Головна

ДВА.07.02 «Чисельні методи для розв'язування
задач для диференціальних рівнянь з
операторними коефіцієнтами»


Викладач:  провідний науковий співробітник відділу обчислювальної математики, доктор фіз.-мат. наук, ст. наук. співр. В. Б. Василик

Метою викладання цієї дисципліни за вибором є прищеплення знань та вмінь, притаманних прикладній математиці, на основі ступеня магістра в галузі знань 11 «Математика та статистика» зі спеціальності 113 «Прикладна математика», шляхом здобуття ними компетентностей, достатніх для виконання оригінальних наукових досліджень за спеціалізаціями, притаманними для наукових шкіл Інституту математики НАН України (теоретична та аналітична механіка, теорія керування, обчислювальна математика, математична фізика), результати яких мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є формування компетентностей, потрібних для проведення самостійних кваліфікованих наукових досліджень, а саме, побудова наближених методів для розв’язування задач для диференціальних рівнянь з операторними коефіцієнтами.