Почетна

Društvo za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama grada Novog Sada (u daljem tekstu Društvo) je humanitarna, nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija, koja okuplja osobe sa smetnjama u razvoju i njihove porodice. Društvo su 1962. godine osnovali roditelji mentalno nedovoljno razvijenih osoba s ciljem da se porodice sa mentalno nedovoljno razvijenim članom/icom upoznaju i da im se pomogne u ostvarivanju određenih prava i olakšica, i na tome se delatnost Društva dugo i zadržala jer su sve druge funkcije, delatnosti i detekcija mentalno nedovoljno razvijenih osoba bile isključivo u nadležnosti države. Danas je situacija nešto bolja, ali ne i zadovoljavajuća.

 

Do 1995. godine Društvo nije posedovalo vlastite prostorije za realizaciju svojih aktivnosti, tako da se do tada uglavnom bavilo savetodavnim radom i informisanjem roditelja. Takođe je upoznavalo i pomagalo roditeljima u ostvarivanju određenih prava i olakšica, a posebno pružanjem pomoći najugroženijim porodicama. Jedna od osnovnih aktivnosti u ovom periodu jeste i saradnja sa nadležnim organima lokalne samouprave, društvenim organizacijama i udruženjima građana u rešavanju opšte problematike u pružanju pomoći i zaštite osoba ometenih u razvoju.

 

1995. godine, dobijanjem prvog prostora od 25 m2, koje je Društvo koristilo do 2002. godine, kreće se sa realizacijom konkretnih programa i aktivnosti namenjenih deci, omladini i roditeljima uz pomoć stručnjaka/inja, edukovanih roditelja i volontera/ki.

 

2002. godine Društvo je dobilo na korišćenje, i danas koristi, prostor na adresi Seljačkih buna 83 u Novom Sadu, čija je površina 127 m2 i on se ne nalazi u vlasništvu udruženja. Od tada, aktivnosti ovog Društva sprovode se redovno po programu rada, u kontinuitetu, tokom cele godine.

 

Društvo ima svojstvo društveno-pravnog lica sa pravima, obavezama i odgovornostima uređenim Ustavom, Zakonom i Statutom, registrovano prema članu 6 i članu 10 Zakona o građanskom udruživanju u asocijacije, javne i političke organizacije osnovane na teritoriji Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (Službeni list SFRJ, br. 42/90).

 

Sedište Društva je u Novom Sadu u ulici Seljačkih buna br. 83, kontakt telefon/faks je (021) 496-184.

 

E-mail adresa je mnrons@neobee.net , a web adresa www.mnrons.org.yu.

 

Prema Bazi podataka Saveza Društava za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama u AP Vojvodini iz 1997.g., evidentirano je oko 1900 potencijalnih članova/ica, po broju članskih karti Društvo ima 356 članova/ica, a od navedenog broja 121 član/ica je aktivan.

 

Razvoj

 

Od svog nastanka daleke 1962. godine do danas, Društvo je osmislilo i stalno radi na usavršavanju širokog spektra delovanja kroz sledeće aktivnosti:

 

  1. Biblioteka igračaka “Cvrčkoteka” - čija su ciljna grupa deca do 14 godina starosti, sa i bez smetnji u razvoju, i njihovi roditelji. Stručni tim koji realizuje ovu aktivnost čine: defektolog/škinja, pedagog/škinja, psiholog/škinja i edukovani roditelji (bibliotekari), a dinamika realizovanja je dva puta nedeljno. Ova aktivnost postoji od 1997. godine, zahvaljujući britanskoj humanitarnoj organizaciji “Save The Children”, koja je 1997. godine u bivšoj SFRJ organizovala edukaciju za roditelje-bibliotekare i podržala otvaranje biblioteke igračaka u Novom Sadu. Ciljevi biblioteke igračaka baziraju se na promovisanju prava dece u skladu sa Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima deteta, izlazak u susret potrebama dece i proširivanje mogućnosti koje su im na raspolaganju u širem kontekstu zajednice u kojoj žive. Biblioteka je namenjena deci sa i bez razvojnih smetnji (inkluzivni pristup) do 14 godina starosti i njihovim roditeljima, i pruža kako prostor za igru tako i mogućnosti iznajmljivanja igračaka.

