giangday

 


 

Học kỳ 1 niên khoá 2009-2010 :

 

   · Giải tích A1  Giải tích A1- Giải tích cơ sở    +   Giải Tích A1 - Vi tích phân

          Giới thiệu (xem dang html)
          Đề cương (xem dạng html : Giải tích A1-Giải tích cơ sở , Giải Tích A1-Vi tích phân)

      BÀI GIẢNG
          Chương 1: Tập hợp và lý luận cơ bản. (xem dạng pdf)
          Chương 2: Ánh xạ. (xem dạng pdf)
          Chương 3
: Số nguyên và số hữu tỉ. (xem dạng pdf)
          Chương 4: Số thực (xem dạng pdf)
          Chương 5: Dãy và chuổi số thực. (xem dạng pdf)
          Chương 6: Hàm số liên tục. (xem dạng pdf)
          Chương 7: Phép tính vi phân. (xem dạng pdf)
          Chương 8: Tích phân. (xem dạng pdf)

        Nên download mathfonts.zip và nạp thêm vào máy tính để đọc các ký hiệu trong các files bài giảng.
       

   Các lổi in trong quyễn Giải tích 1  (xem dạng pdf)

      BÀI TẬP
        - Danh sách bài tập (xem dạng pdf)
        - Cách học lớp bài tập ( xem dang html)
        - Bài giải các bài tập (xem dạng pdf

      ĐỀ THI
          2006-2007- hệ chính qui
(xem dạng pdf)
          2007-2008- hệ chính qui và hệ cử nhân tài năng (xem dạng pdf)
          2008-2009- Đề thi môn Giải Tích Cơ sở (xem dạng pdf )         
         2008-2009- Đề thi môn Giải Tích Vi tích phân (
xem dạng pdf )
         2009-2010- Đề thi môn Giải Tích Cơ sở (
xem dạng pdf )
         2009-2010- Đề thi môn Giải Tích Vi tích phân (
xem dạng pdf )
     ĐIỂM THI
          2008-2009- Điểm thi môn Giải Tích Cơ sở (
xem dạng pdf )
          2009-2010- Điểm thi môn Giải Tích Cơ sở (khóa 2009 , các khóa trước)
          2009-2010- Điểm thi môn Vi tích phân (
khóa 2009 , các khóa trước)

      SÁCH THAM KHẢO BẰNG TIẾNG ANH        

           James Stewart - Calculus - Concepts and contexts 2ed., Brooks-Cole, 2002           

          R.J. Larsen and M.L. Marx - An introduction to mathematical statistics and its applications,
               fourth edition .
 Prentice Hall - 2006.

             http://www.mediafire.com/?nwigmkwzjzm
    
   · Độ đo-Xác suất-Thống kê :   Độ đo-Xác suất (Dương Minh Đức) + Thống kê (Tô Anh Dũng)
 
          Giới thiệu          
          Đề cương
      BÀI GIẢNG
          Chương 1: Độ đo  (xem dạng pdf)
          Chương 2Tích phân (xem dạng pdf)
          Chương 3
: Xác suất . (xem dạng pdf)     
     ĐỀ THI
         
2009-2010- hệ chính qui và hệ cử nhân tài năng (xem dạng pdf)
    ĐIỂM THI
          2009-2010- Điểm thi phần Độ đo-Xác suất (
xem dạng pdf )  
 
 SÁCH THAM KHẢO BẰNG TIẾNG ANH        

       

    P. BILLINGSLEY - Probability and measure. Wiley, 1986    

                                http://xinio.info/?http://ifile.it/6zi49ev/223705.rar

    L. BREIMAN - Probability , SIAM 1992  

                               http://xinio.info/?http://rapidshare.com/files/271293776/0898712963.rar

   K.L. CHUNG - A course in probability theory  3ed, Academic Press, 2001  

                                http://xinio.info/?http://ifile.it/xoqtir5/26256.rar  

 

   R.J. Larsen and M.L. Marx - An introduction to mathematical statistics and its applications,
                               fourth edition .
Prentice Hall - 2006.

                              http://www.mediafire.com/?nwigmkwzjzm

   Paul Pfeiffer - Applied probability .Connexions 2008

       http://xinio.info/?http://rapidshare.com/files/285975657/298_col10708.pdf
   Wayne
L. Winston - Mathletics - How gamblers, managers, and sports enthusiasts use 
                  mathematics in baseball, basketball, and football . Princeton University Press 2009

                     http://xinio.info/?http://ifile.it/mpzswf2/9780691139135.pdf

 

Học kỳ 2 niên khoá 2009-2010.


