Meddelelser


Generalforsamling 2018

indsendt 13. aug. 2018 13.07 af Hans-Henrik Kaaber

Referatet fra generalforsamlingen 12. juni 2018 findes her: Generalforsamlinger.

Medlemsblad juni 2018

indsendt 11. jun. 2018 12.33 af Hans-Henrik Kaaber

Se under Medlemsblad.

Best computer science thesis, 2017

indsendt 31. jan. 2018 01.49 af Jacob Nørbjerg


Supervisors of theses and final projects at the graduate level from computer science and data technical departments at Danish universities are invited to nominate theses for the prize for best thesis in computer science for the year 2017.

Call for nominations for the best thesis in computer science in 2017

The Danish Computer Science Society hereby invites nominations for the award for best Master's thesis/dissertation handed in during the 2017 calendar year by one of the computer science and data technical departments at Danish universities. The price, which now stands at 5,000 kr., was first awarded in 1991 and donated by the Danish Society for Computer Science. Each supervisor can nominate one project for the prize.

There is considerable scope for thesis topics to be considered for the prize. It may be a program or algorithm, a theoretical contribution, development methodologies, techniques and tools, or problems related to the introduction and use of IT-based products. Nominated projects and winners from previous years can be found on the association's web site: datalogi.dk.

To be considered for the prize, a project should be either innovative, i.e., offer independent new results of theoretical or empirical nature, or new practical constructions; demonstrate new applications, i. e., original use of computer science principles or structures on a new problem or in a new way; or communicate at a high pedagogical level, i. e. collect, process and present a difficult topic in a superior manner.

To be considered for award, a thesis must be nominated by the supervisor. The nomination should be about one page in length and contain a summary of the thesis along with the supervisor's detailed justification for the nomination. Confidential theses, where it is not possible to publish the nomination or present the content at a public lecture will not be considered. The nomination must include the name of the second examiner, the grade given, and the e-mail addresses of author(s) and supervisor. The nominations will be published in the association's newsletter and website.

The association's board will select an award committee based on the submitted theses. The board and the committee will select the top 3 nominated theses from which the winner will be selected by the award committee. The authors and supervisors for the theses from this group will be invited to the awards ceremony and dinner.

The awards ceremony will take place at the association's annual business meeting June 12, 2018.

The nomination and an electronic copy of the thesis report should be sent by March 15. 2018 in an e-mail to

Danish Society for Computer Science,

E-mail: datalogi@datalogi.dk

Generalforsamling, 2018

indsendt 31. jan. 2018 01.47 af Jacob Nørbjerg

Generalforsamlingen 2018 vilfinde sted den 12. juni 2018 kl 16. Generalforsamlingen efterfølges som sædvanlig af et foredrag og uddeling af prisen for bedste speciale 2017.

Formel indkaldelse og sted følger.

Specialeprisen 2016

indsendt 10. jul. 2017 01.26 af Jacob Nørbjerg   [ opdateret 10. jul. 2017 01.30 ]

Ved fristens udløb havde foreningen modtaget ialt 8 kandidater til prisen for bedste datalogispeciale 2016. Et udvalg under bestyrelsen nominerede 5 af den indsendte specialer, som derefter blev vurderet af bedømmelsesudvalget.

 Bedømmelsesudvalget endte med at kåre specialet

"Automativ estimation of emphysema extent in low-dose CT scans of the lungs", af Silas Nyboe Ørting, DIKU.


 som det bedste datalogispeciale 2016.


Bedømmelsesudvalget bestod af
Professor Peter Sestoft, ITU (formand)
Professor Stephen Alstrup, DIKU
Lektor Jacob Nørbjerg, Department of Digitalization, CBS

Vi ønsker vinderen tillykke.
De nominerede specialer vil blive præsenteret ved et arrangement i efteråret.

1. juni 2017 kl. 16: Generalforsamling

indsendt 9. maj 2017 23.36 af Hans-Henrik Kaaber   [ opdateret 1. jun. 2017 04.34 af Jacob Nørbjerg ]

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling

Torsdag den 1. juni 2017 kl. 16.00 – ca. 16.30

Generalforsamlingen afholdes på HCØ, Universitetsparken 5, 2100 København Ø,
i Auditorium 5 (HCØ, kælderen i bygning E).

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formanden aflægger beretning.

3. Fremlæggelse af regnskab.

4. Fastsættelse af medlemsbidrag. Bestyrelsen foreslår uændrede satser:

Studerende: kr. 60

Pensionister: kr. 30

Andre: kr. 150

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er:

Torben Ægidius Mogensen

Torben Ægidius Mogensen modtager ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslår at forlænge valgperioden for Hans-Henrik Kaaber (indtrådt i 2016) med yderligere ét år af hensyn til kontinuiteten i bestyrelsens sammensætning.

