβαίωσης. Με αυτά τα στοιχεία λαμβάνεται ο νέος ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ (ΑΜΑ).

Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 

Αγαπητά μέλη,

Το Τοπικό Συμβούλιο του Παραρτήματός μας αποφάσισε όπως και φέτος να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εκδηλώσεις :

1.   Στις 24 Δεκεμβρίου 2014  ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και από ώρας 10:00 μέχρι 12:30 στα Γραφεία μας θα ανταλλάξουμε τις ευχές μας   ενόψει  Χριστουγέννων.

2.   Στις 30 Δεκεμβρίου 2014 ημέρα  ΤΡΙΤΗ και από ώρας 10:00 μέχρι 12:30 θα ανταλλάξουμε τις ευχές  μας ενόψει της έλευσης του Νέου Έτους.

3.   Σχεδιάζεται να πραγματοποιοιθεί  Χορός για την κοπή της πίτας  σε κέντρο που θα σας γινει γνωστό εντός των ημερών , καθώς επίσης και το αντίτιμο που θα καταβληθεί  από τον καθένα μας .

Παρακαλούνται  όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον χορό ας επικοινωνήσουν με τα Γραφεία μας , είτε τηλεφωνικά είτε με την έλευσή τους και να μας δηλώσουν αριθμό συμμετασχόντων.

Υπόψην στον ( αν και εφόσον ) χορό που θα πραγματοποιοιθει μπορούν να συμμετάσχουν και ΜΗ συνάδελφοι. Ο χορος είναι ανοιχτός για όλους τους γνωστούς συγγενείς και φίλους σας.

Ημερομηνίες χορού ή 25/1/2014  ή 1/2/2015!!!

Γιαυτό ζητάμε την επιείκιά σας και να μας γνωρίσετε αριθμο συμμετεχόντων για το κλείσιμο κέντρου μέχρι   5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 !


Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2014

Το χρονοδιάγραμμα πληρωμής των αναδρομικών σε ένστολους και δικαστικούς


 
 
 
   Από την ερχόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα από τις 27 Νοεμβρίου θα αρχίσουν να λαμβάνουν αναδρομικά σε δόσεις, οι ένστολοι και οι δικαστικοί.

Σε... 

κοινές αποφάσεις του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα και των συναρμοδίων υπουργών που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ορίζεται ότι:

- τα αναδρομικά Ιουλίου- Νοεμβρίου στους εν ενεργεία ένστολους θα καταβληθούν στις 27 Νοεμβρίου μαζί με τον αναπροσαρμοσμένο μισθό του Δεκεμβρίου

- τα αναδρομικά Ιουλίου- Νοεμβρίου στους αποστράτους θα πληρωθούν στις 22 Δεκεμβρίου με τη σύνταξη Ιανουαρίου.

- τα αναδρομικά της περιόδου 2012- 2014, θα ξεκινήσουν να καταβάλλονται από τον Ιανουάριο ως εξής:

α) αν οι δικαιούμενες συνολικές αναδρομικές διαφορές αποδοχών τους δεν υπερβαίνουν το ποσό των 250 ευρώ, αυτές θα καταβληθούν σε μία δόση, την 27/1/2015. Για τους συνταξιούχους η καταβολή θα γίνει με τη σύνταξη του Φεβρουαρίου

β) αν οι δικαιούμενες συνολικές αναδρομικές διαφορές αποδοχών υπερβαίνουν το ποσό των 250 ευρώ, αυτές θα καταβληθούν σταδιακά σε 36 μηνιαίες ισόποσες δόσεις. Η 1η δόση θα καταβληθεί την 27/1/2015, ενώ οι επόμενες δόσεις θα καταβάλλονται την 27η ημέρα εκάστου μηνός μέχρι και την 27/12/2017, οπότε θα καταβληθεί η τελευταία δόση. Για τους συνταξιούχους η πρώτη δόση θα καταβληθεί με τη σύνταξη του Φεβρουαρίου.

- Ομοίως και για τους εν ενεργεία δικαστικούς λειτουργούς και τα μέλη του Ν.Σ.Κ.:

α) αν οι δικαιούμενες συνολικές αναδρομικές διαφορές αποδοχών δεν υπερβαίνουν το ποσό των 250 ευρώ, αυτές θα καταβληθούν σε μία δόση την 27−1−2015.

Β) αν οι δικαιούμενες συνολικές αναδρομικές διαφορές αποδοχών υπερβαίνουν το ποσό των 250 ευρώ, αυτές θα καταβληθούν σταδιακά σε 36 μηνιαίες ισόποσες δόσεις.

Η 1η δόση θα καταβληθεί την 27-1-2015, ενώ οι επόμενες δόσεις θα καταβάλλονται την εικοστή εβδόμη (27η)ηέρα εκάστουμηνός και την 27-12-2017, οπότε θα καταβληθεί η τελευταία δόση.


Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2014


Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε την ευχάριστη ανακοίνωση που αναφέρεται στη διαδικασία για τη βράβευση των παιδιών μας, που αρίστευσαν κατά το σχολικό έτος 2013 - 2014

Συνοπτικά τα δικαιολογητικά και υποβολή ΜΕΧΡΙ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ανυπερθέτως !!!

α.   Φ/Α Απολυτηρίου ή ελέγχου επίδοσης
β.   Φ/Α Αστυνομικής ταυτότητας (πίσω-μπρος) του μαθητού
γ.   Φ/Α Αστυνομικής ταυτότητας του γονέα
δ.   Αίτηση γονέα ( Χορηγείται από το Παράρτημα )
Υπενθύμιση : Αιτήσεις-αναφορές που θα είναι εκπρόθεσμες δεν θα παραλαμβάνονται
Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2014

Προγραμματισμός Συγκεντρώσεων Υπευθύνου ΠαραρτημάτωνΑγαπητοί κ.κ. Πρόεδροι των ΤΣ/ Παραρτημάτων,
1. Σας γνωρίζω ότι μετά από απόφαση του ΔΣ/ ΕΑΑΣ, από Δευτέρα 13 Οκτ.2014, θα επισκεφθώ τα Παραρτήματά σας για ενημέρωση των μελών σας σε ανοικτές συγκεντρώσεις που θα προγραμματίσετε, με χρονική σειρά όπως παρακάτω:
   α. Δευτέρα     13 Οκτ. Κατερίνη  (απόγευμα),
   β. Τρίτη          14 Οκτ. Σέρρες,   (απόγευμα)
   γ. Τετάρτη      15 Οκτ  Θεσσαλονίκη , (Παρακαλείσθε για την ενημέρωσή μας)
   δ. Πέμπτη      16 Οκτ   Καβάλα  (πρωί),
   ε. Πέμπτη      16 Οκτ.  Δράμα    (απόγευμα),
 στ. Παρασκευή 17 Οκτ.  Βόλο      (πρωϊ).
2.  Το πρόγραμμα της συγκέντρωσης γίνεται μερίμνη σας, μέ ή χωρίς άλλα θέματα που επιθυμείτε να συμπεριλάβετε και σε αυτό καθορίζεται και ή μόνο την δική μου ενημέρωση.  Πέραν δε τούτου, είμαι διατεθειμένος να απαντήσω σε κάθε ερώτηση, σε ανοικτή συζήτηση.
3. Παρακαλώ για την εκπόνηση των προγραμμάτων με ενότητες και χρόνους για την ενημέρωσή μου άν είναι δυνατόν μέχρι 3 Οκτ, την κατά το δυνατόν καθολική ενημέρωση των μελών των Παραρτημάτων σας, την άρτια προπαρασκευή του χώρου και την εν γένει εικόνα οργάνωσης, που θα εκφράσει την Νέα Διοίκηση της ΕΑΑΣ, αλλά και του Παραρτήματος.
4. Σας ευχαριστώ!
Με εκτίμηση, Ταξχος ε.α. Δημήτριος Χατσίκας
Πέμπτη 24 Ιουλίου 2014

Τι αλλάζει στις Σχολές Υπαξιωματικών και από πότε
22.07.2014 | 23:31
Image
Τριετής θα είναι η φοίτηση στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών. Σύμφωνα με όσα είπε κατά την διάρκεια της ορκωμοσίας των νέων Υπαξιωματικών της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) στα Τρίκαλα, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ,στόχος είναι “η ποιοτική αναβάθμιση των ΑΣΣΥ με την αύξηση της φοίτησης από 2 σε 3 έτη”.

Η τριετής φοίτηση θα υλοποιηθεί από τους εισακτέους του Ακαδημαϊκού έτους 2015-2016

    Το θέμα απασχολεί εδώ και καιρό   τους Κλάδους των ΕΔ,οι οποίοι μέσα από μελέτες εξέτασαν μεταξύ των άλλων και  τους εξής παράγοντες:

-         Τον καθορισμό του γνωστικού αντικειμένου των μαθημάτων του 3ου ακαδημαϊκού έτους
-         Τις απαιτήσεις σε διδακτικό προσωπικό
-         Την ποιοτική αναβάθμιση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου
-         Τις δυνατότητες των υφισταμένων υποδομών και τυχόν απαίτηση νέων υποδομών για την κάλυψη των αναγκών σε θέματα εκπαίδευσης και διοικητικής μέριμνας (στέγαση, σίτιση κλπ)
-         Την μη ενσωμάτωση του χρόνου φοίτησης στα σχολεία εφαρμογής και εξειδίκευσης στο 3ο ακαδημαϊκό έτος
-         Την εναρμόνιση της Επετηρίδας των Μον. Υπαξιωματικών με βάση την υφιστάμενη και την μελλοντική κατάσταση
-         Την αναθεώρηση του νομικού και θεσμικού πλαισίου που διέπει τους Μον. Υπαξιωματικούς
-         Την αναθεώρηση του νομικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των ΑΣΣΥ (Νόμοι, Οργανισμοί Σχολών, Κανονισμοί Οργάνωσης Λειτουργίας, Κανονισμοί Εκπαιδεύσεως κλπ)
-         Τον βαθμό μεταβολής των ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων των υποψηφίων που θα συμμετάσχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις των ΑΣΣΥ
-         Τον προσδιορισμό του ακαδημαϊκού έτους έναρξης υλοποίησης της επέκτασης της φοίτησης στις ΑΣΣΥ από τα 2 στα 3 έτη
-         Τον προσδιορισμό του κόστους
-         Τον προσδιορισμό των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων που θα προκύψουν από την μελλοντική κατάσταση

Μετά την αρχική έγκριση της αύξησης από τον ΥΕΘΑ, από την Πολιτική Ηγεσία και το ΣΑΓΕ διαπιστώθηκε  ότι δεν απαιτείται  η εκπόνηση νέου  σχεδίου νόμου, αλλά μόνο η τροποποίηση  των υφιστάμενων  Οργανισμών των Σχολών, όπου αναφέρεται  ότι η χρονική διάρκεια σπουδών είναι δύο έτη.

Επιπλέον  θα εξεταστεί και η δυνατότητα αναγνώρισης  και ισοτιμίας του πτυχίου των ΑΣΣΥ, ως προς τις τεχνικές ειδικότητες, σε περίπτωση εξόδου των στελεχών από τις ΕΔ και η δυνατότητα απόκτησης επαγγελματικών δικαιωμάτων  με το πτυχίο της Σχολή


Τρίτη 22 Ιουλίου 2014

Ανακοίνωση της ΕΑΑΣ 22 Ιουλίου 2014

Αγαπητοί συνάδελφοι
Σας αποστέλλω Ανακοίνωση της ΕΑΑΣ της 22 Ιουλίου 2014 που αφορά ενημέρωση των Μελών μας και είναι σε συνέχεια αυτής της 9ης Ιουλίου .
Διευκρινίζουμε για το νέο Νόμο στον οποίον πλέον προβλέπονται τα περί διακοπής παραγραφής απαντήσεων κατά του Δημοσίου.

Με εκτίμηση
Άνχης ε.α. Παντελής Κράγκαρης
Μέλος ΔΣ/ΕΑΑΣ
Εκπρόσωπος Τύπου                                                              Άρθρο 143
                              Διακοπή παραγραφής απαιτήσεων κατά του Δημοσίου

Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων , η παραγραφή των χρηματικών απαιτήσεων κατά του Δημοσίου διακόπτεται  μόνο :

α.   Με την υποβολή της υπόθεσης στο δικαστήριο ή σε διαιτητές , οπότε η παραγραφή αρχίζει εκ νέου από την τελευταία διαδικαστική πράξη των διαδίκων, του δικαστηρίου ή των διαιτητών.

β.   Με την υποβολή στην αρμόδια δημόσια αρχή αίτησης για την πληρωμή της απαίτησης , οπότε η παραγραφή αρχίζει εκ νέου από την χρονολογία που φέρει η έγγραφη  απάντηση του διατάκτη ή της αρμόδιας για την πληρωμή της απαίτησης αρχής. Αν η αρμόδια αρχή δεν απαντήσει , η παραγραφή αρχίζει μετά πάροδο έξι (6) μηνών από την χρονολογία υποβολής της αίτησης . Υποβολή δεύτερης αίτησης δεν διακόπτει εκ νέου την παραγραφή.

γ.   Με την υποβολή  αίτησης προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για την αναγνώριση της απαίτησης οπότε η παραγραφή αρχίζει εκ νέου από την χρονολογία θεώρησης ή έγκρισης του οικείου πρακτικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Αν δεν εκδοθεί πρακτικό, η παραγραφή αρχίζει μετά πάροδο έξι (6) μηνών από την χρονολογία υποβολής της αίτησης . Υποβολή δεύτερης αίτησης δεν διακόπτει  εκ νέου την παραγραφή

δ.   Με την επίδοση επιταγής για εκτέλεση , όπου αυτή επιτρέπεται.

ε.   Με την έκδοση τίτλου πληρωμής. Η ολική ή μερική συμψηφιστική  εξόφληση δεν διακόπτει την παραγραφή .

στ.   Με την αναγνώριση της απαίτησης από το Δημόσιο με πρακτικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους , που έχει εγκριθεί από τον Υπουργό Οικονομικών. Αυτό ισχύει επί οποιασδήποτε απαίτησης κατά του Δημοσίου , συμπεριλαμβανομένης και της απίτησης από  αδικαιολόγητο πλουτισμό.


Παρασκευή 18 Ιλουλίου 2014

Διορισμός Τοπικών Συμβουλίων Παραρτημάτων ΕΑΑΣ


                                                          Ας αφήσουμε στην άκρη το ΕΓΩ μας και ας μας κηριεύσει το ΕΜΕΙΣ!
                                                    Καλή επιτυχία σε  όλους μας  για το καλό όλων μας .
Τετάρτη 16 Ιουλίου 2014

ΔΕΝ παραγράφονται οι απαιτήσεις των Ενόπλων Δυνάμεων κατά Δημοσίου!


        Κύκλοι του υπουργείου Εθνικής Άμυνας προχώρησαν σε διευκρινίσεις
      Στην αποσαφήνιση ότι δεν τίθεται θέμα παραγραφής λόγω παρόδου διετίας της απαίτησης κατά του Δημοσίου, που αφορά στις αποδοχές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, προχώρησαν σήμερα Τετάρτη κύκλοι του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

       Αναφερόμενοι στις αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι κύκλοι του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ανέφεραν πως μετά από απάντηση του υπουργείου Οικονομικών, σε σχετικό ερώτημά του, δεν τίθεται ζήτημα παραγραφής λόγω παρόδου διετίας της απαίτησης κατά του Δημοσίου, που αφορά στις αποδοχές των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και των αναδρομικών τους.

«Θεωρούμε ότι δεν υπάρχει λόγος υποβολής αιτήσεων διακοπής της παραγραφής στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ή άλλης σχετικής ενέργειας», σημείωσαν οι ίδιοι κύκλοι.

       Η διευκρίνιση ήλθε ως απάντηση σε πρόσφατη ανακοίνωση της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, με την οποία πρότεινε προς τα μέλη της τρόπους για τη μη παραγραφή της απαίτησής τους.

       Η ΕΑΑΣ υπογράμμιζε στην σχετική ανακοίνωση πως «κατά την ασφαλέστερη εκδοχή, ο χρόνος παραγραφής αρχίζει από την 1-8-2014» και πρότεινε συγκεκριμένα τα εξής:
 • Την άσκηση αγωγής στο Ελεγκτικό Συνέδριο για την διεκδίκηση των αναδρομικών με την οποία διακόπτεται αμετάκλητα η παραγραφή της απαιτήσεως και επιπλέον η απαίτηση αυτή έχει τοκοφόρο χαρακτήρα.
 •  
 • Την υποβολή αίτησης στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με την οποία να ζητείται  η αναγνώριση της απαιτήσεως των αναδρομικών, οπότε διακόπτεται η παραγραφή της απαιτήσεως αυτής. Σε αυτή την περίπτωση απλά κερδίζεται χρόνος μέχρι να πάρει επίσημα θέση το υπουργείο Οικονομικών επί της αποφάσεως του ΣτΕ για το θέμα των αναδρομικών.


Αποστολή Αίτησης στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ( ΝΣΚ ) μέσω courier.


Ανακοινώνουμε στα μέλη μας και όχι μόνο, ότι την Παρασκευή  18 Ιουλίου 2014, κατόπιν απαιτήσεως των συναδέλφων του Παραρτήματός μας, θα δοθεί  σε όποιον επιθυμεί η Αίτηση για το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και η οποία θα αποσταλλεί από τον καθένα μας και ξεχωριστά στην παρακάτω διεύθυνση : Ακαδημίας 68 - ΤΚ 10678 - Αθήνα

Όποιος συνάδελφος επιθυμεί μπορει να την εκτυπώσει και να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες.

Υπόψην ότι οι Αιτήσεις θα υπάρχουν στο Παράρτημα και καθ' όλην την διάρκεια της επόμενης εβδομάδας.

Ευελπιστούμε και στην επίσημη ανακοίνωση - ενημέρωση  από την  ΕΑΑΣ για τα περαιτέρω.
Τετάρτη 16 Ιουλίου 2014

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει στα δικαιούχα του Β.Ο.Ε.Α. τέκνα, τα οποία έχουν υποβάλει στο Ταμείο τη σχετική αίτηση για τη χορήγησή του το μήνα Ιούνιο του έτους 2014, ενόψει της επικείμενης πληρωμής τους, ότι πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν (ταχυαποστολή - courier) στο ΜΤΣ Φορολογική Ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων στο όνομά τους, το αργότερο μέχρι 1 Αυγούστου 2014.
- Αποστολή Στοιχείων στη Διεύθυνση :

Μετοχικό Ταμείο Στρατού
Κολοκοτρώνη 13
T.K. 10562, Αθήνα
(Υπόψη κας Μπασουκέα Σταυρούλας)

Παρασκευή 11 Ιουλίου 2014

Υπόδειγμα Αίτησης προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για απαίτηση των αναδρομικών.ΣΧΟΛΙΟ : Καλό ειναι να περιμένουμε την οριστική ενημέρωση από την ΕΑΑΣ και πως θα δράσουμε .Ατομικά ή ομαδικά !!!! Αναμείνατε διευκρινήσεις επί του θέματος.


Με ανακοίνωσή της η ΕΑΑΣ  για την Απόφαση του ΣτΕ (ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ)
θέτει υπόψη των Μελών της τις παρακάτω επιλογές δράσης που δύνανται ο καθένας ατομικά, σταθμίζοντας τα δεδομένα, να αναλάβει.
 Άσκηση αγωγής στο Ελεγκτικό Συνέδριο για την διεκδίκηση των αναδρομικών με την οποία διακόπτεται αμετάκλητα η παραγραφή της απαιτήσεως και επιπλέον η απαίτηση αυτή έχει τοκοφόρο χαρακτήρα.

Υποβολή αίτησης στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με την οποία να ζητείται  η αναγνώριση της απαιτήσεως των αναδρομικών, οπότε διακόπτεται η παραγραφή της απαιτήσεως αυτής. Σε αυτή την περίπτωση απλά κερδίζεται χρόνος μέχρι να πάρει επίσημα θέση το Υπουργείο Οικονομικών επί της αποφάσεως του ΣτΕ για το θέμα των αναδρομικών.


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩΠέμπτη 10 Ιουλίου 2014

Αγαπητοί Κύριοι  Πρόεδροι  και Μέλη των Τ.Σ. των Παραρτημάτων Ε.Α.Α.Σ.


Σας αποστέλλω Ανακοίνωση της ΕΑΑΣ της 9ης Ιουλίου σε συνέχεια της ενημέρωσης για την απόφαση 2192/2014 της Ολομέλειας του ΣτΕ.

Με εκτίμηση

Άνχης ε.α. Παντελής Κράγκαρης

Μέλος ΔΣ/ΕΑΑΣ

Εκπρόσωπος Τύπου
Aνακοίνωση της ΕΑΑΣ σε συνέχεια της ενημέρωσης για την απόφαση του ΣτΕ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 18 Α, 106 79,  Αθήνα

Τηλ.:  210 36 33 797  -  Τηλεομοιότυπο.:  210 362 14 10

Ιστοσελίδα: www.eaas.gr

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Αθήνα, 9 Ιουλίου 2014

    Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (Ε.Α.Α.Σ.) σε συνέχεια της ενημέρωσης αναφορικά με την υπ’ αριθμ. 2192/2014 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας και λόγω των πρόσφατων δηλώσεων της κυβερνητικού εκπροσώπου, ότι υπάρχει δήθεν συμφωνία για επιστροφή των αναδρομικών σε βάθος χρόνου, ΔΗΛΩΝΕΙ κατηγορηματικά πως η θέση της Ε.Α.Α.Σ. είναι αδιαπραγμάτευτη και συγκεκριμένα απαιτεί:

       ➢ Άμεση και πλήρη εφαρμογή της 2192/2014 απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ, με

       • Άμεση Επαναφορά των συντάξεων στα ύψη προ της 01-08-2012.

       • Άμεση Επιστροφή στο ακέραιο και εις χρήμα, των παρανόμως κατακρατηθέντων ποσών από τις συντάξεις.

    Η Ε.Α.ΑΣ. μέχρι τώρα έχει προβεί σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες προς τους αρμόδιους φορείς της Ελληνικής Πολιτείας.  Έχει αποστείλει τη σχετική απόφαση του ΣτΕ  με συστημένη επιστολή στο ΥΠΟΙΚ με κοινοποίηση στην πολιτική και στρατιωτική ηγεσία των ΕΔ, προκειμένου να προβεί άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίησή της.  Επίσης αναμένεται στο άμεσο προσεχές διάστημα και στα πλαίσια της κοινής δράσης με το Συντονιστικό των 3 ΕΑΑ  εκ νέου συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Χ. Σταϊκούρα, προκειμένου να μας γνωσθούν οι προτάσεις –προθέσεις της Κυβέρνησης ως προς τη νομοθετική ρύθμιση υλοποίησης της απόφασης.

    Πέραν αυτών όμως, λόγω του χρόνου που παρέρχεται απράκτως, της «βραδύτητας» εκδήλωσης ενεργειών από τα αρμόδια κυβερνητικά όργανα και της μη μέχρι τώρα σχετικής νομοθετικής ρύθμισης, η Ε.Α.Α.Σ. θέτει υπόψη των Μελών της τις παρακάτω επιλογές δράσης που δύνανται ο καθένας ατομικά, σταθμίζοντας τα δεδομένα, να αναλάβει.

       ➢ Άσκηση αγωγής στο Ελεγκτικό Συνέδριο για την διεκδίκηση των αναδρομικών με την οποία διακόπτεται αμετάκλητα η παραγραφή της απαιτήσεως και επιπλέον η απαίτηση αυτή έχει τοκοφόρο χαρακτήρα.

       ➢ Υποβολή αίτησης στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με την οποία να ζητείται  η αναγνώριση της απαιτήσεως των αναδρομικών, οπότε διακόπτεται η παραγραφή της απαιτήσεως αυτής. Σε αυτή την περίπτωση απλά κερδίζεται χρόνος μέχρι να πάρει επίσημα θέση το Υπουργείο Οικονομικών επί της αποφάσεως του ΣτΕ για το θέμα των αναδρομικών.

       ➢ Σημειωτέον ότι σε κάθε περίπτωση, κατά την ασφαλέστερη εκδοχή, ο χρόνος παραγραφής αρχίζει από την 1-8-2014.

    Επιπλέον ενημερώνουμε τα Μέλη μας ότι στο Ν.2362/95, Άρθρο 93 αναφέρονται ρητώς τα περί “Διακοπής Παραγραφής Απαιτήσεων κατά του Δημοσίου”.

    Η Ε.Α.Α.Σ. συνεχίζει να πιέζει προς κάθε κατεύθυνση και με κάθε μέσο για την υλοποίηση της απόφασης του ΣτΕ και καλεί την Κυβέρνηση να προβεί άμεσα στις αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις, χωρίς χρονοτριβές, σεβόμενη τα Συνταγματικά δικαιώματα  των αποστράτων.

Εκ του Γραφείου Τύπου  της Ε.Α.Α.Σ.

Παρασκευή 20 Ιουνίου 2014


Δελτίο Τύπου ΕΑΑΣ της 20 Ιουνίου 2014Αγαπητοί Κύριοι Πρόεδροι και Μέλη των ΤΣ των Παραρτημάτων.
Σας αποστέλλω το Δελτίο Τύπου της ΕΑΑΣ της 20 Ιουν 2014 σχετικά με την αναμενόμενη απόφαση 2192/2014  της ολομέλειας του ΣτΕ που αφορά τις Ενώσεις Αποστράτων, η οποία μας έχει πλέον νομίμως κοινοποιηθεί.

Το Δελτίο Τύπου έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας www.eaas.gr όπως και όλη η σχετική απόφαση. Παρακαλούμε για την προώθηση και ενημέρωση των Μελών σας.

Με εκτίμηση
Άνχης ε.α. Παντελής Κράγκαρης
Μέλος ΔΣ/ΕΑΑΣ
Εκπρόσωπος Τύπου

 Παρασκευή 20 Ιουνίου 2014

Παράταση Υποβολής Υποψηφιοτήτων για τα Τοπικά Συμβούλια των ΠαραρτημάτωνΣε συνέχεια του σχετικού και κατόπιν αιτημάτων ορισμένων Παραρτημάτων, παρατείνεται η υποβολή αναφορών των υποψηφιοτήτων για τα Τ.Σ. μέχρι 30  Ιουνίου 2014  ΑΝΥΠΕΡΘΕΤΩΣ
Ακολουθεί σχετικό έγγραφο :

Το όχι του Α/ΓΕΝ για την μελέτη βιωσιμότητας ενός Ενιαίου Μετοχικού Ταμείου - Έγγραφο

20.06.2014 | 00:01
Image
Ηχηρό όχι είχε πει ο Α/ΓΕΝ Βαγγέλης Αποστολάκης για την μελέτη βιωσιμότητας ενός ενιαίου μετοχικού ταμείου. Η ιδέα για την μελέτη είχε διατυπωθεί από το επιτελείο του πρώην ΥΦΕΘΑ Θανάση Δαβάκη και το κόστος της είχε υπολογιστεί περίπου στις 300.000 ευρώ.

Αυτό το κόστος θα το κάλυπταν τα Μετοχικά Ταμεία, με το ΜΤΝ να αναλαμβάνει κόστος της τάξεως των 90.000 . Κάτι με το οποίο είχε διαφωνήσει ο αείμνηστος πρόεδρός του Μιλτιάδης Κανάρης αλλά όπως προκύπτει από το έγγραφο που δημοσιεύουμε και ο Α/ΓΕΝ Βαγγέλης Αποστολάκης.Ο Α/ΓΕΝ στο έγγραφό του προς τον ΥΦΕΘΑ ανέφερε ότι “η δυσχέρεια κάλυψης της δαπάνης ,τόσο από τον προϋπολογισμό του ΜΤΝ όσο και από τον λειτουργικό προϋπολογισμό του ΓΕΝ σας έχει γνωσθεί εγκαίρως με σχετικό ,με το οποίο σας επαναδιαβιβάσθηκαν και οι πάγιες απόψεις/θέσεις του ΜΤΝ και του ΓΕΝ για την προοπτική / διαδικασία ενοποίησης των Μετοχικών Ταμείων που εξακολουθούν να ισχύουν αμετάβλητες”.

Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2014

Από την απόφαση του Στε
PDF Εκτύπωση E-mail

".....Επειδή οι διατάξεις των περιπτώσεων 31-33 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012, με τις οποίες μειώθηκαν, οι αποδοχές των εν ενεργεία στρατιωτικών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και, μάλιστα, αναδρομικώς από 1-8-2012, καθώς και της απολύτου συναφούς προς αυτές διατάξεως της περιπτώσεως 37, αντίκεινται, κατά τα βασίμως προσβαλλόμενα με την υπό κρίση αίτηση, προς την απορρέουσα εμμέσως από τις διατάξεις των άρθρων 45, 23 παρ.2 και 29 παρ.9 του Συντάγματος αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχειρίσεως των στρατιωτικών καθώς και προς τις συνταγματικές διατάξεις των άρθρων 4 παρ.5, και 25 παρ.4, συνεπώς η προσβαλλόμενη υπ΄ αριθμ. οικ. 2834080022/14.11.2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 3017/14.11.2012), με τίτλο «Επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών και συντάξεων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Γ1 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄/12-11-2012)», κατά το μέρος που στηρίζεται στις ανωτέρω, αντισυνταγματικές και ως εκ τούτου ανίσχυρες και μη εφαρμοστέες, διατάξεις των περιπτώσεων 31-33 και 37 της υποπαραγράφου Γ1 και αφορά την αναδρομική, από 1-8-2012 έως την εφαρμογή του νόμου αυτού, μείωση των αποδοχών των εν ενεργεία στρατιωτικών των ενόπλων δυνάμεων, συνεπεία της οποίας υποχρεώθηκαν αυτοί να επιστρέψουν αποδοχές τις οποίες είχαν ήδη εισπράξει, ως αχρεωστήτως καταβληθείσες, δεν έχει εκδοθεί νομίμως και πρέπει κατά το μέρος αυτό να ακυρωθεί."

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Δέχεται την αίτηση των αιτούντων .....

Ακυρώνει την υπ΄ αριθμ. οικ. 2834080022/14.11.2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 3017/14.11.2012), με τίτλο «Επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών και συντάξεων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Γ1 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄/12-11-2012)» .....
Διαβάστε όλη την απόφαση 2193/2014 (αφορά εν ενεργεία στελέχη) εδώ.

Πηγή : ΣΣΑΣ

Η απόφαση του ΣτΕ και η ΄΄ανακύκλωση΄΄ ειδήσεων για ΄΄λαδιάρηδες απόστρατους΄΄
19.06.2014 | 20:08
Image
Το συντονιστικό Συμβούλιου των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών με ανακοίνωσή του δεν σχολιάζει μόνο την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, αλλά επισημαίνει και την περίεργη σύμπτωση της ανακύκλωσης ειδήσεων περί “λαδιάρηδων αποστράτων”. “Ειλικρινώς επιθυμούμε να εκφράσουμε την πίστη μας ότι οι ισόχρονες με τη δημοσίευση των αποφάσεων, όσο και επίμονες διαδόσεις περί στρατιωτικών που ιδιοποιήθηκαν παράνομα χρήματα των συμπατριωτών μας επ’ ευκαιρία της υλοποίησης εξοπλιστικών προγραμμάτων, είναι εντελώς συμπτωματική και δεν αποσκοπεί στη συντονισμένη μείωση του κύρους και της υπερηφάνειας των Στελεχών των ενόπλων δυνάμεων”, επισημαίνουν.

Η ανακοίνωση του Συντονιστικού


1.- Ως γνωστόν το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών και οι 3 Ενώσεις Αποστράτων Ε.Α.Α.Σ. –Ε.Α.Α.Ν. – Ε.Α.Α.Α  , είχαν καταθέσει αίτηση ακύρωσης κατά των οικείων υπουργικών αποφάσεων εκτελεστικών του Ν 4093/2012, με τις οποίες υπήρξε άδικη και δραματική μείωση των αποδοχών τους.

2. Κατά την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης στην Ολομέλεια του ΣτΕ, οι Ενώσεις παραστάθηκαν με το Δικηγόρο Αθηνών Ευστάθιο Μπακάλη και το Δικηγόρο Πειραιώς Θωμά Καρανίσα. Ήδη έχει κοινολογηθεί στο ευρύ κοινό ότι έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 2192/2014 απόφαση για τις Ενώσεις Αποστράτων καθώς και οι υπ’ αριθμ. 2193-2196/2014 για τους λοιπούς διαδίκους. Από τις πρώτες πληροφορίες και ενδείξεις προκύπτει ότι τουλάχιστον η συμπροσβαλλόμενη υπ΄αριθμ.οικ.2/83408/0022/ 14.11.2012) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β΄3017/14.11.2012) που αφορά στην αναδρομική από 1/8/2012 έως την εφαρμογή του νόμου 4093/12, μείωση των συντάξεων των αποστράτων (συνεπεία της οποίας υποχρεώθηκαν να επιστρέψουν συντάξιμες αποδοχές που είχαν εισπράξει, ως αχρεωστήτως καταβληθείσες) ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΝΟΜΙΜΩΣ και πρέπει κατά το μέρος αυτό, να ακυρωθεί, καθόσον αντιβαίνει εμμέσως στα άρθρα 45 , 23 παραγ.2, 29 παργ. 9, 4 παραγ. 5 και 25 παραγ, 4 του Συντάγματος. Επίσης οτι το σκεπτικό όλων των εν λόγω αποφάσεων αναλύει την αντισυνταγματικότητα των μειώσεων των αποδοχών των εν ενεργεία σε εκτέλεση του Ν. 4093/12 και επομένως επιβάλλουν και την προσαρμογή των συντάξεων στους αντίστοιχους μισθούς των εν ενεργεία.


Επίσης χρειάζεται να τονιστεί ότι αναμένεται και η απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί του ιδίου αντικειμένου , που έχει ήδη εκδικασθεί..

2.- Είναι πρόδηλο ότι το Συντονιστικό Συμβούλιο θα αποκτήσει ολοκληρωμένη εικόνα αμέσως μετά τη θεώρηση της αποφάσεως και τη νόμιμη απόκτησή της.

3.- Συνακόλουθα, θα υπάρξει εμπεριστατωμένη μελέτη και συναγωγή βάσιμων συμπερασμάτων για την έκταση και την ποιότητα της δικαίωσης μας σε σύγκριση με το περιεχόμενο της αίτησης ακύρωσής μας, οπότε θα ακολουθήσει και η επιβεβλημένη αναλυτική ενημέρωση των μελών μας.

4.- Ανεξάρτητα από τα παραπάνω οι Ενώσεις Αποστράτων Αξιωματικών και τα Στελέχη που εκπροσωπούν για μια ακόμη φορά, αισθάνονται την υποχρέωση να εκφράσουν την αμέριστη εμπιστοσύνη τους στους Δικαστικούς λειτουργούς της χώρας. Οι τελευταίοι τιμώντας το λειτούργημά τους διέγνωσαν με αξιέπαινη ευδικία την κρίσιμη διάσταση «για τις ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας των Στρατιωτικών μέσω των οποίων , απορρέει η υποχρέωση της Πολιτείας για «ιδιαίτερη» μεταχείρισή τους με αποδοχές που πρέπει «να είναι επαρκείς για αξιοπρεπή διαβίωση και ανάλογες της σημασίας της αποστολής τους για το κράτος»

5.- Αναμένουμε από την Κυβέρνηση να εφαρμόσει πλήρως την εν λόγω απόφαση , σύμφωνα με τις επιταγές του Συντάγματος και της κείμενης νομοθεσίας , που τις καθιστά υποχρεωτικά εκτελεστέες.

6.- Είμαστε όμως υποχρεωμένοι να υπογραμμίσουμε ότι τα ποσά που ακούγονται από τα ΜΜΕ ότι δήθεν θα επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του κράτους, απέχουν πολύ από την πραγματικότητα. Τα ορθά –πλην πολύ κατώτερα- ποσά επιστροφής χρημάτων μνημονεύονται στην ειρημένη απόφαση.

Όσον αφορά δε στο «εκδικητικό» σενάριο περί ισοδύναμων μέτρων ή άρνηση εφαρμογής της απόφασης του ΣτΕ με κατασκευή κωλυμάτων μη απόδοσης των οφειλομένων, το θεωρούμε ανάξιο ακόμα και σχολιασμού, για ένα ευνομούμενο κράτος που σέβεται τη διάκριση των εξουσιών σε εκτελεστική, νομοθετική και δικαστική, 
7.- Οι Θεσμικές Ενώσεις Αποστράτων Αξιωματικών , πάντα στις επάλξεις , σε συνεργασία με τους νομικούς τους Συμβούλους , θα παρακολουθούν στενά πλέον το θέμα και θα ενημερώνουν έγκαιρα και έγκυρα τα μέλη μας, για τις επόμενες κινήσεις, που τυχόν θα απαιτηθούν, αφού λάβουμε νόμιμα και επίσημα ακριβές αντίγραφο της αποφάσεως και αναδιφήσουμε στις επιμέρους νομικές σκέψεις.

8,- Ειλικρινώς επιθυμούμε να εκφράσουμε την πίστη μας ότι οι ισόχρονες με τη δημοσίευση των αποφάσεων, όσο και επίμονες διαδόσεις περί στρατιωτικών που ιδιοποιήθηκαν παράνομα χρήματα των συμπατριωτών μας επ’ ευκαιρία της υλοποίησης εξοπλιστικών προγραμμάτων, είναι εντελώς συμπτωματική και δεν αποσκοπεί στη συντονισμένη μείωση του κύρους και της υπερηφάνειας των Στελεχών των ενόπλων δυνάμεων.

