Sample

Hàng mẫu để tham khảo

Nếu bạn thix có thể chọn 1 trong số các kiểu sau:  

 hoặc liên hệ với tui để kiếm hàng độc hơn!!!!!