ญ.ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้

ทรัพยากรธรรมชาติ           แร่ธาตุ จังหวัดร้อยเอ็ดไม่มีแร่ธาตุที่สำคัญเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น ๆ แร่ที่สำคัญของจังหวัดคือ หินเกลือ,ฟอสเฟต และแทนตาไลท์ แร่ธาตุเหล่านี้มีกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในเขตอำเภอธวัชบุรี สุวรรณภูมิ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด และอำเภอจตุรพักตรพิมาน เนื่องจากปริมาณที่กระจัดกระจายไปตามพื้นที่ และมีปริมาณไม่มากพอในเชิงพาณิชย์ การแร่ธาตุดังกล่าวนี้ขึ้นมาใช้ประโยชน์ต้องใช้เงินทุนมหาศาล แต่อาจจะไม่ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
ป่าไม้      จังหวัดร้อยเอ็ดมีป่าไม้เพียงเล็กน้อย ประมาณร้อยละ
9 ของพื้นที่จังหวัด เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 10 แห่ง รวมเนื้อที่ประมาณ 459,307 ไร่ อยู่ในเขตอำเภอหนองพอก อำเภอโพนทอง อำเภอโพธิ์ชัย และอำเภอเมยวดี ซึ่งมีอยู่ในเขตอำเภอพนมไพร ชนิดของไม้ส่วนใหญ่เป็นไม้ยาง ไม้เหียง ไม้ตะแบก และไม้ประดู่          ซึ่งร้อยละ 65 เป็นป่าเสื่อมโทรมและมีราษฎรบุกรุก เช่น ป่าสงวนดงแม่เผดที่อำเภอโพธิ์ชัย สาเหตุเนื่องจากราฎษรขาดแคลนที่ดินทำกิน ปัจจุบันจังหวัดร้อยเอ็ดมีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเหลือเพียง 137,289.50 ไร่ หรือร้อยละ 2.8 ของพื้นที่จังหวัด ซึ่งผลจากการที่จังหวัดมีพื้นที่ป่าเพียงร้อยละ 9 จากที่ควรจะต้องมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ตามหลักวิชาการ ทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยา และก่อให้เกิดความแห้งแล้งในจังหวัด ฝนไม่ตกตามฤดู และนับเป็นปัญหาสำคัญประการหนึ่งของจังหวัด
Comments