Bestyrelsen skal bestå af fire medlemmer ifølge vedtægternes §4.

Kandidater kan melde sig til bestyrelsen eller opstille på selve generalforsamlingen.

Alle medlemmer af foreningen kan stille op.

6. Indkomne forslag

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal sendes til bestyrelsen senest den 28. maj (send til formand@datalogi.dk).

8. Eventuelt

 

Umiddelbart efter generalforsamlingen starter aftenens foredrag, hvorefter der er prisuddeling og reception.

Indkaldelse af nomineringer til prisen for bedste speciale 2016

indsendt 26. feb. 2017 03.15 af Jacob Nørbjerg

Dansk Selskab for Datalogi indkalder hermed indstillinger af projekter til prisen for bedste kandidatspeciale/eksamensprojekt udarbejdet og afleveret i kalenderåret 2016 ved et af de datalogiske og datatekniske institutter ved de højere læreanstalter. Prisen, som nu er på 5.000 kr., blev første gang uddelt i 1991 og doneres af Dansk Selskab for Datalogi. Hver vejleder ved institutterne har mulighed for at indstille ét projekt til prisen.

Der er vide rammer for, hvilke emner, der kan komme i betragtning. Der kan være tale om et program eller en algoritme, et teoretisk bidrag, udviklingsmetoder, teknikker og værktøjer, eller problemstillinger knyttet til indføring og brug af IT-baserede produkter. Nominerede projekter og vindere fra tidligere år kan ses på foreningens web-site: datalogi.dk

Som overordnet krav til at et projekt kan komme i betragtning stilles, at projektet enten er nyskabende, dvs. rummer selvstændige nye resultater af teoretisk eller empirisk art, eller nye praktiske konstruktioner, viser ny anvendelse, dvs. original anvendelse af datalogiske principper eller konstruktioner på et nyt problem eller på en ny måde, eller formidlende på et højt pædagogisk plan, dvs. samler, bearbejder og præsenterer et vanskeligt tilgængeligt fagligt område bedre end det hidtil er gjort.

For at komme i betragtning ved prisuddelingen skal et projekt indstilles til prisen af den til projektet knyttede vejleder. Indstillingen skal være på ca. 1 side og rumme et resumé af projektet sammen med vejlederens detaljerede begrundelse for indstillingen. Fortrolige specialer, hvor det ikke er muligt at offentliggøre indstillingen eller holde et offentligt foredrag om indholdet, kan ikke deltage. Specialets censor og karakter bedes anført sammen med e-mail adresse for forfatter og vejleder. Indstillingen vil blive offentliggjort i foreningens blad og på foreningens hjemmeside datalogi.dk.

Bestyrelsen vil med udgangspunkt i de indsendte projekter nedsætte en priskomite til udpegning af vinderprojektet. Bestyrelsen vil i samarbejde med priskomitéen tilrettelægge bedømmelsen således, at de ca. 5 bedste projekter indgår i en slutrunde, hvorfra vinderprojektet vælges af priskomitéen. Forfatterne samt vejledere til projekterne fra denne slutrunde vil blive indbudt til prisoverrækkelse og middag.

Overrækkelsen af prisen vil finde sted ved selskabets generalforsamling den 1 juni 2017.

Indstillingen og et elektronisk eksemplar af specialerapporten bedes sendt senest 12. april. 2017 som email til

Dansk Selskab for Datalogi,
E-mail: datalogi@datalogi.dk

Specialeprisen 2015

indsendt 7. sep. 2016 01.42 af Jacob Nørbjerg   [ opdateret 7. sep. 2016 01.47 ]

Ved fristens udløb havde foreningen modtaget ialt 3 kandidater til prisen for bedste datalogispeciale 2015.

 Bedømmelsesudvalget endte med at kåre specialet

"The Effect of Indoor Positioning Performance on Human Activity Recognition", af Andreas Mathisen og Søren Krogh Sørensen, Institut for Datalogi, Aarhus Universitet.


 som det bedste datalogispeciale 2015.


Bedømmelsesudvalget bestod af
Professor Peter Sestoft, ITU (formand)
Professor Stephen Alstrup, DIKU
Lektor Jacob Nørbjerg, Datalogisk Institut, Aalborg Universitet

De nominerede specialer vil blive præsenteret ved et arrangement i efteråret.
Vi ønsker vinderne tillykke.