9.- Ασφαλώς, εάν υπήρξαν μεταξύ μας μεμονωμένα επίορκα Στελέχη είναι κατακριτέα και καταδικαστέα, η δικαιοσύνη θα πράξει το καθήκον της και θα καταλογίσει τις αντίστοιχες κυρώσεις.

Ολη η απόφαση του ΣτΕ στο onalert.
Αυτή είναι η απόφαση του ΣτΕ και αυτοί είναι οι στρατιωτικοί που την προκάλεσαν

19.06.2014 | 00:01
Image
Όταν κάποιοι στρατιωτικοί ξεκινησαν τον δικαστικό αγώνα κατά των περικοπών αντιμετωπίστηκαν με αδιαφορία. Όπως είχαν αντιμετωπιστεί και όσοι είχαν ξεκινήσει την προσπάθεια δημιουργίας συνδέσμων και ενώσεων. Τώρα που η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι πραγματικότητα πολλοί είναι εκείνοι που χωρίς να έχουν καν ασχοληθεί με το θέμα επιχειρούν να την παρουσιάσουν ως κάτι που έγινε “κατόπιν ενεργειών μας”.

Το απόσπασμα της απόφασης που δημοσιεύουμε είναι το “δια ταύτα”. Προκύπτει απ΄ αυτό όλο το νόημα της θετικής για τους στρατιωτικούς απόφασης αλλά και το ποιοι είχαν μπει μπροστά αναλαβάνοντας μεγάλη ευθύνη έναντι των συναδέλφων τους αλλά και προσωπικό ρίσκο.

 Σήμερα στις 13.00 ο πρόεδρος της ΠΟΕΣ Ανέστης Τσουκαράκης και ο δικηγόρος των στρατιωτικών Γιώργος Αντωνακόπουλος θα είναι στο στούντιο του Onalert για να μιλήσουν για την απόφαση και να απαντήσουν στα ερωτήματά σας. Τι σημαίνει η απόφαση ,αν υπάρχουν "σκοτεινά σημεία" ,πως και πότε θα εφαρμοστεί.

Στείλτε τις ερωτήσεις σας στο info@onalert.gr

Image
Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις περικοπές στις αποδοχές των στρατιωτικών προκάλεσε πάταγο,όσο αναμενόμενη κι αν ήταν μετά από τις διαρροές που είχαν γίνει.

Η επιστροφή των μισθών στα επίπεδα του καλοκαιριού του 2012 είναι δεδομένη ,όσο δεδομένη είναι και η υποχρέωση της κυβέρνησης να την εκτελέσει. Το πως θα το κάνει και αν έχει διεξόδους να το πράξει “με τον τρόπο της” θα μας το εξηγήσει στην συνέντευξή του στις 13.00 στο Onalert.gr ο νομικός Γιώργος Αντωνακόπουλος.

Ειδικά για την φράση που λέει "απορρίπτει την αίτηση  ως προς του λοιπούς ,σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο σκεπτικό" και η οποία έχει προκαλέσει ερωτήματα και ανησυχία σε αρκετούς στρατιωτικούς. Από τις πρώτες εκτιμήσεις που έχουν φθάσει στο Onalert  γίνεται σαφές ότι πρόκειται για "έκφραση ρουτίνας" που έχει να κάνει με το τυπικό μέρος της υπόθεσης και πως κανείς δεν μπορεί να φανταστεί ότι θα "πατήσει" η κυβέρνηση πάνω στο "τυπικό" για να μην δώσει στους στρατιωτικούς αυτά που δικαιούνται.

Το Onalert.gr εχει στην διάθεσή του όλη την απόφαση την οποία μπορείτε να διαβάσετε ΕΔΩ


Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2014

Εξαγορά έως και πέντε συντάξιμων ετών από τους ΣτρκούςΠηγή : staratalogia

Τη δυνατότητα εξαγοράς ως και 5 πλασματικών συντάξιμων χρόνων για τους στρατιωτικούς προωθεί ο υπουργός Άμυνας Δ. Αβραμόπουλος. Η σχετική νομοθετική διάταξη, η οποία αφορά τόσο τους αξιωματικούς όσο και τους υπαξιωματικούς, έχει αποσταλεί ήδη στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και περιμένει να... πάρει τον δρόμο για τη Βουλή. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, πρόκειται για την πρώτη φορά που δίδεται η δυνατότητα εξαγοράς πλασματικού χρόνου στους στρατιωτικούς, που διέθεταν ως τώρα μόνο τη δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικών συντάξιμων χρόνων (και αυτό σε κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες όπως π.χ. οι καταδρομείς), όχι όμως και τη δυνατότητα εξαγοράς. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο μαθηματικός τύπος τον οποίο προτείνει η διάταξη έχει επιλεγεί έτσι ώστε δεν θα απαιτεί από τους στρατιωτικούς να καταβάλλουν περισσότερα από τους αστυνομικούς.

Το μέτρο έχει πολλαπλή στόχευση. Επιδιώκει αφενός μεν να ικανοποιήσει τους στρατιωτικούς, προσαρμόζοντας το καθεστώς στις Ένοπλες Δυνάμεις σε ό,τι ισχύει αλλού, αφετέρου δε να αυξήσει τα έσοδα των συνταξιοδοτικών τους ταμείων, αφού στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι πολλοί θα κάνουν χρήση του μέτρου. Μια τρίτη παράμετρος που έπαιξε ρόλο στις σχετικές αποφάσεις ήταν η επιθυμία της στρατιωτικής ηγεσίας για ηλικιακή ανανέωση του στελεχικού δυναμικού του στρατεύματος. Θεωρείται ότι η δυνατότητα θα δημιουργήσει ένα κύμα αποχωρήσεων που θα ανοίξει θέσεις, οι οποίες θα καλυφθούν από νέους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς.

Η διάταξη για την εξαγορά των πλασματικών συντάξιμων χρόνων αποτελεί τμήμα μιας σειράς νομοθετικών παρεμβάσεων του υπ. Άμυνας με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας σε ό,τι αφορά τα συνταξιοδοτικά των στρατιωτικών. Στο πλαίσιο αυτό, στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης κατατέθηκε ρύθμιση που βελτιώνει τον υπολογισμό των εισφορών αλλά και τις διαδικασίες καταβολής του εφάπαξ από τον Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοηθείας Στρατού ΕΛΟΑΣ.

(ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 18/06/2014 – ΠΑΝΑΓΗΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ)

Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής

Στο πλαίσιο των εορτασμών για την Ευρωπαϊκή Ημέρα της Μουσικής που πλέον έχει γίνει θεσμός στην Αθήνα, η Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού θα δώσει συναυλία στο Χώρο Πολλαπλών Χρήσεων του μετρό Σύνταγμα το Σάββατο 21 Ιουνίου Ώρα 12:00
Σας περιμένουμε για μία μεγάλη μουσική βόλτα, με επιβάτες τους καταξιωμένους μουσικούς της μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού και στο τραγούδι την σοπράνο Ευδοκία Μωϋσίδου το τενόρο Στάυρο Σαλαμπασόπουλο και τον βαρύτονο Θόδωρο Μπιράκο υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Γιώργου Τσιλιμπάρη.
Η συναυλία σίγουρα είναι αυτή που θα ξεχωρίσει ανάμεσα σε άλλα μουσικά δρώμενα!!!

Τρίτη, 17 Ιουνίου 2014

ΕΑΑΣ Ξάνθης : Εκκλησιαμός στον Ι.Ν. Θεοπατόρων Ιωακείμ & Άννης στο χωριό ΘΕΡΜΕΣ


Γράφει ο Υπτγος ε.α. Γεώργιος Γεωργιάδης, Πρόεδρος ΤΣ ΕΑΑΣ Ξάνθης
Τελέστηκε την 15η Ιουνίου (ΚΥΡΙΑΚΗ), στον Ι.Ν. Θεοπατόρων Ιωακείμ & Άννης στο χωριό Λουτρά Θερμών, η Θεία Λειτουργία και η εορτή των Αγίων Πάντων που συνοδεύτηκε από Θείο Κήρυγμα, στο πλαίσιο του προγράμματος: «Εκκλησιασμοί στα Πομακοχώρια Ξάνθης 2014», σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης και Περιθεωρίου.

Ιερούργησε ο Αρχιμανδρίτης Ιωακείμ, η ατμόσφαιρα ήταν κατανυκτική σε όλη τη διάρκεια της Θείας λειτουργίας, ενώ ταυτόχρονα όλοι είχαν την αγαλλίαση στο άκουσμα των ψαλμωδιών και των τροπαρίων της Ορθοδοξίας και την ταυτόχρονη ηθική ικανοποίηση ότι εκκλησιάζονται σε Ιερό Ναό που στερείται μόνιμου ποιμνίου και ξαναλειτουργεί με τη δική τους παρουσία. Στη διάρκεια του εκκλησιασμού μεσολάβησε και εμπνευσμένο Θείο Κήρυγμα από τον Ξανθιώτη Ιεροκήρυκα και Καθηγητή κ. Πέτρο Γεωργαντζή, που εστίασε στη εορτή των Αγ. Πάντων ενώ επεκτάθηκε και εξήγησε τη σημασία της αγιότητας και πως οφείλουν να την εφαρμόζουν αδιάλειπτα στην καθημερινή τους ζωή όλοι οι Χριστιανοί.

Κυριακή, 15 Ιουνίου 2014

Χρόνος εφαρμογής απόφασης του ΣτΕ από την ΠΟΣ.


PDF Εκτύπωση
 
    Οι αναμενόμενες αποφάσεις του ΣτΕ περί αντισυνταγματικότητας των περικοπών στους μισθούς εκδόθηκαν. Οι υποχρεώσεις της Διοίκησης (Κράτους) για επαναφορά και οι χρονικοί περιορισμοί σαφείς. Ακόμη σαφέστερες οι απαιτήσεις των Στρατιωτικών για υλοποίηση χωρίς παρεκκλήσεις. Εξάλλου οι αποφάσεις δίνουν επαρκή χρόνο αντίδρασης της Κυβέρνησης για την εφαρμογή τους. Η ΠΟΣ, με βάση εκδοθείσα απόφαση του ΣτΕ, εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση. Για να δείτε την ανακοίνωση ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Σάββατο, 14 Ιουνίου 2014

Δελτίο Τύπου της ΕΑΑΣ περί της απόφασης του ΣτΕ

Αγαπητοί Κύριοι  Πρόεδροι  και Μέλη των Τ.Σ. των Παραρτημάτων ΕΑΑΣ.

Σας κοινοποιούμε  Δελτίο Τύπου της ΕΑΑΣ της 13 Ιουν 2014
σχετικά με τις αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ 
οι οποίες αναφέρονται στην αντισυνταγματικότητα των κρατήσεων που έγιναν στα εν ενεργεία και στα εν αποστρατεία  Στελέχη όλων των Κλάδων των ΕΔ  και των ΣΑ.
To ΔΤ αναμένεται να αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα μας www.eaas.gr 

Παρακαλούμε για την προώθησή του και  ενημέρωση των Μελών μας.

Με εκτίμηση,

Ανχης ε.α. Παντελής Κράγκαρης
Μέλος ΔΣ / Ε.Α.Α.Σ.
Εκπρόσωπος Τύπου
 
                                      ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
                                                                  Αθήνα 13 Ιουνίου 2014
 
ΘΕΜΑ :  Αποφάσεις του ΣτΕ
 
Η ΕΑΑΣ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει στα Μέλη της , ότι επιτέλους δημοσιεύτηκαν οι αποφάσεις τοτ ΣτΕ οι οποίες αναφέρονται στηνΑντισυνταγματικότητα των κρατήσεων που έγιναν σε ε.ε. και ε.α. Στελέχη όλων των κλάδων των ΕΔ και ΣΑ.
 
Το Συντονιστικό Όργανο (ΣΟΔ)  των τριών Ενώσεων (ΕΑΑΣ-ΕΑΑΝ-ΕΑΑΑ)
όπως είναι ήδη γνωστό είχε ασκίησει σχετική προσφυγή  και είχε παραστεί στην ολομέλεια του ΣτΕ.
 
Πρόκειται για τις υπ΄αριθ 2192 έως και 2196 του 2014 ταυτόσημες αποφάσεις του ΣτΕ ανά κλάδο Αποστράτων ε.ε. στελεχών  Εδ και ΣΑ.
 
Δεν μας είναι ακόμη γνωστό το ακριβές περιεχόμενο των αποφάσεων, ωστόσο από τις πρώτες ενδείξεις και πληροφορίες η προσφυγή μας έγινε δεκτή σε όλο το αιτητικό της.
 
Επομένως οι μισθοί και οι συντάξεις των στελεχών των ΕΔ φαίνεται να επανέρχονται στα προ του 2012 επίπεδα.
 
Πρόκειται  για μεγάλη νίκη και εκφράζουμε την εμπιστοσύνη μαςπρος τους δικαστές της ολομέλειας του ΣτΕ για τη γενναία στάση και απόφασή τους.
 
Η ΕΑΑΣ θα ενημερώσει αναλυτικότερα τα Μέλη της, αφού μελετήσει διεξοδικά όλο το κείμενο της απόφασης. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και τονίζουμε ότι απαιτείται αυτοσυγκράτηση και περίσκεψη.
 
Σε κάθε περίπτωση είναι βέβαιο ότι θα απαιτηθεί άσκηση ανυποχώρητης πίεσης για άμεση υλοποίηση της απόφασης.
 
Καλούμε τα Μέλη μας σε εγρήγορση.
 
Εκ του Γραφείου Τύπου της ΕΑΑΣ  

Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014

ΣτΕ : Αντισυνταγματικές οι μειώσεις των αποδοχών των ενστόλων
ΣτΕ: Αντισυνταγματικές οι μειώσεις των αποδοχών των ενστόλων

Αφόρα τις περικοπές σε μισθούς και συντάξεις με βάση το Μνημόνιο που επιβλήθηκαν από 1η Αυγούστου 2012  - Το Δημόσιο καλείται να επιστρέψει ένα ποσό της τάξης των 150 εκατ. ευρώ

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με πέντε αποφάσεις της που είναι  κόλαφος για την Κυβέρνηση   δικαιώνει τους ένστολους όλων των Σωμάτων (στρατιωτικών, αστυνομικών, λιμενικών, πυροσβεστών, κ.λπ.) εν ενεργεία και αποστράτους για τις περικοπές των αποδοχών τους που έγιναν από την 1η Αυγούστου 2012.

Η σημερινή δημοσίευση των αποφάσεων της Ολομέλειας μεταφράζεται απλά στο ότι τα ποσά που παρακρατήθηκαν πρέπει να επιστραφούν σε όλους τους ένστολους, ενώ την ιδία στιγμή  δημιουργείται μια  νέα μεγάλη «μαύρη τρύπα» πάνω από  150 εκατομμύρια ευρώ στον κρατικό κορβανά την οποία  ο νέος υπουργός Οικονομικών καλείται να καλύψει.

Η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου  σχεδόν ομόφωνα, με τις υπ΄ αριθμ. 2192-2196/2014 αποφάσεις της, έκρινε ότι οι περικοπές των αποδοχών όλων των ένστολων και όλων των Σωμάτων που έγιναν αναδρομικά από την 1η Αυγούστου 2012 κατ' επιταγή του μνημονιακού νόμου 4093/2012 είναι αντισυνταγματικές από την εν λόγω ημερομηνία έως και σήμερα. Δηλαδή, η αντισυνταγματικότητα των περικοπών ανατρέχει αναδρομικά από 1η Αυγούστου 2012 τόσο για τους εν' ενεργεία όσο και για τους συνταξιούχους ένστολους.

Μάλιστα, θα είναι αντισυνταγματικές οι περικοπές των αποδοχών για όσο διάστημα θα είναι σε ισχύει η απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών  που προβλέπει την περικοπή των επίμαχων αποδοχών.

Η επίμαχη απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών η οποία έχει αριθμό οικ.2834080022/14.11.2012, εκδόθηκε στο πλαίσιο της μνημονιακής νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, η εν λόγω κυβερνητική απόφαση εκδόθηκε στο πλαίσιο του νόμου  4093/2012 με τον οποίο εγκρίθηκε το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής για την τριετία 2013-2016 (ή διαφορετικά Μνημονίου ΙΙΙ).

Πλέον της περικοπής των αποδοχών των εν ενεργεία στρατιωτικών, αστυνομικών, λιμενικών, κ.λπ., η επίμαχη υπουργική απόφαση, προβλέπει την υποχρέωση επιστροφής  των αποδοχών που είχαν ήδη καταβληθεί σε αυτούς αναδρομικά από τη 1η Αυγούστου 2012. Ο νομοθέτης χαρακτηρίζει την αναδρομική αυτή επιστροφή από 1η Αυγούστου 2012 και μετά, ως «αχρεωστήτως καταβληθείσες» αποδοχές.

Οι δικαστές επισημαίνουν ότι από τις  συνταγματικές απαγορεύσεις και τους ειδικούς περιορισμούς των ατομικών δικαιωμάτων τους που διέπονται οι ένστολοι, αλλά και από
τις ιδιαιτέρες συνθήκες εργασίας, απορρέει εμμέσως μια ευνοϊκή μεταχείριση προς αυτούς.

Οι αποδοχές των ένστολων πρέπει «να είναι επαρκείς για αξιοπρεπή διαβίωση και ανάλογες της σημασίας της αποστολής τους για το κράτος», αναφέρει η Ολομέλεια.
Από τις επιταγές των άρθρων 23, 29 και 45 του Συντάγματος απορρέει η αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχείρισης των ένστολων, ξεκαθαρίζουν οι σύμβουλοι Επικρατείας.

Ναι μεν το κράτος μπορεί να προβεί σε μείωση του βασικού μισθού ή των επιδομάτων των ένστολων, όμως η μείωση αυτή δεν μπορεί να γίνει χωρίς να έχει προηγουμένως εκτιμηθεί το δημοσιονομικό όφελος, σε σχέση με τις επιπτώσεις που η μείωση αυτή έχει στη λειτουργία των ενόπλων αυτών Σωμάτων, καθώς και αν η μείωση είναι αναγκαία ή  θα μπορούσε να αναπληρωθεί με άλλα μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος, με μικρότερο κόστος για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων».

Μάλιστα, η υποχρέωση αυτή της προηγούμενης εκτίμησης των πραγμάτων, πριν την πραγματοποίηση των μειώσεων των αποδοχών, «καθίσταται εντονότερη στην περίπτωση των στρατιωτικών», προσθέτουν οι δικαστές και τονίζουν:
Οι περικοπές του επιβλήθηκαν με τον επίμαχο μνημονιακό νόμο υπερβαίνουν «το όριο που θέτουν οι συνταγματικές αρχές της αναλογικότητας και της ισότητας στα δημόσια βάρη».

Κατόπιν αυτών, η Ολομέλεια έκανε δεκτές τις προσφυγές των στρατιωτικών, ενώ παράλληλα έκρινε ότι η επίμαχη απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών που προβλέπει την περικοπή των αποδοχών των ένστολων, εν ενεργεία και συνταξιούχων, είναι  παράνομη και αντισυνταγματική.

Στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο είχαν προσφύγει: 1) Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Αττικής καθώς και άλλων εννέα περιφερειών (Θεσσαλονίκης, Πελοποννήσου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Κρήτης, Ηπείρου, Έβρου και Στερεάς Ελλάδος), 2) Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων, 3) Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, 4) Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, 5) Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού, 6) Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας και 7) Το Συντονιστικό Συμβούλιο των Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών, όπως επίσης 590 στρατιωτικοί και  λιμενικοί υπάλληλοι.


Εγγραφή σε: Αναρτήσεις (Atom)

ΕΑΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΑΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

Επισκέψεις

9438

Αρχειοθήκη ιστολογίου
Παρασκευή 20 Ιουνίου 2014Παράταση Υποβολής Υποψηφιοτήτων για τα Τοπικά Συμβούλια των ΠαραρτημάτωνΣε συνέχεια του σχετικού και κατόπιν αιτημάτων ορισμένων Παραρτημάτων, παρατείνεται η υποβολή αναφορών των υποψηφιοτήτων για τα Τ.Σ. μέχρι 30  Ιουνίου 2014  ΑΝΥΠΕΡΘΕΤΩΣ
Ακολουθεί σχετικό έγγραφο :


Εκδόθηκε η απόφαση του ΣτΕ

   Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με πέντε αποφάσεις της που είναι  κόλαφος για την Κυβέρνηση   δικαιώνει τους ένστολους όλων των Σωμάτων (στρατιωτικών, αστυνομικών, λιμενικών, πυροσβεστών, κ.λπ.) εν ενεργεία και αποστράτους για τις περικοπές των αποδοχών τους που έγιναν από την 1η Αυγούστου 2012. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣ: Υπάρχουν πέντε (5) διαφορετικές αποφάσεις που αφορούν η κάθε μια ξεχωριστές περιπτώσεις.
       Η σημερινή δημοσίευση των αποφάσεων της Ολομέλειας μεταφράζεται απλά στο ότι τα ποσά που παρακρατήθηκαν πρέπει να επιστραφούν σε όλους τους ένστολους, ενώ την ιδία στιγμή  δημιουργείται μια  νέα μεγάλη «μαύρη τρύπα» πάνω από  150 εκατομμύρια ευρώ στον κρατικό κορβανά την οποία  ο νέος υπουργός Οικονομικών καλείται να καλύψει.
        Η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου  σχεδόν ομόφωνα, με τις υπ΄ αριθμ. 2192-2196/2014 αποφάσεις της, έκρινε ότι οι περικοπές των αποδοχών όλων των ένστολων και όλων των Σωμάτων που έγιναν αναδρομικά από την 1η Αυγούστου 2012 κατ' επιταγή του μνημονιακού νόμου 4093/2012 είναι αντισυνταγματικές από την εν λόγω ημερομηνία έως και σήμερα. Δηλαδή, η αντισυνταγματικότητα των περικοπών ανατρέχει αναδρομικά από 1η Αυγούστου 2012 τόσο για τους εν' ενεργεία όσο και για τους συνταξιούχους ένστολους.
        Μάλιστα, θα είναι αντισυνταγματικές οι περικοπές των αποδοχών για όσο διάστημα θα είναι σε ισχύει η απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών  που προβλέπει την περικοπή των επίμαχων αποδοχών.
         Η επίμαχη απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών η οποία έχει αριθμό οικ.2/83408/0022/14.11.2012, εκδόθηκε στο πλαίσιο της μνημονιακής νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, η εν λόγω κυβερνητική απόφαση εκδόθηκε στο πλαίσιο του νόμου  4093/2012 με τον οποίο εγκρίθηκε το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής για την τριετία 2013-2016 (ή διαφορετικά Μνημονίου ΙΙΙ).
          Πλέον της περικοπής των αποδοχών των εν ενεργεία στρατιωτικών, αστυνομικών, λιμενικών, κ.λπ., η επίμαχη υπουργική απόφαση, προβλέπει την υποχρέωση επιστροφής  των αποδοχών που είχαν ήδη καταβληθεί σε αυτούς αναδρομικά από τη 1η Αυγούστου 2012. Ο νομοθέτης χαρακτηρίζει την αναδρομική αυτή επιστροφή από 1η Αυγούστου 2012 και μετά, ως «αχρεωστήτως καταβληθείσες» αποδοχές.
      Οι δικαστές επισημαίνουν ότι από τις  συνταγματικές απαγορεύσεις και τους ειδικούς περιορισμούς των ατομικών δικαιωμάτων τους που διέπονται οι ένστολοι, αλλά και από τις ιδιαιτέρες συνθήκες εργασίας, απορρέει εμμέσως μια ευνοϊκή μεταχείριση προς αυτούς.
         Οι αποδοχές των ένστολων πρέπει «να είναι επαρκείς για αξιοπρεπή διαβίωση και ανάλογες της σημασίας της αποστολής τους για το κράτος», αναφέρει η Ολομέλεια.
          Από τις επιταγές των άρθρων 23, 29 και 45 του Συντάγματος απορρέει η αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχείρισης των ένστολων, ξεκαθαρίζουν οι σύμβουλοι Επικρατείας.
        Ναι μεν το κράτος μπορεί να προβεί σε μείωση του βασικού μισθού ή των επιδομάτων των ένστολων, όμως η μείωση αυτή δεν μπορεί να γίνει χωρίς να έχει προηγουμένως εκτιμηθεί το δημοσιονομικό όφελος, σε σχέση με τις επιπτώσεις που η μείωση αυτή έχει στη λειτουργία των ενόπλων αυτών Σωμάτων, καθώς και αν η μείωση είναι αναγκαία ή  θα μπορούσε να αναπληρωθεί με άλλα μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος, με μικρότερο κόστος για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων».
         Μάλιστα, η υποχρέωση αυτή της προηγούμενης εκτίμησης των πραγμάτων, πριν την πραγματοποίηση των μειώσεων των αποδοχών, «καθίσταται εντονότερη στην περίπτωση των στρατιωτικών», προσθέτουν οι δικαστές και τονίζουν:
Οι περικοπές του επιβλήθηκαν με τον επίμαχο μνημονιακό νόμο υπερβαίνουν «το όριο που θέτουν οι συνταγματικές αρχές της αναλογικότητας και της ισότητας στα δημόσια βάρη».
        Κατόπιν αυτών, η Ολομέλεια έκανε δεκτές τις προσφυγές των στρατιωτικών, ενώ παράλληλα έκρινε ότι η επίμαχη απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών που προβλέπει την περικοπή των αποδοχών των ένστολων, εν ενεργεία και συνταξιούχων, είναι  παράνομη και αντισυνταγματική.
         Στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο είχαν προσφύγει: 1) Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Αττικής καθώς και άλλων εννέα περιφερειών (Θεσσαλονίκης, Πελοποννήσου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Κρήτης, Ηπείρου, Έβρου και Στερεάς Ελλάδος), 2) Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων, 3) Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, 4) Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, 5) Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού, 6) Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας και 7) Το Συντονιστικό Συμβούλιο των Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών, όπως επίσης 590 στρατιωτικοί και  λιμενικοί υπάλληλοι.
 
 Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr  & http://hellasmil.gr/

Σάββατο 14 Ιουνίου 2014

Αγαπητοί Κύριοι  Πρόεδροι  και Μέλη των Τ.Σ. των Παραρτημάτων ΕΑΑΣ.

Σας κοινοποιούμε  Δελτίο Τύπου της ΕΑΑΣ της 13 Ιουν 2014
σχετικά με τις αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ 
οι οποίες αναφέρονται στην αντισυνταγματικότητα των κρατήσεων που έγιναν στα εν ενεργεία και στα εν αποστρατεία  Στελέχη όλων των Κλάδων των ΕΔ  και των ΣΑ.
To ΔΤ αναμένεται να αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα μας www.eaas.gr 

Παρακαλούμε για την προώθησή του και  ενημέρωση των Μελών μας.

Με εκτίμηση,

Ανχης ε.α. Παντελής Κράγκαρης
Μέλος ΔΣ / Ε.Α.Α.Σ.
Εκπρόσωπος Τύπου
 
                                      ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
                                                                  Αθήνα 13 Ιουνίου 2014
 
ΘΕΜΑ :  Αποφάσεις του ΣτΕ
 
Η ΕΑΑΣ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει στα Μέλη της , ότι επιτέλους δημοσιεύτηκαν οι αποφάσεις τοτ ΣτΕ οι οποίες αναφέρονται στηνΑντισυνταγματικότητα των κρατήσεων που έγιναν σε ε.ε. και ε.α. Στελέχη όλων των κλάδων των ΕΔ και ΣΑ.
 
Το Συντονιστικό Όργανο (ΣΟΔ)  των τριών Ενώσεων (ΕΑΑΣ-ΕΑΑΝ-ΕΑΑΑ)
όπως είναι ήδη γνωστό είχε ασκίησει σχετική προσφυγή  και είχε παραστεί στην ολομέλεια του ΣτΕ.
 
Πρόκειται για τις υπ΄αριθ 2192 έως και 2196 του 2014 ταυτόσημες αποφάσεις του ΣτΕ ανά κλάδο Αποστράτων ε.ε. στελεχών  Εδ και ΣΑ.
 
Δεν μας είναι ακόμη γνωστό το ακριβές περιεχόμενο των αποφάσεων, ωστόσο από τις πρώτες ενδείξεις και πληροφορίες η προσφυγή μας έγινε δεκτή σε όλο το αιτητικό της.
 
Επομένως οι μισθοί και οι συντάξεις των στελεχών των ΕΔ φαίνεται να επανέρχονται στα προ του 2012 επίπεδα.
 
Πρόκειται  για μεγάλη νίκη και εκφράζουμε την εμπιστοσύνη μαςπρος τους δικαστές της ολομέλειας του ΣτΕ για τη γενναία στάση και απόφασή τους.
 
Η ΕΑΑΣ θα ενημερώσει αναλυτικότερα τα Μέλη της, αφού μελετήσει διεξοδικά όλο το κείμενο της απόφασης. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και τονίζουμε ότι απαιτείται αυτοσυγκράτηση και περίσκεψη.
 
Σε κάθε περίπτωση είναι βέβαιο ότι θα απαιτηθεί άσκηση ανυποχώρητης πίεσης για άμεση υλοποίηση της απόφασης.
 
Καλούμε τα Μέλη μας σε εγρήγορση.
 
Εκ του Γραφείου Τύπου της ΕΑΑΣ  
Πέμπτη 5 Ιουνίου 2014

ΕΑΑΣ : ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ - ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ - ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕ

 Γράφει ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΔΑΝΙΑΣ Υποστράτηγος ε.α.Πρόεδρος ΔΣ/ΕΑΑΣ

     Αρχίσαμε με σύνεση και με βήμα ταχύ.Η διεξαγωγή των πρώτων συνεδριάσεων τουΔ.Σ ήταν
πολύ δυναμική, αποτέλεσμα της αγωνίας όλων των μελών του Δ.Σ για διάκριση αλλά και επιτυχία των σκοπών της Ε.Α.Α.Σ.
     Έχουμε καταγράψει και εξαγγείλει (βλ.Ε.Η, Απρ.ε.ε.σελ.14), ομαδοποιήσει και ιεραρχήσει τα θέματα που απασχολούν σήμερα την Ε.Α.Α.Σ και πασχίζουμε για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή τους,με την βοήθεια βεβαίως των αρμοδίων φορέων τουΥΠ.ΕΘ.Α., ΥΠ.Πρ.ΠΟ., Γ.Ε.Σ.Μ.Τ.Σ., Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.κ.α.
     Εκπονούμε σχέδια ενεργειών και κατανέμουμε υπευθυνότητες χειρισμών μεταξύ των μελών του Δ.Σ. Ήδη:

 1. Κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας ανατέθηκαν τα καθήκοντα του Δντος Συμβούλου, στον Αντγο(ΠΒ) ε.α Κωνσταντίνο Σκαρμαλιωράκη...
ο οποίος έχει και την όλη ευθύνη της γραμματειακής λειτουργίας της Ενώσεως.

 2. Αποφασίστηκε η συγκρότηση συντακτικής επιτροπής για την Ε.Η.και που αποτελείται από τους:
     α.Τον Αντιπρόεδρο Υπτγο (ΤΧ) ε.α ΒασίλειοΡοζή,
     β.Αντγο (ΕΛ.ΑΣ)ε.α Ηλία Παρασκευόπουλο,
     γ.Υπτγο (ο) ε.α Απόστολο Παπαδόπουλο και
     δ.Σχη (ΕΜ) ε.α Νικόλαο Καίσαρη, ωςμέλη.

Την Ένωση θα εκπροσωπούν στον έντυποκαι ηλεκτρονικό τύπο ο ΠρόεδροςοΑντιπρόεδρος

 3.Ομοίως αποφασίστηκε η συγκρότησητριμελούς επιτροπής αποτελούμενη απότους:
    α. Σχη ε.α Ν. Καίσαρη,
    β. Αστ. Υδντή Χρήστο Ντούφα και
    γ. Αλχία Νέλλυ Καλαποθαράκου, για τηναγορά, διάθεση και χρέωση των αναλωσίμων και λοιπών υλικών.

4. Η Ευθύνη του γραφείου μελετών ανατέθηκε στους:
     Αντγο (Δ) Θωμά Καρανίσα και
    Υπτγο (Ο)Απ. Παπαδόπουλο.

5  Η ευθύνη του γραφείου Δημοσίων Σχέσεων ανατέθηκε στον Ανχη (ΑΣ) ε.α Παντελή Κράγκαρη. Ο οποίος ανέλαβε και τα καθήκοντα του εκπροσώπου τύπου και της ιστοσελίδας.

6 . Η ευθύνη παρακολούθησης του γραφείου δαχειρίσεως υλικού ανατέθηκε στον Ανχη (ΠΖ) ε.α Ελ. Μπουικίδη.

7. Στον Ταξχο (ΠΖ) ε.α Δημήτριο Χατσίκα ανατέθηκε η ευθύνη του συνδέσμου με τα παραρτήματα.8 .Στα γραφεία διαχειρίσεως χρηματικού και οικονομικού ελέγχου, δεν επέρχεται καμία διαφοροποίηση όπως και στο λογιστήριο της Ενώσεως.

9 .Η Ένωση θα εκπροσωπείται κατόπιν αποφάσεωςτου Δ.Σ :

    α.στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ από τον Πρόεδρο του Δ.Σ\ΕΑΑΣ
    β.στο Μ.Τ.Σ από τον Υπτγο Απ. Παπαδόπουλο της μέλος του ΔΣ/Ε.Α.Α.Σ.
    γ.στον ΕΚΟΕΜΣ από τον Αντιπρόεδρο Υπτγο ε.α .Ροζή και Ανχη ε.α Π.Κράγκαρη και στην
    δ.Λ.Α.Ε.Δ.απο τον Ταξχο ε.α Δ.Χατσίκα.
    Για την νομιμοποίηση της εκπροσώπισης αναμένεται να δημοσιευτεί στην εφημερίδα τηςΚυβέρνησης η  σχετική απόφαση του Υ.ΕΘ.Α.

    ΕΥΝΟΗΤΟ βεβαίως τυγχάνει ότι είναι ευπρόσδεκτη η πάσης φύσεως εθελοντική προσφορά από μέρους των μελών μας για την επιτάχυνση επίτευξης των στόχων μας και εκπλήρωση των σκοπών της Ε.Α.Α.Σ

  Παράλληλα:        
 1 .Προωθούμε μακροχρόνιο πρόγραμμα βελτίωσηςτων στεγαστικών αναγκών της Ενώσεως γιατί η υφιστάμενη στεγαστική εικόνα δεν επαρκεί καθόσον τα μέλη του Δ.Σ δεν έχουν γραφεία για να μπορούν να εργαστούν αποδοτικά και απερίσπαστα ,ήδη για τονσκοπό αυτό έχουμε έλθει σε επαφή με τον Δντή τουΤ.ΕΘ.Α.

 2 .Ήλθαμε σε επαφή με τον Γεν. Δντή του Α.Ο.Ο.Α.και ζητήσαμε την διαρκή ενημέρωσή μας, για την εν συνεχεία ενημέρωσή σας. Ενημέρωση για θέματΑ.Ο.Ο.Α. μπορείτε και μέσω της Ιστοσελίδας του οργανισμού (www.aooa.gr). Επίσης του ζητήσαμε σε προσεχή τροποποίηση της νομοθεσίας του Α.Ο.Ο.Α. να προβλεφθεί στο Δ.Σ και θέση για μέλος της ΕΑΑΣ.
Το Αυτό θα ζητήσουμε και από τον Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ., Τ.ΕΘ.Α. και από άλλους φορείς.

3. Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για βιωσιμότητα και αύξηση των πόρων του Μ.Τ.Σ.και του  ΕΚΟΕΜΣ.
4 .Θα είμαστε παρόντες όπου δεί για την διασφάλιση του ισχύοντος νομικού πλαισίου και της περιουσίας του Μ.Τ.Σ.

5  .Παρακολουθούμε την υπόθεση των αποφάσεων του Σ.τ.Ε.και του Ελ. Συν. και είμαστε εν εγρηγόρσει να αντιδράσουμε.
   Τέλος μην ξεχνάτε ότι η Ένωσή μας υπερασπιζόμενη τα συμφέροντά μας:
   α .Πέτυχε να διενεργηθεί οικονομικός έλεγχος στο Μ.Τ.Σ. η υπόθεση είναι στα χέρια της δικαιοσύνης και αναμένουμε την ετυμηγορία της.
  β.  Κατέθεσε αίτηση ακυρώσεως στο Σ.τ.Ε. και παρενέβει στο ελεγκτικό Συνέδριο και πέτυχε θετικές αποφάσεις τις οποίες αναμένουμε να καθοραγραφούν.
  γ. Έχει καταθέσει αγωγή για το κούρεμα των διαθεσίμων της.
 δ  .Η ενημέρωσή σας θα είναι συνεχής όπως σας το υποσχεθήκαμε.


Πέμπτη 5 Ιουνίου 2014

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε όλα τα μέλη του Παραρτήματός σας και μας γνωρίσετε σχετικά, με ποιον από τους παρακάτω τρόπους επιθυμούν να λαβάνουν την Εθνική Ηχώ :

α.   Σε έντυπη μορφή, ως σήμερα ή
β.   Σε ηλεκτρονική μορφή (από την ιστοσελίδα της ΕΑΑΣ )

Ονομαστικες καταστάσεις να υποβληθούν στην ΕΑΑΣ για τον τρόπο αποστολής της ΕΗ μέχρι 30 Ιουνίου 2014
ΣΧΟΛΙΟ : Αναμένουμε τον τρόπο αποστολής που θέλετε στα Γραφεία του Παραρτήματός μας !

