Prekršajne prakse o fiskalnim kasama

Primeri prekršajne prakse u primeni zakona o fiskalnim kasama

Stručni komentar primera prekršajne prakse u primeni zakona o fiskalnim kasama

Zakonom o fiskalnim kasama (“Sl. glasnik RS”, br. 135/2004 - dalje: Zakon) se, između ostalog, uređuje evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa dobara na malo, odnosno svake pojedinačno izvršene usluge fizičkim licima preko elektronske registar kase sa fiskalnom memorijom. Kontrola evidentiranja prometa preko fiskalne kase kao i kontrola ovlašćenih servisa u nadležnosti je tržišnog inspektora i Ministarstva nadležnog za poslove trgovine.

Za prekršaje koje čine pravna i odgovorna lica u pravnom licu, preduzetnici i fizička lica, pored visokih novčanih kazni, mogu se izreći i zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti, ali i novčane kazne na licu mesta prilikom inspekcijske kontrole. U praksi je najčešća povreda člana 43. Zakona (nepravilna upotreba fiskalne kase, ne evidentiranje prometa, ne vođenje knjiga dnevnih izveštaja za fiskalnu kasu, ne servisiranje kase, nepodnošenje prijava poreskoj upravi i sl.).

Izricanje ublažene kazne za prekršaj iz člana 43. stav 3. u vezi sa stavom 1. tačka 15) Zakona

Okrivljena je kao vlasnik samostalne radnje, preduzetnik, oglašena krivom za prekršaj iz člana 43. stav 3. u vezi sa stavom 1. tačka 15) Zakona i osuđena na plaćanje novčane kazne u iznosu do 25.000,00 dinara i obavezana na troškove postupka. Žalila se na visinu kazne, da je ista previsoka i da poslednje tri godine slabo posluje zbog čega planira i zatvaranje radnje. Iz spisa se nesporno utvrđuje da je okrivljena učinila navedeni prekršaj koji se sastoji u nesačinjavanju periodičnih izveštaja, ne štampanju istih i ne dostavljanju istih poreskoj upravi, ne vođenja knjiga i dnevnog prometa, pa Poreska uprava nema uvid u njeno poslovanje.

Za ovaj prekršaj je propisana novčana kazna od 50.000,00 do 500.000,00 dinara za preduzetnika, pa se može zaključiti da je okrivljenoj izrečena ublažena kazna shodno članu 40. Zakona o prekršajima (“Sl. glasnik RS”, br. 101/2005, 116/2008 i 111/2009). Kako okrivljena ne može obavljati delatnost nepoštujući Zakon, a nije kažnjavana i nisu nastale posledice činjenjem prekršaja, to je osnovano kažnjena, kaznom koja je ispod zakonskog minimuma u uverenju da će se postići svrha kažnjavanja i da će iste nedostatke otkloniti. U žalbi nije bilo nijednog razloga koji bi uticao na promenu odluke pa je ista odbijena kao neosnovana.

SKINUTI/DOWNLOADS

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
  303k v. 1 Feb 21, 2013, 9:48 AM OglasiMN portal