หน้าแรก (Main)                  Dr. H
Phramaha Tharabun Khuchinda, Ph.D.
UNESCO IFAP2008 Recipient 

E-mail: drtharabun@gmail.com
Tel. +66 095 356 2754
Lecture
  • การจัดการเรียนการสอนบีเน็ตในระดับชั้นเรียน PPT PDF

Research


Teaching

Links