Program konferencji naukowej

DZIEDZICTWO ANTYCZNE I BIBLIJNE DZIŚ

z cyklu „Dialog z Tradycją” V

Kraków 3-5 grudnia 2018 r.

 

Obrady odbywają się w salach: 444 (na 4 piętrze), 539, 542, 544 (na 5 piętrze w IFP)

w budynku głównym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przy ul. Podchorążych 2.

 

3 grudnia 2018 r. (poniedziałek)

 

9.30–10.00 rejestracja uczestników (hall – 5 piętro, w skrzydle Instytutu Filologii Polskiej)

10.00–10.30 uroczyste otwarcie konferencji (sala 444)

 

10.3012.30 obrady plenarne (sala 444)

 

prof. dr hab. Stanisław Stabryła (Uniwersytet Jagielloński), Kultura klasyczna w świecie współczesnym

prof. dr hab. Bogdan Walczak (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim), Źródła frazeologii (uwagi wstępne)

prof. dr hab. Roman Mazurkiewicz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), „Z dusze, z ciała, z majętności...”. Złoto, kadzidło i mirra w kaznodziejstwie (staro)polskim

 

12.0012.30 dyskusja

13.00–13.45 obiad

14.0016.00 obrady plenarne (sala 444)

 

prof. UAM dr hab. Tadeusz Lewaszkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Najstarsze słowiańskie tłumaczenia Iliady Homera i Eneidy Wergiliusza oraz ich rola w formowaniu słowiańskich języków literackich

ks. prof. UPJPII dr hab. Stanisław Wronka (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), Osobliwości języków hebrajskiego i greckiego w polskich przekładach Biblii

prof. dr hab. Krzysztof Obremski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Relatywizm wierności i zdrady: Judasz – Willy Brandt – Róża Thun

 

15.3016.00 dyskusja

 

18.00 kolacja, restauracja Mięta Resto Bar, ul. Krupnicza 19

 

 


4 grudnia 2018 r. (wtorek)

 

9.0011.00 obrady w sekcjach

 

Sekcja A (sala 539)

 

prof. UWr dr hab. Włodzimierz Wysoczański (Uniwersytet Wrocławski), Frazeologia biblijna we współczesnej prasie polskiej

dr hab. Ewa Horyń (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Z życia frazeologizmu sól ziemi we współczesnej polszczyźnie

dr Emil Popławski (Polska Akademia Nauk w Krakowie), Zesłanie Ducha Świętego w przysłowiach polskich

dr hab. Renata Bura (Uniwersytet Jagielloński), Mitologizmy w języku górnołużyckim

 

10.3011.00 dyskusja

11.0011.30 przerwa kawowa

Sekcja B (sala 542)

 

dr hab. Izabela Winiarska-Górska (Uniwersytet Warszawski), Wstępy i dedykacje w polskich bibliach drukowanych w XVI i XVII w.

dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Nowina wspaniała Boguryma Polskiego – o najmłodszym polskim rymowanym ujęciu czterech Ewangelii na tle tradycji

mgr Anna Parcheta (Uniwersytet Warszawski), Paradewocjonalia i design religijny, czyli o tym, jak współczesna (pop)kultura przetwarza motywy i treści biblijne

dr Bożena Żmigrodzka (Kraków), Tekst Modlitwy za wiernych zmarłych we współczesnych modlitewnikach

 

10.3011.00 dyskusja

11.0011.30 przerwa kawowa

11.3013.30 obrady w sekcjach

 

Sekcja A (sala 539)

 

prof. dr hab. Anna Piotrowiczprof. UAM dr hab. Małgorzata Witaszek-Samborska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Dziedzictwo antyczne i biblijne w nazwach wielkopolskich firm handlowych i usługowych

dr Magdalena Puda-Blokesz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Mitologizmy w polskiej chrematonimii funeralnej

prof. UAM  dr hab. Jolanta Migdał (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Eponimy o biblijnej i antycznej genezie (na podstawie słownika Władysława Kopalińskiego)

dr hab. Ewa Rudnicka (Uniwersytet Warszawski) Z Parnasu na Helikon – mitologiczne i realistyczne interferencje konotacyjne na przykładzie procesów apelatywizacji wybranych nazw miejscowych

