ประเภทของกุหลาบ

 ประเภทของกุหลาบ
         
การแบ่งกลุ่มกุหลาบสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่คือ  กุหลาบยุคเก่า (Old Rose) และ กุหลาบยุคใหม่ (Modern Rose) นอกจากนั้นยังแบ่งเป็นประเภทย่อยๆ อีกหลายลักษณะ สำหรับประเภทที่พบปลูกในประเทศไทยได้แก่
  • Hybrid Tea  ทรงต้นมีขนาดใหญ่ ดอกเป็นดอกเดี่ยวขนาดใหญ่ รูปทรงสวยงาม กลีบดอกซ้อน ก้านดอกใหญ่และแข็งแรง มีหลายพันธุ์  นิยมปลูกเป็นไม้ตัดดอก

  • Floribunda  เป็นลูกผสมระหว่าง  Hybrid Tea กับกุหลาบประเภท Polyantha ซึ่งมีดอกขนาดเล็กและต้นเตี้ย จึงมีทรงต้นและขนาดดอกเล็กกว่า Hybrid Tea และมีไม่มากพันธุ์นัก

  • Grandiflora  พัฒนามากจาก Floribunda  แต่มีช่อดอกใหญ่กว่า  ก้านช่อดอกยาวปานกลาง ส่วนรูปทรงดอกคล้าย Hybrid Tea

  • Miniature  เป็นลูกผสมระหว่าง Floribunda กับ กุหลาบประเภท Polyantha และกุหลาบป่าบางชนิด ทรงพุ่มและดอกมีขนาดเล็ก ดอกดก

  • Climber มีลำต้นเลื้อย บางพันธุ์เกิดจากการกลายพันธุ์ของทั้งสี่ประเภทข้างต้น

  • Hybrid Musk  หรือลูกผสมมัสค์ เป็นกุหลาบยุคเก่า ต้นเป็นทรงพุ่ม ออกดอกเป็นช่อใหญ่ ดอกซ้อนขนาดเล็ก

  • Polyantha  เป็นลูกผสมระหว่างกุหลาบชนิดดอกช่อและต้นเตี้ย แข็งแรง มีดอกตลอดปี ออกดอกเป็นช่อ ดอกซ้อนขนาดเล็ก

Comments