Zakon o fiskalnim kasama

("Sl. glasnik RS", br. 135/2004 i 93/2012)

Ukratko

Zakonom uređuje se evidentiranje svakog pojedinaĉno ostvarenog prometa dobara na 
malo, odnosno svake pojedinaĉno izvršene usluge fiziĉkim licima preko elektronske registar 
kase sa fiskalnom memorijom ili fiskalnog štampaĉa (u daljem tekstu: fiskalna kasa), tehniĉke i 
funkcionalne karakteristike fiskalne kase, fiskalni dokumenti fiskalne kase, evidentiranje 
prometa, otklanjanje grešaka, resetovanje fiskalne kase, stavljanje u promet fiskalne kase, 
fiskalizacija, servisiranje i popravka fiskalne kase, kontrola tehniĉkih i funkcionalnih 
karakteristika fiskalne kase, kontrola evidentiranja prometa preko fiskalne kase i kontrola rada 
ovlašćenog servisa.

Fiskalna kasa

Fiskalna kasa je ureĊaj za registrovanje podataka o vrednosti prodatog dobra i izvršene usluge 
(u daljem tekstu: promet) unetih u njenu bazu podataka o dobrima i uslugama koji se na propisani naĉin saopštavaju kupcu dobara, odnosno korisniku usluga, uz istovremeno 
evidentiranje na kontrolnoj traci fiskalne kase, njihovo periodiĉno evidentiranje u fiskalnoj 
memoriji fiskalne kase i formiranje i štampanje fiskalnih dokumenata.
Fiskalna kasa obavezno ima programsku, operativnu i fiskalnu memoriju.

Programska memorija ima softver, koji je zaštićen od izmena ili brisanja, a koji koristi 
standardne funkcije za evidentiranje prometa dobara i usluga, upravljanje radom štampaĉa, 
ekrana i upisom podataka u fiskalnu memoriju.
Operativna memorija sadži bazu podataka o dobrima i uslugama i evidentiranim podacima o 
pojedinaĉnom prometu dobara i usluga.

Baza podataka operativne memorije iz stava 4. ovog ĉlana, obavezno sadrži jednoznaĉno i 
nedvosmisleno identifikovan naziv dobra ili usluge, cenu jedinice mere, naziv jedinice mere i 
oznaku propisane poreske stope.
Specifikacija poreskih stopa predstavlja vezu oznaka poreskih stopa sa vrednostima poreskih 
stopa u procentima.

Fiskalni dokumenti su fiskalni isečak, dnevni izveštaj, periodiĉni izveštaj i presek stanja, koji u 
sebi sadrži fiskalni logo.
Fiskalni logo se sastoji od ĉetiri ocila razdvojenih krstom ispisanih u kvadratu dimenzija ne 
manjih od 5 mm x 5 mm i ne većih od 7 mm x 7 mm, kojim se na jedinstven naĉin oznaĉava 
evidentiranje prometa preko fiskalne kase u Republici Srbiji.
Svi otisci fiskalnih dokumenata se beleţe na kontrolnoj traci fiskalne kase (u daljem tekstu: 
kontrolna traka).

Tipovi reseta jesu: brisanje evidentiranih podataka u operativnoj memoriji; brisanje baze 
podataka u operativnoj memoriji; brisanje celokupnog sadrţaja operativne memorije; 
intervencija na deblokadi softvera bez brisanja evidentiranih podataka, baze podataka i 
celokupnog sadrţaja operativne memorije.

SKINUTI/DOWNLOAD
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
  64k v. 1 Feb 21, 2013, 9:39 AM OglasiMN portal