เว็บไซต์นี้ สร้างขึ้นโดยใช้ Google Applications ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ จัดทำขึ้นตามโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้โดยใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ โดยหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เว็บไซต์นี้ มุ่งเน้นให้ความรู้ สะสมงานส่วนบุคคล และงานด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของครูสุวัฒน์ นิยมไทย แผนกวิชาสามัญ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 หวังว่าคงช่วยแลกเปลี่ยนแนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อทุกท่าน ที่สนใจการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้นะครับ

Made with Padlet

ข่าวประชาสัมพันธ์                                                          อ่านเพิ่มเติม...

  •  

 ข่าวนักเรียน - นักศึกษา                                                 อ่านเพิ่มเติม...

  •  

ข่าวครู - บุคลากร                                                         อ่านเพิ่มเติม...

  •     

<<< >>>                                                                     อ่านเพิ่มเติม...

 <<<  >>>                                                                   อ่านเพิ่มเติม...

  •  

 <<<  >>>                                                                   อ่านเพิ่มเติม.

  •     

 <<<  >>>                                                                   อ่านเพิ่มเติม...

  •     

https://sites.google.com/site/drsuwatniyomthai2016/home/kahoot%20manual.png คู่มือการทำ e-Port folio        คู่มือการใช้ Kahoot