Τρίτη 3 Ιουνίου 2014

Σας γνωρίζουμε ότι για το έτος 2014 θα λειτουργήσουν Θερινοί ΠΑιδικοί Σταθμοί ως Παιδικές Κατασκηνώσεις στις Κεχριές Κορινθίας και στο ΚΑΑΥ Ν. Φώκαιας σε 4 παραθεριστικές περιόδους διάρκειας 12 ημερών, δυναμικότητας 150 παιδιών ανά περίοδο όπως παρακάτω :ΣΧΟΛΙΟ : Στο blog  μας αναρτήσαμε και την αιτηση των παιδιών που θα συμμετάσχουν καθώς επίσης και πληροφορίες συμπλήρωσης της αίτησης .

Μην ξεχάσετε η  υποβολή των αιτήσεων ειναι μέχει 10 Ιουνίου 2014

Δευτέρα 2 Ιουνίου 2014

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει στα δικαιούχα του Β.Ο.Ε.Α. τέκνα, τα οποία έχουν υποβάλει στο Ταμείο τη σχετική αίτηση για τη χορήγησή του το μήνα Μάιο του έτους 2014, ενόψει της επικείμενης πληρωμής τους, ότι πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν (ταχυαποστολή - courier) στο ΜΤΣ Φορολογική Ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων στο όνομά τους, το αργότερο μέχρι 25 Ιουνίου του έτους 2014.


- Αποστολή Στοιχείων στη Διεύθυνση :


Μετοχικό Ταμείο Στρατού

Κολοκοτρώνη 13

T.K. 10562, Αθήνα

(Υπόψη κας Μπασουκέα Σταυρούλας)Κυριακή 1 Ιουνίου 2014

Την Πέμπτη 29 Μαίου και ώρα 10:00 το πρωί, κλήθηκαν οι «μη θεσμικές» Ενώσεις αποστράτων των Ε.Δ. , (αφού οι θεσμικές ενώσεις ενημερώνονται όπως φαίνεται από την σχετική αλληλογραφία απ’ ευθείας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ενημερωθεί κανένα μέλος, μάλλον «λόγω εκλογών»)  και του ΛΣ & Ελληνικής Ακτοφυλακής από την Διοίκηση του ΜΤΝ, ώστε  να  τους ενημερώσει   για την πορεία- βιωσιμότητα  του .Τα μηνύματα είναι αποκαρδιωτικά και δεν είναι πλέον μηνύματα αλλά εφαρμογή του σχεδίου να γίνουν  όλα τα Μετοχικά Ταμεία, Επικουρικά.Με την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου νόμου και του νόμου 4256/2014 που αναφέρονται στα συνημμένα έγγραφα θα  αρχίσει από 1-7-2014 η μείωση  των εσόδων των ταμείων περί τα 4,3 εκατ. ευρώ που θα  έχει σαν συνέπεια την μείωση των μερισμάτων ΜΤΝ- ΕΚΟΕΜΝ.Τα μετοχικά Ταμεία θα υποβάλουν υποχρεωτικά κάθε έτος στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή (Ε.Α.Α.) αναλογιστική μελέτη για τη βιωσιμότητα τους και οι αυξομειώσεις των παροχών θα διενεργούνται μετά  από την σύμφωνη γνώμη της Ε.Α.Α. του Υπουργείου Εργασίας!
Τι δεν καταλαβαίνει το ΓΕΝ στην απαντητική επιστολή προς το ΜΤΝ υπογραφόμενη από τον υπαρχηγό ΓΕΝ …δεν καταλαβαίνουμε.Τα έγγραφα απεστάλησαν από το ΜΤΝ στην ηγεσία του ΓΕΝ, στο ΥΠΕΘΑ και στην ΕΑΑΝ.

Η απάντηση του ΓΕΝ στο πρώτο έγγραφο καθώς και σε προηγούμενα του ΜΤΝ δείχνει να μην έχουν καταλάβει που πάνε τα ταμεία. Είναι δυνατόν;

Το δεύτερο έγγραφο του ΜΤΝ κρούει το καμπανάκι κινδύνου για το άμεσο μέλλον και των Ταμείων  και των καταβληθέντων μερισμάτων.
Θα πρέπει να σταματήσουν οι Αρχηγοί των Επιτελείων να κάνουν τάχα «υψηλή πολιτική» αφήνοντας τα Μετοχικά Ταμεία στο έλεος των κυβερνητικών σχεδιασμών.Ο κίνδυνος απαξίωσης και διάλυσης των Μετοχικών Ταμείων των Ε.Δ. είναι προ των πυλών.

Μετά θα έχουν να λαμβάνουν λογαριασμό ΑΠΑΝΤΕΣ.


ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣΧΟΛΙΟ : Και μην πει κανείς ότι είναι ΄΄μπαρούφες΄΄ όπως συνιθίζεται να λέμε ή να λέει !!!

Τα έγγραφα και μόνον αποδεικνύουν τα τεκτενόμενα που πρόκειται να συμβούν !

Πηγή : OnAlertΠαρασκευή 30 Μαϊου 2014

Αναμένοντας την απόφαση του Συμβουλίου της ΕπικρατείαςPDF Εκτύπωση E-mail

                                         Άρθρο του Βασίλειου Νικολόπουλου
                                                        Ταξιάρχου ε.α.
                           Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών

    Έχουν περάσει τέσσερις μήνες από την ημέρα που διέρρευσε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ)
  για την αντισυνταγματικότητα των μειώσεων στους μισθούς των στρατιωτικών και των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας. Η απόφαση έχει «διαρρεύσει» στα ΜΜΕ από 20 Ιαν. 2014 «…..ύστερα από την απόφαση των ανώτατων δικαστών να κρίνουν αντισυνταγματικές τις μνημονιακές περικοπές που επιβλήθηκαν από το τέλος του 2012 και μετά στο σύνολο των ενστόλων. Η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου σε διάσκεψή της κεκλεισμένων των θυρών, αποφάσισε σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες ότι οι επίμαχες περικοπές δεν είναι συμβατές με το Σύνταγμα…». 
    Η Κυβέρνηση γνωρίζει την απόφαση (Ευαγγ. Βενιζέλος 12/3/2014: «εφόσον οι στρατιωτικοί έχουν να αναμένουν κάτι από την απόφαση του ΣτΕ, καλό θα είναι τα χρήματα που θα πήγαιναν σ΄ αυτούς να δοθούν σε άλλες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες»). Στο μεσοπρόθεσμο ουδεμία σχετική πρόβλεψη υπάρχει.  Θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει, ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμη η σχετική απόφαση. Όλα αυτά πιθανόν να μην δημιουργούσαν ανησυχία αν δεν διέρρεαν στα ΜΜΕ ότι «εάν το Συμβούλιο της Επικρατείας βγάλει μια απόφαση και αυτή τελεσιδικήσει, το κόστος που θα προκύψει δεν μπορεί να καλυφθεί είτε με αύξηση φόρων είτε με μείωση δαπανών. Θα αντιμετωπισθεί μέσα στην εισοδηματική ομάδα που αφορά». (http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26510&subid=2&pubid=113249049 ΗΜΕΡΗΣΙΑ: 2/4/2014)
    Όπως πληροφορούμεθα όμως, τα παραπάνω δεν είναι απλή διαρροή, αλλά προβλέπονται στην αναθεωρημένη συμφωνία με την τρόικα που έχει υπογράψει η Ελληνική Κυβέρνηση, η οποία συμφωνία αναμένεται να κοινοποιηθεί εντός των προσεχών ημερών. Εδώ έγκειται η μεγάλη μας ανησυχία. Τι θα συμβεί εάν η απόφαση του ΣτΕ  εκδοθεί μετά την κοινοποίηση της αναθεωρημένης συμφωνίας με την τρόικα;  Και επειδή η απόφαση του ΣτΕ θα πρέπει να εφαρμοσθεί, θα απαιτηθεί η εξεύρεση των αναγκαίων πιστώσεων για την υλοποίηση της. Τι θα γίνει όμως αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες και απαιτηθεί να «αντιμετωπισθεί το κόστος μέσα στην εισοδηματική ομάδα που αφορά»; Υπάρχει πρόβλεψη; ‘Η θα οδηγηθούμε πάλι σε σενάρια «κατάργησης μισθολογικών προαγωγών» κλπ. που στην πραγματικότητα θα είναι «έμμεση» κατάργηση της απόφασης του ΣτΕ; Ο ουσιαστικός σεβασμός των αποφάσεων της δικαιοσύνης  από το Κράτος, είναι αναγκαία προϋπόθεση εύρυθμης λειτουργίας του
     Από τη Βουλή ψηφίστηκε το Μάιο το «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018». Σε ότι αφορά τις Πρωτογενείς Δαπάνες μισθών και συντάξεων το «Μεσοπρόθεσμο 2015-2018» αναφέρει ότι  για το έτος 2012 ήταν 20,5 δισεκατ. ευρώ, για το έτος 2013 ήταν 18,4 δις ευρώ (μείωση  2,1 δις ευρώ), ενώ η εκτίμηση για το 2014 είναι 18,3 εκατ. ευρώ (η εκτίμηση για τα υπόλοιπα έτη 2015-2018 είναι της τάξης των 18,1 δις ευρώ). Σε αυτές τις δαπάνες έχουν περιληφθεί 120,6 εκατ. ευρώ λόγω της καταβολής αναδρομικών αποδοχών και διαφορών ετησίων αποδοχών στους εν ενεργεία δικαστικούς. Επίσης 48,72 εκατ. ευρώ για διαφορά επί ετησίων (έτους 2014) και αναδρομικών συντάξεων δικαστικών, ως αποτέλεσμα της σχετικής απόφασης του Μισθοδικείου, η οποία εκδόθηκε και κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών τον Απρίλιο. Σωστό και δίκαιο να γίνονται σεβαστές οι αποφάσεις της δικαιοσύνης. Θα πράξει το ίδιο η Κυβέρνηση για τους Στρατιωτικούς και τα Στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας;  Δικαιολογίες ότι είναι πολλά τα χρήματα δεν ευσταθούν.  Ας μην ξεχνούν ότι στο πρωτογενές πλεόνασμα του 2013 «συνέβαλαν» λόγω των εξοντωτικών μειώσεων μισθών και συντάξεων, τα εν ενεργεία και εν αποστρατεία   στελέχη ΕΔ και ΣΑ με πάνω από 350 εκατ. ευρώ (συνταξιούχοι 241 εκατ., εν ενεργεία 118 εκατ.) λόγω μισθολογίου και 260 εκατ. ευρώ οι συνταξιούχοι από τη 2η μείωση του Ν. 4093/2012 (5-10-15 %), ήτοι αθροιστικά 610 εκατ., από τα συνολικά 2,1 δις που μειώθηκαν στις πρωτογενείς δαπάνες (μισθών - συντάξεων). Το κόστος για τον προϋπολογισμό βέβαια θα είναι πολύ λιγότερο, διότι η απόφαση του ΣτΕ διαφαίνεται ότι θα αφορά μόνο το μισθολόγιο, τα αναδρομικά θα υποστούν τη φορολόγηση του 20%, θα αυξηθούν αναλογικά οι αλλεπάλληλες μειώσεις των συνταξιούχων (Ν.3865/2010 ΕΑΣ, Ν.4024/2011, Ν.4051/2012, Ν 4093/2012) και η φορολογία τους κλπ. Να μην ξεχνούν οι αρμόδιοι ότι διάφορα επίσης ποσά «μεταφέρθηκαν» από ΥΠΕΘΑ στο Υπ. Οικονομικών για να καλύψουν «τρύπες» όπως πχ 100 εκατ. τον Ιούλ. 2013 για τον ΦΠΑ κλπ.
       Όταν υπάρξουν τελεσίδικες αποφάσεις, η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί ότι θα καλύψει το όποιο κενό προκύψει. Ελπίζουμε να το θυμάται όταν έλθει εκείνη η ώρα!   ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΦΩΡΗ ΑΔΙΚΙΑ που έχει συντελεσθεί κατά των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και να μην προβεί σε διάφορες «μεθοδεύσεις» ή «να ενεργοποιήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό», που έχει γίνει τελευταία προσφιλής μέθοδός της. Θα πρότεινα μάλιστα όλα αυτά να μην γίνουν προεκλογικά και εννοώ τις Εθνικές εκλογές. Διότι όλοι πλέον έχουμε μνήμη, «μπουχτίσαμε» από υποσχέσεις και «μισθολόγια ξεχασμένα στα συρτάρια».  Η οργή, η αγανάκτηση και η δυσπιστία έχουν ξεχειλίσει!! Πέραν αυτών ας κατανοήσουν άπαντες ότι δεν είναι αύξηση. Δεν ζητήσαμε αύξηση με τις προσφυγές. Δικαιοσύνη σε σχέση με όλες τις εργασιακές ομάδες ζητήσαμε και μερική αποκατάσταση   των υπερβολικών και άδικων μειώσεων που έχουμε υποστεί.

Δευτέρα 19 Μαϊου 2014

Προκειμένου το νέο ΔΣ της ΕΑΑΣ να προβεί στον διορισμό νέων Τοπικών Συμβουλίων (ΤΣ)  παρακαλούμε όπως  ενημερωθούν όλα τα μέλη των Παραρτημάτων , ώστε οι επιθυμούντες να διορισθούν στα ΤΣ των Παραρτημάτων της ΕΑΑΣ να υποβάλλουν σχετικές αναφορές .

Οι αναφορές να υποβληθούν το αργότερο μέχρι 16 Ιουνίου 2014 είτε μέσω των Παραρτημάτων είτε απευθείας στην ΕΑΑΣ ενημερώνοντας ταυτόχρονα στην περίπτωση αυτή και τα Παραρτήματα στα οποία ανήκουν .


Καλή επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους  που   θα θελήσουν να προσφέρουν πραγματικά στην ΕΑΑΣ και στην επίλυση των προβλημάτων που μας ταλανίζουν και όχι να περιορισθούν απλά στον τίτλο του Προέδρου του Παραρτήματος.Παρασκευή 16 Μαϊου 2014

Σας ενημερώνουμε ότι στον Πίνακα ανακοινώσεων του Παραρτήματός μας έχουν αναρτηθεί οι έχοντες δικαίωμα παραθερισμού στα ΚΑΑΥ Λεπτοκαρυάς 2014 , καθώς επίσης μπορείτε να τα δειτε και στην ενότητα ΚΑΑΥ . Καλή διαμονή και καλό καλοκαίρι στους παραθεριστες.Παρασκευή 16 Μαϊου 2014

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ - Άρθρο Ανθλγου (ΑΠΖ) Βασίλειου Γκαβαρδίνα

Γράφει ο Βασίλειος Γκαβαρδίνας
Ανθλγος (ΑΠΖ)


Μεγάλη αναστάτωση έχει προκληθεί στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων από την διαφαινόμενη απόφαση του υπουργείου οικονομικών να απορρίψει την προτεινόμενη τροπολογία της Αναπληρώτριας Υπουργού Εθνικής Άμυνας κυρίας Φώφης Γεννηματά, σχετικά με την αποκατάσταση της αδικίας των στελεχών που κατετάγησαν στις ένοπλες δυνάμεις από το 1-8-1990 έως την 31-12-1992. Η συγκεκριμένη κατηγορία στελεχών με... τον νόμο 3865/10 αποκόπηκε από την μεγάλη κατηγορία των «παλαιών ασφαλισμένων» που μέχρι τότε ανήκε, και φορτώθηκε σε μία νύχτα με 15 χρόνια υπηρεσίας επιπλέον για την κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Ήταν μία εξώφθαλμη αδικία που μέσα στον αρμαγεδώνα των αλλαγών εκείνο το καλοκαίρι του 2010 πραγματικά πέρασε σχεδόν απαρατήρητο.

Βέβαια κάποιοι είχαν φροντίσει να προλειάνουν το έδαφος. Όλοι μας εκείνο το καλοκαίρι βλέπαμε συγκεκριμένους πολιτικούς να περιφέρονται σε όλα τα κανάλια και να επιδίδονται σε μία άνευ προηγουμένου επίθεση εναντίον των στρατιωτικών για το «προκλητικά» ευνοϊκό συνταξιοδοτικό καθεστώς τους, καθώς επίσης και σε επαναλαμβανόμενες προσβλητικές εκφράσεις για μας τους ίδιους (αντιπαραγωγικοί, αυτιστικοί, τεμπέληδες κλπ). Αλλά και τα παπαγαλάκια έκαναν καλά τη δουλειά τους. Στα τόσα χρόνια που παρακολουθώ συνεντεύξεις πολιτικών, πρώτη φορά άκουσα δημοσιογράφο να καλεί, και μάλιστα δύο φορές, τον υπουργό να αλλάξει προς το χειρότερο το συνταξιοδοτικό των στρατιωτικών. Φυσικά αναφέρομαι στη συνέντευξη του τότε υπουργού εθνικής άμυνας στην κρατική τηλεόραση και στο δημοσιογράφο Χ.Π. Πραγματικά έχει χαρακτεί ανεξίτηλα στη μνήμη μου γιατί ποτέ δεν το έχω ξαναδεί να συμβαίνει ακόμη και για ομάδες πραγματικά ευνοημένων δημοσίων υπαλλήλων με 18.000 ευρώ μηνιαίο μισθό ή για συνταξιούχους του δημοσίου με 15ετή εργασία. Αλλά είπαμε, παπαγαλάκια σε διατεταγμένη υπηρεσία.

Αμέσως μετά τις αλλαγές του καλοκαιριού του 2010 φάνηκε η εξώφθαλμη αδικία που είχε γίνει και προς τιμήν τους πολλοί βουλευτές όλων των κομμάτων του ελληνικού κοινοβουλίου ανέδειξαν το θέμα με επερωτήσεις, αναφορές, τροπολογίες κλπ. Ενδεικτικά αναφέρω τους κυρίους Οικονόμου, Κοραντή, Δημαρά, Αβραμίδη, Γεωργιάδη, Αυγενάκη, Σκρέκα, Νικολόπουλο, Βαρεμένο, Γεροβασίλη και άλλους πολλούς.

Ευτυχώς μετά από τέσσερα ολόκληρα χρόνια και πραγματικά λίγες μέρες πριν αρχίσουν οι αλλαγές να εφαρμόζονται στους πρώτους θιγμένους στρατιωτικούς, η κυρία Γεννηματά (και αυτό πραγματικά είναι προς τιμήν της) κατάλαβε το λάθος που είχε γίνει και ετοίμασε μια τροπολογία για να αποκαταστήσει την αδικία. Μάλιστα με συνεχής δηλώσεις μέσα και έξω από τη Βουλή γνωστοποιούσε τις προθέσεις της. Ήταν η πρώτη φορά που ακούγαμε από επίσημα χείλη ότι θα δικαιωνόμασταν και πραγματικά στις τάξεις των συναδέλφων μου επικρατούσε μια διάχυτη ευφορία. Ήταν ένα βάλσαμο μετά από τέσσερα χρόνια περικοπών και αλλαγών τα οποία προστιθέμενα στις σκληρές συνθήκες ζωής και εργασίας, είχαν καταρρακώσει την ψυχολογία μας.

Ώσπου πριν από μερικές μέρες διαβάσαμε στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο ότι το υπουργείο οικονομικών δεν έκανε δεκτή την τροπολογία λόγω κόστους. Πραγματικά απορήσαμε καταρχήν, πως γίνεται το υπουργείο οικονομικών που μέχρι τότε στις συνεχής επερωτήσεις για το ασφαλιστικό των 1990-1992 δήλωνε πάντα αναρμόδιο λόγω των «ιδιαιτεροτήτων του στρατιωτικού λειτουργήματος» και παρέπεμπε πάντα στο Άμυνας, ξαφνικά να αλλάζει στάση και να παρεμβαίνει και μάλιστα αρνητικά. Και φυσικά προσπαθούμε να καταλάβουμε ποιό είναι το κόστος που επικαλείται αφού όσοι στρατιωτικοί κατοχυρώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης και αποφασίσουν να κάνουν χρήση, θα πρέπει να πληρώσουν χιλιάδες ευρώ για αναγνώριση πλασματικών χρόνων (σύμφωνα με την προτεινόμενη τροπολογία) και φυσικά το ύψος της σύνταξης δεν θα ξεπερνάει τα 1.000 ευρώ. Και για να μην γίνει καμία παρεξήγηση τα «πλασματικά χρόνια» του στρατιωτικού δεν έχουν καμία σχέση με αυτά των υπαλλήλων του υπόλοιπου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ως γνωστό όλοι οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να εξαγοράσουν μέχρι 8 χρόνια (παιδιών, ανεργίας, σπουδών, αναρρωτικών, κενών διαστημάτων κλπ), να συμπληρώσουν τα 4.500 ένσημα και να φύγουν ακόμα και σήμερα που μιλάμε στα 49, 50, 53 (ανάλογα αν έχουν ανήλικο τέκνο, βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα κλπ). Ενώ ένας στρατιωτικός θα εργαστεί 35 ολόκληρα χρόνια (10.500 ένσημα) και θα εξαγοράσει και άλλα 5 χρόνια (1.500 ένσημα) δηλαδή σύνολο 12.000 ένσημα. Τα οποία 5 χρόνια είναι ΔΟΥΛΕΜΕΝΑ και ΑΠΛΗΡΩΤΑ και φυσικά υπολείπονται των πραγματικών υπερωριών που ένας στρατιωτικός έχει πραγματικά εργαστεί. Εγώ προσωπικά δεν έχω συναντήσει ακόμα συνταξιούχο με 12.000 ένσημα.

Πραγματικά όλοι εμείς είμαστε πολύ περίεργοι να μάθουμε το υποτιθέμενο κόστος για το ελληνικό δημόσιο και φυσικά αν ποτέ μας προταθεί μπορούμε να προτείνουμε και λύσεις.

Μετά απ' όλα αυτά περιμένουμε να μάθουμε με μεγάλη αγωνία την τύχη της τροπολογίας των 1990-1992 από τα πιο επίσημα χείλη, μιας και έχει γίνει επερώτηση από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, και έπειτα να αποφασίσουμε ποιά θα είναι τα επόμενα βήματά μας. Τα περιθώρια έχουν στενέψει και αν και θεωρείται μάλλον δεδομένο ότι για ακόμα μια φορά θα πρέπει να στραφούμε στην ελληνική δικαιοσύνη για να βρούμε το δίκιο μας, μάλλον η λύση τελικά θα είναι πολιτική. Πολλά κόμματα έχουν δεσμευτεί στα προεκλογικά τους προγράμματά ότι θα αποκαταστήσουν αυτή την αδικία και μένει σε μας να σταθμίσουμε καλά τα πράγματα και να κινηθούμε αναλόγως.

Ας ελπίσουμε ότι έστω και την τελευταία στιγμή οι αποφασίζοντες θα καταλάβουν το μέγεθος αυτής της αδικίας και θα πράξουν αναλόγως γιατί δεν μπορεί οι Έλληνες στρατιωτικοί να είναι τα αιώνια θύματα.

Γκαβαρδίνας Βασίλειος
Ανθλγός (ΑΠΖ)Δευτέρα 12 Μαϊου 2014


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΡΑΣΗΣ (ΣΟΔ)

Την Παρασκευή 9 Μαΐου 2014 με πρωτοβουλία  του Συντονιστικού των τριών Ενώσεων (ΕΑΑΣ-ΕΑΑΝ-ΕΑΑΑ) πραγματοποιήθηκε σύσκεψη των φορέων ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ εκπροσώπησης των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών των ΕΔ και ΣΑ στην αίθουσα συσκέψεων της ΕΑΑΑ.

Κατατέθηκαν οι απόψεις των συμμετεχόντων σχετικά με τα νέα οικονομικά δεδομένα  και εκφράστηκε η ανησυχία και η οργή για τις ολοένα μειούμενες δαπάνες στον τομέα της Άμυνας και την εξαθλίωση των στελεχών που έχουν φθάσει στα όρια της απόγνωσης, με άμεση επίπτωση στο ηθικό αυτών.

Εξετάστηκαν, οι εξελίξεις που αφορούν: 

·         Τις αποφάσεις του ΣτΕ για τις οποίες φέρεται η Κυβέρνηση δια μέσου των αρμοδίων Υπουργών, να έχει παρει θέση, για ισοδύναμα μέτρα που πρέπει να παρθούν, σε περίπτωση δικαίωσης των στελεχών των Ε.Δ. και Σ.Α

·         Τα Μετοχικά μας Ταμεία. 

·         Την υποβάθμιση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

·         Τις δραματικές επιπτώσεις της πολιτικής της συνεχούς μείωσης μισθών και συντάξεων,  εξαθλιώνοντας  το βιοτικό επίπεδο χιλιάδων συναδέλφων και των μελών των οικογενειών τους.

Συμφωνήθηκε η άμεση επαναδραστηριοποίηση του Συντονιστικού Οργάνου Δράσης (ΣΟΔ), με στόχο την ενότητα και την ετοιμότητα ανάληψης από κοινού δυναμικών Δράσεων και Αντιδράσεων στο άμεσο μέλλον, σε θέματα που   αφορούν τα στελέχη (ε.α και ε.ε) των ΕΔ και ΣΑ.

Καταγράφηκε ομόφωνα και έντονα, η ανάγκη μιας ενωτικής  και δυναμικής συνεργασίας των φορέων που συμμετείχαν και η δέσμευσή τους για την άμεση κατάθεση προτάσεων που θα δομήσουν μια μαχητική και αποτελεσματική συνεργασία των  φορέων των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών των Ε.Δ.  και των Σ.Α. 

Τέλος εκφράστηκε η κοινή πεποίθηση όλων ότι, ουδείς πλέον εμπιστεύεται τις κυβερνητικές εξαγγελίες και κανείς δεν θα μας χαρίσει τίποτε, αν δεν το διεκδικήσουμε μαζικά και αγωνιστικά.

ΤΟ ΣΟΔ
ΕΑΑΣ-ΕΑΑΝ-ΕΑΑΑ-ΠΟΣ-ΠΟΕΣ-ΠΟΑΣΑ-ΠΕΑΠΣ-ΣΑ/ΣΝΔ-ΣΑ/ΣΣΑΣ-ΕΣΜΑ-ΣΑΣ-ΣΑ/ΣΜΥΝ-ΣΑΣΥΔΑ-ΣΑΙΡ-ΑΝΕΑΕΔ-ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ(ΞΙΦΙΑΣ).Κυριακή 11 Μαϊου 2014

Πληρωμή ΒΟΕΑ Μαρτίου - Απριλίου 2014


Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει στα δικαιούχα του Β.Ο.Ε.Α. τέκνα, τα οποία έχουν υποβάλει στο Ταμείο τη σχετική αίτηση για τη χορήγησή του τους μήνες Μάρτιο - Απρίλιο του έτους 2014, ενόψει της... επικείμενης πληρωμής τους, ότι πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν (ταχυαποστολή - courier) στο ΜΤΣ Φορολογική Ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων στο όνομά τους, το αργότερο μέχρι 23 Μαΐου 2014.

- Αποστολή Στοιχείων στη Διεύθυνση:

Μετοχικό Ταμείο Στρατού
Κολοκοτρώνη 13
Τ.Κ. 10562 - Αθήνα
(Υπόψη Κας Μπασουκέα Σταυρούλας).

Κυριακή 11 Μαϊου 2014

Νέο ΔΣ της ΕΑΑΣ μετά τις πρόσφατες εκλογές της 23ης Φεβρουαρίου 2014

                                                                                                             Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού
                                                                                                                      Χαρ. Τρικούπη 18 Α΄- ΤΚ 10679
                                                                                                                   Τηλ : 210-3633797 FAX : 2103621410
                                                                                                                  WWW.Eaas.gr  και eaas.gr@gmail.com

                                                                                                                         Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Α.Α.Σ.

                                                                                                                                 Π Ρ  Ο  Ε Δ Ρ Ο Σ

                                                                                                                 Υποστράτηγος ε.α. Ευάγγελος Δανιάς
                                                                                                                 Τηλ : 210-6002908 & 6984607643
                                                                                                                 Γραφείο : 210-3624495 FAX : 2103611963


                                                                                                                              Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

                                                                                                                Υποστράτηγος ε.α. Βaσίλειος Ροζής
                                                                                                                Τηλ : 210-6917056 & 6945583856
                                                                                                                Γραφείο: 210-3621201


                                                                                                                   Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Ω Ν   Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Σ

                                                                                                                Αντιστράτηγος ε.α. Κωνσταντίνος Σκαρμαλιωράκης
                                                                                                                Τηλ  : 210-6898776 & 6974557663-*757663
                                                                                                                Γραφείο : 210-3632517


                                                                                                            Μ Ε Λ Η  Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ   Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ

                                                                                                                Αντιστράτηγος ε.α. Θωμάς Καρανίσας
                                                                                                                Τηλ : 210-3800628 & 6974632000


                                                                                                                Αντιστράτηγος ε.α. (ΕΛ.ΑΣ.) Ηλίας Παρασκευόπουλος
                                                                                                                                        Τηλ : 6976394979


                                                                                                               Υποστράτηγος ε.α. Απόστολος Παπαδόπουλος
                                                                                                                                Τηλ : 210-9223710 & 6977603862


                                                                                                               Ταξίαρχος ε.α. Δημήτριος Χατσίκας
                                                                                                               Τηλ-fax : 210-9603748 & 6944301753 - *781753


                                                                                                               Συνταγματάρχης ε.α. Νικόλαος Καίσαρης
                                                                                                                           Τηλ: 6939768483 & 6941610950


                                                                                                               Αντισυνταγματάρχης ε.α. Ελευθέριος Μπουϊκίδης
                                                                                                                           Τηλ : 210-6746832 & 6979894261


                                                                                                               Αντισυνταγματάρχης ε.α. Παντελεήμων Κράγκαρης
                                                                                                                Τηλ : 210-2285581 & 6944913966 & 6937033582 - *733582


                                                                                                              Αστυνομικός Διευθυντής ε.α. ( ΕΛ.ΑΣ0 Χρήστος Ντούφας
                                                                                                                              Τηλ : 210-3611256 & 6945778610

                           Ευχόμαστε να εκπληρώσουν το έργο τους ως πιστοί και φιλότιμοι Στρατιώτες!
Δευτέρα 5 Μαϊου 2014

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ Ε.Δ. ΚΑΙ ΤΩΝ Σ.Α.


Στον φιλόξενο χώρο της νεανικής εστίας του Ιερού Ναού του Αγ. Αθανασίου Πολυδρόσου, ο Οικονομολόγος Αξιωματικός εν αποστρατεία και Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποφοίτων Σ.Σ.Α.Σ. κ. Αντωνιάδης Ιωάννης, μίλησε σε πλήθος στελεχών των Ε.Δ. και Σ.Α., αναφορικά με την υφιστάμενη οικονομική πραγματικότητα και τις... προοπτικές για τους εν ενεργεία και εν αποστρατεία στρατιωτικούς.

Στην αρχή και αφού έκανε μια σύντομη αναδρομή-ιστορικό για το «πώς φθάσαμε έως εδώ», τεκμηρίωσε με στοιχεία και πίνακες το γεγονός πως, οι στρατιωτικοί (στελέχη Ε.Δ. & Σ.Α.), έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες μειώσεις από οποιαδήποτε άλλη εργασιακή-κοινωνική ομάδα και φορέα (για αυτό και η επιλογή τους για να εισπράξουν-όσοι το εισέπραξαν-μέρος του κοινωνικού μερίσματος), καυτηριάζοντας παράλληλα τις φερόμενες ως δηλώσεις των αρμοδίων Υπουργών Οικονομικών, πως εφόσον δικαιωθούν στο ΣτΕ, θα υποστούν ισοδύναμα μέτρα (καθεστώς που δεν εμφανίζεται για τους δικαστικούς, καθώς ενώ υφίσταται πρόβλεψη στο νέο μεσοπρόθεσμο για επιστροφή στις αποδοχές του 2012, δεν υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη εσόδων, από ισοδύναμα μέτρα).

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο ασφαλιστικό καθεστώς των νέων στρατιωτικών όπου αν και προβλέπεται οι προσλαμβανόμενοι από 1-1-2011, να υπάγονται υποχρεωτικά στον κλάδο κύριας σύνταξης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ν.3863/2010), παραταύτα, δεν έχει εισέτι υπάρξει πληροφόρηση ούτε εκδοθεί κάποια ερμηνευτική εγκύκλιος από τα εμπλεκόμενα Υπουργεία τόσο ως προς το νέο καθεστώς της ασφαλίσεώς τους, όσο και ως προς τα δικαιώματα υποχρεώσεις των ασφαλισμένων, την επικουρική σύνταξή τους αλλά και τις προβλεπόμενες ενέργειες του ασφαλιστικού φορέα δλδ του ΙΚΑ.

Επίσης με την αλλαγή του ασφαλιστικού καθεστώτος (ν.3863/2010) των Στρατιωτικών και τη θέσπιση της 40ετίας (35 plus 5 ετών μονάδων εκστρατείας) δεν προβλέφθηκε μεταβατική διάταξη-περίοδος για τους εισαχθέντες από το 1990 έως το 1992 με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα χάσμα 9 ετών διαφοράς με τους εισαχθέντες το 1989 και πρωτύτερα ενώ τόνισε πως ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ο επαναπροσδιορισμός-επέκτασης των ετών μονάδων εκστρατείας.

Για την Δικαίωση από το ΣτΕ, (αντισυνταγματικότητα του ν. 4093/2012) και εν αναμονή της εκδόσεως της τελικής αποφάσεως, συνέστησε στα στελέχη που δεν είχαν προβεί στην κατάθεση εφέσεως (Ολομέλεια Ελεγκτικού Συνεδρίου) και εφόσον το Γ.Λ.Κ. δεν αναπροσαρμόσει αναδρομικά τη σύνταξή τους, θα πρέπει να καταθέσουν σχετικό ένδικο βοήθημα (αγωγή) μέχρι τον Ιούλιο του 2014, για να μην υπάρξει παραγραφή.

Για το θέμα των Μετοχικών Ταμείων των Ε.Δ. υπερθεμάτισε της επιχειρηματολογίας πως αυτά δεν ήταν ποτέ (καθόσον δεν είχαν εργοδοτικές εισφορές) και δεν είναι επικουρικά και ως εκ τούτου δεν πρέπει να υπαχθούν στον νόμο περί συστάσεως Ενιαίου Επικουρικού Ταμείου Ασφαλίσεως (όπου μεταξύ άλλων προβλέπεται αλλαγή τρόπου υπολογισμού προς τα κάτω, αναστολή σε όποιον ουσιαστικά ξαναεργασθεί ως ασφαλιστέο πρόσωπο και γίνεται επανυπολογισμός στη νέα αίτηση με βάση τη σύνταξη που έπαιρνε η οποία θα μειωθεί ακόμα περισσότερο, καθώς και μειώσεις στις επικουρικές από 16% έως 45%, αλλά και ετήσια αναπροσαρμογή τους, ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του ταμείου).

Συναφώς επισήμανε τις απώλειες με το psi1 και psi2 που υπέστησαν τα Μετοχικά Ταμεία (που ξεπερνούν τα 185 εκατομμύρια ευρώ) σε συνάρτηση με τις αντίστοιχες απώλειες που υπέστησαν οι κρατήσεις που υπέστησαν οι λογαριασμοί Ε.Α.Σ, ΑΚΑΓΕ και Ε.ΕΣ.Ε.Α. και οι οποίες ανήλθαν στο ύψος του 1.520.495.274,62€.

Εν αντιθέσει με αυτά παρουσίασε στοιχεία για την κατάρρευση του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας, όπου οδηγούμαστε με μαθηματική ακρίβεια για τις συντάξεις από 1-1-2015 στη κατοχυρωμένη βασική σύνταξη των 360 ευρώ και στην αναλογική που ίσως μπορέσουν να καταβάλλουν ορισμένα «βιώσιμα» ταμεία. Συγκεκριμένα η σύνταξη θα υπολογίζεται για όσους συνταξιοδοτούνται από το 2015 και ύστερα ως εξής:

Για το τμήμα της σύνταξης που αντιστοιχεί στα έτη της ασφάλισής τους μετά το 2011,οι συνταξιούχοι θα «εισπράττουν» αναλογικό ποσό που θα διαμορφώνεται μεταξύ του 0,8% και 1,5%.
Η βασική σύνταξη που θα ονομαστεί «Εθνική Σύνταξη» θα φτάνει τα 360 ευρώ ενώ στο ποσό αυτό θα προστεθεί το υπόλοιπο ποσό, ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης του δικαιούχου και τις εισφορές που έχει καταβάλει, η λεγόμενη αναλογική σύνταξη.
Μετά το 2015 θα ισχύσει μια μεταβατική περίοδο που θα αφορά όσους συνταξιοδοτηθούν μετά το εν λόγω έτος.
Για τα έτη ασφάλισης από το 2011 και μετά θα δίδεται αναλογία της σύνταξης ίση με το πηλίκον των ετών που διήνυσε μετά την ημερομηνία αυτή, διά του συνόλου των ετών ασφάλισής του. Τα έτη ασφάλισης από το 2011 ως το 2015 θα υπολογίζονται με το νέο σύστημα για όποιον συνταξιοδοτείται από το 2015 και μετά, ενώ τα έτη προ του 2011 με τον σημερινό τρόπο. Το ποσό της σύνταξης θα υπολογίζεται με βάση ολόκληρο τον ασφαλιστικό βίο.
Το ποσοστό αναπλήρωσης για κάθε έτος ασφάλισης θα διαμορφώνεται με έναν συντελεστή που ξεκινά από το 0,8% κατά το πρώτο έτος ασφάλισης και κλιμακώνεται, στο 40ό και ως το 50ό έτος, στο 1,5%. ενώ με αυτό τον τρόπο θα υπάρξει μείωση δεδομένου ότι σήμερα το αντίστοιχο ποσοστό φθάνει το 2%, συνολικά.
Τέλος και αναφορικά με τις διαρροές για νέο νόμο περί ιεραρχίας και ένεκα αυτού, νέο μισθολόγιο, (με αποτέλεσμα τόσο την νέα μείωση συντάξεων των στρατιωτικών αλλά και των αποδοχών των εν ενεργεία, καθόσον αυτό θα υλοποιηθεί για τους μεν πρώτους με την νέα αναπροσαρμογή της συνταξιοδοτικής πράξης τους και για τους δεύτερους με την αύξηση των χρόνων παραμονής στο βαθμό), διαφώνησε ριζικά και κάθετα ως προς τη δυνατότητα ισχύος αναδρομικότητας του μέτρου και πρότεινε τη δημιουργία νέου μισθολογίου στα πρότυπα του μισθολογίου του ευρύτερου Δημοσίου τομέα, με μισθολογικά κλιμάκια σε συνάρτηση με τα χρόνια υπηρεσίας, χωρίς όμως να υπάρξει καμία επίπτωση μείωσης, στις υφιστάμενες αποδοχές.

