Arrangementer‎ > ‎

Generalforsamling 13. juni 2019 kl. 16

indsendt 20. maj 2019 23.08 af Hans-Henrik Kaaber   [ opdateret 28. maj 2019 08.19 ]

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i henhold til vedtægterne

Torsdag den 13. juni 2019 kl. 16.00

Generalforsamlingen afholdes:
Store Auditorium, DIKU (den runde bygning)
Universitetsparken 3, 2100 København Ø

 Dagsorden:

    1. Valg af dirigent
    2. Formanden aflægger beretning
Bestyrelsen har i det forløbne år bestået af de minimalt krævede fire medlemmer, hvoraf én udtræder ved denne generalforsamling. Vi forventer yderligere fratrædelser ved generalforsamlingen i 2020. Idet bestyrelsen anser det for vigtigt at få etableret en stabil ledelse af foreningen også på længere sigt, skal vi opfordre potentielle bestyrelsesmedlemmer til at tilkendegive deres interesse overfor bestyrelsen i god tid inden generalforsamlingen.
    3. Fremlæggelse af regnskab
    4. Fastsættelse af medlemsbidrag
Bestyrelsen foreslår uændrede satser:
- Studerende: kr. 60, Pensionister: kr. 30, Andre: kr. 150
    5. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen har fremsat forslag til ændring af vedtægterne som vist efterfølgende.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal sendes til datalogi@datalogi.dk senest 2. juni 2019.
    6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er følgende:
   - Hans-Henrik Kaaber (sekretær) – ønsker ikke at genopstille
Bestyrelsen består i øvrigt af:
   - Eric Jul (formand)
   - Niels Christian Juul (næstformand)
   - Birgitte Tågholt (kasserer)
Bestyrelsen skal ifølge vedtægternes §4 bestå af fire til seks medlemmer.
Kandidater kan melde sig til bestyrelsen eller opstille på selve generalforsamlingen.
Alle medlemmer af foreningen kan opstille.
    7. Valg af revisorer
Revisorer er.
   - Nils Andersen 
   - Lars G. Jakobsen
Disse er ikke på valg i år.
    8. Eventuelt

Forslag til vedtægtsændring fremsat af bestyrelsen

”Beslutning om foreningens ophør kan træffes på en generalforsamling, hvor der i indkaldelsen er stillet forslag herom, og kræver tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer. Efterfølgende beslutning om disponering af foreningens formue træffes af generalforsamlingen ved almindeligt flertal.”

Begrundelse:

Det faldende aktivitetsniveau kan gøre det nødvendigt på et tidspunkt at gennemføre en nedlukning af foreningen. Bestyrelsen foreslår, at vedtægterne justeres, således at dette kan ske i god ro og orden, såfremt det måtte blive nødvendigt.

Link til Selskabets vedtægter.
Comments