  ·  Giải tích phi tuyến 
          Giới thiệu (xem dang html)
         Đề cương (xem dạng html)
         Điểm thi NK 2007-2008 (xem dạng pdf) 
         Đề thi NK 2008-2009 (xem dạng pdf)
         Điểm thi NK 2008-2009 (xem dạng html)
         Điểm thi NK 2009-20010 (xem dạng html)

  ·  Lý thuyết độ đo

          Giới thiệu (xem dạng html)
          Đề cương (xem dạng html) 
          
Đề thi NK 2008-2009 (xem dạng pdf)
         Điểm thi NK 2008-2009 (xem dạng html)
 
         Điểm thi NK 2009-2010 (xem dạng html) 
          Sách tham khảo chủ yếu :
          W. RUDIN - Real and complex analysis . 3ed., McGraw-Hill 1986         

                            http://www.mediafire.com/?dyzuzgjgn2e

             Các sinh viên có thể mượn sách này  tai phòng E201 (Bộ môn Giải tích, ĐH KHTN, 227 Nguyễn văn Cừ, Q.5. Tp HCM))

 

 · Phương trình vi phân biến ngẩu nhiên
         Giới thiệu  (xem_dang_html)
         Đề cương (xem dạng html)
         Bài giảng 
          Chương 1 (xem dạng pdf)
          Chương 2 (xem dạng pdf)
         Chương 3  (xem dạng pdf)
          Chương 4  (xem dạng pdf)
         Đề thi NK 2008-2009 (xem dạng pdf)
         Điểm thi NK 2008-2009 (xem dạng html)

     Nên download mathfonts.zip  và nạp thêm vào máy tính để đọc các ký hiệu trong các files bài giảng.

     Điểm thi môn Phương trình vi phân ngẩu nhiên hè 2008 (dạng html)
 Sách tham khảo  :
 E. Allen - Modeling with Ito stochastic differential equations - Springer 2007
 http://xinio.info/?http://ifile.it/ktw4asj/allen_e._modeling_with_ito_stochastic_differential_equations__2007__en__228s_.pdf
 F. Beichelt - Stochastic processes in science, engineering and finance,  Chapman and Hall CRC, 2006
 http://xinio.info/?http://www.mediafire.com/?umnt4ev9mwm
 R.V. Edwards - Processing random data -  Statistics for engineers and scientists, World Scientific 2006.
http://xinio.info/?http://www.mediafire.com/?gerdnbxlmkt

 L.C. Evans - Introduction to stochastic differential equations - Berkeley lecture notes
 
http://xinio.info/?http://ifile.it/68r7xy/introduction_to_stochastic_differential_equations.rar
 A. Friedman
- Stochastic differential equations and applications Vol. 1,  Academic Press 1975.
 
http://xinio.info/?http://ifile.it/k7i5oq/friedman_a._vol.1._stochastic_differential_equations_and_applications__ap__1975__ka__t__243s__mvspa_.djvu
 A. Friedman - Stochastic differential equations and applications Vol.2. Academic Press, 1975
 
http://xinio.info/?http://rapidshare.com/files/134253739/Friedman_Vol2.djvu
 Pham Huyen - Continuous-time stochastic control and optimization with financial applications, Springer 2009
 
http://xinio.info/?http://ifile.it/2p7gmio/continuous-time_stochastic_control_and_optimization_with_financial_applications-20090528.pdf
 F.C.  Klebaner
- Introduction to stochastic calculus with applications , 2ed., Imperial College, 2005
 
http://xinio.info/?http://ifile.it/3kn6ecg/89255.rar
 RAR archive password :
twilightzone
 B. Oksendal - Stochastic differential equations  6ed., Springer, 2003
 http://xinio.info/?http://ifile.it/3fv42hl/39075.rar
 RAR archive password:
twilightzone
 S. M. Ross - Introduction to probability models, Ninth Edition , 2007 Academic Press
 
http://xinio.info/?http://ifile.it/m4rswz9/introduction_to_probability_models_0125980620.pdf
 RAR archive password:
twilightzone
 
 
 
Ċ
DUC DUONG MINH,
Apr 8, 2009, 6:22 PM
Ċ
DUC DUONG MINH,
Dec 11, 2009, 2:35 PM
Ċ
ch1.pdf
(274k)
DUC DUONG MINH,
Aug 6, 2009, 6:01 PM
Ċ
ch2.pdf
(411k)
DUC DUONG MINH,
Aug 6, 2009, 6:01 PM
Ċ
ch3.pdf
(344k)
DUC DUONG MINH,
Aug 6, 2009, 6:02 PM
Ċ
DUC DUONG MINH,
Jun 19, 2009, 2:01 AM
Ċ
DUC DUONG MINH,
Jun 19, 2009, 2:00 AM
Ċ
DUC DUONG MINH,
Jun 19, 2009, 2:01 AM
Ċ
DUC DUONG MINH,
Dec 11, 2009, 2:14 PM
Ċ
DUC DUONG MINH,
Feb 2, 2010, 5:20 AM
Ċ
DUC DUONG MINH,
Nov 10, 2009, 4:52 AM
Ċ
DUC DUONG MINH,
Nov 10, 2009, 5:16 AM
Ċ
DUC DUONG MINH,
Dec 11, 2009, 2:07 PM
Ċ
DUC DUONG MINH,
Feb 2, 2010, 5:19 AM
Comments