Ο κ. Γ. Αντωνιάδης εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες:

- Στον συνάδελφό μας κ. Κ Μουργελά για την πρόσκληση
- Στους συναδέλφους Στρατιωτικούς των Ε.Δ. & Σ.Α. που με τίμησαν με την παρουσία τους
- Στους αγαπημένους μου συμμαθητές που για μια ακόμη φορά ήταν εκεί... παρόντες και
- Στους επίσημους προσκεκλημένους μας κ.κ. Περβαινά, Ιατρίδη, Δανιά (Πρόεδρους των Ε.Α.Α.), κ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ (ΠΟΣ), ΡΟΖΗ (ΑΚΙΣ-ΕΑΑΣ), ΤΣΑΚΙΡΗ (ΣΕΕ), ΚΡΑΓΚΑΡΗ (ΕΑΑΣ), ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ, ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟ και όλους τους συναδέλφους-υποψηφίους στις ερχόμενες εκλογές, στους οποίους εύχομαι ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ και τέλος
- Στους ιερείς του Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Πολυδρόσου που ως γνήσιοι συνεχιστές των ελληνόψυχων Κληρικών του γένους μας, στέκονται πάντοτε στοργικά δίπλα στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σ.Α της Ελλάδας μας, ευλογώντας τους αγώνες μας και κρατώντας ακμαιότατο το ηθικό μας σ’ αυτούς τους χαλεπούς καιρούς.


Σάββατο 3 Μαϊου 2014

PDF Εκτύπωση E-mail

                                             ΛΕΣΧΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ                                    Αθήνα,  28 Απριλίου 2014ΕΜΒΛΗΜΑ ΛΑΣ .

 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
            Την  Παρασκευή  9  Μαΐου 2014 και ώρα 11.30,  η Διεύθυνση Αεροπορίας Στρατού του ΓΕΣ, σε συνεργασία με τη  Λέσχη Αεροπορίας Στρατού (ΛΑΣ),  θα διοργανώσουν στο Α/Δ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ,  την «Ημέρα Μνήμης και Τιμής της Αεροπορίας Στρατού»  για τα στελέχη της, ήτοι:
                    α. Μνήμης για  τους  38 ιπταμένους (χειριστές και μηχανικούς) που έχασαν τη ζωή τους κατά την πτήση, στην εκτέλεση του καθήκοντος.
                   β. Τιμής για τα εν ενεργεία (εε) και εν αποστρατεία (εα) στελέχη και υπαλλήλους της Αεροπορίας Στρατού (ΑΣ).
         Στην εκδήλωση έχει προσκληθεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
            Καλούνται οι οικογένειες των πεσόντων ιπταμένων,  τα στελέχη (εε και εα)  και το πολιτικό προσωπικό που έχει υπηρετήσει σε θέσεις ΑΣ να συμμετάσχουν στην εκδήλωση.          
          Για τη μετακίνηση των ενδιαφερομένων θα δρομολογηθούν λεωφορεία:
             Από Αθήνα (401 ΓΣΝΑ) με ώρα αναχώρησης  07.00            και  
             Από Θεσσαλονίκη (Στρατόπεδο   Γ’ ΣΣ) με ώρα αναχώρησης  08.30.
         Προκειμένου να γίνει ο απαραίτητος συντονισμός, παρακαλούμε να δηλώσετε  συμμετοχή το αργότερο μέχρι  Τετάρτη 7  Μαΐου ως εξής:
 •   Για περιοχή Αττικής  και διαδρομής προς Βόλο, στο  Γενικό Γραμματέα κ. Αναστάσιο Παρασκευόπουλο,  τηλ. 6945374163,  WIND *774163  ή στον Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων κ. Παντελή Φραγκούλη, τηλ. 6932225300.
 •   Για περιοχή  Θεσσαλονίκης,  στο Μέλος μας  κ. Αλεξόπουλο Αριστοτέλη τηλ. 2310481699 ή 6947996726.
 •   Για αμφότερα τα δρομολόγια στο e-mail: lesxi.as@gmail.com

    Επίσης παρακαλούμε για την ενημέρωση των συναδέλφων που δεν διαθέτουν e-mail.
           
                                   Για το Διοικητικό Συμβούλιο
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Νικολόπουλος Βασίλειος                                                       Παρασκευόπουλος Αναστ.
  Ταξχος εα                                                                                       Ανχης εα   Τρίτη 1 Μαϊου 2014

                                                            MHNYMA

                                           Ταξχου ε.α. Δημητρίου Χατσίκα

                                            (Μέλους 8ου αιρετού ΔΣ/ΕΑΑΣ)   

 

Αγαπητοί και σεβαστοί συνάδελφοι,

               Χρόνια Πολλά με υγεία σ’ όλες, όλους και τις οικογένειές σας.

     Σήμερα 1η Μαϊ 2014, ημέρα μνήμης και τιμής των αγώνων των εργαζομένων, το 8ο αιρετό Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΑΣ, αναλαμβάνει να διαχειριστεί την διττή προσωπικότητα του θεσμικού μας οργάνου στην χειρότερη μέχρι σήμερα χρονική στιγμή από πλευράς προβλημάτων και μελλοντικού σχεδιασμού επιβίωσης της κοινωνικής μας ομάδας.

    Η σημερινή μέρα ας είναι η αφετηρία:  συναίνεσης αλλά και αντίστασης, διαπραγμάτευσης αλλά και διεκδίκησης, συγκατάβασης αλλά και δίκαιης απαίτησης, ταπεινότητας αλλά και επίδειξης ισχύος, συνεργασίας αλλά και το Βατερλό της αλαζονείας όλων όσων επιχειρούν να ποδοπατήσουν την αξιοπρέπειά μας.

    Προσωπικά ευχαριστώντας θερμά το απερχόμενο 7ο αιρετό Συμβούλιο, με πρόεδρο τον Αντγο ε.α. Παντελή Μαυροδόπουλο, για το αξιέπαινο επιτελούμενο έργο τους, παρακαλώ  και αισιοδοξώ για την συστράτευση όλων των συναδέλφων: Παραρτημάτων ΕΑΑΣ, Στρατιωτικών φορέων, ανένταχτων, αποκλεισμένων, αμφισβητούντων, μηδενιστών, αλλά και των ¨εκλεκτών¨, να συγκλίνουν άπαντες απ’ το ιδιωτικό τους μονοπάτι, στην Λεωφόρο της προσπάθειας, που οριοθετεί το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΑΣ μαζί με όσους πιστεύουν στους κοινούς μας στόχους.

    Χαιρετώ και τιμώ όλους τους φορείς των άλλων κλάδων Ε.Δ. & Σ.Α. και τους προτρέπω στην έναρξη επί ισότιμης βάσης της διευθέτησης κάθε θέματος, που διαχρονικά προγραμματίσθηκε και οργανώθηκε στο εσωτερικό μας, αγαθά ή σκόπιμα είτε με άλλα δεδομένα, για διαχωρισμό, απομόνωση, αποδυνάμωση και εκμετάλλευση, αντίθετα με το ενδεδειγμένο ζητούμενο των ενεργειών που συμβάλλουν στο:

                                               « Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ »  


Τρίτη 29 Απριλίου 2014ΣΧΟΛΙΟ : Παρακαλούνται οι κ.κ. συνάδελφοι που επιθυμούν να  παραλάβουν το παραπάνω μετάλλιο να προσέλθουν στα Γραφεία μας και να δηλώσουν την επιθυμία απόκτησής του.Τρίτη 29 Απριλίου 2014

Συνάντηση ΥΕΘΑ Δημήτρη Αβραμόπουλου με το απερχόμενο και το νέο Δ.Σ. της ΕΑΑΣ


 

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Δημήτρης Αβραμόπουλος συναντήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με το απερχόμενο και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ) και βράβευσε τον απερχόμενο Πρόεδρο Αντιστράτηγο ε.α. Παντελή Μαυροδόπουλο.

Στη συνάντηση παρέστησαν η Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας Φώφη Γεννηματά, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Μιχαήλ Κωσταράκος, ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος Ευάγγελος Τουρνάς και ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Χρίστος Μανωλάς.

Στον χαιρετισμό του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας μεταξύ άλλων τόνισε:

«Σήμερα πήραμε την πρωτοβουλία σε αυτή την αλλαγή φρουράς που γίνεται στο χώρο των αποστράτων να διοργανώσουμε αυτή τη συμβολική και σεμνή εκδήλωση. Πρώτα από όλα για να αποχαιρετίσουμε και να τιμήσουμε τον απερχόμενο Πρόεδρο και το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, να καλωσορίσουμε το καινούργιο.


Εκ μέρους της πολιτικής και της στρατιωτικής ηγεσίας σας διαβεβαιώνουμε ότι, όπως και όλο αυτό τον καιρό, έτσι και στο μέλλον θα συνεχίσουμε να είμαστε κοντά σας γιατί πράγματι πιστεύουμε ότι οι θέσεις, οι απόψεις, οι διεκδικήσεις της Ένωσης είναι καταρχήν δίκαιες, αλλά και για ένα λόγο παραπάνω. Διότι η αντίληψη που κυριαρχεί τον τελευταίο καιρό στις Ένοπλες Δυνάμεις είναι ότι όσοι αποστρατεύονται δεν παύουν από το να διατηρούν ζωντανούς τους δεσμούς με τη μεγάλη οικογένεια των Ενόπλων Δυνάμεων και το εθνικό αμυντικό μας σύστημα.

Το Υπουργείο αλλά και η Ελλάδα χρειάζεται την εμπειρία, τη γνώση, τις απόψεις, τις εισηγήσεις και τις προτάσεις όλων εκείνων που υπηρέτησαν στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων και που πολλές φορές νηφάλια και με υψηλό αίσθημα ευθύνης οι απόψεις και οι προτάσεις που διατυπώνονται βοηθούν και την πολιτική και την στρατιωτική ηγεσία στη χάραξη της πολιτικής της.

Το Σώμα των αποστράτων τα τελευταία χρόνια υφίσταται μεγάλες πιέσεις. Ξέρετε πολύ καλά πώς είχαν τα πράγματα πριν από τρία περίπου χρόνια, πώς εξελίχθηκαν, πώς αντιμετωπίσαμε ακόμα πιο δύσκολες καταστάσεις. Η κατάσταση έχει σχετικά σταθεροποιηθεί αλλά οι αδικίες είναι ακόμα εκεί. Με όσα έχουν ανακοινωθεί πρόσφατα από την Κυβέρνηση, σταδιακά θα αρχίσουν να αποκαθίστανται. Εδώ είμαστε για να συνεχίσουμε να δίνουμε αυτό τον αγώνα και πιστεύω ότι στο τέλος αφού κλείσει αυτή η περίοδος, θα ανοίξει μια νέα πιο αισιόδοξη για την Πατρίδα μας πάνω από όλα, για την κοινωνία μας και βεβαίως για όλους.


Θα ήθελα κ. Μαυροδόπουλε ιδιαίτερα να αναφερθώ και να εξάρω τη δική σας συμβολή. Όλον αυτό τον καιρό υπήρξατε ένας εξαίρετος σύμβουλος της ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης και πραγματικός αγωνιστής για τα δίκαια της οικογένειας των αποστράτων στη χώρα μας. Έτσι το θέλουν οι καιροί να ζείτε σήμερα τη δεύτερη αποστρατεία σας. Αλλά είμαι βέβαιος ότι το καινούργιο Διοικητικό Συμβούλιο θα χρειαστεί και τις γνώσεις και τις εμπειρίες και τις συμβουλές σας.

Εγώ θεωρώ ότι ήταν μεγάλη τιμή για όλους μας να συνεργαστούμε μαζί σας. Κρατούμε τις καλύτερες των εντυπώσεων και πάνω από όλα αυτό που σας διέκρινε, μια συνειδητή, αγωνιστική προσπάθεια για τα δικαιώματα των αποστράτων αλλά και για κάτι που έχει μεγάλη σημασία για εμένα στη διατήρηση του ανώτατου βαθμού επιπέδου της αξιοπρέπειας όλων εκείνων που υπηρέτησαν στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και που πρώτος εσείς ενσαρκώσατε και με τη ζωή σας και με τις δράσεις σας.

Σε αυτό το πνεύμα, λοιπόν, σήμερα βρεθήκαμε εδώ. Προχθές ο Στρατηγός κ. Κωσταράκος παρέστη στην εκδήλωση που δυστυχώς λόγω της επίσκεψης στην Αίγυπτο δεν μπορέσαμε εμείς να παραστούμε. Μας μετέφερε τις συγκινητικές στιγμές από αυτή την εκδήλωση. Σήμερα όμως είναι μια μέρα που δίνεται και θεσμική συνέχεια σε αυτό το σπουδαίο έργο που επιτελείτε.

Κλείνοντας, θα ήθελα να σας πω ότι όπως και στην προηγούμενη θητεία μου στο Υπουργείο Εθνικής Αμύνης, έτσι και τώρα αισθανθήκατε και διαπιστώσατε το βαθύτατο σεβασμό που τρέφω προς όλα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, είτε είναι εν ενεργεία είτε σε κάποια στιγμή κρίθηκε ότι θα πρέπει να γυρίσουν στην πολιτική ζωή.

Και το πιστεύω και το εννοώ ότι για εμάς δεν αποστρατεύεστε ποτέ.  Αυτό είναι μια καθαρά διοικητική πράξη που σε καμία περίπτωση δεν σας αποκόβει από τη μεγάλη σας οικογένεια που από την πρώτη κιόλας στιγμή που περάσατε τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μέχρι και την ημέρα που αποστρατευθήκατε, αλλά και στη συνέχεια θα θέσει από πάνω σας μια ομπρέλα προστασίας, εκτίμησης και σεβασμού.

Αυτά θα ήθελα να σας πω. Να αποχαιρετίσουμε το προηγούμενο, το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, να καλωσορίσουμε το καινούργιο και να του ευχηθούμε καλή επιτυχία στην αποστολή του που και αυτή θα τελείται κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες και πιεστικές συνθήκες».

Ο απερχόμενος Πρόεδρος της ΕΑΑΣ, Αντιστράτηγος ε.α. Παντελής Μαυροδόπουλος ανέφερε :

«Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρωτότυπη, πρωτόγνωρη και για πρώτη φορά την τιμή που κάνατε στο Σώμα των Ελλήνων Αποστράτων Αξιωματικών.

Αυτό πιστεύω ότι με τη συμπαράσταση του κ. Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, ο οποίος έχει απόλυτες απόψεις με αυτές που εσείς πρεσβεύετε, θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Είναι μια πολύ καλή αρχή.

Είμαστε ευγνώμονες διότι το Νοέμβριο του 2010 επί Κυβερνήσεως του κ. Παπαδήμου, που αναλάβατε το Υπουργείο, σταματήσατε όταν σας πείσαμε, αν και ήδη ήσασταν πεπεισμένος, ότι θα πρέπει να παραμείνουμε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Και η υποδοχή που μας κάνατε τότε, στέλνοντας τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ και όλη αυτή η διαγωγή που δείξατε μέχρι σήμερα, μας τιμά ιδιαίτερα και το Σώμα των Ελλήνων Αποστράτων Αξιωματικών, από όπου και να προέρχονται, θέλει να σας ευχαριστήσει εκ βάθους καρδίας.

Η αγάπη μου πέραν αυτού του στοιχείου είναι απεριόριστη. Διότι όταν ένας τιμά το Σώμα, αυτό το ηρωικό Σώμα των Ελλήνων Αξιωματικών σημαίνει ότι τιμά την Πατρίδα και την Ιστορία της χώρας, η οποία θα έχει λαμπρό μέλλον και θα επανέλθει πάλι έστω και μετά από πέντε, δέκα, δεκαπέντε, είκοσι χρόνια στην πορεία που η φύση και η τύχη του Ελληνικού λαού της επιβάλε

Σάββατο 26 Απριλίου 2014

Αλλαγή Φρουράς στην Ηγεσία της ΕΑΑΣ …Παρουσία Α/ΓΕΕΘΑ!

IMG_0023(1)
Αλλαγή Φρουράς στην Ηγεσία της ΕΑΑΣ Παρουσία Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Κωσταράκου Μιχαήλ που συνοδευόταν από τον Α/ΓΕΣ Αντιστράτηγο Μανωλά Χρήστο! (φώτο με τον Πρόεδρο της ΕΑΑ Ιατρίδη αντιπέραρχο ε.α και τον δημοσιογράφο Δημήτρη Κωσταντάρα )
Tο Σάββατο 26 Απριλίου 2014, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Μιχαήλ Κωσταράκος παρέστη σε εκδήλωση της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (Ε.Α.Α.Σ) που πραγματοποιήθηκε στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων, στο πλαίσιο της τελετής παράδοσης-παραλαβής των Διοικητικών Συμβουλίων της Ένωσης.  IMG_0143
  Αλλαγή Φρουράς στην Ηγεσία της ΕΑΑΣ  …Όπου καταλάμε ξανά και πάλι γιατί οι μεγάλοι άνδρες και  αυτοί κλαίνε !

 Δεν ήταν λίγοι αυτοί που μίλησαν για την απόλυτη κατάληψη της Στρατιωτική Ηγεσίας  απο τους Πυροβολητές και μάλλον έχουν δίκιο !

  Απο το 2010  ο Στρατηγός Κωσταράκος στην Ηγεσία του ΓΕΕΘΑ  ,ενώ  και στους Αποστράτους κυριαρχεί το πυροβολικό , με την νέα Ηγεσία να προέρχεται και αυτή απο το Πυροβολικό (τυχαίο να είναι άραγε οτι θεωρείται  ο Βασιλιά των όπλων ; ) !

 Παρέδωσε την ΕΑΑΣ ο Αντστράτηγος Μαρευόπουλος Παντελής και μπορεί να πάει στο σπίτι έχοντας ήσυχη την συνείδηση του…Πρόσφερε ο Πρόεδρος σε καιρός δύσκολους και μάλιστα  αγωνίστηκε μόνος του εναντίον πολλών εχθρών ακόμη και εντός των τειχών !

Κάποιοι μπορεί να πούνε τέτοια μέρα τέτοια λόγια αλλά τώρα που φεύγει πρέπει να πούμε τα πράγματα όπως έχουν …Μην ξεχνάμε οτι μόνος τους καθιέρωσε την Εθνική Ηχώ και την έκανε προσιτή σε όλους ,αγωνίστηκε ο Μαυρεδόπουλος όταν διάφορες ομαδούλες προσπαθούσαν να επιβάλλουν πολτική στην Ένωση αλλά  δεν κατάφεραν κάποιοι να διαλύσουν τη Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού …

Ακόμη και όταν κάποιοι δήθεν υποστηρικτές των δικαιωμάτων των Στρατιωτικών όχι Αξιωματικοί, αλλά ένστολοι που δεν τελειώσαν καμιά παραγωγική Σχολή προσπάθησαν να καπελώσουν τις Ενώσεις των Αποστράτων εκμεταλλευόμενοι την άγνοια των Αξιωματικών ε.α  περί συνδικαλισμού !IMG_0221

 Η Ένωση παρέμεινε Ενωμένη  και  είναι σήμερα πολύ Ισχυρή  με  το σύνθημα της είναι όπως το έστειλε ο νεοεκλεγείς στο Δ.Σ της Ενώσεως Στρατηγός Σκαρμαλιωράκης » ΟΛΟΥΣ ΕΜΑΣ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ Η ΕΑΑΣ »

 Να περάσουμε στην Αλλαγή της Φρουράς όπου η συγκίνηση περίσσεψε και δυστυχώς αποδείχθηκε πολύ μικρή η Αίθουσα της ΛΑΕΔ  για να χωρέσει το Λαός που βρέθηκε στην Παραλαβή -Παράδοση που ξεκίνησε με απολογισμό του Δ.Σ και του Προέδρου που  τελείωσε με ευχές  και σφιγμένα χείλη !

 Το Θετικό της υπόθεσης είναι ότι ο νέος Πρόεδρος της ΕΑΑΣ Υποστράτηγος  Δανιάς Σπυρίδων ήταν αντιπρόεδρος της ΕΑΑΣ στο προηούμενο Δ.Σ  και μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι η καλή πορεία θα συνεχιστεί IMG_0043(1)

 Θα θέλαμε να επισημάνουμε στον νέο Πρόεδρο που έχει στην διάθεση του πλέον αρκετά ΜΜΕ …Ενώ στην παραλαβή ήταν  παρών και ο Δημοσιογράφος και πρώην Βουλευτή Δημήτρης Κωσταντάρας υιός του αείμνηστου Λάμπρου. που στήριξε τον αγώνα των Αποστράτων από το Κανάλι που εργάζεται όσο κανείς άλλος ,όταν κάποιοι δεν ανέφεραν καν τον αγώνα των Αποστράτων !(φώτο )tn7

 Να θυμηθούμε οτι προέβαλε τους Αγώνες και τις πορείες των Αποστράτων σε Αθήνα ,Χανιά και Λάρισα με συνδέσεις και συνεντεύξεις όταν τα μνημονικά ΜΜΕ αγνοούσαν και χλεύαζαν τις περικοπές των Αποστράτων κατά 65% και έκαναν λόγο και για πραξικόπημα και πρέπει να κόψουν τον ομφάλιο λώρο οι εν ενεργεία Αξιωματικοί!

 Ευτυχώς την απάντηση την πήραν  οι άσχετοι για μια ακόμη φορά εχθές με την παρουσία του  Αρχηγού  ΓΕΕΘΑ  που παρέστη και τίμησε την εκδήλωση με την παρουσία  του συνοδευόμενος από τον Α/ΓΕΣ που μίλησε για τη συνέχεια των εν ενεργεία που είναι οι Απόστρατοι !

 Το μήνυμα που πρέπει να κρατήσουμε από εχθές είναι ένα …Είμαστε πολλοί και πρέπει να είμαστε Ενωμένοι και το σύνθημα μας πρέπει να παραμείνει ένα :

 » ΟΛΟΥΣ ΕΜΑΣ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ Η ΕΑΑΣ »

ΣΧΟΛΙΟ : Εμείς απλά θα ευχηθούμε στο νέο ΔΣ να σταθεί αντάξιο των προσδοκιών μας!!!


Παρασκευή 25 Απριλίου 2014

Αγαπητοί Συνάδελφοι. με αφορμή την ηλεκτρονική επιστολή του πρώην αντιπροέδρου της ΕΑΑΣ Αντιστρατήγου ε.α Αθανασίου Καρακώστα, αλλα και άλλες προφορικές αιτήσεις, σας γνωρίζουμε ότι προτιθέμεθα να δημοσιεύσουμε στην Εθνική Ηχώ Μαίου 2014 ονόματα Συναδέλφων οι οποίοι θα είναι υποψήφιοι στις εκλογές Μαίου 2014.

  Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε μέχρι 4 Μαίου τα ονόματα των υποψηφίων Συναδέλφων.

Απαιτούμενα στοιχεία :
Βαθμός :
Ονοματεπώνυμο :
Συνδιασμός :
 

Περιοχή :

Σε περίπτωση που αφορά ευρωεκλογές ομοίως.


Το ίδιο είχε συμβεί  και στο φύλλο της Εθνικής Ηχώ 564 του Οκτωβρίου 2010


                 
                  Με εκτίμηση 

Aντγος ε.α. Παντελής Μαυροδόπουλοε

               Πρόεδρος ΔΣ/ΕΑΑΣ 


Υπόψην το παραπάνω μήνυμα (ηλεκτρονικό ) έχει σταλθεί σε όλα τα Παραρτήματα της ΕΑΑΣ

ΥΓ. Όσοι εκ των κ.κ. συναδέλφων είναι υποψήφιοι στις παραπάνω εκλογικές αναμετρήσεις να προσέλθουν στα Γραφεία μας για ενημέρωση των απαιτουμένων στοιχείων, ούτως ώστε να αποστείλλουμε τα στοιχεία σας στην ΕΑΑΣ !!! 


Σάββατο 19 Απριλίου 2014

Όπως μας ενημέρωσε η 24η Ταξιαρχία που εδρεύει στο Λιτόχωρο Πιερίας, την Τετάρτη 23 Απριλίου 2014  θα πραγματοποιηθεί στο Στρατόπεδο ΄΄ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ΄΄ ο εορτασμός του Μεγαλομάρτυρα Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου προστάτη του Στρατού Ξηράς (πλην Πυροβολικού).


Το πρόγραμμα τελετής του εορτασμόυ έχει ως εξής :


Πέρας παρατάξεως τμημάτων                           11:00

Προσέλευση Πολεμικής Σημαίας                     11:15

Πέρας προσελεύσεως Αξκών                            11:20

Πέρας προσέλευσης προσκεκλημένων            11:25

Αφιξη επισήμων                                                 11:30

Δοξολογία                                                     11:30 - 11:50

Ανάγνωση ΓΔ/ΓΕΣ                                      11:50 - 12:00

Κατάθεση Στεφάνων                                         12:05

Σιγή ενός λεπτού-Εθνικός Ύμνος                    12:06

Αποχωρηση Πολεμικής Σημαίας                    12:10

Πέρας Τελετής                                                   12:15

Επόισκεψη οπλικών συστημάτων           12:15 - 12:30

Δεξίωση στη Λέσχη Αξκών                     12:45 - 13:45

Πέρας εκδήλωσης                                             13:45   


Ενδυμασία 


Κυριών : Κοκτέιλ

Κυρίων : Σκούρο Ένδυμα

Είσοδος από την Κεντρική Πύλη του Στρατοπέδου ΄΄ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ΄΄

( μετά το πέρας της δοξολογίας θα ακολουθήσει επίδειξη οπλικών συστημάτων και μικρά δεξίωση στη Λέσχη Αξιωματικών Λιτοχώρου )

Παρακαλείστε όπως τιμήσετε με την παρουσία σας την παραπάνω εκδήλωση.Σάββατο 13 Απριλίου 2014

Με αυτή την απόφαση και με βάση την 384/2012  Γνωμ ΝΣΚ ο Υπουργός Εργασίας κ. Ιωάννης Βρούτσης περιέλαβε τα Μετοχικά Ταμεία και  ΕΚΟΕΜ στους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, με σκοπό την εφαρμογή της προοδευτικής μείωσής τους. Σε αυτή την πρωτοφανή κίνηση συμμετείχαν  ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ, ΓΛΚ, ΕΛΣΤΑΤ . Οι ενώσεις των Αποστράτων δεν έπρεπε να προβούν ώστε να μην κριθεί νόμιμη η απόφαση ??? 


Πέμπτη 10 Απριλίου 2014

΄΄Χορηγίες της Τράπεζας Πειραιώς και βοηθήματα του κληροδοτήματος Γρυπάρη προς τους μετοχομερισματούχους του ΜΤΣ και των τέκνων αυτών΄΄

Οι μερισματούχοι του ταμείου μας  (Στρατιωτικοί του Στρατού Ξηράς ε.ε. και ε.α. Αστυνομικοί της ΕΛ/ΑΣ που ανήκουν στην πρώην Χωροφυλακή ε.ε. και ε.α.) και τα τέκνα τους μπορούν να δηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι 10 Ιουνίου 2014 για τη συμμετοχή τους στα παρακάτω προγράμματα :

1.   Χορηγιες Τράπεζας Πειραιώς

2.   Κληροδότημα Γρυπάρη ( αφορά μόνο Στρατό Ξηράς  ).

Πληροφορίες και διευκρινήσεις στα Γραφεία του ΜΤΣ στην οδό Κολοκοτρώνη 13, Αθήαν ΤΚ 10562 στα παρακάτω τηέφωνα :
α.   Κληροδότημα Γρυπάρη : 2111048227

β.   Χορηγίες Τράπεζας Πειραιώς : 2111048236 - 2111-48237 - 2111-48219

Πέμπτη 10 Απριλίου 2014

ΣΧΕΤ : Φ.956/4797/Σ.95/6 Αυγούστου 2013


Σας γνωρίζουμε ότι πρόσωπα που δικαιούνται  νοσηλεία στο ΝΙΜΤΣ είναι :


1.   Αξκοί - Ανθστές ε.α. του Στρατού Ξηράς - Αεροπορίας.


2.   Αξκοί - Ανθστες ε.ε. του Στρατου Ξηράς - Αεροπορίας  μόνο κατόπιν εγκρίσεως της ιεραρχίας τους ( ΓΕΣ - ΓΕΑ )


3.   Αξκοι και Ανθυπαστυνόμοι ε.ε. και ε.α. της ΕΛ.ΑΣ εφόσον είναι μέτοχοι του ΜΤΣ ( αυτό αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση)


4.   Αξκοί - Ανθστές  ε.α. της τέως Χωροφυλακής


5.   Υπάλληλοι ΝΙΜΤΣ και συνταξιούχοι ΝΙΜΤΣ και ΜΤΣ


6.   Τα μέλη οικογενειών των ανωτέρω, ήτοι νόμιμοι σύζυγοι, κόρες μέχρι το γάμο τους,  αγόρια μέχρι ενηλικίωσής τους και γονείς.


7.   Οι υπαγόμενοι στην πολεμική  διαθεσιμότητα και μόνον εφόσον είχαν επιλέξει την υγειονομική περίθαλψη του Στρατιωτικού Συνταξιούχου.


Υπτγος (ΥΓ) Αγγελάκος Ιωάννης

Γενικός Διευθυντής
Τετάρτη 9 Απριλίου 2014Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει στα δικαιούχα του ΒΟΕΑ τέκνα, τα οποία έχουν υποβάλει στο Ταμείο τη σχετική αίτηση για τη χορήγησή του το μήνα Φεβρουάριο του έτους 2014, ενόψει της επικείμενης πληρωμής τους, ότι πρέπει να προσκομίσουν ( ταχυαποστολή - courier )  στο ΜΤΣ φορολογική ενημερώτητα για είσπραξη χρημάτων στο όνομά τους το αργότερο μέχρι 25 Απριλίου 2014


Αποστολή στοιχείων στη διεύθυνση


Μετοχικό Ταμείο Στρατού

Κολοκοτρώνη 13

ΤΚ 10562 - Αθήνα

( Υπόψην κας Μπασουκέα Σταυρούλα )


Εκ του ΜΤΣ


Τρίτη 8 Απριλίου 2014

Παράξενη συμπεριφορά υψηλόβαθμων στελεχών του ΥΠΟΙΚ προς τιςΕΔ & ΣΑ

Και συνεχίζουν...απτόητοι, ψελλίζοντας κάτι για...Πορτογαλικά μοντέλα και λοιπές αηδίες.
Να μας πουν πρώτα όμως, πόσο αμοίβονται τα ε.ε. και ε.α. στελέχη ( και όχι ένστολοι) των ΕΔ στην Πορτογαλία...


Τρίτη 8 Απριλίου 2014
Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει στους μερισματούχους του ότι, δεν έχει επέλθει αλλαγή στη διαδικασία παραλαβής των βεβαιώσεων οικονομικού έτους 2014 για φορολογική χρήση (αφορά εισοδήματα έτους 2013).


Οι βεβαιώσεις θα αποσταλούν ταχυδρομικά στους δικαιούχους μέχρι τέλους Απριλίου 2014.


Εκ του ΜΤΣ
Κυριακή 6 Απριλίου 2014

Το Παράρτημά μας με την ευκαιρία των αγίων ημερών του Πάσχα, θα συγκεντρώσει τρόφιμα που δεν χρειάζονται ψυγείο. Παρακαλούνται τα μέλη μας που επιθυμούν να προσφέρουν από το υστέρημά τους να προσέλθουν στα Γραφεία μας, από την Δευτέρα 7 Απριλίου μέχρι την Δευτέρα 14 Απριλιου 2014.


Τα παραπάνω θα διατεθούν για το συσσίτιο που θα προπαρασκευάσει η ενορία μας ( Ι.Ν.Αγίας Αικατερίνης). Ας δείξουμε το πρόσωπό μας κάνοντας αυτό  που έχουμε μάθει. Ας βοηθήσουμε κάποιους συμπολίτες μας που πρέπει και αυτοί να γιορτάσουν την Ανάσταση του Κυρίου μας.

Εκ του ΤΣ/Παραρτήματος
Κυριακή 6 Απριλίου 2014

Η ΄΄εκδίκηση Στουρνάρα για το ΣτΕ. Τι αλλάζει σε προαγωγές-αποστρατείες
Μόνο ευχάριστα δεν μπορούν να χαρακτηριστούν όσα ακούγονται για τους στρατιωτικούς και τις οικογένειές τους. Η αναμονή της ανακοίνωσης της απόφάσης του ΣτΕ συνοδεύεται από τις διαρροές του επιτελείου Στουρνάρα - Σταϊκούρα σύμφωνα με τις οποίες “ότι κι αν αποφασίσει το ΣτΕ θα το επιστραφεί από τις τσέπες των στρατιωτικών!

Όπως γράφει το onalert.gr σύμφωνα με πληροφορίες οι οποίες είναι εις γνώση στρατιωτικών σε υψηλά επίπεδα της ιεραρχίας:


•Το υπουργείο Οικονομικών “εκδικείται τους στρατιωτικούς και το προσωπικό από τα σώματα ασφαλείας διότι κατέφυγαν δικαστικώς κατά των άδικων και υπέρμετρων μειώσεων που υπέστησαν τον Αύγουστο του 2012, εφαρμόζοντας εξοντωτικά μέτρα προκειμένου να εφαρμόσει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας".

Ήδη, το ΓΕΕΘΑ, προωθεί πρόταση «βόμβα» με την τροποποίηση του νόμου 3883/2010, αυξάνοντας τα χρόνια παραμονής στους βαθμούς, υποχρεωτικά για όλους π.χ. Συνταγματάρχης 6 έτη υποχρεωτικά, Ταξίαρχος 3 έτη υποχρεωτικά κ.λπ. Επίσης ακούγονται και διάφορες φήμες (!!!) για εφαρμογή των παρακάτω μέτρων «σοκ και δέος»
:
α. Αποστρατείες με τον διοικητικό βαθμό που φέρουν οι ένστολοι, καταργείτε το προνόμιο να δίνεται ο επόμενος βαθμός χαρισματικά λόγω αποστρατείας, εφαρμογή άμεσα μετά την ψήφιση της τροποποίησης του νόμου στη Βουλή, για όλους.

β. Όποιος αιτείται αποστρατεία πριν συμπληρώσει τα 35 χρόνια υπηρεσίας θα αποστρατεύεται με τον προηγούμενο διοικητικό βαθμό που φέρει.

Αν όλα αυτά ή έστω κάποια τεθούν πράγματι σε εφαρμογή είναι βέβαιο ότι θα αποτελέσουν ένα ακόμη “χαστουκι” για τους στρατιωτικούς οι οποίοι είναι έτσι κι αλλιώς δυσαρεστημένοι από την αδικία με την οποία θα δοθεί και το επίδομα των 500 ευρώ στις 9 Μαίου.

Το ερώτημα είναι αν η ηγεσία του ΓΕΕΘΑ έχει πειστεί από τα σχέδια και τις εισηγήσεις για την δέσμη μέτρων. Και βέβαια αν έχει υπολογίσει τις συνέπειες που θα έχουν.
 
Σάββατο 5 Απριλίου 2014

ΚΑΑΥ - Παραθερισμός Προσωπικού


Το ΓΕΣ αποφάσισε να αυξήσει τις παραθεριστικές σειρές από έντεκα (11) σε δεκατέσσερες (14) λόγω της υφιστάμενης δημοσιονομικής κατάστασης.


ΣΧΟΛΙΟ : Πάλι αλλαγές στις καταστάσεις των παραθεριστών πάλι ξενύχτι ,πάλι, πάλι........και όλα αυτά να υλοποιηθούν από φέτος και όχι από του χρόνου!!!Τετάρτη 2 Απριλίου 2014


Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

Site : www.hellasmil.gr

e-mail : info@hellasmil.gr

Τηλ. 6972717990, WIND *779900
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 36 

Την Τρίτη 1η Απρ. 2014 διεξήχθη στο Πρωτοδικείο Αθηνών, Τμήμα μισθώσεων, η εκδίκαση της αγωγής της κοινοπραξίας PICAR Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΧΩΡΩΝ ΜΕΓΑΡΟΥ Μ.Τ.Σ. (PICAR) κατά του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ), που είχε καταθέσει τη 13η Δεκ. 2013.

