ကြန္ပ်ဴတာ ပညာရပ္မ်ား

ကြန္ပ်ဴတာ ပညာရပ္မ်ား ေလ့လာသင္ယူႏုိင္မႈ

www.thelinuxlab.net
www.lpi.org
Linux စနစ္ကုိ ေလ့လာႏုိင္ရန္ျဖစ္သည္။ စာေမးပဲြမ်ားအေၾကာင္းလဲ ပါရွိသည္။

www.helpwithpcs.com
ကြန္ပ်ဴတာသင္ခန္းစာမ်ားကို အမ်ိဳးအစားစံုလင္စြာေတြ႔ရသည္။ အလြယ္တကူ ရွာေဖြေလ့လာ သင္ၾကားႏုိင္သည္။

www.simplehelp.net
မိမိမွာ ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ ပတ္သက္၍္ ျပႆနာမ်ား ရွိလာခဲ့လွ်င္ ဤလိပ္စာတြင္ ေမးျမန္းႏုိင္သည္။ အလြယ္တကူ ေလ့လာသင္ယူႏုိင္သည္။ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားပါ ထည့္သြင္းေပးထားသည္။

www.asia-oss.net
Open source စနစ္ကို ေလ့လာသူမ်ား မျဖစ္မေန ၀င္ေလ့လာသင့္သည္။ အာရွေဒသရွိ ပညာရွင္မ်ားစြာ၏ လက္ရာမ်ားပါ၀င္သည္။

www.javapassion.com
Java ဘာသာရပ္အတြက္ အေကာင္းဆံုးေလ့လာသင့္ေသာ ေနရာတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ အေျခခံက်က် သင္ျပထားသည္။

www.engineering.com
အင္ဂ်င္နီယာဆုိင္ရာ သိလုိသည္မ်ား ေမးျမန္းႏုိင္သည္။ အသံုးခ် အင္ဂ်င္နီယာ ေဆာ့(ဖ)၀ဲမ်ား ရယူႏုိင္သည္။

www.tutorialized.com
ဘာသာရပ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုးေလ့လာသင့္ေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ အေျခခံက်က် သင္ျပထားသည္။ အလြယ္တကူ သင္ၾကားမႈ ရႏုိင္သည္။

www.databasejournal.com
Database သီးသန္႔ စုထားသည္။ အလြယ္တကူ သင္ယူေလ့လာႏုိင္သည္။ နာမည္ႀကီး database မ်ားစြာ သင္ယူေလ့လာႏုိင္သည္။ MS SQL, DB2, MY SQL

www.wwpi.com
ကြန္ပ်ဴတာ ပညာရပ္မ်ားအျပင္ network ပညာရပ္မ်ားလဲ သင္ယူမႈ ျပဳႏုိင္သည္။

www.comptechdoc.org
နည္းပညာဆုိင္ရာ မ်ားစြာ သင္ယူေလ့လာႏုိင္သည္။ အလြယ္တကူ ကူးယူႏုိင္သည္။

www.ctlcorp.com
www.fstutorials.com
www.psdfreebee.com
Photoshop နည္းပညာကို စလယ္ဆံုး ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားစြာျဖင့္ ေလ့လာႏုိင္သည္။

www.educational-software.com
ေဆာ့(ဖ)၀ဲ ဘာသာရပ္မ်ားစြာကို ေလ့လာသင္ယူႏုိ္င္သည္။

www.dtechgroup.com
dtech ထုတ္ ေဆာ့(ဖ)၀ဲ မ်ားစြာကုိ ေလ့လာသင္ယူႏုိင္သည္။

www.educationalsoftware.co.uk
ေဆာ့(ဖ)၀ဲ ဘာသာရပ္မ်ား

www.business.com
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုး ေဆာ့(ဖ)၀ဲ ဘာသာရပ္မ်ား

www.okino.com
ဂရပ္ဖစ္သံုး ေဆာ့(ဖ)၀ဲ ဘာသာရပ္မ်ား
Comments