มหาลัยราชภัฎธนบุรี

ประวัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีจุดกำเนิดครั้งแรกจากการตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูสตรี
อาชีวศึกษา ในสังกัดกรมอาชีวศึกษา เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2491 
เพื่อผลิตครูอาชีวศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.) โดยรับนักเรียน
ที่สำเร็จจากโรงเรียนอาชีวศึกษาชั้นสูง เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร 2 ปี สาขาการช่างสตรี
ในระยะแรกฝากเรียนที่โรงเรียนช่างสตรีพระนครได้
 
พ.ศ. 2495 กรมอาชีวศึกษา ได้จัดซื้อที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างของ
เจ้าพระยาพลเทพฯ (เฉลิม โกมารกุล ณ นคร) เสนบดีกระทรวงเกษตราธิการ ณ 
เลขที่ 190 ถนนอิสรภาพ ตำบลวัดกัลยาณ์ อำเภอธนบุรี จังหวัดธนบุรี 
เพื่อสร้างโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีอาชีวศึกษา
 
พ.ศ. 2498 โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีอาชีวศึกษาโอนมาสังกัดกรมการฝึกหัดครู
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ แต่ยังคงทำหน้าที่ผลิตครูอาชีวศึกษา
 
พ.ศ. 2504 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีอาชีวศึกษา เป็น 
โรงเรียนฝึกหัดครูธนบุรี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2504 เนื่องจากกรมการฝึกครู
มีนโยบายที่จะให้ผลิตครูระดับประกาศณียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) 
เช่นเดียวกับโรงเรียนฝึกหัดครูอื่น ๆ
 
พ.ศ. 2513 กรมการฝึกหัดครูประกาศยกฐานะ โรงเรียนฝึกหัดครูธนบุรี 
เป็นวิทยาลัยครูธนบุรี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2513 เนื่องจากโรงเรียนฝึกหัดครูธนบุรี
ได้เปิดสอนระดับอนุปริญญาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
(ป.กศ.ชั้นสูง)
 
พ.ศ. 2521 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษา 
หลักสูตร 2 ปี (ค.บ. 2 ปี) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปเป็นครั้งแรกทั้งภาคปกติ
และภาคนอกเวลา โดยรับผู้สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือ ป.กศ. ชั้นสูง 
เข้าเรียนสำหรับภาคนอกเวลา งดรับบุคคลทั่วไปเข้าเรียน แต่รับครูประจำการ
และบุคลากรทางการศึกษาเข้าเรียนตาม โครงการอบรมครูและบุคลากร


https://sites.google.com/site/druitnan/wad-rakhang-kho-si-ta-ram-wrmhawihar/mha-lay-rachphad-thnburi/Dru_Logo_Master.gif
ตรามหาลัยราชภัฎธุนบุรี

Comments