 

13.0013.30 dyskusja

14.00–15.00 przerwa obiadowa

 

Sekcja B (sala 542)

 

prof. dr hab. Tadeusz Szczerbowski (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Nowoczesna teoria przekładu

prof. UAM  dr hab. Tomasz Lisowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Jaką postać przybierała bestia (Ap 13:2) w polskich renesansowych przekładach biblijnych a jaką w przekładach współczesnych? Uwagi na temat techniki przekładu

prof. dr hab. Josef Bartoň (Uniwersytet Karola w Pradze), Nietradycyjne formy czeskiego tekstu biblijnego

dr Marcin Majewski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), Badania nad hebrajskim systemem czasownikowym i ich recepcja na gruncie polskich przekładów Pisma Świętego

 

13.0013.30 dyskusja

14.00–15.00 przerwa obiadowa

 

Sekcja C (sala 544)

 

prof. KUL dr hab. Henryk Duda (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Ks. Alojzy Osiński i jego Słownik mitologiczny. Rekonesans badawczy

dr Saturno Jacopo (Università degli Studi di Bergamo), Teksty biblijne jako narzędzie równoczesnego nauczania pokrewnych języków obcych metodą interkomprehensji

dr Agnieszka Jasińska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Ślady łaciny i greki w programach nauczania języka polskiego dla cudzoziemców jako czynnik wspierający przybliżanie języka polskiego i polskiej kultury

dr Monika Szymańska (Polska Akademia Nauk w Krakowie), Semantyczne właściwości przymiotników biblijny i mityczny w świetle wyników analizy korpusowej

 

13.0013.30 dyskusja

14.00–15.00 przerwa obiadowa

 

15.0017.00 obrady w sekcjach

Sekcja A (sala 539)

 

prof. UwB dr hab. Urszula Sokólska (Uniwersytet w Białymstoku), Odwołania biblijne i mitologiczne w prozie Jana Leończuka

mgr Agnieszka Olecka (Uniwersytet Wrocławski), Odwołania biblijne we współczesnych tekstach publikowanych w języku polskim na Białorusi (na przykładzie gazety religijnej „Słowo Życia”)

dr Paweł Plichta (Uniwersytet Jagielloński), Biblijne tworzywo memów. O jednej z form „dialogu” z tradycją biblijną

 

16.3017.00 dyskusja

poczęstunek

 

Sekcja B (sala 542)

 

prof. UKSW dr hab. Beata Gaj (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Genethliakon – antyczny nieproduktywny gatunek czy elastyczna materia genologiczna?

dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca (Uniwersytet Warszawski), Współczesna genologia retoryczna wobec tradycji klasycznej

dr Magdalena Ryszka-Kurczab (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Argumentacja retoryczna – koncepcje klasyczne a współczesne ujęcia podręcznikowe

dr Piotr Goniszewski (Uniwersytet Szczeciński), Metoda socjoretoryczna w badaniach nad literaturą biblijną i antyczną

 

16.3017.00 dyskusja

poczęstunek

 

5 grudnia 2018 r. (środa)

9.0012.00 obrady plenarne (sala 444)

 

 

prof. dr hab. Jadwiga Kowalikowa (Uniwersytet Jagielloński), Dziedzictwo antyku i Biblii w zaspokajaniu potrzeb współczesnej edukacji

ks. prof. dr hab. Wiesław Przyczyna (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), Biblia w przepowiadaniu kaznodziejskim

prof. dr hab. Bogusław Skowronek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Dziedzictwo antyczne i biblijne w kinematografii. Rekonesans

prof. dr hab. Stanisław Koziara (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Dziedzictwo retoryczne we współczesnych zasobach biblizmów języka polskiego

 

11.0011.30 dyskusja

 

11.30–12.00 zakończenie konferencji

 

12.30 obiad 

Ċ
Dziedzictwo antyczne i biblijne,
21 lis 2018, 10:12