Seskabets vedtægter

Vedtægter

§1
Selskabets navn er Dansk Selskab for Datalogi. Selskabet har til opgave at arbejde for kendskabet til datalogi.

§2
I selskabet kan optages enhver, der arbejder med praktisk eller teoretisk datalogi. Anmodning om optagelse rettes til et bestyrelsesmedlem.

§3
Gæster kan overvære selskabets møder efter tilladelse af bestyrelsen.

§4
Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en sekretær, en kasserer og op til yderligere to medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

§5
Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer sker på en generalforsamling for to år.

§6
Selskabets møder ledes af et bestyrelsesmedlem. Der føres en protokol over møder og generalforsamlinger.

§7
Selskabets regnskabsår er fra 1. maj til 30. april. Den årlige generalforsamling holdes i juni måned. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen og kan forlanges af 1/5 af medlemmerne. Generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel. På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter være på dagsordenen:

1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Fremlæggelse af det af to revisorer reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår. 4. Fastsættelse af medlemsbidrag.
5. Eventuelt

Beslutning træffes ved simpel majoritet.

Selskabets vedtægter kan ændres ved en ordinær generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor, og når medlemmerne ved indkaldelsen er gjort bekendt med forslag til ændringer.

§8
Foreningen tegnes af formand og kasserer i fællesskab.

§9
Beslutning om foreningens ophør kan træffes på en ordinær generalforsamling, hvor der i indkaldelsen er stillet forslag herom, og kræver tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer. Efterfølgende beslutning om disponering af foreningens formue træffes af generalforsamlingen ved almindeligt flertal.

Senest ændret på generalforsamlingen 13. juni 2019.

Comments