Με την αγωγή της η PICAR διεκδικεί: 

 Το δικαίωμα της μονομερούς καταγγελίας της σύμβασης, όποτε αυτή το κρίνει και να μην οφείλονται τα ποσά των εγγυητικών επιστολών. 

 Να αναγνωρισθεί μείωση σε 35% των συμβατικών υποχρεώσεων μισθώματος επί του ήδη μειωμένου κατά 20% (δηλαδή συνολική μείωση 48%). 

 Να αναγνωρισθεί η ακυρότητα αναπροσαρμογής του ετήσιου οικονομικού ανταλλάγματος κατά 156,44% το έτος 2016. 

 Μείωση κατά 35% των εγγυητικών επιστολών.


Κατά την ακροαματική διαδικασία εξετάσθηκαν ανά ένας μάρτυρας από κάθε πλευρά και κατατέθηκαν εγγράφως οι απόψεις των αντιδίκων. Η πλευρά της PICAR υποστηρίζει την κακή γενικά οικονομική κατάσταση και την αποχώρηση των 8 εκ των 15 μισθωτών. Αντίθετα από την πλευρά του ΜΤΣ υποστηρίχθηκε, ότι ήδη διευκολύνθηκε η εταιρεία με τον εξωδικαστικό συμβιβασμό που επέφερε μείωση του ενοικίου κατά 20% (Ιουλ 2011-Δεκ 2013), ότι δεν υπάρχουν κενά καταστήματα πλην ενός που ανακαινίζεται και ότι η περαιτέρω μείωση του ενοικίου θα έχει δυσμενή επίπτωση στο μέρισμα 65.000 συνταξιούχων Στρατιωτικών και Αστυνομικών. Θα ακολουθήσει η κατάθεση εντός 3 ημερών υπομνημάτων εκ μέρους των αντιδίκων, προκειμένου στη συνέχεια να εκδοθεί η απόφαση του δικαστηρίου

.

Την ακροαματική διαδικασία παρακολούθησαν δύο σύμβουλοι του ΥΦΕΘΑ, ο προηγούμενος Πρόεδρος του ΜΤΣ, 4 νεοεκλεγέντα μέλη της ΕΑΑΣ, μεταξύ των οποίων ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος, μέλη του ΔΣ της ΠΟΣ και μικρός αριθμός αποστράτων.

Πέραν των παραπάνω η Ομοσπονδία εκφράζει την ανησυχία και την αγωνία της για την εξέλιξη της υπόθεσης, θέτοντας τους παρακάτω προβληματισμούς:

Ø Πως επετεύχθη ταχύτητα εκδίκασης της υπόθεσης εντός τρεισήμισι μηνών; 

Ø Η ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης είχε γνωστοποιηθεί στο ΔΣ του ΜΤΣ από 27 Ιαν. 2014, στο οποίο συμμετέχει η ΕΑΑΣ. Γιατί η ημερομηνία έγινε γνωστή μόλις το απόγευμα της παραμονής της εκδίκασης; 

Ø Γιατί η ΕΑΑΣ ως έχουσα έννομο συμφέρον δεν άσκησε κύρια παρέμβαση (άρθρο 79 παραγ 1 Κωδ. Πολ. Δικ.), όπως έπραξε στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ώστε να διασφαλίσει τα συμφέροντα των μελών της; 

Ø Γιατί στην εκδίκαση δεν παρευρίσκετο σύσσωμο το ΔΣ της ΕΑΑΣ και ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΜΤΣ;


Για την ενημέρωση των συναδέλφων, παρέχονται τα παρακάτω στοιχεία: 

 Η PICAR ΑΕ δραστηριοποιείται με αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση και εκμετάλλευση του κτιρίου του ΜΤΣ και η έδρα της είναι στην Αθήνα. Η Εταιρεία είναι μέλος του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία κατά την 31.12.2012 συμμετείχε στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας με ποσοστό 100,00%. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της PICAR A.E. την 6η Ιουνίου 2013, στο τέλος της χρήσης (31/12/2012), πραγματοποιήθηκε εκτίμηση της εύλογης αξίας του ακινήτου από την American Appraisal, ανεξάρτητους εκτιμητές και αποτιμήθηκε αυτό στα € 435,7 εκ., έναντι € 507,6 εκατ. της 31.12.2011. Οι εκτιμήσεις βασίστηκαν κυρίως σε προβλέψεις προεξοφλημένων ταμειακών ροών λόγω μη ύπαρξης επαρκών τρεχουσών τιμών που ισχύουν σε μια ενεργή αγορά. 

 Τα έσοδα από τα μισθώματα των ακινήτων για το έτος 2012 ήταν 22.332.529,02 ευρώ έναντι των 24.427.727,23 ευρώ του 2011. Διαπιστώνεται μια μείωση της τάξης του 8,57% (για να συγκριθεί με την απαίτηση της μείωσης ενοικίου).

 Για το έτος 2014 προβλέπεται από τη σύμβαση ενοίκιο 9.903.4 


                                                      Για το Διοικητικό Συμβούλιο
               Ο                                                                                                                        Ο
     ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                               ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Νικολόπουλος Βασίλειος                                                                             Παπαδόπουλος Βασίλειος
        Ταξίαρχος εα                                                                                                   Ταξίαρχος ε.α.

Τετάρτη 2 Απριλίου 2014

Δικαίωμα χρήσης των παραθεριστικών και εφοδιαστικών κέντρων των ΕΔ από τα Στελέχη όλων των κλάδων ( ΣΞ - ΠΝ - ΠΑ ) και τα μέλη των οικογενειών τους.


Δευτέρα 31 Μαρτίου 2014

Μνημόσυνο Λιτοχώρου

Την Κυριακή στο Λιτόχωρο Πιερίας τελέσθηκε το μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών, των υπέρ πατρίδος πεσόντων ανδρών της Ελληνικής Χωροφυλακής και Στρατού, κατά την ομώνυμη μάχη του Λιτοχώρου την 30/31 Μαρτίου 1946

Μετά την θεία λειτουργία που έγινε στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Λιτόχωρο, εγινε επιμνημόσυνη δέηση και τρισάγιο στο Ηρώο , κατάθεση στεφάνων και ομιλίες από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Σωμάτων Ασφαλείας Ν.Πιερίας, από τον Πρόεδρο  της ΠΟΑΑΣΑ και από τον Αντιπρόεδρο της ΕΑΑΣ (και εκλεγμένο πλέον Πρόεδρο) Υπτγο ε.α. κ. Δανιά Ευάγγελο.

Ο κ. Αντιπρόεδρος της ΕΑΑΣ ξεκίνησε την ομιλία του ως εξής : ΄΄
΄΄ Ως Αντιπρόεδρος της ΕΑΑΣ αισθάνομαι εξαιρετική τιμή και υπερηφάνεια, γιατί με το μέλος του ΔΣ/ΕΑΑΣ τον Αντγο ε.α. Παρασκευόπουλο Ηλία, αλλα και με τους  Προέδρους και μέλη των Παραρτημάτων μας από την θεσσαλονίκη, την Λάρισα, την Μαγνησία, τα Τρίκαλα, την Καρδίτσα, την Καβάλα, την Πρέβεζα, τις Σέρρες και την Δράμα, είμαστε  ανάμεσά σας προκειμένου να αποδώσουμε τον ελάχιστο φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης.........΄΄

Ακολουθούν φωτογραφίες από τον Πρόεδρο της ΕΑΑΣ Νομού Πιερίας :                                                                                Ομιλία Αντιπροέδρου ΕΑΑΣ Υπτγου ε.α. κ.  Δανιά Ευαγγέλου                                                                     
                                           Πρόεδρος ΕΑΑΣ Μαγνησίας Υπτγος ε.α. κ. Γκουζής Αθανάσιος Σχης ε.α. κ.  Πετμεζά Βύρωνας


                                                          Υπτγος ε.α. κ.Δανιάς  Ευάγγελος πλαισιούμενος από την σύζυγό του, τον Πρόεδρο Μαγνησίας
                                            Υπτγο ε.α. κ. Γκουζή Αθανάσιο, Πρόεδρο ΕΑΑΣ Τρικάλων Υπλγό ε.α. κ. Στέφο Ευάγγελο 
                                                             και Πρόεδρο ΕΑΑΣ Καρδίτσας Σχη ε.α. κ. Καραϊσκο Παναγιώτη
                                                        


                                                          Υπλγός ε.α. κ. Στέφος Ευάγγελος (Τρίκαλα), Σχης ε.α. κ. Καραϊσκος Παναγιώτης (Καρδίτσα)
                                         Τχης ε.α. κ. Χατζημαλλής Γεώργιος ( Πιερία), Σχης ε.α. κ.  Παπαπαρίσης Απόστολος ( Λάρισα)


ΣΧΟΛΙΟ : Πως γίνεται να εμφανίζεται ο πρόεδρος του παραρτήματος Πιερίας στις φωτογραφίες και ο Αντιπρόεδρος της ΕΑΑΣ να μην συμπεριλάβει στα παρευρισκόμενα Παραρτήματα  και τον Νομό Πιερίας, ευρισκόμενος ο ίδιος στον Νομο Πιερίας όπου πραγματοποιήθηκε ή όλη εκδήλωση???
Ίσως εκ παραδρομής??? Υπήρχε περίπτωση το Παράρτημα  Κατερίνης να απουσιάζει από την εκδήλωση εντός του Νομού του??? Ειπαμε ότι είμαστε από τα Παραρτήματα που λαμβάνουν μέρος σε όλες  τις εκδηλώσεις της ΕΑΑΣ.!!!Κυριακή 30 Μαρτίου 2014

ΣτΕ : Αποζημίωση και αναδρομικά σε ένστολους που αποστρατεύτηκαν παράνομα

Το ΣΤ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ΄ αριθμ. 1147/2014 απόφασή του έκρινε ότι τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων των οποίων η αποστρατεία κρίθηκε παράνομη από τα δικαστήρια, δικαιούνται: 1) αποζημίωση για την ηθική βλάβη που υπέστησαν, 2) τους μισθούς για όσο χρονικό διάστημα είχαν τεθεί σε αποστρατεία και 3) όλα τα επιδόματα τα οποία θα ελάμβαναν εάν δεν είχε μεσολαβήσει η παράνομη αποστρατεία τους. 
 
Με την ίδια απόφασή του το ΣτΕ έκρινε ότι είναι παράνομη η από 10.3.2000 υπουργική απόφαση που προβλέπει ότι οι ένστολοι που επανέρχονται στην υπηρεσία δεν δικαιούνται τα επιδόματα.
 
Ειδικότερα, το ΣτΕ αναφέρει στην απόφασή του ότι «εάν όργανο του κράτους απομακρυνθεί από την υπηρεσία του», λόγω παράνομης πράξης της αρμόδιας υπηρεσίας, «δικαιούται το όργανο αυτό να αξιώσει από το Ελληνικό Δημόσιο αποζημίωση για αποκατάσταση της ζημιάς που υπέστη εκ του ότι κατά τη διάρκεια της παράνομης απομάκρυνσής του από τη δημόσια υπηρεσία δεν εισέπραξε τις αποδοχές τις οποίες θα εισέπραττε, εάν δεν είχε παρανόμως απομακρυνθεί από τη δημόσια υπηρεσία».
 
Αναφέρουν ακόμα οι δικαστές ότι στην έννοια των αποδοχών περιλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως και οιασδήποτε μορφής επιδόματα, τα οποία καταβάλλονται στους εν ενεργεία αξιωματικούς, «έστω και αν τα επιδόματα αυτά συναρτώνται, είτε σύμφωνα με το νόμο είτε λόγο της φύσεως τους προς την ενεργό υπηρεσία, εφόσον πάντως, τα επιδόματα αυτά καταβάλλονται παγίως και κατά τακτά χρονικά διαστήματα στους εν ενεργεία αξιωματικούς».
 
Οι σύμβουλοι Επικρατείας αναφέρουν ακόμα ότι στις περιπτώσεις όπου οι ένστολοι επανέρχονται στην ενεργό υπηρεσία μετά από παράνομη αποστρατεία (η οποία έχει κριθεί παράνομη από τα δικαστήρια) δικαιούνται για όσο διάστημα ήταν εκτός υπηρεσίας όλα τα επιδόματα τα οποία θα ελάμβαναν εάν δεν είχε μεσολαβήσει η παράνομη αποστρατεία. 
 
Στο ΣτΕ είχε προσφύγει αντιπλοίαρχος του Λιμενικού Σώματος ο οποίος κρίθηκε σε τρεις κρίσεις ότι πρέπει να παραμείνει στον ίδιο βαθμό. Το ότι δεν προήχθη τρεις φορές είχε ως συνέπεια, σύμφωνα με τον στρατιωτικό κανονισμό, να τεθεί σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία.
 
Οι αποφάσεις του Συμβουλίου Κρίσεων του Λιμενικού Σώματος που δεν τον προήγαγαν στον επόμενο βαθμό ακυρώθηκαν από τα Διοικητικά Δικαστήρια των Αθηνών, λόγω έλλειψης νόμιμης αιτιολογίας, με συνέπεια να προαχθεί, στη συνέχεια, στον βαθμό του πλοιάρχου και να επαναφερθεί στην ενεργό υπηρεσία, ενώ θεωρήθηκε ως μηδέποτε απομακρυνθείς από το Λιμενικό Σώμα. 
 
Με την επαναφορά του στην υπηρεσία ζήτησε την καταβολή των επιδομάτων (ειδικής απασχόλησης, θέσης υψηλής ευθύνης και ευθύνης διοίκησης-διεύθυνσης), αλλά το αίτημά του απορρίφθηκε από το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, καθώς τα επίμαχα επιδόματα δεν καταβάλλονται στους στρατιωτικούς που επανήλθαν στην ενεργό υπηρεσία ως αποκατασταθέντες με δικαστικές αποφάσεις για το χρονικό διάστημα που ήταν εκτός υπηρεσίας.
 
Τελικά, στον ένστολο επιδικάστηκε για τα επιδόματα το ποσό των 54.040 ευρώ (διεκδικούσε 75.886 ευρώ) και 10.000 ευρώ για χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη από την παράνομη αποστρατεία του (διεκδικούσε 300.000 ευρώ).


Κυριακή 30 Μαρτίου 2014
Νέο ΄΄ψαλίδι΄΄ στις επικουρικές συντάξεις
Νέο ΄΄ψαλίδι στις επικουρικές συντάξεις προκύπτει από την κατάργηση, σε πρώτη φάση των 24 από τους 96 κοινωνικούς πόρους που προβλέπει το πολυνομοσχέδιο.
Οι μειώσεις δεν αφορούν μόνο εκείνους που θα συνταξιοδοτηθούν με βάση το ανταποδοτικό σύστημα που θα προκύπτει από «ατομικές μερίδες», όσους έχουν πάρει ήδη σύνταξη.

Η εξέταση και των υπόλοιπων 72 πόρων μέχρι το τέλος του έτους, όπως αναφέρει δημοσίευμα της «Καθημερινής», θα επιφέρει μειώσεις και στο ποσό της κύριας σύνταξης, επιταχύνοντας ταυτοχρόνως και την ενοποίηση των φορέων.

Το υπουργείο Εργασίας επισήμως εκτιμά ότι η απώλεια από τους πόρους δεν θα κοστίσει πάνω από 120 εκατ. ευρώ για τα Ταμεία, το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ανεβάζει το συγκεκριμένο πόσο σε περίπου 1,7 δισ. ευρώ και τις μειώσεις στις επικουρικές κατά 25% μέσα στο 2014.
Το νέο σύστημα ενεργοποίησης της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος θα ξεκινήσει αρχικώς από το επικουρικό των μισθωτών (ΕΤΕΑ) την 1η Ιουλίου 2014 αντί για την 1η Ιανουαρίου 2015.

Μέχρι και το 2015 το νέο σύστημα θα επεκταθεί και στα λοιπά επικουρικά και προνοιακά Ταμεία. Επίσης, από την 1η Ιουλίου του 2014 θα εφαρμόζεται μεικτό σύστημα στον υπολογισμό των συντάξεων του μεγάλου επικουρικού (ΕΤΕΑ), προκειμένου ένα τμήμα των συντάξεων να υπολογίζεται με το υφιστάμενο σύστημα και ένα άλλο (αυτό που διαμορφώνεται από τις εισφορές μετά την 1η Ιουλίου) θα υπολογίζεται με το νέο ανταποδοτικό σύστημα.

Αλλά και για τα Μετοχικά Ταμεία πολιτικών υπαλλήλων, στρατού, αεροπορίας και ναυτικού, οι παροχές συμπεριλαμβανομένων των μερισμάτων θα καθορίζονται από το ύψος των ελλειμμάτων και τα αποτελέσματα των μελετών, τις οποίες υποχρεούνται να συντάξουν κάθε χρόνο.

ΣΧΟΛΙΟ : Δεν άκουσε κανένας τίποτα???? Δεν κατάλαβε κανένας τίποτα???Πέμπτη 27 Μαρτίου 2014
Καταβολή Μερίσματος Μηνός Απριλίου 2014

Λόγω τεχνικών προβλημάτων που αφορούν στην καταβολή του μερίσματος μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ Α.Ε. η πληρωμή του μερίσματος μηνός Απριλίου 2014

 θα πραγματοποιηθεί την 31η Μαρτίου 2014 αντί για την 28η Μαρτίου 2014 .


Εκ του ΜΤΣ

Δευτέρα 24 Μαρτίου 2014


 Αθήνα 24 Μαρτίου 2014

                                               Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  Υπ' αριθ 05/14


1.   Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών ενώσεων αποστράτων αξιωματικών  μετά τις δηλώσεις της Κυβέρνησης περί διανομής του πρωτογενούς πλεονάσματος στα εν ενεργεία στελέχη των ΕΔ και ΣΑ που σημειωτέον δεν αφορά τους αποστράτους με τον τρόπο που έχει γνωστοποιηθεί και έχοντας το δικαίωμα να εκφράζει και τις απόψεις των εν ενεργεία και να προασπίζει τα συνφέροντά τους , δηλώνει τα ακόλουθα :


      α.   Η εισφορά μέρους του πρωτογενούς πλεονάσματος στα εν ενεργεία στελέχη υποδηλώνει την παραδοχή του μεγέθους της αδικίας που έχουν υποστεί έως σήμερα ( δικαίωση που αναμένεται να επέλθει και μέσω της Ελληνικής Δικαοσύνης) αλλα δυστυχώς με τον τρόπο που δίνεται , αφενός  δημιουργεί πρόβλημα κοινωνικού αυτοματισμού, αφετέρου υποβαθμίζει ακόμα και την όποια προσπάθεια αποκατάστασης του περί δικαίου αισθήματος.


     β.   Ας  μη λησμονούμε ότι η επίτευξη του πλεονάσματος οφείλεται και στην υπερβολική περικοπή  των μισθών και κυρίως των συντάξεων των Στελεχών των ΕΔ και ΣΑ.


    γ.   Εφόσον πρέπει να γίνει κατανομή, αυτή επιβάλλεται να γίνει κατά τέτοιο τρόπο ,ώστε να αναγνωρίζει τις προσπάθειες και τις θυσίες των εν ενεργεία στην εκτέλεση του καθημερινού καθήκοντος, σε συνδυασμό με την κατάφωρη αδικία που έχει γίνει εις βάρος τους, αναφορικά με το μερίδιο συμμετοχής στα μέτρα λιτότητας και όχι ως επιβεβαίωση της φωχοποίησής τους.


   δ.    Με τον τρόπο διαμομής που έει αναγγελθεί δεν γίνεται αναπλήρωση αναλογικά με την περικοπή που έχει υποστεί έκαστος, αλλά με ένα πλαφόν 1.500,00 ευρώ μικτά, που ορθώς περιλαμβάνει τους χαμηλόβαθμους και με λίγα έτη υπηρεσίας Στρατιωτικούς, αλλά στην ουσία εξαιρεί την ραζοκοκκαλιά  του Στρατεύματος που είναι οι Υπαξιωματικοί  με μεγάλη προϋπηρεσία, όπως και την πλειονότητα των Αξιωματικών που έχουν υποστεί και τις μςγαλύτερες περικοπές.


   ε.    Η παροχή αυτή δεν θα πρέπει να είναι εφάπαξ, αλλά διαρκής και στα πλαίσια αυτά θεωρούμε ότι θα πρέπει να ενταχθεί στις μηνιαίες αποδοχές των εν ενεργεία στελεχών.


2.    Καλούμε την Κυβέρνηση να δημιουργήσει ένα δίκαιο σύστημα ενίσχυσης και αποκατάστασης των αδικιών εις βάρος των Στελεχών των ΕΔ.


                                                       Το Συντονιστικό Συμβούλιο


Αντιστράτηγος ε.α. Παντελής  Μαυροδόπουλος   Πρόεδρος ΕΑΑΣ

Αντιστράτηγος ε.α. ΙΩάννης Κρασσάς Δνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ

Αντινάυαρχος ε.α, Περβαινάς Σπύρος Πρόεδρος ΕΑΑΝ &  Συντονιστικού

Αντιπλοίαρχος ε.α. Γ. Γεωργακόπουλος Δνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ

Αντιπτέραρχος ε.α. Κ. Ιατρίδης Πρόεδρος ΕΑΑΑ

Αντισμήναρχος ε.α. Ι. Κρανιάς Δνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ


                                                                                     Για την ακρίβεια

                                                                       Αντιναύαρχος ΠΝ ε.α. Σπύρος  Περβαινάς

                                                                       Πρόεδρος Συντονιστικού Συμβουλίου        Κυριακή 23 Μαρτίου 2014
PDF Εκτύπωση E-mail
Ποιοι τελικά δικαιούνται το ΄΄περιβόητο΄΄επίδομα

Χωρίς να θέλουμε να αφήσουμε καμία αιχμή για τους συναδέλφους που ορθως θα λάβουν το επίδομα (αλλοίμονο άλλωστε), ας ρίξουμε μια ματιά στον παρακάτω πίνακα.....
Δυστυχως θα διαπιστώσουμε πως μόνο 10 κατηγορίες εγγάμων με τέκνα (που θα το ειχαν ίσως και μεγαλύτερη ανάγκη) το λαμβανουν και αυτοί έχουν λιγα χρόνια υπηρεσίας
(1 έως 7 έτη για ΕΧΥ από 4% έως 16%)....
50DOWN


Πηγή : Απόφοιτοι ΣΣΑΣ

Σάββατο 22 Μαρτίου 2014

ΣΧΟΛΙΟ : Πάλι ΄΄ξέχασαν ΄΄ τις Λέσχες!!! Τυχαίο??? Εκ παραδρομής τους ξέφυγε???

                  και μετά θα πούμε ΄΄ Νέα μείωση και στο ΕΚΟΕΜΣ ???


Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014

Απάντηση ΥΦΕΘΑ επί προτάσεων της ΠΟΣ για το ΜΤΣ.

Ανταποκρινόμενος ο ΥΦΕΘΑ σε επιστολές  της ΠΟΣ που αφορούσαν  τη λήψη μέτρων για αύξηση των πόρων του ΜΤΣ μας απέστειλε την από 7 Μαρτίου 2014 επιστολή την οποία και δημοσιεύουμε :

Κύριο

Βασίλειο Νικολόπουλο

Πρόεδρο Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών


Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε,

Με αφορμή τα διαλαμβανόμενα στις από 12 Δεκ 2013 και 24 Φεβ 2014 επιστολές σας, θα ήθελα αρχικά να σας ευχαριστήσω για το αδιάλειπτο ενδιαφέρον σας, σε θέματα που αφορούν και απασχολούν τα μέλη σας.


Επισης θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι :


Οι προτάσεις σας έχουν προωθηθεί αρμοδίως  για περαιτέρω επεξεργασία και ανάληψη σχετικών ενεργειών, γνωρίζοντάς σας ταυτόχρονα ότι ορισμένες εξ' αυτών έχουν ήδη συμπεριληφθεί στο Σχέδιο Νόμου το οποίο βρίσκεται για επεξεργασία στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.


Η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας υπέρ των μετοχομερισματούχων  τους, αποτελεί θέμα μείζονος σημασίας για την Στρατιωτική και Πολιτική Ηγεσία  του ΥΕΘΑ. Στην κατεύθυνση αυτή υφίσταται στενή συνεργασία με τον ΥΕΘΑ κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο ως τον καθ' ύλην αρμόδιο για την προώθηση νομοθετικών πρωτοβουλιών , καθώς και με τον αρμόδιο Αναπληρωτή  Υπουργό του ΥΠΟΙΚ κ. Χρήστο Σταϊκούρα.


Η Πολιτική Ηγεσία του ΥΕΘΑ είναι ανοικτή σε κάθε πρόταση που αφορά σε θέματα που απασχολούν τα εν ενεργεία και εν αποστρατεία  Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, τα οποία χειρίζεται με τη δέουσα προσοχή και προσπαθεί για την υλοποίησή τους, μέσω θεσμικών διαδικασιών.


                                                                                                 Με τιμή

                                                                                       Αθανάσιος Π. Δαβάκης

                                                                                                   ΥΦΕΘΑ
Πέμπτη 20 Μαρτίου 2014

Εκδικάσθηκε σήμερα η αγωγή του Μ.Τ.Ν
PDF Εκτύπωση E-mail
apofoitoissas - apofoitoi

Στην ολομέλεια του Πρωτοδικείου Αθηνων, εκδικασθηκε σήμερα η αγωγη του ΜΤ.Ν. εναντίον της Τράπεζας της Ελλάδας, για την υπόθεση του κουρέματος (psi) των ομολόγων του Δημοσίου, που καυείχε στη διάθεσή της η Τράπεζα, πράξη που επέφερε μείωση στο αποθεματικό κεφάλαιο του Ταμείου, που αγγιζει τα 62 εκατομμύρια ευρώ. Το εναγόμενο Μ.Τ.Ν. εκπροσώπησε και κατέθεσε για αυτό, ο Υποανυαρχος (Ο) Δημητρης Μπαλόπουλος Π.Ν., ενω την Τράπεζα της Ελλαδας ο αρμόδιος υπάλληλος της οικείας Διευθύνσεως κ. Αλεξίου.
Στην κατάμεστη αιθουσα παρευρέθησαν στην εκδίκαση της υποθέσεως και μεταξύ άλλων ο Προέδρος του Συνδέσμου ΑΠοφοιτων ΣΣΑΣ, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Εθνικής Ενότητας, ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Ν., ο Πρόεδρος και ο Γενικός Διευθυτνής του Μ.Τ.Ν., ο Πρόεδρος του ΠΜ/ΣΑΣΥ-ΠΝ, οι Πρόεδροι της ΑΚΙΣ και ΑΝΕΑΕΔ, εκπρόσωποι άλλων φορέων αποστράτων ΝΠΙΔ καθώς και εκπρόσωποι του τομεα Αμυνας πολιτικών κομμάτων.Tα νομικά επιχειρήματα του εναγοντος Ταμείου και η τεκμηρίωση αυτών, έφερε πολλες φορές σε αμηχανία την πλευρά της εναγομένης Τράπεζης, η οποία ουσιαστικά συνομολόγησε οτι αν και αναμένετο το περιβόητο κουρεμα, προχώρησαν στην αγορά των ομολόγων του Δημοσίου αξίας 455 εκατομμυριων ευρώ, μεσα στο επίμαχο χρονικό διαστημα, που συνετελέσθη η πράξη του psi (χωρίς να ενημερωθούν οι φορείς που είχαν υποχρεωτικώς καταθέσει το σύνολο των αποθεματικών τους κεφαλαίων).

Εν αναμονή της έκδοσεως της τελικής αποφάσεως, που ίσως συνεκδικασθεί με την αντιστοιχη αγωγή του Μ.Τ.Α. για το psi  (Σεπτέμβριος 2013) για την οποία δεν έχει εισέτι εκδοθεί απόφαση.


Πέμπτη 20 Μαρτίου 2014

ΟΤΑΝ Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΕΤΑΖΕ ΣΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ!!ΤΟ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ...

ΤΟ ΧΘΕΣ

Τι ελεγε ο πρωθυπουργος Α.Σαμαρας σε συγκέντρωση αποστράτων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας την Πέμπτη, 5 Μαΐου 2011 στα γραφεία της Ν.Δ.


 http://www.nd.gr/web/proedros/press/-/journal_content/56_INSTANCE_Rb5c/36615/658640


- Τα εισοδήματά τους θεωρήθηκαν «υψηλά» και περικόπηκαν δραστικά.

- Οι εισφορές που πληρώνουν αυξήθηκαν.

- Τα δώρα κόπηκαν.

- Το συνταξιοδοτικό καθεστώς άλλαξε προς το χειρότερο.

- Τα Μετοχικά Ταμεία πνέουν τα λοίσθια.

- Το σύστημα αξιολόγησης των στελεχών και η αξιοκρατία παραγκωνίσθηκαν.

-Ο νόμος περί ιεραρχίας και προαγωγών έβαλε σε δεύτερη μοίρα τα θεσμοθετημένα όργανα και θέσπισε διαδικασίες που δεν είναι συμβατές με το πνεύμα και την πειθαρχία των Ενόπλων Δυνάμεων.
ια όσους αποστρατεύονται απαγορεύθηκε το δικαίωμα εργασίας με ποινή την παύση (σε μια τέτοια περίπτωση) της σύνταξής τους. Όμως!

Πέρα από όλα αυτά, αυτό που δεν μπορούν να ξεχάσουν είναι οι ανοίκειοι χαρακτηρισμοί, που τους αποδόθηκαν.

Αρχικά τους αποκάλεσαν «απλούς δημοσίους υπαλλήλους».

Μετά, τους είπαν ότι έχουν «αυτιστική νοοτροπία».

Και μετά, ότι είναι «το πλέον αντιπαραγωγικό τμήμα του λαού».

Είναι αδιανόητο να λέγονται αυτά από οποιονδήποτε.

Είναι, προπάντων, αδιανόητο να λέγονται από μια κυβέρνηση, προς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Και, όμως, ελέχθησαν από τους κορυφαίους της.

Μετά απ’ όλα αυτά, χιλιάδες στελέχη (3.100 για την ακρίβεια μόνον το 2010) έχασαν την εμπιστοσύνη τους προς την πολιτική ηγεσία και παραιτήθηκαν από τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Ανάλογα φαινόμενα είχαμε, πρόσφατα, και στην Αστυνομία.

Και αυτά, εξαιτίας της στάσης της πολιτικής της ηγεσίας.

Αλλά και εξαιτίας της ουσιαστικής εγκατάλειψης του Σώματος.

Οι ελλείψεις που παρατηρούνται στο τελευταίο, δεν έχουν προηγούμενο. Πλήττουν σοβαρά τη λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα του Σώματος.

Δεν ταιριάζουν σε σύγχρονο κράτος.
Έρχομαι τώρα σε μερικά φλέγοντα θέματα που ταλανίζουν τα εν αποστρατεία, αλλά και τα εν ενεργεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Πρώτον: Μετοχικά Ταμεία

Η θέση μας απέναντι στο αλαλούμ που προκάλεσε η κυβέρνηση σε σχέση με τα Μετοχικά Ταμεία είναι σαφής:

Η εξυγίανση των οικονομικών και η διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους, είναι επιβεβλημένη.

Με έμφαση στην απόδοση των υποχρεώσεων του Δημοσίου προς αυτά, στη χρήση των εισφορών αλληλεγγύης (πρώην ΛΑΦΚΑ), στην αντιμετώπιση των οργανωτικών δυσλειτουργιών τους και στην αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του ΤΕΘΑ.

Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι στη φημολογούμενη υπαγωγή των Μετοχικών Ταμείων

στο Υπουργείο Εργασίας. Τα μερίσματα είναι χρήματα που προέρχονται από τον κόπο και τον ιδρώτα των στελεχών,

που πλήρωναν για πολλά χρόνια.
Δεύτερον: Υγειονομική Περίθαλψη

Θεωρούμε αυτονόητη, τη διατήρηση της παρεχόμενης υγειονομικής υποστήριξης, από τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, προς τα εν ενεργεία και τα εν αποστρατεία στελέχη, καθώς και προς τις οικογένειες τους.

Επεξεργαζόμαστε σχέδιο για την αναβάθμιση της παρεχόμενης περίθαλψης.
Θεωρούμε ότι η διατήρηση των Στρατιωτικών Νοσοκομείων στις εθνικά ευαίσθητες περιοχές, είναι προς το συμφέρον της χώρας και δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπούν σε απλά κέντρα Υγείας.

Και τέλος –επειδή ακούγονται τέτοιες φήμες- δεν συμφωνούμε με τα σχέδια που διαρρέει η κυβέρνηση ως προς το Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.


Τετάρτη 19 Μαρτίου 2014

Βεβαίωση ΕΚΟΕΜΣ

Ο Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ. εντός του πλαισίου ανάληψης δράσεων και πρωτοβουλιών με άμεσο σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη μείωση της γραφειοκρατίας, αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, ενημερώνει τους μερισματούχους του, ότι έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα λήψης των βεβαιώσεων για φορολογική χρήση, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής η οποία φιλοξενείται στον ιστότοπο του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται μέσω της διεύθυνσης https://bebeosis.army.gr/guide.php ενώ πλήρη οδηγό με αναλυτικές πληροφορίες και οθόνες, μπορούν να συμβουλευτούν υποβοηθητικά στη διεύθυνση https://bebeosis.army.gr/images/manual_ekoems.pdf

Αρχής γενομένης απο το οικονομικό έτος 2014 (εισοδήματα χρήσης 2013) η βεβαίωση του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ. για φορολογική χρήση, θα χορηγείται αποκλειστικά μέσω της αναπτυχθείσας ως άνω εφαρμογής, χωρίς έντυπη αποστολή.

Τέλος, με την πολύτιμη συνδρομή της Δνσης Πληροφορικής του ΓΕΣ, αναμένεται να αναπτυχθεί, αντίστοιχη δυνατότητα λήψης Αναλυτικού Μηνιαίου Φύλλου Ενημέρωσης.


Τρίτη 18 Μαρτίου 2014

Ανακοίνωση επιτυχόντων παροχών των χορηγιών της Τραπ. Πειραιώς 2011-2012

Προβολή Δελτίου Τύπου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 14/3/2014 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2011-2012 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Αθήνα, 26 Φεβ 2014


Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ
(Για το Πρόγραμμα Κοινωνικών Παροχών της “PICAR ΑΕΕ” προς τους μετοχομερισματούχους του ΜΤΣ)

Στην Αθήνα σήμερα στις 26/2/2014 ημέρα Τετάρτη, η Επιτροπή που συνεστήθη σύμφωνα με το με αριθμό 18/4/02-12-2013 Πρακτικό ΔΣ/ΜΤΣ και αποτελείται από τους :
Ταξχο Νικόλαο Τσελεκίδη, Γενικό Δντή ΜΤΣ, ως Πρόεδρο.
Αντγο ε.α Παντελή Μαυροδόπουλο, Πρόεδρο ΕΑΑΣ, ως μέλος.
Αντγο ε.α Αλέξιο Αδαμόπουλο, Εκπρόσωπο ΕΛ.ΑΣ, ως μέλος.
Γεώργιο Παπαϊωάννου, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Πειραιώς Real Estate Α.Ε., ως μέλος.
Κωνσταντίνο Χρυσικό, Γενικό Δντή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της Πειραιώς Real Estate Α.Ε., ως μέλος.
Τατιάνα Τούντα, Διευθύντρια Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Κεντρικών Μονάδων & Θυγατρικών Εσωτερικού της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε, ως μέλος.
Θεόδωρο Τσουκάτο, Διευθυντή Διαχείρισης Αμοιβών & Διοικητικών Υπηρεσιών Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε, ως μέλος, συνήλθε με αντικείμενο :
Τη βράβευση δέκα (10) αριστευσάντων μαθητών (βαθμός άνω του 19) στη Γ΄ τάξη Γυμνασίου σχολικού έτους 2012, τέκνων μετοχομερισματούχων του ΜΤΣ.
Τη βράβευση δέκα (10) αριστευσάντων μαθητών (βαθμός άνω του 19) στη Γ΄ τάξη Λυκείου σχολικού έτους 2012, τέκνων μετοχομερισματούχων του ΜΤΣ.
Τη βράβευση των πρωτευσάντων κατά την εισαγωγή τους στις Στρατιωτικές και τις Αστυνομικές Σχολές, σύνολο δώδεκα (12), (έξι (6) πρώτοι με έτος εισαγωγής 2012 και έξι (6) δεύτεροι με έτος εισαγωγής 2012) τέκνων μετοχομερισματούχων του ΜΤΣ.
Τη διάθεση οικονομικής βοήθειας σε δέκα (10) οικογένειες μετοχομερισματούχων του ΜΤΣ που έχουν τέκνο με ειδικές ανάγκες.


Τη διάθεση οικονομικής βοήθειας σε δέκα πέντε (15) χρήζοντες βοηθείας μερισματούχους του ΜΤΣ.
Την πρόσληψη δύο (2) αριστούχων αποφοίτων Λυκείου σχολικού έτους 2012, τέκνων μετοχομερισματούχων του ΜΤΣ, ως υπαλλήλων του Ομίλου Πειραιώς.
Το ΜΤΣ για την υλοποίηση των ανωτέρω χορηγιών συγκέντρωσε τις υποψηφιότητες, τις οποίες απέστειλε στη “PICAR ΑEE”.

