Tematyka konferencji

Tematem debaty postanowiliśmy uczynić współczesne formy realizacji i odwołań do dziedzictwa antycznego oraz biblijnego. Zgodnie z ideą przyjętą w formule naszego konferencyjnego cyklu pragniemy poddać oba te filary europejskiej kultury takim oglądom i interpretacjom, które pozwoliłyby ujawnić zarówno aktualny status, jak i formy obecności komponentów tradycji antycznej oraz biblijnej we współczesnych dyskursach publicznych.

Wzorem dotychczasowych spotkań w ramach „Dialogu z Tradycją” głównym przedmiotem refleksji czynimy język, nie zamykając się jednakże przed refleksją nad zjawiskami przynależącymi do szeroko pojmowanej kultury.

Pochylimy się nad takimi zagadnieniami, jak:

– odwołania mitologiczne i biblijne we współczesnej leksyce polskiej;

– badania nad frazeologią o proweniencji biblijnej i mitologicznej we współczesnych tekstach kultury;

– współczesne formy odwołań biblijnych i mitologicznych w onomastyce;

– formy odwołań biblijnych i mitologicznych w różnych odmianach stylowych współczesnej polszczyzny;

– współczesne tendencje w praktyce i teorii przekładu tekstów antycznych oraz Biblii;

– inspiracje oraz przetworzenia treści i motywów mitologicznych, biblijnych w obszarze współczesnej komunikacji masowej (przekazy reklamowe, media, publicystyka);

– dziedzictwo antyczne i biblijne jako rezerwuar idei, wątków, motywów, obrazów literackich i kulturowych (copia rerum et verborum);

– gatunki antyczne i biblijne we współczesnej praktyce literackiej – ich dzisiejsza produktywność, nieproduktywność, przetworzenia genologiczne;

– współczesne teorie retoryczne (obszary kontynuacji ujęć greckich i rzymskich; anachroniczne idee retoryki antycznej).

Liczymy na to, że spotkanie i dyskusja badaczy różnych dyscyplin pozwoli lepiej dostrzec, w jakim stopniu dziedzictwo antyczne i biblijne stanowi żywy składnik dzisiejszej kultury oraz jakim procesom przemian obecnie podlega.


Komitet naukowy

prof. dr hab. Wojciech Chlebda, Uniwersytet Opolski

prof. dr hab. Roman Mazurkiewicz, Uniwersytet Pedagogiczny

prof. dr hab. Renata Przybylska, Uniwersytet Jagielloński

ks. prof. dr hab. Wiesław Przyczyna, Uniwersytet Papieski JPII

prof. dr hab. Bogusław Skowronek, Uniwersytet Pedagogiczny

prof. dr hab. Stanisław Stabryła, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Bogdan Walczak, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Akademia im. Jakuba z Paradyża

Komitet organizacyjny

prof. dr hab. Stanisław Koziara

dr Magdalena Puda-Blokesz

dr Magdalena Ryszka-Kurczab

dr Ewa Zmuda