Home‎ > ‎chuong trinh cunhan‎ > ‎

cunhan-vn

 

 CÁC MÔN HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG CỬ NHÂN
KHOA TOÁN-TIN, ĐẠI HỌC KHOA HỌC TP HỒ CHÍ MINH

      Trang web này giúp cho các sinh viên Khoa Toán-Tin, các giảng viên thỉnh giảng và các đối tác  hợp tác với Khoa Toán-Tin biết thêm chương trình và các đề cương các môn học thuộc hệ cử nhân .

  Chương trình  cử nhân của Khoa Toán-Tin chung cho cả hai hệ chính qui và cử nhân tài năng. Sinh viên  học theo một chương trình bắt buộc trong ba học kỳ đầu. Từ học kỳ 4 sinh viên có quyền lựa chọn môn học. Tuy nhiên hội đồng Khoa Học Khoa Toán-Tin có đề xuất các phân bổ các môn bắt buộc chung và bắt buộc riêng theo một số học kỳ. Sinh viên nên theo hướng dẫn này để học dễ dàng và có kết quả hơn.  Về các môn tự chọn, sinh viên không nên học quá nhiều trong một học kỳ, việc này sẽ dẫn đến việc học không kỹ, thi không đạt và  chất lượng tiếp thu không đủ cao để có thể  làm nghiên cứu khoa học sau này.

   Khi click con chỏ vào các môn học có màu xanh, chúng ta sẽ có chương trình chi tiết của môn học đó.

¨  Chương trình dành cho các khoá tuyển từ năm 2008 về sau

    Học kỳ 1 : Đại số A1 , Giải tích 1- Giải tích cơ sở, Giải Tích A1- Tính vi tích phân ,  Tin học văn phòng.
-         Học kỳ 2 : Giải tích A2 ,   Nhập môn lập trình.
-    Học kỳ 3 : Giải tích A3 ,  Giải tích A4 ,  Cấu trúc dữ liệu+Giải thuật (ngành Tin), Độ đo-Xác suất-Thống kê (ngành Toán),
                     Đại số A2 (ngành Toán).
-         Học kỳ 4 : Giải tích hàm (ngành Toán), Toán rời rạc (ngành Tin), , lập trình hướng đối tượng (ngành Tin).
 
¨  Chương trình dành cho các khoá tuyển từ năm 2007 trở về trước

·   CÁC MÔN HỌC BẮT BUỘC

      -      Học kỳ 1 : Đại số và hình vi phân 1 , Giải tích 1, Toán rời rạc , Tin học cơ sở 1.
-         Học kỳ 2 : Giải tích 2 ,  Đại số đại cương , Tin học cơ sở 2, Kiến trúc máy tính.
      -         Học kỳ 3 : Giải tích 3 ,  Phương trình vi phânLý thuyết độ đo và tích phân, Cơ học lý thuyết, Cấu trúc dữ liệu.
-         Học kỳ 4 : Giải tích hàm ,  hàm biến phức , Xác suất , Đại số tuyến tính và hình học giải tích 2, Lập trình hướng đối tượng 
      -        Học kỳ 5 : Giải tích số 1 , Thống kê toán học, Cơ sở dữ liệu, Đồ họa.
·   CÁC MÔN HỌC BẮT BUỘC RIÊNG VÀ TỰ CHỌN
-     ĐẠI SỐ
-         GIẢI TÍCH
-         TIN
-          
-         XÁC SUẤT THỐNG KÊ
-         TỐI ƯU

·    PHÂN BỔ MÔN HỌC BẮT BUỘC RIÊNG HƯỚNG GIẢI TÍCH VÀ GIẢI TÍCH SỐ

 

 

 

 

 

Comments