Specialeprisen 2014

indsendt 7. sep. 2016 01.32 af Jacob Nørbjerg   [ opdateret 7. sep. 2016 01.48 ]

Ved fristens udløb havde foreningen modtaget ialt 4 kandidater til prisen for bedste datalogispeciale 2014.

Alle specialerne var af høj kvalitet og dækkede en bred vifte af datalogiske emner. Bedømmelsesudvalget endte med at kåre specialet
"Maintaining alterable planar embeddings of dynamic graphs", af Eva Rotenberg, DIKU

 som det bedste datalogispeciale 2014.

Diplom og præmien på 10.000 DKK blev overrakt vinderne af direktør Per Andersen, Dansk IT.

Bedømmelsesudvalget bestod af
Professor Peter Sestoft, ITU (formand)
Professor Stephen Alstrup, DIKU
Lektor Jacob Nørbjerg, Datalogisk Institut, Aalborg Universitet

Tre af de nominerede specialer vil blive præsenteret ved et arrangement i oktober.

Vi ønsker vinderen tillykke og takker Dansk IT for deres fortsatte støtte til specialeprisen.

Indkaldelse af forslag til bedste speciale 2015

indsendt 31. mar. 2016 02.05 af Jacob Nørbjerg   [ opdateret 31. mar. 2016 02.09 ]

Bedste datalogi-speciale 2015

Vejledere af specialer og eksamensprojekter på kandidatniveau fra datalogiske og datatekniske institutter ved de højere læreanstalter inviteres hermed til at indstille kandidatspecialer til prisen for bedste speciale i datalogi for året 2015.

Indkaldelse af nomineringer til bedste speciale i datalogi 2015

Dansk Selskab for Datalogi indkalder hermed indstillinger af projekter til prisen for bedste kandidatspeciale/eksamensprojekt udarbejdet og afleveret i kalenderåret 2015 ved et af de datalogiske og datatekniske institutter ved de højere læreanstalter. Prisen, som nu er på 5.000 kr., blev første gang uddelt i 1991 og doneres af Dansk Selskab for Datalogi. Hver vejleder ved institutterne har mulighed for at indstille ét projekt til prisen.

Der er vide rammer for, hvilke emner, der kan komme i betragtning. Der kan være tale om et program eller en algoritme, et teoretisk bidrag, udviklingsmetoder, teknikker og værktøjer, eller problemstillinger knyttet til indføring og brug af IT-baserede produkter. Nominerede projekter og vindere fra tidligere år kan ses på foreningens web-site: datalogi.dk

Som overordnet krav til at et projekt kan komme i betragtning stilles, at projektet enten er nyskabende, dvs. rummer selvstændige nye resultater af teoretisk eller empirisk art, eller nye praktiske konstruktioner, viser ny anvendelse, dvs. original anvendelse af datalogiske principper eller konstruktioner på et nyt problem eller på en ny måde, eller formidlende på et højt pædagogisk plan, dvs. samler, bearbejder og præsenterer et vanskeligt tilgængeligt fagligt område bedre end det hidtil er gjort.

For at komme i betragtning ved prisuddelingen skal et projekt indstilles til prisen af den til projektet knyttede vejleder. Indstillingen skal være på ca. 1 side og rumme et resumé af projektet sammen med vejlederens detaljerede begrundelse for indstillingen. Fortrolige specialer, hvor det ikke er muligt at offentliggøre indstillingen eller holde et offentligt foredrag om indholdet, kan ikke deltage. Specialets censor og karakter bedes anført sammen med e-mail adresse for forfatter og vejleder. Indstillingen vil blive offentliggjort i foreningens blad og på foreningens hjemmeside datalogi.dk. Her kan man også finde oplysninger om tidligere prisopgaver.

Bestyrelsen vil med udgangspunkt i de indsendte projekter nedsætte en priskomite til udpegning af vinderprojektet. Bestyrelsen vil i samarbejde med priskomitéen tilrettelægge bedømmelsen således, at de ca. 5 bedste projekter indgår i en slutrunde, hvorfra vinderprojektet vælges af priskomitéen. Forfatterne samt vejledere til projekterne fra denne slutrunde vil blive indbudt til prisoverrækkelse og middag.

Overrækkelsen af prisen vil finde sted ved selskabets generalforsamling den 10 juni 2015.

Indstillingen og et elektronisk eksemplar af specialerapporten bedes sendt senest 30. april. 2016 som email til

Dansk Selskab for Datalogi,
E-mail: datalogi@datalogi.dk

1-10 of 21