Μελλοντικές τάσεις στην εκπαίδευση

Η Εκπαίδευση στο Παρόν και στο Μέλλον...


Τα αναλυτικά προγράμματα και ο τρόπος διδασκαλίας αλλάζουν στα σχολεία, προσπαθώντας να γίνουν πιο μαθητοκεντρικά παρά δασκαλοκεντρικά, να συνδέσουν το σχολείο με τις πραγματικές συνθήκες της ζωής και να εστιάσουν στην κατανόηση και στη συνεργασία, παρά στην απομνημόνευση, την απλή εξάσκηση και την εξατομικευμένη μάθηση.Υποσελίδες (1): Το Νέο Σχολείο