Η Επιτροπή αφού εξέτασε τα ανωτέρω αποφάσισε τα εξής :

Όσον αφορά τη βράβευση των δέκα (10) αριστευσάντων μαθητών (βαθμός άνω του 19) στη Γ’ τάξη Γυμνασίου σχολικού έτους 2011-2012, τέκνων μετοχομερισματούχων του ΜΤΣ, δικαιούχοι, μετά από κλήρωση που έγινε μεταξύ σαράντα εννέα (49) μαθητών με βαθμολογία είκοσι (20) (υπεράριθμοι), είναι οι παρακάτω :

- ΛΙΑΣΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
- ΜΠΑΚΟΛΑ ΕΛΕΝΗ
- ΚΑΖΑΚΗ ΗΛΙΑΝΑ
- ΡΟΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- ΣΚΡΙΑΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
- ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΜΠΡΑΝΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
- ΛΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
- ΓΚΟΥΜΠΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ

Όσον αφορά τη βράβευση των δέκα (10) αριστευσάντων μαθητών (βαθμός άνω του 19) στη Γ’ τάξη Λυκείου σχολικού έτους 2011-2012, τέκνων μετοχομερισματούχων του ΜΤΣ, δικαιούχοι είναι οι παρακάτω και επελέγησαν ως εξής:- ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
- ΚΑΨΑΛΗ ΕΥΣΕΒΙΑ
- ΚΑΡΤΣΙΟΥΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
- ΚΑΡΤΣΙΟΥΚΑΣ ΡΑΦΑΗΛ
- ΚΟΥΜΑΡΑΜΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΠΑΝΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
- ΤΣΟΤΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
- ΜΑΡΓΙΟΥΛΑ – ΣΙΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
- ΚΩΣΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
- ΠΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Όσον αφορά τη βράβευση των δώδεκα (12) πρωτευσάντων κατά την κατάταξή τους στις Στρατιωτικές Σχολές το έτος 2012, τέκνων μετοχομερισματούχων του ΜΤΣ, δικαιούχοι είναι οι παρακάτω :
- ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ (1η Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής).
- ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2ος- Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής).
- ΜΟΥΔΙΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ (1η -Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων).
- ΝΤΟΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (2η-Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων ).
- ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ (1ος Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων).
- ΖΟΥΜΠΟΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (2ος- Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων).
- ΚΟΥΪΜΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1ος- Σχολή Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ).
- ΠΑΠΑΔΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2ος - Σχολή Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ).
- ΜΑΛΑΣΙΔΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ (1η-Σχολή Μόνιμων Υπξκών).
- ΠΡΩΪΜΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (2ος- Σχολή Μόνιμων Υπξκών).
- ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (1η-Σχολή Αστυφυλάκων).
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (2ος- Σχολή Αστυφυλάκων).

Όσον αφορά τη διάθεση οικονομικής βοήθειας σε δεκαπέντε (15) μερισματούχους χρήζοντες βοηθείας του ΜΤΣ η επιλογή έγινε με βάσει το δηλωθέν εισόδημα, το ποσοστό αναπηρίας και την πάθηση η δε επιτροπή θεώρησε σκόπιμο την εξαίρεση όσων είχαν λάβει αντίστοιχο βοήθημα στο παρελθόν και δικαιούχοι είναι οι παρακάτω:

- ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
- ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
- ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
- ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
- ΜΥΛΩΝΑ ΝΙΚΗ
- ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΝΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΔΟΥΚΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
- ΒΟΥΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
- ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΒΑΡΒΕΣΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
- ΤΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΑΔΑΜΟΣ
- ΚΑΓΙΟΓΛΙΔΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
- ΒΩΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Όσον αφορά τη διάθεση οικονομικής βοήθειας σε δέκα (10) οικογένειες μερισματούχων του ΜΤΣ που έχουν τέκνο με ειδικές ανάγκες, η επιλογή έγινε με βάσει το δηλωθέν εισόδημα, καθώς επίσης το ποσοστό αναπηρίας των τέκνων και δικαιούχοι είναι οι παρακάτω:

- ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΖΙΩΓΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
- ΔΕΚΟΥΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΚΑΡΑΚΕΛΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΖΓΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΚΑΝΗΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- ΞΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
- ΚΙΤΣΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
- ΜΠΕΣΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- ΤΣΙΡΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ


Όσον αφορά την πρόσληψη δύο (2) αριστούχων αποφοίτων Λυκείου σχολικού έτους 2011-2012 και δύο (2) Πτυχιούχων, τέκνων μετοχομερισματούχων του ΜΤΣ, ως υπαλλήλων του Ομίλου Πειραιώς, η “Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.” θα αποφασίσει βάσει των υφιστάμενων διαδικασιών για την πρόσληψη του προσωπικού. Οι καταστάσεις οι οποίες επισυνάπτονται στο παρόν, καθώς και τα δικαιολογητικά εστάλησαν στην Τράπεζα για τις περαιτέρω ενέργειές της.


ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ


Τρίτη 18 Μαρτίου 2014

Από το πλεόνασμα θα πάρουν ΚΑΠΟΙΟΙ στρκοί και μάλλον λίγοι

Image
Διανομή ενός ποσού πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ από το πρωτογενές πλεόνασμα στους ένστολους και χαμηλοσυνταξιούχους ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Αλλά πριν χαμογελάσουν οι στρατιωτικοί άκουσαν και τα παρακάτω:
"Με ικανοποίηση μεγάλη σας ανακοινώνω ότι πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ θα δοθούν αμέσως σε 1 εκατομμύριο ελλήνων με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Δηλαδή σε αυτούς που αδικήθηκαν και τα έχουν περισσσότερο ανάγκη. Και μιλώ για τους ένστολους και τους χαμηλοσυνταξιούχους”.
Και κάπου εδώ αρχίζει …το θρίλερ. Για την ακρίβεια το νέο θρίλερ! Ποια θα είναι τα κριτήρια; Έχει ακουστεί ότι θα πάρουν χρήματα όσοι έχουν μικτό μισθό κάτω από 1500 !!!
Ποια θα είναι τα περιουσιακά στοιχεία που επηρεάζουν; Στα Γενικά Επιτελεία επικρατεί αναβρασμός ,σύγχυση και εκνευρισμός αφού η καχυποψία κυριαρχεί όχι αδικαιολόγητα.
Η προσμονή για μια θετική εξέλιξη έδωσε την θέση της στην απογοήτευση αφού όλοι εκτιμουν ότι το “μοίρασμα Σαμαρά” θα αφορά ελάχιστους και προσθέτουν ότι πέρασε η “γραμμή Βενιζέλου” που έλεγε να μην δοθούν χρήματα στους στρατιωτικούς γιατί “έχουν να παίρνουν από το ΣτΕ”.


Όπως αντιλαμβάνεστε Κύριοι συνάδελφοι το δούλεμα πάει σύννεφο …Δευτέρα 17 Μαρτίου 2014

Απόστρατος ή Βετεράνος ???


Σάββατο 15 Μαρτίου 2014

ΣΧΟΛΙΑ: Αλήθεια, θα περίμενε κανείς από τους Στρατιωτικούς να συναινέσει ο Βενιζέλος επ' αυτού??? Αλήθεια, το ΄΄αυτιστικός΄΄ και δώσε από το πλεόνασμα μπορούν να συνευρεθούν???15.03.2014 | 00:01

Image

Κανείς δεν περιμένει από τον Ευάγγελο Βενιζέλο να στηρίξει στρατιωτικούς και σώματα ασφαλείας. Η θητεία του στο ΥΠΕΘΑ “σφραγίστηκε” από την φράση περί “αυτιστικών” και γενικώς δεν είναι από τους πολιτικούς που μπορεί να πει κάποιος ότι έχει εκτιμήσει σωστά τι σημαίνει για μια χώρα να έχει αξιόπιστες ΕΔ. Με την υπόθεση της “διανομής πλεονάσματος” επιβεβαιώνει αυτές τις απόψεις αφού σύμφωνα με πληροφορίες έχει την άποψη ότι “ένστολοι δεν πρέπει να συμπεριληφθούν στις ευπαθείς ομάδες που θα πάρουν κάτι από το πλεόνασμα”.
Σύμφωνα με την εικόνα που μεταφέρουν οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν το χώρο του ΠΑΣΟΚ η άποψη που κυριαρχεί στο συγκυβερνών κόμμα είναι η εξής:

*Εφόσον οι στρατιωτικοί έχουν να αναμένουν κάτι από την απόφαση του ΣτΕ, καλό θα είναι τα χρήματα που θα πήγαιναν σ΄ αυτούς να δοθούν σε άλλες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

*Υπάρχει η πρόταση να ζητηθούν από δήμους και κοινότητες λίστες με ονόματα πολιτών που έχουν πραγματικές οικονομικές ανάγκες και να βοηθηθούν απ΄ όποιο ποσό επιτρέψει -αν επιτρέψει- η τρόϊκα να διανεμηθεί.

Ο κίνδυνος του “κοινωνικού αυτοματισμού” είναι εδώ. Ασφαλώς και υπάρχουν πολίτες που υποφέρουν και πρέπει να βοηθηθούν. Και νομίζουμε ότι οι στρατιωτικοί θα είναι οι πρώτοι που έσπευδαν να βοθήσουν. Όμως έχει αναρωτηθεί όποιος έχει την άποψη ότι “οι ένστολοι δεν ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες” πως τα βγάζει πέρα ένα στέλεχος του στρατού στον Έβρο, στη Λήμνο, στη Χίο και σ΄ όλες τις ακριτικές μονάδες;

Έχει μιλήσει κάποιος απ΄ αυτούς μ΄ έναν νεαρό ανθυπολοχαγό που με όνειρα χίλια ξεκίνησε την καριέρα του σε κάποια μονάδα του Έβρου;

Προφανώς όχι. Είναι εύκολα τα μεγάλα λόγια και η δημιουργία εντυπώσεων. Ειδικά αυτή τη περίοδο που εκλογικές αναμετρήσεις κρίσιμες για το μέλλον προσώπων και κομμάτων έρχονται. Τίποτα απ΄ όλα αυτά όμως δεν μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία των ΕΔ. Διαθέτουμε ένα από “τα καλύτερα αμυντικά συστήματα” όπως συχνά επαναλαμβάνει ο ΥΕΘΑ Δημήτρης Αβραμόπουλος ΜΟΝΟ χάρη στους ανθρώπους των ΕΔ. Αν αυτό είναι δύσκολο να το κατανοήσουν όσοι λαμβάνουν αποφάσεις τότε τα πράγματα εκτός από δύσκολα είναι και επικίνδυνα.

Πηγή : Onalert


Παρασκευή 14 Μαρτίου 2014

Ανακοίνωση Συντονιστικού των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 

  
Ημερομηνία,  14 Μαρτίου 2014 

                          Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   ΥΠ. ΑΡΙΘ 04/14

     1. Οι Πρόεδροι των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Ε.Α.Α.Σ. , Ε.Α.Α.Ν. και Ε.Α.Α.Α., συναντήθηκαν σήμερα το πρωί με τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας κο Αθανάσιο Δαβάκη, με κύριο θέμα συζήτησης τα διάφορα σενάρια που διακινούνται τις τελευταίες ημέρες σχετικά με την τύχη των τριών Μετοχικών Ταμείων,  στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του κου Υφυπουργού.

     2. Η συζήτηση διεξήχθη σε καλό κλίμα και επεκτάθηκε σε όλες τις πτυχές που αφορούν τα Μετοχικά Ταμεία.

     3. Οι τρείς Πρόεδροι έθεσαν στον κο Υφυπουργό τις θέσεις τους οι οποίες είναι και οι θέσεις των τριών Ενώσεών τους, ως ακολούθως :

          α. Είναι τελείως αντίθετοι με την ένταξη των τριών Μετοχικών Ταμείων στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης, για τους γνωστούς λόγους.

          β. Συμφωνούν με την διαδικασία που ξεκίνησε με την διατύπωση των όρων προκήρυξης διαγωνισμού προς εκπόνηση μελέτης για την βιωσιμότητα ενός ενιαίου Μετοχικού Ταμείου και συμφωνούν με την προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού , λαμβάνοντας υπόψη και το κόστος, αλλά η μελέτη είναι απαραίτητη, ώστε να αποτελέσει το πρώτο βήμα για την λήψη απόφασης για την δημιουργία ή μη ενός ενιαίου Μετοχικού Ταμείου και βεβαίως υπό τις προυποθέσεις που έχουν θέσει οι Ενώσεις.

          γ. Εν όψει της διαδικασίας που ξεκίνησε και που ενδεχομένως καταλήξει στην δημιουργία ενός ενιαίου Μετοχικού Ταμείου, μετά από σύμφωνη γνώμη όλων των ενδιαφερομένων , είναι κάθετα αντίθετοι στην αλλαγή των ιδιοκτησιακών στοιχείων των τριών Μετοχικών Ταμείων και αναφέρθησαν συγκεκριμένα στην φημολογούμενη πώληση του κτιρίου του Μ.Τ.Σ. των οδών Σταδίου, Αμερικής, Βουκουρεστίου και Πανεπιστημίου, γιατί ενδεχόμενη πώληση ή άλλες πωλήσεις θα αλλάξουν τα δεδομένα της εν λόγω μελέτης. Με τον τρόπο αυτό πέραν της Ε.Α.Α.Σ. που είναι η άμεσα ενδιαφερόμενη ΄Ενωση, η Ε.Α.Α.Ν. και η Ε.Α.Α.A. δήλωσαν έμμεσα ενδιαφερόμενες και στο πλευρό της Ε.Α.Α.Σ. στο θέμα αυτό.
     4.  Ο κος Υφυπουργός δήλωσε τα ακόλουθα :

          α. Δεν εξετάζεται από  την ηγεσία του ΥΠΕΘΑ και δεν συμφωνεί με την  ένταξη των τριών Μετοχικών Ταμείων στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης.

         β. Θα εξετάσει την συνέχιση της διαδικασίας εκπόνησης της μελέτης.

         γ. Δεν εξετάζεται από  την ηγεσία του ΥΠΕΘΑ και δεν συμφωνεί με την  πώληση του κτιρίου του Μ.Τ.Σ., όπως και με πωλήσεις περουσιακών στοιχείων και των τριών Μετοχικών Ταμείων.

     5. Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς όλα τα θέματα που απασχολούν τους Αποστράτους και δρα έγκαιρα, αυτό δε αποδεικνύεται  για άλλη μία φορά με την σημερινή συνάντηση με τον κο Υφυπουργό.

                                     Το Συντονιστικό Συμβούλιο

Αντιστράτηγος ε.α  Παντελής .Μαυροδόπουλος                  Πρόεδρος ΕΑΑΣ
Αντιστράτηγος ε.α Ιωάννης Κρασσάς                        Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ  
Αντιναύαρχος Σπύρος Περβαινάς Π.Ν. ε.α.         Πρόεδρος ΕΑΑΝ και του Συντονιστικού                                                                        
Αντιπλοίαρχος (Ε) Γ. Γεωργακόπουλος Π.Ν. ε.α.       Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ                                                                            
Αντιπτέραρχος (Ι) Κων/νος .Ιατρίδης Π.Α. ε.α.                     Πρόεδρος ΕΑΑΑ
Αντισμήναρχος(Ρ) Ιωάννης Κρανιάς Π.Α. ε.α.           Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ.
                                                                              

                                              Για την ακρίβεια

                                 Αντιναύαρχος Σ.Περβαινάς Π.Ν.ε.α.

                              Πρόεδρος του Συντονιστικού Συμβουλίου


Παρασκευή 14 Μαρτίου 2014
Ο Υφυπουργός κ. Α.Δαβάκης, δήλωσε στις Ε.Α.Α., πως δεν εξτάζεται η ένταξη των 3 Μ.Τ. στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης PDF Εκτύπωση E-mail


Οι Πρόεδροι των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Ε.Α.Α.Σ. , Ε.Α.Α.Ν. και Ε.Α.Α.Α. συναντήθηκαν σήμερα 14/3/2014 με τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Αθανάσιο Δαβάκη , με κύριο θέμα συζήτησης τα διάφορα σενάρια που διακινούνται τις τελευταίες ημέρες σχετικά με την τύχη των τριών Μετοχικών Ταμείων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του κου Υφυπουργού.
Ο κος Υφυπουργός εδήλωσε πως, δεν εξετάζεται από την ηγεσία του ΥΠΕΘΑ η ένταξη των τριών Μετοχικών Ταμείων στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης, θα εξετάσει την συνέχιση της διαδικασίας εκπόνησης της μελέτης για  την βιωσιμότητα ενός ενιαίου Μετοχικού Ταμείου που ξεκίνησε με την διατύπωση των όρων προκήρυξης διαγωνισμού   και τέλος πως δεν εξετάζεται από την ηγεσία του ΥΠΕΘΑ η πώληση του κτιρίου του Μ.Τ.Σ.
Πηγή : Σ.Σ.Α.Σ.
Πέμπτη 13 Μαρτίου 2014

Κρίσεις Υπτγων - Ταξχων - Σχων Στρατού Ξηράς έτους 2014

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνει κατόπιν απόφασης του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου, για τις τακτικές κρίσεις έτους 2014 – 2015, τους παρακάτω πίνακες κρίσεων Αξιωματικών Όπλων Στρατού Ξηράς ως εξής:
α. Διατηρητέων Υποστρατήγων Όπλων:
(1) Πεζικού Βλάχου Κωνσταντίνου του Γρηγορίου
(2) Ιππικού Τεθωρακισμένων Βούλγαρη Γεωργίου του Ιωάννη
(3) Πεζικού Λαμπούση Ανδρέα του Αυγερινού
(4) Ιππικού Τεθωρακισμένων Θωμαΐδη Δημητρίου του Παναγιώτη (ΣΣΕ-82)
(5) Πεζικού Μαυράκη Ιωσήφ του Σταύρου
(ΣΣΕ-82) 
(6) Διαβιβάσεων Χατζηδήμα Ιωάννη του Σπυρίδωνα (ΣΣΕ-82)
(7) Πεζικού Μαυρομανωλάκη Γεωργίου του Εμμανουήλ
(ΣΣΕ-82)
(8) Πεζικού Κωστόπουλου Αποστόλου του Γεωργίου
(ΣΣΕ-82)
(9) Πεζικού Μήττα Δημητρίου του Ιωάννη
(ΣΣΕ-82)
(10) Πυροβολικού Μπαλαφούτη Δημητρίου του Γεωργίου
(ΣΣΕ-82)
(11) Πυροβολικού Μεϊμάρη Μενελάου του Μαρίνου
(ΣΣΕ-82)
(12) Πυροβολικού Βιτετζάκη Αντωνίου του Στυλιανού
(ΣΣΕ-82)
(13) Ιππικού Τεθωρακισμένων Γκατζογιάννη Κωνσταντίνου του Δημητρίου
(ΣΣΕ-82)
(14) Πυροβολικού Ρέσκου Δημητρίου του Γεωργίου
(ΣΣΕ-82)
(15) Ιππικού Τεθωρακισμένων Στεφανή Αλκιβιάδη του Παναγιώτη
(ΣΣΕ-82)
(16) Ιππικού Τεθωρακισμένων Δαβιτίδη Σπυρίδωνα του Παναγιώτη ΑΜ:44084
(ΣΣΕ-82) 
(17) Μηχανικού Μανούρη Νικολάου του Ιωάννη (ΣΣΕ-82)
(18) Πεζικού Παπαχρήστου Στέργιου του Γεωργίου
(ΣΣΕ-82)
β. Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Υποστρατήγων Όπλων:
(1) Ιππικού Τεθωρακισμένων Σπαθάρου Νικολάου του Αντωνίου
(2) Πεζικού Σακαλή Θεοδώρου του Μενελάου
(3) Πεζικού Κασσελούρη Σωτηρίου του Ηλία
(ΣΣΕ-82)
(4) Αεροπορίας Στρατού Δήμου Βασιλείου του Λάμπρου
(ΣΣΕ-82)
(5) Πεζικού Χρονόπουλου Ιωάννη του Πέτρου
(ΣΣΕ-82)
(6) Πεζικού Καββαδία Χρήστου του Σπυρίδωνα
(ΣΣΕ-82)
(7) Ιππικού Τεθωρακισμένων Δαγκόπουλου Θεοδώρου του Αθανασίου
(ΣΣΕ-82)
(8) Πεζικού Χατζημιχαηλίδη Σεραφείμ του Μιχαήλ
(ΣΣΕ-82)
(9) Πεζικού Περήφανου Σπυρίδωνα του Γεωργίου
(ΣΣΕ-82)
(10) Πυροβολικού Καμπούρη Γεωργίου του Ελευθερίου
(ΣΣΕ-82)

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΟΠΛΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ 2014

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνει κατόπιν απόφασης του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου, για τις τακτικές κρίσεις έτους 2014 – 2015, τους παρακάτω πίνακες κρίσεων Αξιωματικών Όπλων Στρατού Ξηράς:
α. Διατηρητέων Ταξιάρχων Όπλων:
(1) Πεζικού Καπερώνη Παναγιώτη του Αποστόλου
(2) Διαβιβάσεων Παπαθεοδοσίου Ιωάννη του Γεωργίου
(3) Πυροβολικού Ζερβάκη Δημόκριτου του Ιωάννη
(4) Ιππικού Τεθωρακισμένων Βασιλειάδη Κωνσταντίνου του Αλεξάνδρου
(5) Πεζικού Φαραντάτου Παναγιώτη του Χρήστου
(6) Μηχανικού Νάννου Προκοπίου του Κωνσταντίνου
(7) Πεζικού Ματζάκου Κωνσταντίνου του Ιωάννη
(8) Πεζικού Τοπούζη Θεοδώρου του Κωνσταντίνου
(9) Πεζικού Αλεβίζου Δημητρίου του Ρήγα
(10) Πυροβολικού Καμπά Γεωργίου του Αυγουστίνου
(11) Διαβιβάσεων Κουτρουμάνη Δημητρίου του Νικολάου
(12) Πεζικού Νομικού Αντωνίου του Νικολάου
(13) Πεζικού Τσιάγγου Αποστόλου του Πασχάλη
(14) Πεζικού Μανίκα Κωνσταντίνου του Ιωάννη
(15) Πεζικού Δαμιανίδη Ιωάννη του Προδρόμου
(16) Πεζικού Καρυώτη Χρήστου του Γεωργίου
(17) Ιππικού Τεθωρακισμένων Δοκμετζόγλου Βασιλείου του Νικολάου
(18) Πεζικού Ζορμπά Βασιλείου του Αλεξάνδρου
(19) Πεζικού Παύλου Δήμου του Γεωργίου
(20) Πυροβολικού Πάτμιου Αναστασίου του Ευαγγέλου
(21) Πεζικού Κούρτη Κλεομένη του Γεωργίου
(22) Πυροβολικού Σκυλάκη Λαζάρου του Γεωργίου
(23) Πεζικού Μεσσάρη Φωτίου του Παναγή
(24) Πεζικού Κλειτσιώτη Δήμου του Δημητρίου
(25) Πυροβολικού Καλογερόπουλου Δημητρίου του Γεωργίου
(26) Πεζικού Μπίκου Δημητρίου του Σωτηρίου
(27) Ιππικού Τεθωρακισμένων Κυριάκου Δημητρίου του Παναγιώτη
(28) Πεζικού Τζούμη Λάμπρου του Βασιλείου
(29) Πεζικού Λεοντάρη Δημητρίου του Λάμπρου
(30) Μηχανικού Ξενάκη Κωνσταντίνου του Νικολάου
(31) Ιππικού Τεθωρακισμένων Ράμμου Νικολάου του Χρήστου
(32) Ιππικού Τεθωρακισμένων Γρυλλάκη Νικολάου του Νικολάου
(33) Πεζικού Κουκουλομμάτη Βασιλείου του Γεωργίου
(34) Πεζικού Φλώρου Κωνσταντίνου του Νικολάου
(35) Πυροβολικού Μπαλτζή Γεωργίου του Χαραλάμπους
(36) Πεζικού Μανωλάκου Νικολάου του Πέτρου
(37) Πυροβολικού Σπανόπουλου Ηλία του Επαμεινώνδα
(38) Πεζικού Λιακόπουλου Ευαγγέλου του Γεωργίου
(39) Πεζικού Καραμανέα Πέτρου του Ηλία
(40) Ιππικού Τεθωρακισμένων Ξανθόπουλου Θεοδώρου του Αμύντα
(41) Πεζικού Πασσιά Μαυρουδή του Ξενοφώντα
(42) Πεζικού Παπαθανασίου Προκοπίου του Παυσανία
(43) Πεζικού Μπουζέλου Δημητρίου του Αθανασίου
(44) Ιππικού Τεθωρακισμένων Σταματιάδη Γεωργίου του Κωνσταντίνου
(45) Μηχανικού Κονδύλη Αντωνίου του Στυλιανού
(46) Μηχανικού Γαρμπή Βασιλείου του Στυλιανού
(47) Ιππικού Τεθωρακισμένων Τσερπέ Σταύρου του Γεωργίου
(48) Πεζικού Καβούρ Στυλιανού του Χρήστου
(49) Πεζικού Σίμου Χρήστου του Φιλάρετου
(50) Ιππικού Τεθωρακισμένων Λαλούση Χαραλάμπους του Ανδρέα
(51) Πεζικού Γκίζα Σπυρίδωνα του Δημητρίου
(52) Πεζικού Γκασούδη Χρήστου του Ιωάννη
(53) Διαβιβάσεων Ράπτη Βασιλείου του Ιωάννη
(54) Πεζικού Παναγιωτάκη Σταύρου του Ιωάννη
(55) Πεζικού Κουλούρη Θεοδώρου του Νικηφόρου
(56) Πεζικού Γλυμή Δημητρίου του Ευθυμίου
(57) Πεζικού Ισαάκ Ιωάννη του Γεωργίου
(58) Ιππικού Τεθωρακισμένων Λέτσιου Γεωργίου του Βασιλείου
(59) Μηχανικού Παπαδάκη Μηνά του Αχιλλέα
(60) Πυροβολικού Λιακόπουλου Κωνσταντίνου του Γεωργίου
(61) Πεζικού Γρηγοριάδη Γρηγορίου του Θεοδοσίου
(62) Πεζικού Τσιτσιμπίκου Νικολάου του Γεωργίου
(63) Ιππικού Τεθωρακισμένων Μπονώρα Δημητρίου του Σωτηρίου
(64) Πεζικού Ρέγα Δημητρίου του Σταύρου
(65) Πεζικού Μακρή Ιωάννη του Γεωργίου
(66) Πεζικού Σταμάτη Παναγιώτη του Δημητρίου
(67) Πεζικού Μασούρα Κωνσταντίνου του Γεωργίου
(68) Ιππικού Τεθωρακισμένων Παπαδόπουλου Βασιλείου του Λεωνίδα
(69) Πυροβολικού Λυμπερίου Σπυρίδωνα του Κωνσταντίνου
(70) Πεζικού Λιάκου Γεωργίου του Δημητρίου
(71) Πεζικού Ιωάννου Ιωάννη του Θεοδώρου
(72) Πεζικού Διαμαντάκη Δημητρίου του Νικολάου
(73) Πυροβολικού Παπαθανασίου Βασιλείου του Αθανασίου
(74) Πεζικού Μπαλντούμη Βασιλείου του Ιωάννη
(75) Πεζικού Δρίβα Χρήστου του Κωνσταντίνου
(76) Ιππικού Τεθωρακισμένων Τζανιδάκη Ιωάννη του Αποστόλου
(77) Πυροβολικού Γρυλλάκη Μιλτιάδη του Γεωργίου
(78) Πεζικού Κεβεντζίδη Συμεών του Νικολάου
(79) Πεζικού Οικονόμου Αλεξίου του Βλάσιου
(80) Πεζικού Δημητρόπουλου Γεωργίου του Διονυσίου
(81) Πεζικού Πιτούλη Μιλτιάδη του Σπυρίδωνα
(82) Πυροβολικού Παππά Λεωνίδα του Βασιλείου
(83) Πυροβολικού Ράδου Μιχαήλ του Κωνσταντίνου
(84) Πεζικού Παπαγιαννούλη Μιλτιάδη του Γεωργίου
(85) Πεζικού Μπούνα Ευθυμίου του Κανάρη
(86) Πυροβολικού Τσουγανάτου Αθανασίου του Γεωργίου
(87) Μηχανικού Λάλου Νικολάου του Βασιλείου
(88) Πυροβολικού Βιτετζάκη Δημοσθένη του Στυλιανού
(89) Πεζικού Παπαπροκοπίου Ιωάννη του Προκοπίου
(90) Ιππικού Τεθωρακισμένων Υφαντή Γεωργίου του Σωτηρίου
(91) Διαβιβάσεων Περβολαράκη Αποστόλου του Δημητρίου
(92) Διαβιβάσεων Βύνιου Γεωργίου του Κωνσταντίνου
(93) Πυροβολικού Κοντοπίδη Νικολάου του Ιωάννη
(94) Πεζικού Μελέτη Πέτρου του Παναγιώτη
(95) Αεροπορίας Στρατού Δάρα Αντωνίου του Δαίδαλου
(96) Πεζικού Χιονή Νικολάου του Αντωνίου
(97) Πεζικού Ασμίνη Γεωργίου του Δημητρίου
(98) Πυροβολικού Τζουνάκου Ιωάννη του Νικολάου
(99) Πεζικού Κωτσιόπουλου Δημητρίου του Αριστείδη
(100) Πεζικού Παναγόπουλου Νικολάου του Θεοδώρου
(101) Πεζικού Δεμέστιχα Πέτρου του Ιωάννη
(102) Πεζικού Παπαβλασόπουλου Κωνσταντίνου του Βασιλείου
(103) Πεζικού Κοντογιάννη Κυριάκου του Παντελή
(104) Πεζικού Τσίπαρη Αχιλλέα του Αναστασίου
(105) Διαβιβάσεων Κουτσιαύτη Δημητρίου του Ιωάννη
(106) Μηχανικού Λύκου Ευαγγέλου του Γεωργίου
(107) Πεζικού Κούκκου Δημητρίου του Πέτρου
(108) Πεζικού Μπαγκή Δημητρίου του Πέτρου
β. Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους, Ταξιάρχων Όπλων:
(1) Πεζικού Σαμπάνη Ευαγγέλου του Εμμανουήλ
(2) Πεζικού Ψύχα Παναγιώτη του Αριστείδη
(3) Πυροβολικού Λαχανά Γεωργίου του Βάσσου
(4) Πεζικού Αλεξανδράκη Παναγιώτη του Νικολάου
(ΣΣΕ-82)
(5) Πεζικού Μπελέκου Μάνθου του Γεωργίου
(ΣΣΕ-82)
(6) Πεζικού Ιωαννίδη Γεωργίου του Χρήστου
(7) Πυροβολικού Καραβασίλη Μαργαζή του Χρήστου
(8) Πεζικού Πανέτσου Κωνσταντίνου του Θωμά
(9) Πυροβολικού Φραγκούλη Λεωνίδα του Κυριάκου
(10) Ιππικού Τεθωρακισμένων Σιρίτογλου Αλεξάνδρου του Πέτρου
(11) Πεζικού Ζαμπετάκη Γεωργίου του Κωνσταντίνου
(12) Πεζικού Τσακνή Ιωάννη του Κωνσταντίνου
(13) Διαβιβάσεων Κοντοστέργιου Γεωργίου του Θεοδώρου
(14) Πεζικού Ξενοφώντος Σόλωνα του Ανδρέα
(15) Πυροβολικού Δούλη Χρήστου του Διονυσίου
(16) Πεζικού Γάβρογου Αθανασίου του Γεωργίου 


ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΩΝ ΟΠΛΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ 2014

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνει κατόπιν απόφασης του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου, για τις τακτικές κρίσεις έτους 2014 – 2015, τους παρακάτω πίνακες κρίσεων Αξιωματικών Όπλων Στρατού Ξηράς ως εξής:
α. Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Συνταγματαρχών Όπλων:
(1) Ιππικού Τεθωρακισμένων Ελευθεριάδη Ιωάννη του Γεωργίου
(2) Πεζικού Ζαδέ Θεοδοσίου του Χρήστου
(3) Πεζικού Χαϊδεμένου Χρήστου του Σπυρίδωνα
(4) Πεζικού Παπαπαναγιώτου Σταύρου του Αθανασίου
(5) Ιππικού Τεθωρακισμένων Λουκά Νικολάου του Λάμπρου
(6) Πεζικού Κραββαρίτη Χρήστου του Κωνσταντίνου
(7) Πεζικού Κουρεμένου Γεωργίου του Ιωάννη
(8) Ιππικού Τεθωρακισμένων Σούμπαση Γεωργίου του Βασιλείου
(9) Πεζικού Χουσμεκερίδη Στυλιανού του Ευσταθίου
(10) Αεροπορίας Στρατού Μπαριτάκη Νικολάου του Ανδρέα
(11) Πυροβολικού Ιωαννίδη Αλεξάνδρου του Στέργιου
(12) Πεζικού Αδαμόπουλου Φωτίου του Γεωργίου
(13) Πεζικού Κατσίκα Αναστασίου του Βάϊου
(14)Πυροβολικού Ελαφράς Υπηρεσίας Αποστολάκη Παναγιώτη του Αποστόλου
(15) Διαβιβάσεων Δημητρακόπουλου Παναγιώτη του Χριστόφορου
(16) Διαβιβάσεων Ζάκκα Αχιλλέα του Δημητρίου
(17) Πεζικού Λιακόπουλου Φωτίου του Νικολάου
(18) Διαβιβάσεων Χρυσανθίδη Αναστασίου του Ευσταθίου
(19) Πυροβολικού Τσάπρα Γεωργίου του Ιωάννη
(20) Ιππικού Τεθωρακισμένων Κλάψα Βασιλείου του Θεοδώρου
(21) Μηχανικού Νικολόπουλου Αντωνίου του Διονυσίου
(22) Πεζικού Κουτράκη Στυλιανού του Ευαγγέλου

Τρίτη 11 μαρτίου 2014

Με το υπ' αριθ 112 ΦΕΚ τεύχος ΥΟΔΔ/5 Μαρτίου 2014 έγινε γνωστό ότι ο Αντγος ε.α. Μπουκουβάλας Χαρίλαος διορίζεται ως Πρόεδρος των Διοικητικών Συμβουλίων (ΔΣ) των ΜΤΣ και ΝΙΜΤΣ για την εναπομένουσα διάρκεια θητεία των οργάνων , σε αντικατάσταση του Αντγου ε.α. Μιχαήλ Σιδηρόπουλου ο οποίος επισημαίνεται ότι είχε ορισθεί στις 26 Ιουν 2013 για την περίοδο τριών ετών ( ΦΕΚ  ΥΟΔΔ303/2013 ) .


Το άρθρο 13 παρ  6 του Ν.2690/1999 ( ΦΕΚ Α΄45 ) ΄΄Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις΄΄ καθορίζει σχετικά : ΄΄Όταν ο νόμος προβλέπει θητεία για τα μέλη του συλλογικού οργάνου η αντικατάσταση μέλους πριν την λήξη της θητείας του είναι δυνατή μόνο για λόγο αναγόμενο στην άσκηση των καθηκόντων του, ο οποίος πρέπει να βεβαιώνεται στην σχετική  πράξη΄΄


Δημιουργούνται συνεπώς εύλογα ερωτήματα και έντονες ανησυχίες στα μέλη μας , με κυριώτερο την αιτιολογία που οδήγησε στην εσπευσμένη εντός 8 μηνών αντικατάσταση του Προέδρου του ΜΤΣ ο οποίος είχε την εμπειρία  και την απαιτούμενη επιστημονική κατάρτιση , για αυτην την ευαίσθητη και απαιτητική θέση. Σε μια περίοδο που φαίνεται ότι ισορροπεί το ΜΤΣ και αρχίζουν να βελτιώνονται οι δείκτες του, τέτοιες ενέργειες ανασύρουν από την μνήμη μας πράξεις προηγούμενων πολιτικών προϊσταμένων του Ταμείου που το είχαν οδηγήσει στα πρόθυρα της κατάρρευσης . Τα παραπάνω δεν σχετίζονται με το πρόσωπο που έχει επιλεγεί για να τον αντικαταστήσει , που είναι ένας καταξιωμένος συνάδελφος του Μηχανικού. Το θέμα επιτείνεται από τα διάφορα σενάρια που κυκλοφορούν ή αναρτώνται σε ιστοσελίδες στο διαδίκτυο , όπως νέες απαιτήσεις για τη σύμβαση που αφορά  στο μέγαρο ΄΄ΑΤΤΙΚΑ΄΄ ( μείωση ενοικίου κ.α. ) , πιέσεις από την τρόϊκα  σε ότι αφορά τους κοινωνικούς πόρους του ΜΤΣ ανάρτηση για το ύψος της υποχρέωσης  δημιουργίας αποθεματικού κ.λ.π.


Πέραν όμως των σεναρίων, διαπιστώνουμε ότι στο ΦΕΚ ΥΟΔΔ/112/2014 με το οποίο αντικαθίσταται ο Πρόεδρος του ΜΤΣ, δεν αναφέρεται ο λόγος αντικατάστασης  ΄΄ ο οποίος πρέπει να βεβαιώνεται στη σχετική πράξη΄΄ όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία  ( Ν. 2690/1999 ). Η μη αναγραφή του λόγου αντικατάστασης ενισχύει τα αντίστοιχα σενάρια.


