giangday‎ > ‎

monhoc-Giaitich

PHÂN BỔ CÁC MÔN DO BỘ MÔN GIẢI TÍCH   PHỤ TRÁCH (TỪ NIÊN KHÓA 2008)

 

 

I .  CÁC MÔN BẮT BUỘC CHUNG DO BỘ MÔN GIẢI TÍCH   PHỤ TRÁCH

 

Học kỳ 1 :  Giải tích A1-Giải tích cơ sở (3tc : 30tiết ( 5tiết/ tuần ´  6 tuần) LT  +  30tiết ( 5tiết/ tuần ´  
                    6 tuần) BT ) , Giải tích A1-Vi tích phân (3tc : 30tiết ( 5tiết/ tuần
´  6 tuần) LT  +  30tiết
                    (5tiết/ tuần
´ 6 tuần) BT )

Học kỳ 2 Giải tích 2 (5tc : 60tiết ( 6tiết/ tuần ´  10 tuần) LT  +  30tiết ( 3tiết/ tuần ´ 10 tuần) BT)

Học kỳ 3 :  Giải tích 3 (4tc : 45tiết ( 3tiết/ tuần ´ 15 tuần) LT  +  30tiết ( 2tiết/ tuần ´ 15 tuần) BT),          

                   Giải tích 4 (3tc : 45 tiết LT+BT), Độ đo và Xác suất (4tc : 60 tiết LT+BT)

Học kỳ 4 :  Giải tích hàm (TN102 - TN105 - 4tc : 45tiết ( 34tiết/ tuần ´ 15 tuần) LT + 30tiết  ( 2tiết/ tuần ´15 tuần) BT)

  

II.              CÁC MÔN BẮT BUỘC RIÊNG CỦA HƯỚNG  GIẢI TÍCH

  Chọn 3 trong  9 môn học sau :

Học kỳ 4 :  Hàm biến phức  (TN105 - 4tc : 60 tiết LT+BT), Giải tích phi tuyến (TN131 - 4tc : 60 tiết LT+BT),  

Học kỳ 5 :  Giải tích số 1 (TN104 - 4tc  : 60 tiết LT+BT),  Phương trình toán lý (TN124 - 4tc  : 60 tiết LT+BT), 
                   Giải tích thực (
TN121 - 4tc : 60 tiết LT+BT), Phương trình vi phân  (TN122 - 4tc : 60 tiết LT+BT),            
                   Lý thuyết định tính phương trình vi phân (4tc : 60 tiết LT+BT).

Học kỳ 6 Tôpô  (4tc : 60 tiết LT+BT),  Phương trình đạo hàm riêng (TN123 - 4tc : 60 tiết LT+BT)

 

III. CÁC MÔN BẮT BUỘC RIÊNG  HƯỚNG  GIẢI TÍCH SỐ

  Chọn 3 trong  9 môn học sau :

Học kỳ 4 :  Hàm biến phức  (TN105 - 4tc : 60 tiết LT+BT),

Học kỳ 5 : Giải tích số 1 (TN104 - 4tc  : 60 tiết LT+BT),  Phương trình toán lý (TN124 - 4tc : 60 tiết LT+BT), 
                  Giải tích thực (
TN121 - 4tc : 60 tiết LT+BT)

Học kỳ 6 :    Giải Tích Số 2 (TN125 - 4tc : 60 tiết LT+BT) , Chuyên đề giải tích số (TN126 - 4tc : 60 tiết LT+BT)

 

IV.   MÔN TỰ  CHỌN DO BỘ MÔN GIẢI TÍCH PHỤ TRÁCH  

  Tùy theo quyết định của giảng viên các môn này này có thể mở hoặc không mở (xem thông báo từng năm)

 1. Học kỳ lẽ

TN136 - BÀI TOÁN KHÔNG CHỈNH (4tc) – PHẠM HOÀNG QUÂN +ĐINH NGỌC THANH    (HK 5,7 )

TN126 - CHUYÊN ĐỀ GIẢI TÍCH SỐ (4tc) (HK 5,7 )

LÝ THUYẾT  ỔN ĐỊNH VÀ ỨNG DỤNG (4tc) –  NGUYỄN ĐÌNH PHƯ   (HK 5,7 )

2. Học kỳ chẳn.

TN142 - BIẾN HÌNH Á BẢO GIÁC (4tc) – VÕ ĐĂNG THẢO  (HK 6,8)

TN133 - CƠ SỞ HÌNH HỌC LÝ THUYẾT HÀM (4tc) – LÊ BÁ KHÁNH TRÌNH   (HK 6 , 8)

TN135 - CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI VÀ ỨNG DỤNG (4tc) – PHẠM HOÀNG QUÂN+ĐINH NGỌC THANH (HK6,8)
TN167 - GIẢI TÍCH CHUỖI THỜI GIAN (4tc)  - GS TRUONG VAN (HK 6 , 8)

TN145 - GIẢI TÍCH SỐ 2 (4tc)  (HK 6 , 8)

TN137 - LÝ THUYẾT ĐỘ ĐO (4tc) -  DƯƠNG MINH ĐỨC (HK 6 , 8)

TN130 - LÝ THUYẾT RẼ NHÁNH (4tc)  –  NGUYỄN ĐÌNH PHƯ   (HK 6 , 8 )

TN132 - LÝ THUYẾT XẤP XỈ HÀM (4tc) – LÊ BÁ KHÁNH TRÌNH  (HK 6 , 8)

TN149 - PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN ĐA TRỊ (4tc) -  NGUYỄN ĐÌNH PHƯ   ( HK 6 , 8)

TN151 - PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN NGẨU NHIÊN  (4tc) -  DƯƠNG MINH ĐỨC (HK 6 , 8)
TN147 - RẼ NHÁNH TRONG PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN(4tc) - NGUYỄN ĐÌNH PHƯ   (HK 6 , 8)
TN157 - TÔPÔ VI PHÂN (4tc) – HUỲNH QUANG VŨ (HK 6 , 8)

3. Seminar

SEMINAR GIẢI TÍCH SỐ (4tc) (nhiều giảng viên, mỗi giảng viên dạy một nhóm sinh viên) (HK 7, 8)

TN138 - SEMINAR GIẢI TÍCH (4tc) (nhiều giảng viên, mỗi giảng viên dạy một nhóm sinh viên) (HK 7, 8)


III.              CÁC MÔN HỌC CỦA HƯỚNG  GIẢI TÍCH SỐ

Subpages (1): Giải tích số
Comments