 

  1. Omladinski klub “Krilce” - čija su ciljna grupa mentalno ometene osobe starije od 15 godina i njihovi roditelji. Ova aktivnost je kulturno-zabavnog, edukativnog I stvaralačkog karaktera. Cilj joj je kvalitetno organizovanje slobodnog vremena mentalno nedovoljno razvijenih osoba i njihovih roditelja, i njihovo međusobno povezivanje i osnaživanje. Jedan od prioriteta ovog kluba je uključivanje ovih ljudi u društveni život lokalne zajednice kroz posete bioskopima, pozorištima, parkovima, izletištima i sl. i korišćenje svih mogućih situacija za druženje sa drugim ljudima, odlascima u posete i pozivanje drugih da nam budu gosti. U ovom klubu poseban akcenat je stavljen na učenje i usvajanje socijalnih veština. Aktivnost realizuje stručni tim koji čine: pedagog/škinja i tri edukovana roditelja, a dinamika realizovanja je tri puta nedeljno. Aktivnost je zastupljena od 1995. godine.

 

  1. Dnevni boravak “Prijatelji” - u koji dolaze umereno i teže mentalno nedovoljno razvijene osobe preko 27 godina starosti. Ovaj boravak odobren je po Ugovoru o sufinansiranju projekta “Dnevni boravak za umereno i teže mentalno nedovoljno razvijene osobe preko 27 godina starosti”, koji je sklopljen između gradonačelnika Novog Sada i predsednika Društva, pod brojem 1816/2004 od 28.12.2004. godine. Sa radom je počeo 16.02.2005. i redovna je dnevna aktivnost Društva do danas. Ciljna grupa su mentalno nedovoljno razvijene osobe preko 27 godina starosti, koje su izgubile pravo boravka u državnim institucijama, kao i njihove porodice. Stručni tim koji vodi boravak čine: 1 koordinator/ka, 2 vaspitača/ice, 2 stručna saradnika/ce i 15 volontera/ki nevladine organizacije Centar za volontere. Dinamika realizacije - svakodnevna aktivnost u trajanju od 08-14h. Kapacitet korisnika/ca koje Društvo može da primi je 20 osoba, iako se gotovo svakodnevno susrećemo sa zahtevima drugih roditelja da i njihovo dete postane korisnik/ca našeg boravka. Nažalost, mi ni prostorno ni organizaciono nismo u stanju da takvim potrebama izađemo u susret i u nekoliko navrata smo tražili pomoć grada za proširenjem kapaciteta. Tek kada budemo uspeli da stvorimo takve uslove za rad bićemo u mogućnosti da povećamo broj korisnika/ca koji će posećivati naš boravak, kojih je, po našoj proceni, najmanje 200. Zato smo za zainteresovane roditelje i korisnike/ce oformili listu čekanja kako bi im čim se ukaže pogodna prilika izašli u susret i pomogli kako god možemo.

 

  1. Klub roditelja - ciljna grupa su roditelji dece i omladine ometene u razvoju. Nosilac aktivnosti je psiholog/škinja, a dinamika realizacije - svakog utorka u mesecu. U okviru ove aktivnosti organizuju se razna tematska predavanja i roditeljski sastanci o aktuelnim pitanjima. Jedna od najznačajnijih aktivnosti ovog kluba jeste postojanje individualnih razgovora sa roditeljima i mogućnosti da se svakom ponaosob izađe u susret kad se za to ukaže potreba. Ovaj klub postoji od 1987. godine.

