คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

หลักเกณฑ์การคำนวณภาษีจากเงินได้สุทธิ

  วิธีการคำนวณภาษี โดยปกติแล้วมักจะใช้ วิธีเงินได้สุทธิ กล่าวคือ เงินได้ทางภาษี หักค่าใช้จ่าย หัก ค่าลดหย่อน เงินได้ที่เหลือ จะเรียกว่า วิธีเงินได้สุทธิ โดยตารางอัตราภาษี มีดังนี้

เงินได้สุทธิ(บาท)      จำนวนเงินได้(บาท)  อัตราภาษี (%)  ภาษีที่เสีย (บาท) ภาษีสะสม (บาท)

150,001                       0-150,000            ได้รับยกเว้น      

150,001-500,000             350,000                 10                  35,000                35,000

500,001-1,000,000          500,000                  20                100,000                135,000

1,000,001-4,000,000     3,000,000                  30               900,000              1,035,000

ตั้งแต่ 4,000,001 ขึ้นไป                                   37


* ศึกษาเพิ่มเติมเว็บไซด์กรมสรรพากร เรื่องภาษีเงินได้บุคคล

ตัวอย่างการคำณวนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

  

 

กิจกรรมเดี่ยว (5 คะแนน)

ชื่อ-สกุล …………………………………เลขที่………………. ห้อง..............................

           นายรักดี ทำงานประจำมีรายได้ปีละ 400,000.- บาท มีภาระต้องเลี้ยงดูบุตรที่กำลังเรียน 1 คนอายุ 17 ปี และบิดาอีก 1 คน ไม่มีประกันชีวิตและเงินบริจาค เมื่อสิ้นปี นายรักดีต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นจำนวนเงินเท่าใด

 วิธีการคำนวณภาษี

      เงินได้พึงประเมินปีละ                    ...........................บาท
หัก  ค่าใช้จ่าย ร้อยละ 40                       ...........................บาท
      (ไม่เกิน 60,000 บาท)  
หัก  ค่าลดหย่อน
       ผู้มีเงินได้                                                      30,000.-บาท
       เบี้ยประกันชีวิต (ถ้ามี)                      .........................บาท
         (10 ปีขึ้นไปไม่เกิน 100,000.-)
       บุตร                                                  .........................บาท 
       บิดา 1 คน                                         .........................บาท 
                            คงเหลือ เงินได้สุทธิ     .........................บาท 
       
      คำนวณภาษี        (...............................-100,000) x .........%
   
   \ภาษีที่ต้องจ่าย   เท่ากับ             ...............................บาท

(ศึกษาเนื้อหาเรื่องฉลาดหา และอ่านเพิ่มเิติมจากหนังสือประกอบการเรียนวิชาการเงินส่วนบุคคล รหัส 2001-0006 เรียบเรียงโดยเพ็ญศรี เลิศเกียรติวิทยาและศิริกานต์ สิทธิไชย.สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด.2551.หน้า 213)


Comments