Задачі курсу ДВІ.07.02 
Обчислювальні методи в сучасних наукових дослідженнях

Метою викладання дисципліни є прищеплення уміння використання сучасних методів обчислювальної математики на основі ступеня магістра в галузі знань 11 «Математика та статистика» зі спеціальності 113 «Прикладна математика» шляхом здобуття ними компетентностей, достатніх для виконання оригінальних наукових досліджень, результати яких мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.


Завданнями вивчення навчальної дисципліни є формування компетентностей потрібних для проведення наукових досліджень:


 

Компетентність у використанні та розробці сучасних методів обчислювальної математики

 

Знати: основні сучасні методи обчислювальної математики: апроксимація, методи наближення основних операцій аналізу,ітераційні методи розв’язування лінійних,  нелінійних рівнянь та екстремальних задач. Основні прийоми розробки нових методів.

Вміти: використовувати сучасні методи обчислювальної математики; розробляти та теоретично обгрунтовувати нові високоточні наближені методи розв’язання задач сучасного природознавства
 Здатність проводити чисельні експерименти.  

Знати: основні етапи проведення чисельного експерименту.

Вміти: здійснювати чисельні експерименти, використовуючи сучасні методи обчислювальної математики.
 Компетентність у алгоритмізації обчислювальних процесів та методів 

Знати: основні етапи та принципи алгоритмізації обчислювальних  методів;  техніки оцінки обчислювальної складності та методи  верифікації алгоритмів; основні види паралелізму та типові прикладні задачі, що реалізують ці види; способи розпаралелювання послідовних алгоритмів.

Вміти: алгоритмізувати обчислювальні методи; оцінювати обчислювальну складність алгоритмів; розпаралелювати послідовні алгоритми; аналізувати паралельні алгоритми та оцінювати  їх обчислювальні складність та масштабованість по ресурсам та вхідним даним.