giangday‎ > ‎giaitich A1‎ > ‎

giai tich A1-Vi tich phan

GIẢI TÍCH A1 - VI TÍCH PHÂN

(ANALYSIS A1 - DIFFERENTIAL AND INTEGRAL CALCULUS)

(3 = 2+1 tín chỉ : 30 tiết lý thuyết + 30 tiết bài tập)

I. Tóm tắt môn học :

S liên tc, gii hn, đạo hàm và tích phân Riemann ca hàm thc mt biến. Các ng dng Mathematica cho phép tính vi tích phân

The real number. Sequences and series of real numbers. The continuity, the differentiation and the Riemann integral of functionf of one-variable. Applications of Mathematica for differential and integral calculus.

II. Nội dung môn học :

Chương 1 : Đạo hàm : Giới hạn hàm số Các định lý cơ bản về giới hạn của hàm số. Đạo hàm và các tính chất cơ bản của đạo hàm. Đạo hàm các hàm cơ bản. Tính chất của hàm số khả vi trên một khoảng (a,b). Đạo hàm cấp cao. Khai triển Taylor. Các phương pháp giải gần đúng. Các ứng dụng của đạo hàm: khảo sát hàm số. Mathematica cho phép tính vi phân

Chương 2 : Tích phân Riemann : Khái niệm và tính chất căn bản tích phân Riemann. các định lý cơ bản của phép tính tích phân. Tích phân suy rộng. Các phương pháp tính tích phân. Mathematica cho phép tính tích phân

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] M.I. Abell and J.P. Braschon, Mathematica by example, Academic Press, New York, 1997.

[2] S.I. Grossman, Calculus, Harcourt Brace College Publishers, New York, 1992.

[3] Dương Minh Đức , Giáo trình Giải tích 1. Nhà xuất bản Thống Kê, Tp Hồ Chí Minh, 2006.

[4] W. Rudin, Principles of mathematical analysis, McGraw-Hill, New York, 1964.

[5] S. Wolfram, Mathematica, Cambridge University Press, 1996.

Người soạn đề cương : GS.TS. Dương Minh Đức

Người duyệt đề cương : Bộ môn Giải tích

Ngày tháng năm duyệt đề cương : 14/07/2008

Comments