ภาษาบาลี ม.6

ระบบการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาบาลี  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2560  
โรงเรียนวัดพระธาตุวิทยา  อ.เมือง  จ.หนองคาย
สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย  
และกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสสามัญศึกษา  กลุ่มที่  8
-----------------------------------------------


ผู้สอน
ชื่อ-นามสกุล:  พระมหา  ดร.ธราบุญ  จิรชีโว  (คูจินดาป
ตำแหน่ง:  ครูสอน
โรงเรียน:  วัดพระธาตุวิทยา  อ.เมือง  จ.หนองคาย
โทร.  0953562754
อีเมล์:  drtharabun@gmail.com              


สารบัญเว็บไซต์
 1. โครงสร้างรายวิชาภาษาบาลี  (xxxx)
 2. ทดสอบก่อนเรียน  (Pre-test)
 3. หน่วยที่  1  xx
 4. หน่วยที่  2  xx
 5. หน่วยที่  3  xx
 6. หน่วยที่  4  xx
 7. หน่วยที่  5  xx
 8. ทดสอบหลังเรียน  (Post-test)
 9. เอกสารประกอบการเรียนการสอน/แหล่งเรียนรู้ออนไลน์

เวลาเรียน/คะแนนเก็บ
 1. บัญชีเรียกชื่อ/เวลาเรียน  (ไมน้อยกว่า  80%)
 2. คะแนนเก็บ  (กลางภาค  70 : 30  ปลายภาค)

Comments