Pravilnik poreske uprave

Pravilnik o načinu podnošenja poreske prijave elektronskim putem
Sl.glasnik RS br. 18/2012


Ovim pravilnikom bliže se uređuje način podnošenja poreske prijave elektronskim putem, i to: pojam i sadržaj poreske prijave u elektronskom obliku i potvrde o njenom prijemu; određivanje učesnika u podnošenju poreske prijave elektronskim putem; sadržaj elektronske poruke; postupak registracije poreskog obveznika i podnošenja poreske prijave i sadržaj poreske kartice.

Izrazi koji se koriste u ovom pravilniku, u smislu ovog pravilnika, imaju sledeće značenje:

1) elektronska poruka jeste skup podataka u elektronskom obliku koji se odnose na poreskog obveznika i poresku prijavu, koji je poreski obveznik putem elektronske komunikacije poslao Poreskoj upravi;

2) elektronski dokument jeste dokument u elektronskom obliku, izrađen u skladu sa zakonom kojim se uređuju elektronski dokument i elektronski potpis;

3) kvalifikovani elektronski sertifikat jeste elektronski dokument koji je izdat od strane sertifikacionog tela za izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata i sadrži podatke o poreskom obvezniku u postupku podnošenja poreske prijave elektronskim putem;

4) poreska kartica jeste elektronski dokument koji Poreska uprava izdaje poreskom obvezniku radi identifikacije u postupku podnošenja poreske prijave elektronskim putem;

5) korisničko ime jeste kombinacija znakova koje Poreska uprava dodeljuje poreskom obvezniku radi identifikacije u postupku podnošenja poreske prijave elektronskim putem;

6) lozinka jeste kombinacija znakova koju Poreska uprava dodeljuje poreskom obvezniku ili je poreski obveznik sam odredi;

7) poreska prijava jeste elektronski dokument koji ima sadržaj i strukturu poreske prijave u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija;

8) potvrda o prijemu poreske prijave jeste elektronski dokument koji sadrži poreski identifikacioni broj (u daljem tekstu: PIB) poreskog obveznika, vrstu poreske prijave koja je podneta, broj pod kojim je poreska prijava primljena, kao i datum i vreme prijema.

SKINUTI/DOWNLOAD

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
  277k v. 1 Feb 21, 2013, 10:42 AM OglasiMN portal