Zasady redakcji tekstów

(objętość tekstu nie powinna przekraczać 1 arkusza wydawniczego)


1.      Na pierwszej stronie (w kolejnych wersach) umieszczamy:

·         imię i nazwisko autora/autorów artykułu,

·         nazwę uczelni/instytucji,

·         tytuł artykułu,

·         słowa klucze

·         słowa klucze w języku angielskim.

Tytuł artykułu zapisujemy czcionką Times New Roman 14 punktów, pozostałe informacje czcionką Times New Roman 12 punktów, wszystko wyrównujemy do lewej.

 

2.      Tekst artykułu:

·         czcionka: Times New Roman 12 punktów

·         interlinia: 1,5 wiersza

·         marginesy: 2,5 cm (wszystkie)

·         tabulator (wcięcie akapitowe): 1,0 cm

·         justowanie do dwóch stron

·         numeracja stron: u dołu w prawym rogu.

 

3. Przywoływane w artykule wyrazy, zwroty, zdania (tj. analizowany materiał językowy) oraz wyrazy i zwroty obcojęzyczne wyodrębniamy w tekście kursywą.

 

4. Krótkie cytaty zapisujemy w cudzysłowie, dłuższe wyodrębniamy mniejszą czcionką: Times New Roman 10 punktów, wcięcia (marginesy) z obu stron 1,5 cm.

 

5. Przypisy tworzymy w systemie harwardzkim (wewnątrz tekstu, w nawiasie okrągłym podajemy nazwisko autora, rok wydania publikacji, po dwukropku numer strony, np. (Kowalska 2006: 20), (Piotrowski 2013b: 56).

 

6. Na dole strony umieszczamy wyłącznie przypisy komentujące (czcionka Times New Roman 10 punktów, numeracja ciągła przypisów w obrębie całego tekstu) oraz odsyłacze do stron internetowych – datę dostępu podajemy w okrągłym nawiasie, np.: (dostęp: 12.10.2018).

 

7. Pod tekstem umieszczamy – jeżeli to potrzebne – rozwiązanie zastosowanych w tekście skrótów, poprzedzając ich alfabetyczny wykaz hasłem: Rozwiązanie skrótów, np.:

 

 

                  Rozwiązanie skrótów

                    SJPD – Doroszewski Witold (red.), 1958‒1969, Słownik języka polskiego, t. 1-11, Warszawa.

                    USJP – Dubisz Stanisław (red.), 2003, Uniwersalny słownik języka polskiego PWN, t. 1-4, Warszawa.

           

                   W numeracji wydawnictw leksykograficznych prosimy zastosować cyfry arabskie.

 

8. Następnie sporządzamy bibliografię, poprzedzając alfabetyczny wykaz publikacji (od nazwisk) hasłem Literatura. Opisy bibliograficzne przygotowujemy według wzoru:

 

· książki  autorskie

Przybylska Renata, 2003, Wstęp do nauki o języku polskim, Podręcznik dla szkół wyższych, Kraków.

Dejna Karol, 1998, Atlas gwar polskich, t. 1: Małopolska, Warszawa.

· wydawnictwa zbiorowe

Roszczynialska Magdalena, Wądolny-Tatar Katarzyna (red.), 2013, Kamień w literaturze, języku i kulturze, t. 2, Kraków.

·  artykuły w czasopismach

Piela Agnieszka, 2014, Niestabilne frazeologizmy z dawnym komponentem ,,odzieżowym”, ,,Język Polski” XCIV, s.            353−363.

·  artykuły w wydawnictwach zbiorowych

Mrózek Robert, 1998, Nazwy terenowe, [w:] Polskie nazwy własne. Encyklopedia, red. Ewa Rzetelska-Feleszko, Warszawa-Kraków, s. 231–257.

 

W opisach bibliograficznych artykułów opublikowanych w czasopismach i wydawnictwach zbiorowych należy podawać stronę początkową i końcową artykułu.

 

9.      Na końcu zamieszczamy:

·         tytuł oraz streszczenie (Summary) artykułu w języku angielskim,

·         tytuł oraz streszczenie artykułu w języku polskim.