Να θυμίσουμε ότι τα Μετοχικά Ταμεία λειτουργούν κυρίως από εισφορές των μετοχομερισματούχων τους, με σοβαρές μηνιαίες κρατήσεις , χωρίς οποιαδήποτε  επιδότηση του Κράτους. Είναι πλέον καιρός να αποφασίζουν οι ίδιοι για τη διοίκησή τους.


Καλούμε τον ΥΕΘΑ κ. Δημήτριο Αβραμόπουλο , να λάβει θέση και να δώσει απαντήσεις τόσο στην αιτιολογία αντικατάστασης όσο και στα σενάρια που έχουν δει το φως της δημοσιότητας , σεβόμενος όπως κατ΄επανάληψη έχει δηλώσει τα εν αποστρατεία στελέχη του Στρατού Ξηράς.


                                                  Για το Διοικητικό Συμβούλιο


             Ο Πρόεδρος                                                                 Ο Αναπλ. Γεν Γραμματέας


Νικολόπουλος Βασίλειος                                                   Παπαδόπουλος Βασίλειος

      Ταξίαρχος ε.α.                                                                        Ταξίαρχος ε.α.
Κυριακή 9 Μαρτίου 2014Πέμπτη 6 Μαρτίου 2014

Συμπεράσματα - Απόψεις - Προτάσεις για την ΕΑΑΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι και φίλοι,

 Η συμμετοχή μου με όσες δυνάμεις μου αναλογούν  στα θέματα που αφορούν τα ε.α. στελέχη των ΕΔ και η προηγούμενη συμμετοχή στο ΔΣ της ΕΑΑΣ, μου επιτρέπουν να εκφράσω στο συνημμένο κάποιες εφικτές κατά την άποψή μου, προτάσεις - προσκλήσεις για το νέο ΔΣ της ΕΑΑΣ


Με σεβασμό και εκτίμηση

 Ιωάννης Σ. Κοτσαρίδης

Σχης ε.α. (Ο) - Φοροτεχνικός Α΄


 

Αγαπητά μέλη της ΕΑΑΣ,


Μετά το πέρας της, από 23 Φεβ 2014, εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης του νέου Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) της ΕΑΑΣ, θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους εκλεγέντες, ευχόμενος καλή επιτυχία στην ευθύνη που αναλαμβάνουν. 


Επίσης λόγω της ευρύτερης σχέσης και ενασχόλησης με θέματα που απασχολούν τα εν αποστρατεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και της συμμετοχής μου στο απερχόμενο ΔΣ της ΕΑΑΣ στο πρώτο έτος λειτουργίας του, λαμβάνω την πρωτοβουλία να αναφέρω παρακάτω ορισμένα συμπεράσματα – διαπιστώσεις για το απερχόμενο ΔΣ αλλά και προτάσεις για πιθανούς στόχους του νέου ΔΣ.


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ για το απερχόμενο ΔΣ που με συγκεκριμένες ενέργειες – δράσεις κατάφερε ώστε η ΕΑΑΣ:


             Να λειτουργεί την οικονομική της υπηρεσία σύμφωνα με τις κείμενες δημοσιονομικές και δημοσιολογιστικές διατάξεις όπως η πλήρη εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος απεικόνισης των συναλλαγών βάσει του ΠΔ 205/98, η αποστολή των προβλεπομένων δικαιολογητικών στο Ελεγκτικό Συνέδριο, η σύνταξη και έγκριση των προβλεπομένων Ισολογισμών και Απολογισμών, η υποβολή Φορολογικής Δήλωσης και Δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας, κλπ. Πολλές από τις υπόψη διαδικασίες είτε δεν εκτελούντο είτε εκτελούντο πλημμελώς.


             Να αναβαθμίσει την ύλη της εφημερίδας «ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ», για την οποία συνεχίζουν να υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης.


             Να συμβάλει τα μέγιστα στην παραπομπή του μεγάλου «ζητήματος» της Διοίκησης – Διαχείρισης παρελθόντων ετών του ΜΤΣ στην Τακτική Δικαιοσύνη, προκειμένου να αναζητηθούν και αποδοθούν τυχόν υπάρχουσες αστικές και ποινικές ευθύνες.


             Να συμβάλει μαζί με τους λοιπούς φορείς που εκπροσωπούν τα εν αποστρατεία στελέχη στην πολιτική και δικαστική δικαίωση των δίκαιων αιτημάτων τους, που αφορούσαν στις υπερβολικές μειώσεις της σύνταξης - εισοδήματος τους.


Παραπάνω ανέφερα ορισμένες, κατά την άποψη μου, ενέργεις – δράσεις, οι οποίες οδηγούν στο συμπέρασμα χαρακτηρισμού ως επιτυχημένης της θητείας του απερχόμενου ΔΣ. 


 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΑΠΟΨΕΙΣ για το νεοεκλεγέν ΔΣ, οι οποίες κατά την άποψη μου δύνανται να αποτελέσουν και τους στόχους της ΕΑΑΣ. Ο κύριος στόχος εκτιμώ ότι θα πρέπει να είναι η «απάντηση» στο ερώτημα κάθε μέλους της ΕΑΑΣ, ιδιαίτερα της νέας γενιάς, «γιατί να είμαι μέλος της ΕΑΑΣ και να πληρώνω υποχρεωτικά την αντίστοιχη εισφορά από το μέρισμα μου». Η ικανοποιητική απάντηση στο εν λόγω ερώτημα θα συμβάλει στην εξωστρέφεια της και ως εκ τούτου απόλυτη επιτυχία στην αποστολής της, καταστώντας την Ένωση «απαραίτητη» στο σύνολο των καλοπροαίρετων μελών της. Για την επίτευξη του υπόψη στόχου αναφέρω  και προτείνω παρακάτω ορισμένες ενέργειες – δράσεις:


             Εκσυγχρονισμός, κατόπιν σχετικής διαβούλευσης με τα Παραρτήματα της ΕΑΑΣ και κάθε άλλο αρμόδιο φορέα, του νομικού πλαισίου λειτουργίας της και σύνταξη ενός μοντέρνου και Λειτουργικού Κανονισμού Λειτουργίας της, τολμώντας να ενσωματώσει νέες και καινοτόμες απόψεις που θα βοηθήσουν στην καλύτερη λειτουργία της.


Αναβάθμιση των θεματικών ενοτήτων που καλύπτει η επίσημη ιστοσελίδα της ΕΑΑΣ με προτεραιότητα την κάλυψη καθημερινών θεμάτων που ενδιαφέρουν τα μέλη της, όπως εθνικά, οικονομικά, φορολογικά, συνατξιοδοτικά, ιατρικά, ασφαλιστικά, κλπ. Ανάλογη αναβάθμιση δύναται να γίνει και στην εφημερίδα της ΕΑΑΣ. Οι δράσεις αυτές απαιτούν έναν πολύ καλό Διαχειριστή της ιστοσελίδας (ας μου επιτραπεί τύπου Παπαπαρίση της ΕΑΑΣ Λάρισας) και μια αντίστοιχη συντακτική ομάδα για την εφημερίδα.


Δημιουργία Γραφείων Οικονομικού και Νομικού Συμβούλου με καθημερινή παρουσία, προκειμένου να δέχονται γραπτά και ηλεκτρονικά αιτήματα από όλα τα μέλη αποκλειστικά και μόνο μέσω των Παραρτημάτων που ανήκουν. Οι Οικονομικός και Νομικός Σύμβουλος θα παρέχουν απαντήσεις - συμβουλές για θέματα συνταξιοδοτικά, ασφαλιστικά, φοροτεχνικά, νομικής υποστήριξης, διοικητικών αποκαταστάσεων, κλπ. Επίσης ο Οικονομικός Σύμβουλος δύναται να είναι ο σύνδεσμος της ΕΑΑΣ με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, στο οποίο ανά τακτά διαστήματα θα θέτει όλα τα θέματα – εκκρεμμότητες των μελών τα οποία θα συγκεντρώνει από το σύνολο των Παραρτημάτων της. Δηλαδή Αίτημα μέλους – Παράρτημα – ΕΑΑΣ – ΓΛΚ – Απάντηση ΕΑΑΣ στο Παράρτημα – Ενημέρωση Μέλους.


             Μεταστάθμευση της ΕΑΑΣ σε χώρους αισθητικά αναβαθμισμένους σε σχέση με τους υπάρχοντες, η οποία δύναται να επιτευχθεί είτε με παραχωρημένους από το ΥΠΕΘΑ χώρους, διαδικασία που προβλέπεται από το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο (ν.3883/2010, άρθρο 84) είτε με την χρήση του αποθεματικού της ΕΑΑΣ που τηρείται στο Κοινό Κεφάλαιο της Τράπεζας της Ελλάδος, το οποίο ενισχύθηκε μετά την καταβολή από το ΜΤΣ, των οφειλομένων εισφορών των μελών, ποσού 2,1 εκ.€ περίπου.             Το βασικότερο πρόβλημα του απερχόμενου ΔΣ ήταν η ελλιπής στελέχωση των γραφείων της, καθόσον οι διαρκείς προσπάθειες της για στελέχωση είτε από το ΓΕΣ είτε από την εθελοντική συμμετοχή και βοήθεια των μελών της, απέβησαν άκαρπες. Έτσι το νέο ΔΣ θα πρέπει άμεσα και δυναμικά να προχωρήσει στην στελέχωση της ΕΑΑΣ κάνοντας αναλογική εφαρμογή και χρήση των δημοσιολογιστικών και φορολογικών διατάξεων του ΚΦΑΣ, ΚΦΕ, κλπ για την επ’αμοιβή παροχή περιοδικών υπηρεσιών από μη υπόχρεα, στην τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων, μέλη της.

             Αναβάθμιση του εθνικού ρόλου των Παραρτημάτων της ΕΑΑΣ ιδιαίτερα των εθνικά ευαίσθητων και ακριτικών νομών της Χώρας μέσω συγκεκριμένων ενεργειών – δράσεων, που θα καθοριστούν κατόπιν σχετικής συνεργασίας με τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών και Παιδείας.

Αισθητική αναβάθμιση, μέσω μετεγκατάστασης της ΕΑΑΣ, των παρεχομένων υπηρεσιών Κυλικείου, Κουρείου, Βιβλιοθήκης και εξέταση ενσωμάτωσης νέων υπηρεσιών όπως Εστιατόριο με πολύ χαμηλές τιμές στα πρότυπα της ΕΛΑΣ, Φαρμακείο, Πολυιατρείο, κλπ. 


              Έχοντας πλήρη συναίσθηση των δυνατοτήτων της ΕΑΑΣ, γνώσης του νομικού πλαισίου που την διέπει και λαμβάνοντας υπόψη τους γενικούς κανόνες άσκησης Διοίκησης, εκτιμώ ότι το νέο ΔΣ θα πρέπει άμεσα με την ανάληψη των καθηκόντων του να καθορίσει τον κυρίαρχο εφικτό στόχο - ους για την επίτευξη των οποίων θα εργαστεί κατά την δάρκεια της θητείας του και ταυτόχρονα να θέσει τα θεμέλια για τους λοιπούς στόχους. Τονίζω ότι, κατά την άποψη μου, ο κυρίαρχος στόχος θα πρέπει να είναι η εξωστρέφεια της ΕΑΑΣ, που δύναται να επιτευχθεί με τις ως άνω αναφερόμενες και άλλες πιθανόν ενέργειες – δράσεις.


Τέλος ενστερνιζόμενος απόλυτα το «ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ» υποστηρίζω ανεπιφύλακτα και δίχως καμμία αμφιβολία την ενοποίηση των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού – Ναυτικού – Αεροπορίας σε μια  Ένωση Αποστράτων.

ΣΧΟΛΙΟ :  κ. Κοτσαρίδη που είσασταν τα τρία χρόνια που σας εκλέξαμε σαν μέλος του ΔΣ της ΕΑΑΣ??? Τώρα θυμηθήκατε και τα βγάζετε όλα αυτά??? Καλή Σαρακοστή κ. Κοτσαρίδη !!!
Πέμπτη 6 Μαρτίου 2014

Πληρωμή ΒΟΕΑ Ιανουαρίου 2014

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει στα δικαιούχα του ΒΟΕΑ τέκνα τα οποία έχουν υποβάλει στο Ταμείο τη σχετική αίτηση για τη χορήγησή του το μήνα Ιανουάριο του 2014, ενόψει της επικείμενης πληρωμής τους, ότι πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν (ταχυαποστολή - courier) στο ΜΤΣ Φορολογική Ενημερώτητα για είσπραξη χρημάτων στο όνομά τους το αργότερο μέχρι την 21 Ιανουαρίου 2014.


Αποστολή Στοιχείων


Μετοχικό Ταμείο Στρατού

Κολοκοτρώνη 13

ΤΚ 10562 - Αθήνα

Υπόψην κας Μπασουκέα Σταυρούλα
Πέμπτη 6 Μαρτίου 2014


Σύμφωνα με την Φ.............. επιτρέπεται η έκδοση ενιαίας κάρτας και στα τέκνα που έχουν ηλικία άνω των 25 ετών προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά :

α.   Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της ταυτότητος Μέλους της ΕΑΑΣ( του ε.α. Αξκού).
β.   Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής ταυτότητος των δικαιουχων μελών.
      ( σύζυγος ε.α. Αξκου-τέκνα ανεξαρτήτου ηλικίας-γονείς-πεθερικά)
γ.   Δύο (2)  φωτογραφίες 3Χ3 εκ. για κάθε μέλος (όχι για τον ε.α. Αξιωματικό)
δ.   Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του ε.α. Αξκού από ΚΕΠ ή Δήμο.

Το έντυπο Απαιτουμένων Στοιχείων για την έκδοση της Ενιαίας Κάρτας θα το παραλαμβάνεται από το Παράρτημα προσκομίζοντας όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά.

Επανέλεγχος των δικαιολογητικών εκδόσεως της κάρτας εισόδου ανά πέντε (5) έτη.

Διευκρινήσεις

1.   Στην περίοδο αιχμής από 1 Ιουλίου έως 15 Αυγούστου εκάστου έτους, η είσοδος για τα τέκνα άνω των 25 ετών ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ τα Σάββατα και τις Κυριακές , λόγω εξάντλησης των υποδομών των ΚΑΑΥ.

2.   Συνοδεία του κατόχου της κάρτας από ένα μόνο ιδιώτη (συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο).

3.   Η έκδοση της ενιαίας κάρτας για τα ε.α. Στελέχη μόνο από την ΕΑΑΣ και για όλα τα Παραρτήματά της.

4.   Οι Αξιωματικοί που τους έχει δοθεί ο τίτλος του Επιτίμου, θα πρέπει να απευθύνονται στο ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ/2

                                                                                                                                           Για την ΕΑΑΣ
                                                                                                                                           Ο Πρόεδρος

                                                                                                                                Παντελής Μαυροδόπουλος
                                                                                                                                            Αντιστράτηγος 

 Τετάρτη 5 Μαρτίου 2014
Τετάρτη 5 Μαρτίου 2014

Μήνυμα Υπτγου ε.α. Δανιά Ευαγγέλου εκλεγέντος Προέδρου της ΕΑΑΣ
Σεβαστοί,εν αποστρατεία κ.κ Αρχηγοί\Γ.Ε.ΕΘ.Α.-Γ.Ε.Σ.-ΕΛ.ΑΣ.

Σεβαστοί μου,εν αποστρατεία Στρατηγοί του Στρατού Ξηράς και της ΕΛ.ΑΣ.

Αγαπητές(οί) μου,εν αποστρατεία συνάδελφοι του Σ.Ξ.και της ΕΛ.ΑΣ,όλων των προελεύσεων και κατηγοριών,χωρίς καμία διάκριση,αγαπητοί φίλοι και συμμαθητές.

Αγαπητά μέλη των οικογενειών των εκλιπόντων συναδέλφων.

Είμαι ευγνώμων προς όλες(ους) σας,γιατί με την θετική σας ψήφο με εκλέξατε Πρόεδρο του Δ.Σ της Ε.Α.Α.Σ,σας ευχαριστώ και σας διαβεβαιώ ότι θα προσπαθήσω να φανώ αντάξιος των προσδοκιών σας.Η εμπιστοσύνη σας με τιμά όλως ιδιαιτέρως και μου προσθέτει,ευθύνες τις οποίες είμαι έτοιμος να αναλάβω.

Τούτη την στιγμή θέλω να ευχαριστήσω και όσες(ους) δεν με ψήφισαν,γιατί συμμετέχοντας στην εκλογική διαδικασία αφύπνισαν πολλούς φορείς,με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθούν και να ασχοληθούν με τον μεγάλο γίγαντα στο χώρο των εν αποστρατεία αξκών ,την Ε.Α.Α.Σ δηλαδή.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ευθύς με την προκήρυξη των εκλογών σας απηύθυνα επιστολή,περί καθολικής ει δυνατόν συμμετοχής μας στις εκλογές,γιατί πίστευα και πιστεύω η συμμετοχή είναι αυτή που καθορίζει την στάση των κρατούντων έναντι ημών.Σ’αυτές τις εκλογές είχαμε επιπλέον συμμετοχή χιλίων πεντακόσιων συναδέλφων,αυτό είναι ένα μικρό καλό σημάδι ,που θα επιδιώξουμε κατά την διάρκεια της Προεδρίας μου να το διευρύνουμε.Όλοι οι συνάδελφοι πρέπει να αντιληφθούμε ότι πρέπει να αφήσουμε την άνεση και την κριτική της πολυθρόνας,η οποία είναι ανούσια χωρίς την συμμετοχή μας.

Στην εκλογική διαδικασία εισήλθα μόνος μου χωρίς ομάδα,γιατί εσείς έπρεπε να επιλέξετε τους καλύτερους και αυτό αβίαστα μπορώ να πώ ότι το πράξατε με μεγάλη επιτυχία.Το νέο Δ.Σ της ενώσεώς μας αποτελεί κράμα της εμπειρίας \σοφίας των παλαιοτέρων μελών ,αλλά και του ενθουσιασμού,της προς το συνάδελφο προσφοράς,των νεοεκλεγέντων μελών.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας διαβεβαιώ ότι στο δύσκολο περιβάλλον που ζούμε και που εκτιμάται ότι θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο,θα καταβάλω παν το ανθρωπίνως δυνατόν μαζί με τα μέλη του Δ.Σ,να ανταποκριθώ στα καθήκοντα του Προέδρου του Δ.Σ της Ενώσεως.Πρέπει να είμαστε όλοι μια γροθιά ΕΝΩΜΕΝΟΙ υπό την ένωση,η οποία είναι το θεσμικό μας όργανο ως Ν.Π.Δ.Δ.και στην οποία έχουν θέση όλοι χωρίς καμία εξαίρεση.

Η Ε.Α.Α.Σ είναι το σπίτι όλων μας και μας χωράει όλους.Να ξεχάσουμε ότι μας χωρίζει να συστρατευθούμε και να κάνουμε πράξη το ‘’ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ’’ ,παραμερίζοντας τις όποιες διαφορές μας.Στην ένωση πρέπει να επιλύονται όλα με σεβασμό χωρίς ακρότητες και προσβολές.

Τέλος,καλώ όλους τους διατελέσαντες Αρχηγούς,όλα τα προβεβλημένα στελέχη του Σ.Ξ.και των Σ.Α,αλλά και τα μέλη της ένωσης των εκλιπόντων συναδέλφων,να είναι στο πλευρό της Ε.Α.Α.Σ.

Φιλοδοξία μου είναι σε αγαστή συνεργασία με τα μέλη του Δ.Σ.να διατηρήσουμε την ένωση πέρα και έξω από τα πολιτικά κόμματα,να την καταστήσουμε  Ισχυρή-Διεκδικητική και Θεματοφύλακα των καλώς εννοουμένων συμφερόντων όλων μας,επίσης να της προσδώσουμε την Αίγλη και το Κύρος που της αναλογεί.

                               ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ.


                                                                                            Υποστράτηγος ε.α Ευάγγελος Ν.Δανιάς.

                                                                                  Αντιπρόεδρος-Εκλεγείς Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Σ.

Τετάρτη 5 Μαρτίου 2014

Σας γνωρίζουμε, ότι το ΚΑΑΥ Λεπτοκαρυάς , κατά την θερινή  περίοδο έτους 2014 θα λειτουργήσει όπως παρακάτω :


                             ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΕΙΡΕΣ


1η         από Τετάρτη  07 Μαϊου  2014 έως Δευτέρα 19 Μαϊου 2014                       ημέρες   13

        από Τετάρτη  21 Μαϊου 2014 έως Δευτέρα 02 Ιουνίου 2014                       ημέρες  13

        από Τετάρτη 04 Ιουνίου 2014 έως Δευτέρα 16 Ιουνίου 2014                      ημέρες   13

        από Τετάρτη 18 Ιουνίου 2014 έως Δευτέρα  30 Ιουνίου 2014                     ημέρες   13

5η         από Τετάρτη 02 Ιουλίου 2014 έως Δευτέρα  14 Ιουλίου 2014                      ημέρες   13

6η         από Τετάρτη 16 Ιουλίου 2014 έως Δευτέρα 28 Ιουλίου 2014                        ημέρες   13

        από Τετάρτη 30 Ιουλίου 2014 έως Δευτρέρα 11 Αυγούστου 2014               ημέρες   13

        από Τετάρτη 13 Αυγούστου 2014 έως Δευτέρα 25 Αυγούστου 2014           ημέρες  13

        από Τετάρτη 27 Αυγούστου 2014 έως Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2014          ημέρες  13

10η       από Τετάρτη 10  Σεπτεμβρίου 2014 έως Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014   ημέρες  13

11η       από Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2014 έως Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2014            ημέρες   13


Οι Αιτήσεις για τον παραπάνω παραθερισμό θα δίδονται και θα γίνονται  δεκτές στο Παράρτημα έως την 26η Μαρτίου 2014 καθόσον μέχρι την 28η Μαρτίου 2014 θα πρέπει να παραδοθούν στην 1η Μεραρχία Πεζικού.


Εκπρόθεσμες Αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.Τρίτη 4  Μαρτίου 2014

Ευχές προς Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Στρατού
Γράφει ο
ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΣΤΡΑΝΤΑΣ
Αντιστράτηγος ε.α
«Αράζω = Άρα…ΖΩ»
                                                (Σύνθημα τοίχου)
Οι εκλογές της ΕΑΑΣ  τελείωσαν και ήδη το νέο ΔΣ ετοιμάζεται να αναλάβει τα καθήκοντά του. Ας ευχηθούμε όλοι «Καλή Επιτυχία» στο δύσκολο έργο του και ας ελπίσουμε ότι οι νεοεκλεγέντες συνάδελφοι θα τηρήσουν χωρίς εκπτώσεις τις προεκλογικές τους υποσχέσεις τις οποίες, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, δεν γνωρίζουμε επακριβώς.
Θα ήταν όμως χρήσιμο παίρνοντας αφορμή από την μικρή συμμετοχή να διατυπώσουμε μερικές σκέψεις-προτάσεις και να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα για τις πρωτοβουλίες που το νέο ΔΣ θα πρέπει να αναλάβει προκειμένου να καταστήσει την ΕΑΑΣ σημείο αναφοράς όλων των μελών της καθώς και πόλο συσπείρωσης.
Είναι γεγονός ότι παρά τις εκκλήσεις όλων των υποψηφίων και τις κατ’επανάληψη έντυπες και ηλεκτρονικές προτροπές του σημερινού προέδρου για μαζική συμμετοχή, τελικά αυτό δεν συνέβη και ο αριθμός των ψηφοφόρων αν και κατά τι αυξημένος παρέμεινε σε απελπιστικά χαμηλά επίπεδα.(Περίπου 7.000 επί συνόλου 22.500 που κατέχουν ταυτότητα της ΕΑΑΣ και επί 62.000 που με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία –ΑΝ 1171/72 άρθρο3- θεωρούνται υποχρεωτικά μέλη).
Θα πρέπει συνεπώς το νέο ΔΣ να προβληματισθεί και να ψάξει να βρει τις αιτίες που η συντριπτική πλειοψηφία των μελών εξακολουθεί να παραμένει αδρανής παρά την λαίλαπα των οικονομικών μέτρων και τις καταφανείς αδικίες που η πολιτεία επιλεκτικά εφάρμοσε σε βάρος μας.
Προσωπική  άποψη ,την οποία γραπτώς έχω κατ’επανάληψη διατυπώσει και αναλύσει, είναι ότι η γενεσιουργός αιτία αυτής της απαξίωσης οφείλεται κατά κύριο λόγο στο αναχρονιστικό νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την ΕΑΑΣ το οποίο ,για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, γράφτηκε για να εξυπηρετεί σκοπιμότητες και καταστάσεις μιας άλλης εποχής. Το νομοθετικό αυτό πλαίσιο δεν είναι μόνο αντισυνταγματικό ,μιας και λειτουργεί στη βάση αποκλεισμών και διορισμών, αλλά είναι και βαθύτατα αντιδημοκρατικό και προσβλητικό για την κοινωνία των μελών της ένωσης. Χρειάζεται συνεπώς το νέο ΔΣ, σε συνεργασία και με τις άλλες ενώσεις αποστράτων (ΕΑΑΝ,ΕΑΑΑ), να προχωρήσει στην άμεση και ριζική αναθεώρησή του.
Βέβαια, για να λέμε και του στραβού το δίκιο, πολλά πράγματα θα πρέπει άμεσα να αλλάξουν ή να αναθεωρηθούν και κυρίως η εγκατεστημένη νοοτροπία όπου ένα ανομοιογενές ,λόγω της προβλεπόμενης από το νόμο εκλογής με βάση ενιαίο ψηφοδέλτιο, σύνολο μελών του ΔΣ με διαφορετικές ή ακόμη και στη χειρότερη περίπτωση διαμετρικά αντίθετες μεταξύ τους απόψεις και θέσεις, καλείται να αποφασίσει και να συμφωνήσει επί βασικών θεμάτων και θέσεων κάτι που στην πράξη αποδεικνύεται εξαιρετικά δύσκολο. Αποτέλεσμα τούτου, όπως έχει αποδειχθεί, είναι  να τα φορτώνουν όλοι όλα στον Πρόεδρο ο οποίος σχεδόν μόνος προσπαθεί να βγάλει τα κάστανα από την φωτιά επικρινόμενος πολλές φορές ή λοιδορούμενος από τους άλλους.
Εδώ συνεπώς εκτιμάται ότι το νέο ΔΣ θα πρέπει ,πριν αναλάβει επισήμως τα καθήκοντά του, να καθίσει και να καταστρώσει ένα κοινώς αποδεκτό προγραμματικό σχέδιο θέσεων και δράσεων το οποίο, αφού οριστικοποιηθεί με την συνεργασία ενδεχομένως και άλλων κατά τις εκλογές υποψηφίων μελών, να αποτελέσει τον μπούσουλα με βάση τον οποίο το θα προχωράει η ένωση. Καλόν βέβαια θα ήταν αυτό το προγραμματικό σχέδιο να δημοσιευθεί στην Εθνική Ηχώ για να το γνωρίζουν όλοι.  
Θα αποτελούσε παράλειψη εάν δεν επισημαίνετο ότι ένας άλλος λόγος της άρνησης δηλαδή πολλών μελών ,ιδίως των νεοτέρων, να ψηφίσουν ήταν και το γεγονός ότι κάποιοι υποψήφιοι κατά την διάρκεια της προεκλογικής περιόδου αντί να φροντίσουν στα πλαίσια της ευγενούς άμιλλας να ενημερώσουν τα μέλη για τις θέσεις και απόψεις τους, εισήγαγαν πολιτικάντικες τακτικές προσπαθώντας με αθέμιτες μεθόδους να κερδίσουν την εκλογή. Λες και το ζητούμενο για την επίλυση των πολύπλοκων προβλημάτων του κλάδου ήταν να καταφέρει κάποιος να εκλεγεί όχι γιατί πραγματικά το άξιζε λόγω γνώσεων και  προσφοράς, αλλά για να ικανοποιήσει είτε τις προσωπικές τους φιλοδοξίες είτε άλλου είδους κομματικά συμφέροντα που δυστυχώς και αυτή τη φορά εφρόντισαν να δηλώσουν την παρουσία τους. Γιατί πως αλλιώς μπορεί να χαρακτηρισθεί το γεγονός της δημοσίευσης-διάδοσης ανωνύμως προσβλητικών χαρακτηρισμών κατά συνυποψηφίων αλλά και του κατακλυσμού των κινητών τηλεφώνων την ημέρα των εκλογών με αλλεπάλληλα SMS τα οποία έριχναν το επίπεδο και την σοβαρότητα της εκλογής και μας θύμιζαν τακτικές μαυρογιαλούρων;
Θα πρέπει λοιπόν το νέο ΔΣ λαμβάνοντας υπόψη τα όσα στραβά συνέβησαν, να αρχίσει αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του να συντάσσει πλήρες σχέδιο διεξαγωγής των εκλογών θεσπίζοντας μεταξύ των άλλων και κώδικες και κανόνες ορθής συμπεριφοράς εκ μέρους των υποψηφίων η παραβίαση των οποίων θα σήμαινε τον αποκλεισμό τους από την όλη διαδικασία. Συναφές με την σχεδίαση της διεξαγωγής των εκλογών είναι και η πρόβλεψη της επιστολικής ψήφου ώστε να δίνεται η δυνατότητα να ψηφίζουν και τα μέλη που λόγω αποστάσεως ,προχωρημένης ηλικίας ή για λόγους υγείας δεν μπορούν να προσέλθουν στα κατά τόπους εκλογικά τμήματα. 
Εκτιμώντας ότι το νέο ΔΣ θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και θα αγωνισθεί για τα δίκαια και δικαιώματα των μελών καθώς επίσης και θα υλοποιήσει στην πράξη το «Ισχύς εν τη ενώσει» χωρίς να αναλωθεί σε γραφειοκρατικές διαδικασίες και τακτικισμούς, ευχόμαστε και πάλι καλόν αγώνα και κάθε επιτυχία επ’ωφελεία όλων μας.
                                                                        Αθήνα,4 Φεβ 2014

Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2014

ΠΟΣ : Γιατί δεν προτείνουν μέτρα για βελτίωση του Μετοχικού Ταμείου Στρατού???


Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Στρατιωτικών  με επιστολή της ζητά εξηγήσεις για την ΑΤΟΛΜΙΑ του ΜΤΣ στη λήψη προτεινομένων μέτρων.  Η επιστολή της ΠΟΣ είναι η ακόλουθη :

Αρι Πρωτ : 3/2014
Αθήνα 24 Φεβ 2014

ΠΡΟΣ :    Υφυπουργό Εθνικής 'Αμυνας κ. Αθανάσιο Δααβάκη
ΚΟΙΝ :      Στρατηγό Μιχαήλ Κωσταράκο, Α/ΓΕΕΘΑ
                  Αντιστράτηγο  κ. Χρίστο Μανωλά Α/ΓΕΣ
                  ΠρόεδροΜετοχικού Ταμείου Στρατού
                Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού ( ΕΑΑΣ)
                Φορείς - Μέλη ΠΟΣ

ΘΕΜΑ : Προτάσεις για πόρους ΜΤΣ
ΣΧΕΤ : Υπ αριθ πρωτ 046/12/12/2013 έγγραφο της ΠΟΣ

            Κύριε Υπουργέ,

           Με αφορμή την από 07 Φεβ 2014 ανακοίνωση του ΜΤΣ για την υπογραφή από τον Αναπληρωτή ΥΠΟΙΚ και προώθηση στη Βουλή τροπολογίας, με την οποία επανακαθορίζεται το ύψος  της υποχρέωσης δημιουργίας αποθεματικού του ΜΤΣ , η ΠΟΣ έκπληκτη διαπιστώνει ότι από μία σειρά αιτιολογημένων προτάσεων που υπέβαλε προσωπικά σε σας, κατά την συνάντηση της 13ης Νοε 2013 , αλλα και στον Πρόεδρο τοτ ΜΤΣ, με κοινοποίηση στην ηγεσία του ΥΕΘΑ (σχετικό), καμία δυστυχώς δεν ελήφθη υπόψην.

Η ΠΟΣ είχε ενημερώσει έγκαιρα σε δύο συναντήσεις το ΜΤΣ, για τα αποτελέσματα των συναντήσεών της με υψηλόβαθμους παράγοντες του ΥΠΟΙΚ , όπου είχε διαπιστωθεί θετικό κλίμα υλοποίησης των προτάσεών της, που αφορούσαν στην :

---   Επιμήκυνση αποπληρωμής του Δανείου (χρέους) του ΜΤΣ κατά 10 έτη) από 15 σε 25)

---  Περίοδο χάριτος κατά τέσσερα (4) έτη του χρόνου ολοκλήρωσης της δημιουργίας του προβλεπόμενου ταμειακού αποθεματικού.

          Παρά τα παραπάνω, γνωρίζουμε ότι δεν υπήρχε ουδεμία σχετική  πρόταση του ΔΣ/ΜΤΣ
          Πιστεύουμε ότι μια σχετική εισήγηση προς το ΥΠΟΙΚ θα μπορούσε να έχει ευνοϊκή κατάληξη καθόσον, ενώ το κόστος των παραπάνω προτάσεών μας σε ετήσια βάσει, θα ήταν ελάχιστο για το ΥΠΟΙΚ στην εξυπηρέτηση του δανείου, η ωφέλεια όμως για τους μερισματούχους υπό τις παρούσες συνθήκες εξαιρετικιά μεγάλη με εκτιμώμενη αύξηση του μερίσματος κατά 15%.

        Αναλύοντας  τέλος τα στοιχεία της Δ΄Αναμόρφωσης έτους 2013 του Π/Υ του ΜΤΣ, διαπιστώνουμε μικρή βελτίωση των οικονομικών δεδομένων του ταμείου, αλλα ταυτόχρονα διαβλέπουμε ατολμία στην υποβολή προτάσεων που θα βελτιώσουν καθοριστικά τις αποδόσεις του ΜΤΣ.

            Κύριε Υπουργέ,
           Πιστεύουμε ότι έχετε διαπιστώσει προσωπικά, ότι η ΠΟΣ γνωρίζει σε βάθος το θέμα του ΜΤΣ και έχει εμπεριστατωμένες και ρηξικέλευθες προτάσεις για την σταθεροποίηση , εξυγίανση και βιωσιμότητά του.  Ευελπιστούμε οι νέες πρωτοβουλίες να είναι προς την κατεύθυνση αυτή.

       Παρακαλούμε για την ενημέρωσή μας επί της επιχειρηματολογίας των αρμοδίων φορέων, για τη μη υιοθέτηση των προτάεων της  Ομοσπονδίας μας.

                                            Για το Διοικητικό Συμβούλιο
           Μετά τιμής
  
        Ο Πρόεδρος                                                              0 Γεν. Γραμματέας
Νικολόπουλος Βασίλειος                                             Παπαδόπουλος ΒΑσίλειος 
      Ταξχος ε.α.                                                                             Ταξχος ε.α.

Κυριακή, 2 Μαρτίου 2014

Ευχαριστήρια επιστολή Αντγου ε.α. Πούλου Γεωργίου στις αρχαιρεσίες της ΕΑΑΣPDF Εκτύπωση E-mail

GPOULOSΦίλοι και συνάδελφοι απόφοιτοι της ΣΣΑΣ αισθάνομαι ότι έχω την ηθική υποχρέωση να σας ευχαριστήσω για την στήριξη που είχα στις πρόσφατες εκλογές για την ανάδειξη του νέου ΔΣ της ΕΑΑΣ ,ως υποψήφιος Αντιπρόεδρος και Μέλος. Αν και δεν εκλέχθηκα η κινητοποίηση ήταν πρωτοφανής και συγκινητική. Η προκατάληψη και η απαξίωση των μαχίμων είναι δυστυχως δεδομένη. Γι αυτό θα πρέπει να στηρίξουμε παρόμοιες προσπάθειες και άλλων συναδέλφων απόφοιτων ΣΣΑΣ στο μέλλον. 
Συνεκτικός κρίκος στη προσπάθεια αυτή είναι ο Σύνδεσμος. Πρέπει λοιπόν να τον ενισχύσουμε και να τον ενδυναμώσουμε ώστε να εξισοροπήσουμε την αριθμητική υπεροχή τους με την δική μας,που είναι ποιοτική.

