Diagnosztika

Farkasné Gönczi Rita kérdőíves felmérése - 2007.

Milyen diagnosztikus módszereket alkalmaznak?

Külföldi válaszok: Az országok nagyon eltérő válaszokkal szolgáltak. Más és más diagnosztikus eljárásokat alkalmaznak. A diagnosztikus eszközök azonosságot mutattak abban, hogy az alapvető készségeket is vizsgálják (pl. vizuális percepció, rövidtávú memória). Többségében az iskolába lépés idejét határozták meg a diszkalkulia diagnosztizálás idejének.

Hazai válaszok:a válaszadók több mint kétharmada Dékány Judit nevét említette a több szakmai fórumon publikált diagnosztizálási eljárásával kapcsolatban.A külföldi tapasztalatoktól eltérően Magyarországon egységesebb diagnosztizálási rendszer alakult ki. Ez köszönhető a képzési rendszer központosításának. Vagyis a diszkalkuliával kapcsolatos képzésekkel az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar továbbképző intézménye foglalkozik. A szakemberek munkájuk során ezzel a képzéssel találkoznak, ahol Dékány diagnosztizálási módszerét sajátítják el a hallgatók. Mindemellett Magyarországon nagyon kevés a diszkalkulia jelenségével foglalkozó szakirodalom, így nem állnak a szakemberek rendelkezésére különböző módszereket kínáló írásos anyagok.


 ORVOSI vizsgálat
 PSZICHOLÓGIAI vizsgálat
 PEDAGÓGIAI vizsgálat
 Neuropszichológia vizsgálat Snijders Omen nonverbális teszt  Informális eszköz
PET
(Positron Emission Tomography)
 Hawik teszt
(Hamburg-Wechsler Intelligenciateszt gyermekeknek)
 Dékány Judit és mtsa: prevenciós vizsgálat

 Wechler teszt számolás szubtesztje
 L. Radatz : Hibaanalízis

 Frostig-teszt  I. Milz: kidolgozott felmérési eljárás
 
 Bender-teszt  Formális eszközök
   Goodenough-rajzvizsgálat  B. Butterworth: Dyscalculia screener
   Magatartás megfigyelés  DEMAT 1, 2, 3
   DIFER  Delazer, Girelli, Grana, Domahs: NFSZT
 
CFT
Rey-Osterreith Komplex Alak teszt
 Desoete, Roeyers: Aritmetikai Kognitív Fejlődési Képeség teszt
   MAWGYI  

A pedagógiai vizsgálatok sokszínűsége lehetővé teszi az ötvözött eljárás segítségével az egyre pontosabb eredmények elérését. Néhány eljárás részletesebben olvasható a továbbiakban, melyek alkalmazásához további ismeretgyűjtés, adaptálási eljárás szükséges.

 A diszkalkulia diagnosztika része:

 • általános bázisképességek vizsgálata
  • taktilis – kinesztetikus észlelés
  • testséma, lateralitás
  • nagymozgás
  • finommozgás
  • vizuális észlelés
  • téri orientáció
  • verbális – akusztikus észlelés
  • auditív észlelés
  • szerialitás, intermodalitás
  • beszéd
  • figyelem
  • koncentráció, munka magatartás
  • emocionális és szociális viselkedés
  • gondolkodás
 • matematikai bázisképességek vizsgálata
  • osztályozás
  • mennyiségészlelés
  • mennyiség – számjegy – számnév egyeztetése
  • mennyiségállandóság
  • megegyező mennyiségek
  • egy az egyhez rendelés
  • matematikai fogalmak
  • időismeret
  • számlálás
  • a számlálás ordinális összetevője
  • összeadás és kivonás művelet értelmezése
 • matematikai teljesítmény vizsgálata
A három terület egzakt feltárása képezi alapját a fejlesztési cél és terv meghatározásának (a személy várható fejlődési íve, a fejlődés kontrollja). A felhasznált diagnosztikus eljárás célja szerint megkülönböztetünk informális és formális vizsgálati eszközöket.
 
 


Fejlesztést biztosító intézmények

Budapesti Montessori Általános Iskola és Gimnázium

Heltai Gáspár Általános Iskola

Laborc Általános Iskola

Meixner Általános Iskola és AMI

Ċ
Rita Gönczi,
2013. márc. 18. 0:38
ĉ
Rita Gönczi,
2011. júl. 17. 23:06
Comments