Ngày nghỉ lễ - Giờ làm việc


Sáng: 08h00 -11h30
Chiều: 13h00-17h00
Ngày nghỉ lễ: 2/9,30/4, tất quốc khánh, tết âm lịch