Σας ευχαριστώ.
Γεώργιος Πούλος
Αντγος(Σ)εα

χειρουργικά θαύματα στο 401 ΓΣΝΑ
PDF Εκτύπωση E-mail

(Αναδημοσίευση άρθρου από το "ΠΑΡΟΝ" της 23/2/2014 )
✓ Ομάδα κορυφαίων στρατιωτικών γιατρών, με επικεφαλής γιατρό - θαυματοποιό, χειρουργεί ανευρύσματα στο κεφάλι, χωρίς να αγγίζει... το κεφάλι του ασθενούς!
✓ Miracolo, miracolo! Ναι, έτσι είναι.
✓ 100 τέτοιες επεμβάσεις έγιναν πέρυσι, με τους ασθενείς να... αποχωρούν υγιέστατοι, εντός 24ώρου!
✓ Το κόστος των υλικών ανέρχεται από 3.000-5.000 ευρώ (νοσοκομείο και γιατροί... Κωτσόβολος δηλ. χωρίς λεφτά, βεβαίως χωρίς λεφτά), που το νοσοκομείο χρεώνει στα Ταμεία (δεδομένου ότι στέλνουν εκεί ασθενείς τους), τα οποία τελικά δεν πληρώνουν... Το ξεχνούν, κ. Άδωνι (του Αδώνιδος).
✓ Τον νου σας, παιδιά, μήπως χαλάσετε το θαυματοποιείο. Πληρώστε τα χρέη σας, αλλιώς θα πληρωθούν με ζωές.
✓ A propo, που λένε οι Γάλλοι, μήπως, καλοί μου γιατροί, επινοήσετε μια μέθοδο να αφαιρείτε τους... κάλους από τα κεφάλια πολιτικών άμα δε και τινών στρατιωτικών. Αμήν.
Πηγή από staratalogia - ΣΣΑΣ

Στα ΄΄ΧΩΚ΄΄ο Α/ΓΕΕΘΑ στη 1η τρατιά ο Α/ΓΕΣ

Στα “ΧΩΚ ” ο Α/ΓΕΕΘΑ στη 1η Στρατιά … και   στο Βόλο είχαμε Γενέθλια  ! Τελικά στο Πεντάγωνο έμεινε κανείς ;0002
Σε μια ημέρα είχαμε τρία Γενέθλια σε Μονάδες μόνο του Στρατού Ξηράς ! Στην 180 Μοίρα κατευθυνόμενων βλημάτων ΄ΧΩΚ΄ για τα 50 χρόνια της Μοίρας πήγε ο Α/ΓΕΕΘΑ
 Στη 1η Στρατιά πήγε ο Α/ΓΕΣ μέχρι πριν από λίγες ημέρες διοικητής της Αντιστράτηγος Μανωλάς !3
 Στη Λάρισα βρήκαν την ευκαιρία και πήγαν άπαντες οι Πολιτικοί της περιοχής και εν νέου Υποψήφιοι από τον Δήμαρχο Τζανακούλη και τον Περιφερειάρχη Αγοραστό ,μέχρι και την διορισμένη Υπερ -Περιφερειάρχη Θεσσαλίας -Στερεάς Γερακούδη από τον Παπανδρέου απόφοιτη των ΚΑΤΕΕ Καβάλας ,να μην ξεχάσουμε και  το σύνθημα του ΓΑΠ:  οι» Άριστοι και όχι οι Αρεστοί «
Στο Βόλο είχαμε και εκεί Γενέθλια της σχολής Αεροπορίας Στρατού   αλλά δεν γνωρίζουμε αν πήγαν πολιτικοί και εκεί unnamed
Την ίδια ημέρα είχαμε και άσκηση Νυχτερινή Πεζοναυτών στο Βόλο …Αλλά ούτε εκεί γνωρίζουμε ποιος και που πήγε! 
Τελικά αυτά τα Γενέθλια μας χρειάζονται ναι ή όχι ; Εξυπηρετούν κάποιο σκοπό ; Μ  ήπως εκπαιδεύουν το προσωπικό ; Με την απορία θα  μείνουμε !
Αντε να ζήσουμε να τα θυμόμαστε !

Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2014

Συγχαρητήριο Μήνυμα στον Νεοεκλεγέντα Μητροπολίτη


 
    Εψηφισμένε Μητροπολίτη Κίτρους Κατερίνης και            Πλαταμώνος Γεώργιε,

   Σας συγχαίρω θερμά για την εκλογή σας και εύχομαι από καρδιάς υγεία, καλή διακονία στο ποίμνιό σας και στο θεόπνευστο έργο σας.

Με άπειρη τιμή
                                Χατζημαλλής Γεώργιος
                          Πρόεδρος ΕΑΑΣ Νομού Πιερίας

΄΄Κεραυνοί΄΄ Στγού Σταθόπουλου για την εκλογή Αποστράτων της ΕΛ/ΑΣ στο ΔΣ/ΕΑΑΣ

Σεβαστοί Στρατηγοί, αγαπητοί συμμαθητές και συνΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣάδελφοι, ειλικρινά δεν θέλω να εκφράσω την πικρία μου εναντίον των συναδέλφων για την όποια προτίμηση είχαν στις χθεσινές αρχαιρεσίες της ΕΑΑΣ, διότι αυτό επιβάλλει η ιδέα της δημοκρατίας. Μάλιστα έσπευσα να συγχαρώ αυτούς που εξελέγησαν, μόλις τα αποτελέσματα άρχισαν να δείχνουν ότι δεν αλλάζουν.

Εκείνο όμως που με πικραίνει είναι κάτι, το οποίο το είχα περιλάβει στις θέσεις μου, και το οποίο βέβαια, με την ψήφο των συναδέλφων, φάνηκε ότι αποδοκιμάσθηκε. Και αυτό απεικονίζεται κατά τον καλύτερο τρόπο, στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο !

Ο πίνακας αυτός είναι μνημείο αντιδημοκρατικότητας και αυταρχισμού. Εγώ με 1170 ψήφους, καταλαμβάνω την 6η θέση και δεν εκλέγομαι. Αξιωματικός της Αστυνομίας καταλαμβάνει την 17η θέση, με 757 ψήφους και εκλέγεται «αριστίνδην», ενώ δεν εκλέγονται 8 Αξιωματικοί του Στρατού, οι οποίοι έλαβαν πολύ περισσότερες ψήφους απ” αυτόν! melh
Αυτό δεν είναι μόνο αντιδημοκρατικό, αλλά είναι και παράλογο. Όταν το μέτρο αυτό προβλέφθηκε από το Νόμο, είχε κάποια λογική, αφού υπήρχε σαφής αναλογία μεταξύ Αξιωματικών Στρατού και Αστυνομίας και ήταν αναγκαίο να υπάρχη κάποια αναλογία στο ΔΣ.
 Από τότε όμως έχουν αλλάξει μερικά πράγματα.

Οι απόστρατοι Αξιωματικοί της Αστυνομίας πέτυχαν την ψήφιση νόμου, με τον οποίον απέφυγαν την υποχρεωτική συμμετοχή στην ΕΑΑΣ, όπως ισχύει για τους συναδέλφους τους του Στρατού.

Η αναλογία αυτή δεν υφίσταται πλέον. Η αριστίνδην εκλογή ενός συναδέλφου του Δικαστικού και ενός συναδέλφου του Οικονομικού έχουν πολύ ισχυρή λογική βάση και αυτό το συνειδητοποίησα στη σύντομη θητεία μου στο απερχόμενο ΔΣ. Είναι ομολογουμένως απαραίτητοι στο ΔΣ. Δεν διαπίστωσα καμμία αναγκαιότητα για την παρουσία των δύο συναδέλφων της Αστυνομίας οι οποίοι συμμετείχαν, κατά κύριο λόγο, μόνον στις συνεδριάσεις του ΔΣ και στις επετειακές και εθιμοτυπικές εκδηλώσεις της Ενώσεως.

Είναι εντελώς άδικη η αριστίνδην εκλογή δύο εκπροσώπων της Αστυνομίας, εις βάρος των συναδέλφων τους του Στρατού. Το δίκαιο θα ήταν η ελεύθερη επιλογή του συνόλου των συναδέλφων. Εάν οι συνάδελφοι της Αστυνομίας έχουν την εκλογική δύναμη να στείλουν εκπροσώπους τους στο ΔΣ της ΕΑΑΣ ας το κάνουν.

Ας εκλέξουν όχι μόνο δύο αλλά και τρείς και τέσσερις, δίνοντάς τους τις απαιτούμενες ψήφους και ότι να εξασφαλίζουν με αναχρονιστικούς νόμους δύο «άνετες» θέσεις στο ΔΣ. Καλώ τα μέλη του νέου ΔΣ, αν οι θέσεις τους, τις οποίες προέβαλαν προεκλογικά συμπίπτουν ή συγκλίνουν με τη θέση μου αυτή, να βάλουν πολύ ψηλά στις προτεραιότητές τους την τροποποίηση του Νόμου, ώστε οι εκπρόσωποι της Αστυνομίας, μέχρι την παντελή αποχώρησή τους από την Ένωση, υπό την κάλυψη του νόμου της «προαιρετικής συμμετοχής» σ” αυτή, να μην εκλέγονται αριστίνδην αλλά με την ψήφο των συναδέλφων.

Ή τουλάχιστον τα αριστίνδην εκλεγόμενα μέλη εκ των συναδέλφων της Αστυνομίας να περιορισθούν σε ένα. Εύχομαι ξανά υγεία, δύναμη, θάρρος και ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ στο νέο ΔΣ της Ενώσεως.

Σταθόπουλος Βασίλειος
Αντιστράτηγος ε.α -Μαθηματικός

Πηγή : staratalogia

Καταβολή ΕΚΟΕΜΣ μηνός Φεβρουαρίου 2014


Ο Ειδικός Κλάδος Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού ( ΕΚΟΕΜΣ), ανακοινώνει στους μερισματούχους του ότι η καταβολή της Οικονομικής Ενίσχυσης μηνός Φεβρουαρίου 2014 , θα πραγματοποιηθεί  στις 5 ΜΑρτίου 2014

Εκ της Διευθύνσεως

Ευχαριστήριο μήνυμα Αντγου ε.α. Σταθόπουλου ΒασιλείουΜετά τα ΤΕΛΙΚΑ αποτελέσματα των χθεσινών εκλογών της ΕΑΑΣ, θεωρώ υποχρέωσή μου να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στους 1.170 συναδέφους οι οποίοι με τίμησαν με την ψήφο τους.

Ειδικώτερα στους συναδέλφους μου:

της Σαλαμίνας, οι οποίοι με τίμησαν με 21 ψήφους, ήτοι το 16% των ψήφων,

των Σερρών, 110 σταυροί (0,12%)
στους πατριώτες μου της Καρδίτσας, οι οποίοι μου έδωσαν 37 σταυρούς (11%),

της Ευβοίας, 42 σταυροί (11%)

των Χανίων, 37 σταυροί (9,2 %)
της Κοζάνης, 26 σταυροί (6,6 %)

της Κέρκυρας, 7 σταυροί (6,6 %)
του Έβρου, οι οποίοι μέ έκαναν να δακρύσω, δίνοντάς μου 60 σταυρούς (6,2 %), κάνοντάς με να πώ "χαλάλι τα τέσσερα χρόνια, που υπηρέτησα εκεί!",

της Κώ, 4 σταυροί (5,9 %)

της Ρόδου, 11 σταυροί (5,1 %)

της Χίου, 4 σταυροί (5 %)

της Θεσσαλονίκης, 124 σταυροί (4,9 %)

της Λάρισας, όπου μεγάλωσα και φοίτησα στην στοιχειώδη και μέση εκπαίδευση, οι οποίοι μου έδωσαν 41 σταυρούς (4,8 %)

της Αττικής, 330 σταυροί (4,7 %)

της Μαγνησίας, όπου πέρασα τα νηπιακά μου χρόνια, οι οποίοι μου έδωσαν 29 σταυρούς (4,6 %).
 
Βασίλειος Σταθόπουλος
Αντγος ε.α. - Μαθηματικός

Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2014

Ευχαριστήριο Μήνυμα του Υποψηφίου Αντιπροέδρου στις εκλογές της ΕΑΑΣ Αντγου ε.α. Καστραντά Στυλιανού


Αισθάνομαι την ανάγκη εκ βάθους καρδίας να ευχαριστήσω όλους εκείνους τους Συναδέλφους και τα μέλη Εκλιπόντων που κατά τις διεξαχθείσες εκλογές της ΕΑΑΣ με ετίμησαν με την ψήφο τους και με στήριξαν στην προσπάθεια που έκανα για μια άλλη ΕΑΑΣ με νέο πρόσωπο και νέες  ιδέες απαλλαγμένες από τις αγκυλώσεις και τις νοοτροπίες του παρελθόντος.

Το μήνυμά μου για μεγαλύτερη κινητοποίηση και συμμετοχή εξακολουθεί να απευθύνεται προς την συντριπτική πλειοψηφία των Συναδέλφων ιδίως των νεότερων, οι οποίοι ως συμμετοχή στις διαδικασίες επέλεξαν ΑΠΟΧΗ.

Εύχομαι ολόψυχα στο νέο ΔΣ της ΕΑΑΣ καλή επιτυχία στο έργο του για το καλό όλων.

Πιστός στις απόψεις μου και τις κατατεθείσες προτάσεις μου δηλώνω , ότι θα είμαι παρών και ότι θα παρακολουθώ από κοντά και θα κρίνω το έργο του νέου ΔΣ το οποίο εύχομαι κατά την ρητή δέσμευση του νέου Προέδρου, να αποδείξει στην πράξη ότι δεν θα είναι δεδομένο κανενός κέντρου ή παράκεντρου εξουσίας και ότι θα κινείται και θα ενεργεί με αποκλειστικό και μόνο κριτήριο το συμφέρον των μελών του.

Με άπειρη Εκτίμηση προς όλους
Αντγος ε.α. Καστραντάς Στυλιανός


Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2014

ΠΟΣ : Γιατί δεν προτείνουν μέτρα για βελτίωση του Μετοχικού Ταμείου Στρατού???


Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Στρατιωτικών  με επιστολή της ζητά εξηγήσεις για την ΑΤΟΛΜΙΑ του ΜΤΣ στη λήψη προτεινομένων μέτρων.  Η επιστολή της ΠΟΣ είναι η ακόλουθη :

Αρι Πρωτ : 3/2014
Αθήνα 24 Φεβ 2014

ΠΡΟΣ :    Υφυπουργό Εθνικής 'Αμυνας κ. Αθανάσιο Δααβάκη
ΚΟΙΝ :      Στρατηγό Μιχαήλ Κωσταράκο, Α/ΓΕΕΘΑ
                  Αντιστράτηγο  κ. Χρίστο Μανωλά Α/ΓΕΣ
                  ΠρόεδροΜετοχικού Ταμείου Στρατού
                Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού ( ΕΑΑΣ)
                Φορείς - Μέλη ΠΟΣ

ΘΕΜΑ : Προτάσεις για πόρους ΜΤΣ
ΣΧΕΤ : Υπ αριθ πρωτ 046/12/12/2013 έγγραφο της ΠΟΣ

            Κύριε Υπουργέ,

           Με αφορμή την από 07 Φεβ 2014 ανακοίνωση του ΜΤΣ για την υπογραφή από τον Αναπληρωτή ΥΠΟΙΚ και προώθηση στη Βουλή τροπολογίας, με την οποία επανακαθορίζεται το ύψος  της υποχρέωσης δημιουργίας αποθεματικού του ΜΤΣ , η ΠΟΣ έκπληκτη διαπιστώνει ότι από μία σειρά αιτιολογημένων προτάσεων που υπέβαλε προσωπικά σε σας, κατά την συνάντηση της 13ης Νοε 2013 , αλλα και στον Πρόεδρο τοτ ΜΤΣ, με κοινοποίηση στην ηγεσία του ΥΕΘΑ (σχετικό), καμία δυστυχώς δεν ελήφθη υπόψην.

Η ΠΟΣ είχε ενημερώσει έγκαιρα σε δύο συναντήσεις το ΜΤΣ, για τα αποτελέσματα των συναντήσεών της με υψηλόβαθμους παράγοντες του ΥΠΟΙΚ , όπου είχε διαπιστωθεί θετικό κλίμα υλοποίησης των προτάσεών της, που αφορούσαν στην :

---   Επιμήκυνση αποπληρωμής του Δανείου (χρέους) του ΜΤΣ κατά 10 έτη) από 15 σε 25)

---  Περίοδο χάριτος κατά τέσσερα (4) έτη του χρόνου ολοκλήρωσης της δημιουργίας του προβλεπόμενου ταμειακού αποθεματικού.

          Παρά τα παραπάνω, γνωρίζουμε ότι δεν υπήρχε ουδεμία σχετική  πρόταση του ΔΣ/ΜΤΣ
          Πιστεύουμε ότι μια σχετική εισήγηση προς το ΥΠΟΙΚ θα μπορούσε να έχει ευνοϊκή κατάληξη καθόσον, ενώ το κόστος των παραπάνω προτάσεών μας σε ετήσια βάσει, θα ήταν ελάχιστο για το ΥΠΟΙΚ στην εξυπηρέτηση του δανείου, η ωφέλεια όμως για τους μερισματούχους υπό τις παρούσες συνθήκες εξαιρετικιά μεγάλη με εκτιμώμενη αύξηση του μερίσματος κατά 15%.

        Αναλύοντας  τέλος τα στοιχεία της Δ΄Αναμόρφωσης έτους 2013 του Π/Υ του ΜΤΣ, διαπιστώνουμε μικρή βελτίωση των οικονομικών δεδομένων του ταμείου, αλλα ταυτόχρονα διαβλέπουμε ατολμία στην υποβολή προτάσεων που θα βελτιώσουν καθοριστικά τις αποδόσεις του ΜΤΣ.

            Κύριε Υπουργέ,
           Πιστεύουμε ότι έχετε διαπιστώσει προσωπικά, ότι η ΠΟΣ γνωρίζει σε βάθος το θέμα του ΜΤΣ και έχει εμπεριστατωμένες και ρηξικέλευθες προτάσεις για την σταθεροποίηση , εξυγίανση και βιωσιμότητά του.  Ευελπιστούμε οι νέες πρωτοβουλίες να είναι προς την κατεύθυνση αυτή.

       Παρακαλούμε για την ενημέρωσή μας επί της επιχειρηματολογίας των αρμοδίων φορέων, για τη μη υιοθέτηση των προτάεων της  Ομοσπονδίας μας.

                                            Για το Διοικητικό Συμβούλιο
           Μετά τιμής
  
        Ο Πρόεδρος                                                              0 Γεν. Γραμματέας
Νικολόπουλος Βασίλειος                                             Παπαδόπουλος ΒΑσίλειος 
      Ταξχος ε.α.                                                                             Ταξχος ε.α.ΣΧΟΛΙΟ : Καλή επιτυχία Παντελή !!!!

 
===========================================================================================================================
ΜΟΝΙΜΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΕΑΝ ΚΑΤΑΣΤΟΥΝ ΑΧΡΗΣΤΕΣ
ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΜΤΣ


ΒΑΘΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΠΟ - ΕΩΣ

1.

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΧΑΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΣΧΟΙΝΑΣ Ε.

ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜ.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ.

ΧΑΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ Κ.

ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜ.

ΡΟΔΙΤΗΣ Μ.

ΝΙΚΟΛΑ'Ι'ΔΗΣ ΚΩΝ.

ΧΑΡΜΟΛΑΟΣ Κ.

ΜΙΧΟΣ ΑΡ.

ΜΙΧΟΣ ΑΡΙΣΤ.

ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΟΛΜΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΦΛΕΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

ΜΙΣΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΚΑΚΑΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΟΥΜΠΑΡΟΥΤΣΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΠΕΤΜΕΖΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

TΟΥΡΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΜΙΣΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΣΚΑΡΒΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΚΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΛΕΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΤΑΞΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΕΛΕΑΓΡΟΣ

ΜΠΑ'Ι'ΡΑΚΤΑΡΗΣ ΔΗΜ.

ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΣΤΑ'Ι'ΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΜΠΕΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΣΚΟΡΔΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΜΠΕΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΔΟΞΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΒΑΚΑΛΟΓΛΟΥ ΔΟΥΚΑΣ

ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΔΗΜ.

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΚΑΛΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΣΠΗΛΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ

ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΡΙΛΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΑΥΡΟΣΚΟΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΜΠΙΖΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΔΡΟΜΑΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΚΕΤΣΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΑΓΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΑΤΑΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΓΩΓΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΟΡΙΝΝAΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡ.

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΡΟΚΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ

ΣΙΑΚΑΒΕΛΛΑΣ ΗΛΙΑΣ

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

13-10-1854 30-01-1851

31-01-1856 26-02-1857

27-02-1857 24-01-1858

25-01-1858 09-05-1858

20-05-1858 27-02-1859

28-02-1859 05-01-1860

06-01-1860 03-02-1861

04-02-1861 15-09-1861

16-09-1861 26-02-1865

27-02-1865 30-05-1865

31-05-1865 16-07-1866

17-07-1866 27-03-1867

15-07-1867 22-01-1881

23-01-1881 22-05-1883

23-05-1883 01-08-1884

02-08-1884 07-10-1884

08-10-1884 15-09-1885

16-09-1885 02-12-1885

3-12-1885 10-01-1886

11-01-1886 10-09-1886

11-09-1886 26-02-1887

27-02-1887 19-12-1890

20-12-1890 02-09-1891

03-09-1891 28-12-1892

29-12-1892 18-01-1893

19-01-1893 08-04-1897

9-04-1897 21-02-1899

22-02-1899 25-05-1899

26-05-1899 10-11-1899

11-11-1899 05-07-1900

06-07-1900 09-07-1901

10-07-1901 25-07-1903

26-07-1903 24-12-1905

25-12-1905 06-07-1906

07-07-1906 06-11-1908

07-11-1908 16-06-1909

17-06-1909 17-09-1910

18-09-1910 30-10-1910

31-10-1910 26-04-1913

27-04-1913 26-04-1917

27-04-1917 31-12-1922

01-01-1923 02-10-1925

03-10-1925 03-10-1926

04-10-1926 04-12-1929

05-12-1929 12-02-1930

13-02-1930 26-08-1932

27-08-1932 12-10-1932

13-10-1932 04-10-1935

05-10-1935 05-03-1936

06-03-1936 07-07-1936

08-07-1936 09-05-1937

10-05-1937 18-04-1940

13-09-1940 15-04-1943

01-05-1943 14-01-1947

15-01-1947 30-01-1950

18-02-1950 24-05-1950

25-05-1950 26-08-1950

28-08-1950 22-09-1950

23-09-1950 08-05-1952

09-05-1952 31-08-1953

01-09-1953 28-04-1954

08-07-1954 26-08-1956

27-08-1956 26-08-1959

27-08-1959 22-08-1962

23-08-1962 20-10-1964

21-10-1964 25-05-1967

26-05-1967 25-07-1971

26-05-1971 28-02-1974

01-03-1974 25-09-1974

26-09-1974 14-10-1976

15-10-1976 15-01-1982

29-01-1982 25-08-1985

26-08-1985 25-08-1989

28-08-1989 16-03-1994

17-03-1994 24-09-2000

25-09-2000 24-09-2003

24-09-2003 09-11-2004

10-11-2004 19-11-2007

20-11-2007 24-06-2010

25-06-2010 ΣΗΜΕΡΑ


ΣΧΟΛΙΑ : Αυτοί είναι οι διατελέσαντες Πρόεδροι του Μετοχικού Ταμείου Στρατού από το 1854 μέχρι και σήμερα!!!! Τα συμπεράσματα δικά σας!!!! Από ποιον και ποιος θα ζητήσει κάποιες ευθύνες για το κατάντημα του ΜΤΣ??? Ιδού η απορία!!!ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΙΣ ΒΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ


                                                                                                                                                                                                                                                                                    


Τα  τοπικά συμβούλια των Ενώσεων Αποστράτων. Όλα τα ονόματα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 21  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΣΤΙΣ  05-07-2011


     Στην Αθήνα σήμερα την 5η Ιουλίου 2011 ημέρα Τρίτη το ΔΣ της ΕΑΑΣ συνεδρίασε στα Γραφεία αυτής στην οδό Χαρ. Τρικούπη 18α προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των κατωτέρω θεμάτων.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:Αντγος (ΠΒ) ε.α. 
Μαυροδόπουλος Παντελής
Πρόεδρος ΔΣ/ΕΑΑΣ
Υπτγος (ΠΒ) ε.α.
Δανιάς Ευάγγελος
Αντιπρόεδρος ΔΣ/ΕΑΑΣ
Αντγος (ΠΖ) ε.α.
Κρασσάς Ιωάννης
Μέλος ΔΣ/ΕΑΑΣ
Αντγος (ΥΠ) ε.α.
Κορμάς Περικλής
Μέλος ΔΣ/ΕΑΑΣ
Αντγος (Δ) ε.α.
Καρανίσας Θωμάς
Μέλος ΔΣ/ΕΑΑΣ
Αντγος (ΕΛ.ΑΣ) ε.α.
Παρασκευόπουλος Ηλίας
Μέλος ΔΣ/ΕΑΑΣ
Ανχης (ΥΓ) ε.α. 
Φραγκούλη-Μπενάκη Ιωάννα
Μέλος ΔΣ/ΕΑΑΣ
Ανχης (Χ) ε.α.
Ντούφας Χρήστος           
Μέλος ΔΣ/ΕΑΑΣ
Ανθλγος (ΠΖ)ε.α.
Τοτονίδης Νικόλαος
Μέλος ΔΣ/ΕΑΑΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

Σχη (Ο) ε.α.
Κοτσαρίδης Ιωάννης
Μέλος ΔΣ/ΕΑΑΣ
Ανχης (ΠΖ) ε.α. 
Μπουϊκίδης Ελευθέριος
Μέλος ΔΣ/ΕΑΑΣ
             
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  

Αντγος (ΥΠ) ε.α.
Κορμάς Περικλής
Δνων ΣύμβουλοςΔιαπιστωθείσης τη απαρτίας άρχεται η συνεδρίαση του ΔΣ με θέμα Η.Δ:
«Επιλογή Τοπικών Συμβουλίων Παραρτημάτων της ΕΑΑΣ»
     Ο Δνων Σύμβουλος αναφέρει ότι η επιτροπή αξιολόγησης, που συγκροτήθηκε με το υπ’ αριθμ.17/9-6-2011 Πρακτικό ΔΣ/ΕΑΑΣ για την επιλογή Τοπικών Συμβουλίων Παραρτημάτων, υπέβαλε σχετικό πρακτικό με σχετική εισήγηση προκειμένου ν’ αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
     Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Αντιπροέδρου ως Προέδρου της Επιτροπής
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

     1. Τη συγκρότηση των Τοπικών Συμβουλίων (ΤΣ) των Παραρτημάτων της ΕΑΑΣ ως ακολούθως: 

Α/Α
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΒΑΘΜΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΘΕΣΗ

1
ΑΓΡΙΝΙΟΥΑνχης ε.α.
Καπνιάρης Νικόλαος
Πρόεδρος

Υπστ/μος
Κολοκώτσος Δημήτριος
Αντιπρόεδρος

Τχης ε.α.
Λούτας Κών/νος
Μέλος

2

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ

Υπτγος ε.α.
Ιωαννίδης Ευστράτιος
Πρόεδρος

Υπτγος ε.α.
Στεφανίδης Παύλος
Αντιπρόεδρος

Υπτγος ε.α.
Ναζλής Βασίλειος
Μέλος

Ταξχος ε.α.
Τραγάρης Βασίλειος
Μέλος

Ανχης ε.α.
Πιστόλας Ιωάννης
Μέλος

3

ΑΡΤΑ

Σχης ε.α.
Παναγής Αλέξανδρος
Πρόεδρος

Ανχης ε.α.
Πετρούδης Ιωάννης
Αντιπρόεδρος

Ανθστης ε.α.
Γεωργούλας Ιωάννης
Μέλος

4

ΒΕΡΟΙΑ

Υπτγος ε.α.
Χαριζόπουλος Νικόλαος
Πρόεδρος

Υπτγος ε.α.
Παντούλας Ευάγγελος
Αντιπρόεδρος

Ανχης ε.α.
Παύλου Μήλιος
Μέλος

Ανχης ε.α.
Πανταζής Ιωάννης 
Μέλος

Ανχης ε.α.
Αντωνίου Νικόλαος
Μέλος

5

ΒΟΛΟΣ

Υπτγος ε.α.
Γκουζής Αθανάσιος
Πρόεδρος

Σχης ε.α.
Πετμεζάς Βύρων
Αντιπρόεδρος

Ανχης ε.α.
Νικολάου Ελευθέριος
Μέλος

Ανχης ε.α.
Χαμίτης Ιωάννης
Μέλος

Τχης ε.α.
Καταπίδης Απόστολος
Μέλος

6

ΓΡΕΒΕΝΑ

Ανχης ε.α.
Βαζούρας Χρήστος
Πρόεδρος

Ανχης ε.α.
Ασλανίδης Βλάσης, 
Αντιπρόεδρος

Ανχης ε.α.
Αθανασιάδης Χαράλαμπος
Μέλος

7

ΔΡΑΜΑ

Ανχης ε.α.
Κεφαλίδης Κων/νος
Πρόεδρος

Ανχης ε.α.
Καραδάνης Ιωάννης
Αντιπρόεδρος

Ανθστης ε.α.
Τσαμόγλου Παύλος 
Μέλος

8

ΕΔΕΣΣΑ

Τχης ε.α.
Μουλάκης Ιωάννης
Πρόεδρος

Τχης ε.α.
Παπακώστας Αντώνιος
Αντιπρόεδρος

Ανθλγος ε.α.
Δύου Μαριάνθη
Μέλος

9

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ταξχος ε.α.
Ρασούλης Μηνάς
Πρόεδρος

Σχης ε.α.
Σκαντζουράκης Χαράλαμπος
Αντιπρόεδρος

10
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Αντγος ε.α.
Τσακιρίδης Χαράλαμπος
Πρόεδρος

Υπτγος ε.α.
Σουλής Γεώργιος
Αντιπρόεδρος

Υπτγος ε.α.
Ηλιόπουλος Ηλίας
Μέλος

Ανχης ε.α.
Ανεσιάδης Αριστείδης
Μέλος

Ανχης ε.α.
Σακκάς Κων/νος
Μέλος

11

ΙΩΑΝΝΙΝΑ


Υπτγος ε.α.
Γκορέζης Γεώργιος
Πρόεδρος

Αντγος ε.α.
Παππάς Αθανάσιος
Αντιπρόεδρος

Σχης ε.α.
Παπαρούνης Φίλιππος
Μέλος

Ανχης ε.α.
Γκουρογιάννης Κων/νος
Μέλος

12

ΚΑΒΑΛΑ

Υπτγος ε.α.
Τριανταφυλλίδης Ευστάθιος
Πρόεδρος 

Σχης ε.α.
Kωστάκης Κων/νος
Αντιπρόεδρος 

Σχης ε.α.
Μπακέας Σπυρίδων
Μέλος Υπλγος ε.α.
Κόρακας Αθανάσιος
Μέλος

13

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Ταξχος ε.α.
Κόσσυβας Ιωάννης
Πρόεδρος

Ταξχος ε.α.
Γλούμης Πέτρος
Αντιπρόεδρος

14

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Σχης ε.α.
Καραϊσκος Παναγιώτης
Πρόεδρος

Ανχης ε.α.
Καρακαξάς Κων/νος
Αντιπρόεδρος

Ανθλγος ε.α.
Γκαντήρη Άννα
Μέλος

15

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Υπτγος ε.α.
Τζωρτζόπουλος Ηλίας 
Πρόεδρος

Ανχης ε.α.
Κάραντος Χρήστος 
Αντιπρόεδρος

Τχης ε.α.
Χαντζής Γεώργιος
Μέλος

16

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Τχης ε.α.
Χατζημαλλής Γεώργιος 
Πρόεδρος

Επλχος ε.α.
Λαγογιάννης Αντώνιος
Αντιπρόεδρος

Επλχος ε.α.
Καρυπίδης Συμεών
Μέλος

Ιλχος ε.α.
Ζωγράφος Ηλίας

Μέλος

17

ΚΕΡΚΥΡΑ

Υπτγος ε.α.
Καββαδίας Νικόλαος
Πρόεδρος

Σχης ε.α.
Πανταζής Γεώργιος
Αντιπρόεδρος

Ανθλγος ε.α.
Πανδής Άγγελος
Μέλος

18

ΚΙΛΚΙΣ

Υπτγος ε.α.
Τσιρώνης Ηλίας
Πρόεδρος
Ταξχος ε.α.
Γεωργουλάς Βασίλειος
Αντιπρόεδρος
Ανχης ε.α.
Γκόνδρας Ιωάννης
Μέλος
Ανχης ε.α.
Καλαντίδης Σταύρος
Μέλος
Ανχης ε.α.
Μαυρογόνατος Ευάγγελος
Μέλος
19

ΚΟΖΑΝΗ

Υπτγος ε.α.
Καψάλης Μιχαήλ
Πρόεδρος
Ανχης ε.α.
Παππάς Κων/νος
Αντιπρόεδρος
Λγος ε.α.
Ζαχαριάδης Ευστράτιος 
Μέλος
20

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Ανχης ε.α.
Κουρούδης Νικόλαος
Πρόεδρος
Ανχης ε.α.
Παντέλας Δημήτριος
Αντιπρόεδρος
Λγος ε.α.
Γκουλούσης Αριστείδης
Μέλος
21

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Υπτγος ε.α.
Σαραντινός Αχιλλέας
Πρόεδρος 
Tαξχος ε.α
Φαράντος Ιωάννης
Αντιπρόεδρος
Ταξχος ε.α.
Λέκκας Αναστάσιος
Μέλος
22

ΛΑΜΙΑ

Αντγος ε.α.
Τριανταφύλλου Γεώργιος
Πρόεδρος
Ταξχος ε.α
Παπαποστόλου Αθανάσιος
Αντιπρόεδρος
Αστ.Υδντης ε.α.
Κράνης Θωμάς
Μέλος
23

ΛΑΡΙΣΑ

Σχης ε.α.
Παπαπαρίσης Απόστολος
Πρόεδρος
Αντγος ε.α.
Τζωρτζάτος Νικόλαος
Αντιπρόεδρος
Ταξχος ε.α.
Χυτούδης Νικόλαος
Μέλος
Τχης ε.α.
Μανώλης Κων/νος
Μέλος
Υπ/μος
Γκογκοστάμος Δημήτριος
Μέλος
24

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Υπτγος ε.α.
Χαραλάμπους Ευστράτιος
Πρόεδρος 
Τχης ε.α.
Μουτζούρης Δημήτριος
Αντιπρόεδρος
Υπαστ. Β΄ ε.α.
Πασσαδέλλης Αντώνιος
Μέλος


Υπαστ. Β΄ ε.α.
Τσαχπίνης Βασίλειος
Μέλος
25

ΝΑΥΠΛΙΟ

Υπτγος ε.α.
Βελιζιώτης Παναγιώτης
Πρόεδρος
Ταξχος ε.α.
Αξελής Βασίλειος
Αντιπρόεδρος
Ανχης ε.α.
Γεωργιάδης Παναγιώτης
Μέλος 
26

ΞΑΝΘΗ

Υπτγος ε.α.
Γεωργιάδης Γεώργιος
Πρόεδρος
Ταξχος ε.α.
Ψωμαδόπουλος Εμμανουήλ
Αντιπρόεδρος
Ταξχος ε.α.
Γιαννάκης Ιωάννης
Μέλος
Σχης ε.α.
Δημητριάδης Κων/νος
Μέλος

Ανχης ε.α.
Μπούκουρας Αδαμάντιος
Μέλος
27

ΠΑΤΡΑ

Υπτγος ε.α.
Πατελάκης Νικόλαος
Πρόεδρος
Ταξχος ε.α.
Σφίγγας Κων/νος
Αντιπρόεδρος
Ταξχος ε.α.
Νάκας Κων/νος
Μέλος
Ανχης ε.α.
Θεργιόπουλος Κων/νος
Μέλος
Ανχης ε.α.
Ρασσιάς Αναστάσιος
Μέλος
28

ΠΡΕΒΕΖΑ

Υπτγος ε.α.
Τσούτσης Κων/νος
Πρόεδρος
Αστ.Υπδντης
Ιωάννου Σπυρίδων
Αντιπρόεδρος
Τχης ε.α.
Ρόβας Χρήστος
Μέλος
29

ΠΥΡΓΟΣ

Υπτγος ε.α.
Αδαμόπουλος Κων/νος
Πρόεδρος
Υπαστ. Β΄ ε.α
Χρονόπουλος Χρήστος
Αντιπρόεδρος
Ανχης ε.α.
Κωνσταντακόπουλος Ιωάννης
Μέλος
30
ΡΕΘΥΜΝΟ
Αντγος ε.α.
Σπαντιδάκης Ευάγγελος
Πρόεδρος
Ταξχος ε.α.
Περιστεράκης Νικόλαος
Μέλος
31

ΡΟΔΟΣ

Υπτγος ε.α.
Γιώτης Απόστολος
Πρόεδρος
Αντγος ε.α.
Παναγιωτακόπουλος Στέφανος
Αντιπρόεδρος
Ταξχος ε.α.
Μουρμούρας Παναγιώτης


Μέλος
32

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ

Υπτγος ε.α.
Πάλλας Αλέξανδρος
Πρόεδρος
Ταξχος ε.α.
Μιχαλάκης Αργύριος
Αντιπρόεδρος


Σχης ε.α.
Σιγάλας Βασίλειος
Μέλος
33

ΣΕΡΡΕΣ

Υπτγος ε.α.
Τερζίδης Χριστόφορος
Πρόεδρος
Ταξχος ε.α.
Τσιμερίκας Γεώργιος
Αντιπρόεδρος
Ταξχος ε.α.
Γηιτσίδης Ευστάθιος
Μέλος
Ανχης ε.α. ε.α.
Ρόζης Απόστολος
Μέλος
Τχης
Μπουτζάγιας Δημήτριος
Μέλος
34

ΣΥΡΟΣ

Αντγος ε.α.
Πατιαλιάκας Κων/νος
Πρόεδρος
Ανχης ε.α.
Τζιμπιμπάκης Νικόλαος
Αντιπρόεδρος
Τχης ε.α.
Δεναξάς Ελευθέριος
Μέλος
35

ΤΡΙΚΑΛΑ

Υπλγος ε.α.
Στέφος Ευάγγελος
Πρόεδρος
Ανθστης ε.α.
Ιωαννίδης Παναγιώτης
Αντιπρόεδρος


Τχης ε.α.