พรบ.การศึกษา

รวมพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการศึกษา

โพสต์17 ก.พ. 2553 21:32โดยพรหมพชร เกตดี   [ อัปเดต 17 ก.พ. 2553 22:26 ]

รวมพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการศึกษา

- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
-
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
-
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
-
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
-
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546
-
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547
-
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
-
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546
-
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547
-
พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2547
-
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2547
-
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
-
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
-
พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547
-
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548
-
พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2548
-
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.2548
-
พระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
-
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548
-
พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550
-
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550
-
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
-
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.2550
-
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2550
-
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550
-
พระราชบัญญัติจุฬาภรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
-
พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ.2551
-
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
-
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
- พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
-
พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551
-
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551
-
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551
- พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551

1-1 of 1