ฌ.คำขวัญจังหวัดร้อยเอ็ด

คำขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดใหม่ : สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต                                    
บุญผะเหวดประเพณี  มหาเจดีย์ชัยมงคล งามน่ายลบึงพลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ
 
คำขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดเดิม : ร้อยเอ็ดเพชรอีสาน พลาญชัยบึงงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมชั้นดี        
สตรีโสภา ทุ่งกุลาสดใส งานใหญ่บุญผะเหวด    
Comments