 

 

Osim ovih razrađenih i sveobuhvatnih programa kojima smo se uvek trudili da zadovoljimo što veći broj potreba i interesovanja naših članova/ica, od najveće pomoći za aktualizaciju rada našeg Društva bili su zapravo projekti u kojima je Društvo učestvovalo ili bilo nosilac projekta:

 

2002. godine - „Iz škole u život“ - akcija zapošljavanja mladih sa posebnim potrebama, finansijska podrška Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku, u partnerstvu sa Š.O.S.O. „Milan Petrović“, Zavodom za tržište rada i Gradskom upravom;

2002. godine - „Dnevne aktivnosti“ - finansijska podrška od Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku, koji je imao za cilj obogaćivanje i poboljšanje dnevnog života članova/ica Društva;

2002. godina - „Popis osoba ometenih u razvoju u gradu Novom Sadu“ - urađen je popis u svim Društvima u Vojvodini i sačinjena baza podataka za područje Vojvodine;

2003. godine - „Igrajmo se zajedno“ - finansijska podrška od Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku;

2004. godine - „I ja sam građanin“ - finansijska podrška od Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu;

2004. godine - „Psihodramske radionice“ - finansijska podrška od Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku;

2004. godine - „Mala škola ekologa“ - finansiran od Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu;

Februara 2005. godine zahvaljujući podršci Gradske uprave za dečiju i socijalnu zaštitu grada Novog Sada pokrenut je projekat „Dnevni boravak za umereno i teže mentalno nedovoljno razvijene osobe preko 27 godina“ kojim je Društvo konačno dobilo ustaljeni dnevni program i mogućnost da bude na usluzi korisnicima/ama svakog radnog dana od 8-14h i zadovolji njihove osnovne potrebe i interesovanja;

2005. godine - „Volonter je moj prijatelj“ - finansiran od Ekumenske humanitarne organizacije, sa kojim se u čitav rad Dnevnog boravka uvodi 15 volontera/ki vršnjaka/inja i na taj način našim korisnicima/ama približava život van boravka i aktivno uključivanje u njega;

2005. godine - „Šetnja za ravnopravnost“ - finansiran od Forum Syd, PRONI, izuzetna akcija i saradnja uobličena u divno druženje.

 

Kampanje i važna događanja koja su pratila rad našeg Društva nisu ništa manje važna od prethodno nabrojanih projekata jer su brzo i efektno utirala put na kom su se Društva za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama grada Novog Sada i lokalna zajednica povremeno spajali i upoznavali međusobno. Neke od najvažnijih kampanja su:

 

2005. godina - akcija „Imaš kliker - igraj se“, sprovelo Udruženje građana „Grupa mladih entuzijasta“, prilikom koje su prikupljena sredstva za nabavku materijala za rad;

2005. godine - učešće člana Društva na kvalifikacijama za učešće na Eurosongu dece ometene u razvoju, koji se održava svake druge godine u drugoj evropskoj zemlji, od 1994. godine;

2005. godine - „Mala škola za roditelje“ - sedmodnevni odlazak roditelja i dece u neko turističko odmaralište radi rehabilitacije i edukacije. Ova aktivnost traje u kontinuitetu već 30 godina, a finansira je Gradska uprava za dečiju i socijalnu zaštitu;

2006. godine - „Volonterski servis pri Dnevnom boravku Društva za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama grada Novog Sada“ - druženje i edukovanje mentalno nerazvijenih osoba starijih od 27 godina sa njihovim vršnjacima volonterima/kama u cilju uzimanja aktivnog učešća u život lokalne zajednice;

2007. godine - „Personalna asistencija - korak ka samostalnosti“ - volonterska pomoć i podrška mladim mentalno nedovoljno razvijenim osobama i rad na povećanju kvaliteta organizacije njihovog slobodnog vremena.

 

 

Vizija Društva za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama grada Novog Sada

 

Jednake mogućnosti za sve u snažnom građanskom društvu.

 

 

Misija Društva za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama grada Novog Sada  

 

Društvo za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama grada Novog Sada aktivnim delovanjem jača kapacitete i povećava vidljivost osoba sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica radi ostvarenja njihovih maksimalnih životnih potencijala.

 

 

Подстранице (1): birajte naj predlog za majicu
ċ
Tamara Paroski,
07.07.2009. 04:35
Comments