Smile and the World will smile with you!

 


Quay về lối xưa, rồi em sẽ quên!!

Tình yêu còn đâu???