Головна

ДВА.06.05 «Асоціативні кільця та їх приєднані групи»

Викладач:  провідний науковий співробітник відділу алгебри і топології, доктор фіз.-мат. наук, професор Я. П. Сисак

Мета і завдання навчальної дисципліни ДВА.06.02 «Асоціативні кільця та їх приєднані групи»: викладання цієї дисципліни за вибором є прищеплення знань та вмінь, притаманних математичним наукам, на основі ступеня магістра в галузі знань 11 «Математика та статистика» зі спеціальності 111 «Математика», шляхом здобуття ними компетентностей, достатніх для виконання самостійних та оригінальних наукових досліджень за  науковими напрямками спеціалізаціями, які історично розвиваються в Інституті математики НАН України (дослідження алгебраїчних структур, теорія зображень та її застосування в алгебрі, геометрії й топології, матричні задачі та проблеми теорії груп), та результати яких мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Предмет навчальної дисципліни ДВА.06.02 «Геометрична та комбінаторна теорія груп»: артінові кільця та радикал Джекобсона, алгебри з діленням та їх мультиплікативні групи, радикальні кільця та їх приєднані групи, ніль кільця та конструкція Голода-Шафаревича, кільця многочленів та формальних степеневих рядів.