ใบงานวิชาคอมพิวเตอร์

" 8 กรกฎาคม 2554 "
 
วันนี้ดิฉันได้เรียนการสมัครเมลล์ของ gmail และได้เรียนรู้การสร้างเว็บไซต์โดยใช้เว็บสำเร็จรูปของ google site และยังรวมถึงการได้เรียนการสร้างหน้าเว็บเพจ ดิฉันคิดว่าจะนำความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปต่อยอดและพัฒนาในการสร้าง/การใช้เว็บไซต์อย่างเหมาะสม  ถูกต้อง  และสมบูรณ์ เพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้ใช้บริการ Internet ได้รับรู้ รับทราบถึงข่าวสารต่างๆ ต่อไป
" 22 กรกฎาคม 2554 "
 
        วันนี้ดิฉันได้เรียนการสร้างเว็บไซต์เพิ่มเติมในหัวข้อเรื่องการสร้างวิดิโอติดลงเว็บไซต์ของเรา การสร้างหน้าเว็บเพิ่มเติมโดยใช้หัวข้อ ใบงานวิชาคอมพิวเตอร์ และได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างงานโดยใช้ Flip Album Vista Pro หรือ E-Book โดยเรียนรู้ความหมายของ E-Book การทำปกหน้า - ปกหลัง ใน E-Book การใส่/พิมพ์ตัวอักษรหรือข้อความต่างๆ การเปลี่ยนตัวอักษรจากภาษาหนึ่งไปยังภาษาหนี่งใน E-Book ดิฉันคิดว่าจะนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของการเรียนการสอนในชั้นเรียนต่อไป
 
" 29 กรกฎาคม 2554 "
 
วันนี้ดิฉันได้เรียนการสร้างเว็บไซต์เพิ่มเติมโดยใช้หัวข้อในใบงานวิชาคอมพิวเตอร์ และได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างงานโดยใช้โปรแกรม Flip Album Vista Pro หรือ E-Book เพิ่มเติมและในวันนี้อาจารย์ได้สั่งให้ทำงาน E-Book  ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้หัวข้อเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทั้งหลาย และอาจารย์ได้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม Youtube Downloader HD เพื่อใช้สำหรับงาน E-Book ในครั้งนี้  ดิฉันคิดว่าจะนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของการเรียนการสอนในชั้นเรียนต่อไป
 
" 5 สิงหาคม 2554 "
 
วันนี้ดิฉันได้เรียนการสร้างงานโดยใช้ Flip Album Vista Pro หรือ E-Book เพิ่มเติมและทำงาน E- Book ตามที่ได้รับมอบหมายต่อ และอาจารย์ได้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการนำวีดีโอลงใน E-Book จากการเรียนวันนี้ทำให้ได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างงาน โดยใชโปรแกรม   Flip Album Vista Pro  มากขึ้น และรวมไปถึงการใส่วีดีโอลงไปใน E-Book
 " 15 สิงหาคม 2554 "
 
วันนี้ดิฉันได้เรียนการสร้างงานโดยใช้ Flip Album Vista Pro หรือ E-Book เพิ่มเติมและทำงาน E- Book ตามที่ได้รับมอบหมายต่อ จากการทำชิ้นงานดังกล่าว ก็เกิดปัญหาระหว่างทาง คือ ปัญหาในเรื่องของการใส่วีดีโอ เนื่องจากบางคนใส่วีดีโอไม่ได้ หรือไม่ก็หน้าต่างวีดีโอใหญ่ไป อยากให้มันเล็กลง หรือไม่ก็ใส่วีดีโอได้แต่ไม่เล่น อาจารย์จึงได้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมแปลงไฟล์วิดีโอเพื่อที่จะได้สะดวกและรวดเร็วต่อการน้ำวีดีโอลงในชิ้นงานและรวมไปถึงเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการนำวีดีโอลงใน E-Book จากการเรียนวันนี้ทำให้ได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างงาน โดยใชโปรแกรม Flip Album Vista Pro มากขึ้น และรวมไปถึงการใส่วีดีโอลงไปใน E-Book
 
" 19 สิงหาคม 2554 "
 
วันนี้ดิฉันได้สร้างงาน E-Book ต่อจนเสร็จพร้อมส่ง และอาจารย์ก็ได้ขึ้นเนื้อหาใหม่ซึ่งเกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Captivate 3 และ Adobe Captivate 4 ได้สอนถึงพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Adobe Captivate 3 และ Adobe Captivate 4 ได้สอนเกี่ยวกับการติดตั้งโปรแกรม การเรียกใช้งานโปรแกรม องค์ประกอบหรือส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม การสร้าง งาน ( Project ) ใหม่ โดยใช้ Blank Project  การสร้างข้อความต่างๆ การสร้างภาพเลื่อนไหว การสร้างกรอบข้อความ การใส่รูปภาพต่างๆ การใส่วีดีโอ การใส่ปุ่่ม การเปลี่ยนพื้นหลังสไลด์ และได้สอนถึงการปรับตำแหน่งของออบเจ็คบน Timeline และอาจารย์ได้ให้แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 2 - 3 คน เพื่อที่จะได้ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายในคาบเรียนนี้และในคาบเรียนต่อไป  ดิฉันคิดว่าจะนำความรู้ที่ได้ในวันนี้ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และนำไปเผยแพร่ให้ผู้สนใจได้รับรู้อย่างเข้าใจและถูกต้อง
 
" 26 สิงหาคม 2554 "
 
วันนี้อาจารย์ติดธุระ ในคาบนี้จึงไม่มีเรียน แต่อาจารย์ได้มอบหมายงานให้นักศึกษาชีววิทยา ห้อง 1 ทุกคน ทำต่อ คาบหน้าอาจารย์จะตรวจดูความก้าวหน้า
 
" 31 สิงหาคม 2554 " 
 
วันนี้ดิฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Captivate 3 และ Adobe Captivate 4 ต่อ โดยอาจารย์ได้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถาม ( Question Slide ) สอนเกี่ยวกับขั้นตอนการสร้างสไลด์คำถาม การตั้งค่าและเงื่อนไขของแบบสอบถาม และการเผยแพร่ชิ้นงานในลักษณะออฟไลน์และออนไลน์ ดิฉันคิดว่าจะนำความรู้ที่ได้ในวันนี้ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับชั้นงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดและจะนำไปเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจได้รับรู้อย่างเข้าใจและถูกต้อง
 
" 2 กันยายน 2554 "
 
วันนี้ดิฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Captivate 3 และ Adobe Captivate 4 ต่อ และอาจารย์ก็ได้ให้นักศึกษา Biologe กลุ่ม 1 ทุกคน ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายดิฉันคิดว่าจะนำความรู้ที่ได้ในวันนี้ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับชั้นงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดและจะนำไปเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจได้รับรู้อย่างเข้าใจและถูกต้อง
 
" 9 กันยายน 2554 "
 
วันนี้อาจารย์ได้นัดสอบภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมAdobe Captivate 3 ดิฉันคิดว่าจะนำความรู้ที่ได้จากการสอบในวันนี้ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับชั้นงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดและจะนำไปเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจได้รับรู้อย่างเข้าใจและถูกต้อง
 
" 13 กันยายน 2554 "
 
วันนี้อาจารย์ได้นัดสอบภาคทฤษฏี โดยสอบเก็บคะแนนจากการเรียนในวิชานี้ตั้งแต่ต้นเทอมจนถึงปลายเทอม และก่อนที่จะสอบ ได้ให้นักศึกษาทำงานตามที่ได้รับมอบหมายต่อดิฉันคิดว่าจะนำความรู้ที่ได้ในวันนี้ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับชั้นงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดและจะนำไปเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจได้รับรู้อย่างเข้าใจและถูกต้อง
 
" 16 กันยายน 2554 "

วันนี้อาจารย์ได้สั่งให้ทำงานต่อ และได้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำหน้าปกซีดี การ Publish ชิ้นงานเพื่อที่จะทำการส่งให้กับอาจารย์ตามที่อาจารย์และนักศึกษาได้ตกลงวันส่งไว้ ภาพบรรยากาศโดยรวมในวันนี้เป็นภาพที่น่าประทับใจมาก ทั้งผู้เรียนและผู้สอนมีความเป็นกันเองมาก เพราะในวันนี้เป็นวันสิ้นสุดการเรียนการสอนในเทอมที่ 1 / 2554 และจากความรู้ตั้งแต่ต้นเทอมจนถึงปลายเทอม ดิฉันจะนำความรู้ที่ได้เหล่านี้ไปต่อยอดและพัฒนาในการสร้าง/การใช้เว็บไซต์/การสร้างงานจากโปรแกรม Flip Album Vista Pro หรือ E-Book/การส้รางงานโดยใช้โปรแกรมAdobe Captivate 3 และ Adobe Captivate 4 อย่างเหมาะสม ถูกต้อง และสมบูรณ์ เพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจได้รับรู้ รับทราบถึงข่าวสารต่างๆ ต่อไป

 

 
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Comments